Тип роботи: реферат

1) Ситуація навколо злочинності. Злочинність була завжди і скрізь. Завжди шануємо й скрізь злочинність відбивала у собі якісь межі суспільства. Змінюється суспільство - змінюється злочинність. Наше суспільство дуже змінилося протягом останніх п'яти - сім років. Також дуже змінилася злочинність. Тим більше що методи вивчення злочинності, як і силові методи реагування на злочинні прояви, не змінилися. Це спричинило з того що ми тільки можемо ефективно протидіяти злочинної активності гром

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

ПЛАН

Запровадження.

Поняття дізнання і попереднього слідства.

а) попереднє слідство.

б) дізнання.

Взаємодія: принципи і спільні питання.

Взаємодія в раследовании і розкриття злочинів.

Взаємодія слідчих з оперативними апаратами при реалізації оперативних матеріалів і розгляді матеріалів дослідчої перевірки.

Взаємодія органів дізнання і попереднього слідства здійснюване протягом усього своєї діяльності.Відкрити весь текст
Тип роботи: реферат

1. ПЛАНИ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ

Основними характерними ознаками екстремальних станів людського орга низма спочатку є біс покойство, різні страхи, сильного болю, підвищення про щей рухової возбудимо сти, перенапруження функцій нервової системи та всіх орга новий. Потім настає торможе ние, порушуються функції всіх систем організму (кровообра щение, дихання і він т.д.), разви ваются гіпоксія, гіпотонія чи гіпертонія, які мо гут ускладнюватися тромбозами, емболією, інсультом тощо.
Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Приблизний їх перелік екзаменаційних запитань

КРИМИНОЛОГИЯ

1. Поняття і є предметом кримінології.

2. Методи кримінологічних досліджень: поняття і класифікація.

3. Методика конкретного кримінологічного дослідження.

4. Система кримінології і його загальну характеристику.

5. Зв'язок кримінології коїться з іншими науками.

6. Зв'язок кримінології коїться з іншими юридичними дисциплінами.

7. Поняття і етапи кри

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

МОСКОВСЬКИЙ ІНСТИТУТ

ПІДПРИЄМНИЦТВА І ПРАВА

КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА ПО КРИМИНОЛОГИИ

НА ТЕМУ: «ЖІНОЧА ПРЕСТУПНОСТЬ»

СТУДЕНТКИ 3 КУРСА

ЮРИДИЧНОЇ Ф-ТА

ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ЗАВЕРИНОЙ Н.В.

ВИКЛАДАЧ: ЛАВРОВА І.П.

МОСКВА

2001

СОДЕРЖАНИЕ:

Запровадження. 2

1. Стан, динаміка і структура злочинності жінок. 3

2. Причини злочинності жінок. 8

3. Попередження жі

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

1. Поняття, завдання, предмет і структура методики розслідування.

2. Класифікація і структура приватних методик розслідування злочинів.

3. Поняття криміналістичної характеристики злочину.

4. Основи взаємодії слідчого з працівниками оперативних та інших служб органів внутрішніх справ.

Завдання успішного розслідування злочинів, як свідчить слідчий досвід неможливо знайти вирішені досить швидко і методичес кі правильно лише за допомогою засобів і прийомів

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА І ЭКОНОМИКИим. О.С. Грибоедоваюридический факультеткафедра кримінально-правових дисциплін

КУРСОВАЯ РАБОТАпо криминологии«Преступления у сфері комп'ютерної информации:Криминологическая характеристика особистості злочинця»

Выполнил:

Студент денного відділення

3 курсу 4 групи

Шестопалов Ю.О.

Науковий керівник:

Єрмаков В.Д.

МОСКВА, 1998 рік

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ 3Відкрити весь текст
Тип роботи: реферат

ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК РФ

КАФЕДРА УГОЛОВНО - ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН

Экз. № ___

УТВЕРЖДАЮ

Начальник кафедри УПД

полковник

С.Яковлєв

“ “ вересня 1995 р.

Л Є До Ц І Я

Тема № 3. ПРЕ СТУП НОСТЬ І МЕ ТЕ ДІ КА

ЇЇ ИЗУ ЧЕ НИЯ.

Навчальні і виховні мети:

1. Дати курей сан там зна ния про ка чого ст вен но-ко чи чого

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Державного комітету РФ з вищої освіти

НОВГОРОДСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Ярослав Мудрий.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН

КУРСОВАЯ РОБОТА

ПО КРИМИНОЛОГИИ НА ТЕМУ:

Злочинність неповнолітніх

в Новгородської області.

Виконали: студенти групи 6284

Василевська Р.

Таскина І.

Артем'єва А.

Перевірив: старшого викладача

кафедри кримінально-правовихВідкрити весь текст
Тип роботи: реферат

Міністерство Освіти Російської Федерації

Московський Державний Педагогічний Університет

КУРСОВАЯ РОБОТА

ТЕМА: "Криминалистическое дослідження листи"

Студента 5 курсу

Факультет: Социологии, економіки та права

Спеціальність: Юриспруденція

Гнедыша Олександра Володимировича

КРАСНОДАР 2003

План

ПOHЯTИE ПOЧEPKA

OБЩИE І ЧACТНЫE ПPИЗНAКИ ПOЧEPКA

HA3HAЧEHИE CУДEБHO-ПOЧEPKOBEД

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Тобольский

факультет заочного навчання

Тюменського юридичного інституту

МВС Росії

КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА

по: Криминологии

тема: Криминологическая статистика.

Варіант № 15

Выполнил: слухач Корушев Іване Миколайовичу, 2 група 1 курс.

Службовий адресу: 6629850

Ямало-Ненецькому автономному окрузі, Пуровский район, п. Тарко-Сале, вул. Клубна д.2. тіл. (297) 6-13-68

Зачетная книжка № 1578.Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Лек ция. Ті мало № 12. .

Ес з смот реть на про бле му пре ду пре ж де ния пре ступ але сти в Ріс ці (та й у лю бом го су дар ст ве) льви ная до ля ра бо ти у цій сфе ре ви па так ет із усіх пра у ох ра ні тель ных репетування га новий на репетування га ны внут рен них справ України та про ку ра ту ру. У рам ках изу чого ния уго вилов але го пра ва і про цес са Ви раз бі рай тесь з кін крет ны ми ві так ми пре сту п ле ний і про те, у чийому юрис дикий ции на хо дят ся.

Ко гда Ви

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Лекція тема 9 Криминологическая характеристика і

попередження негативних соціальних

явищ, що з злочинністю.

Пре ж де ніж пе рей ти по сле про ще тео ре ти чого ских тим учеб іншої дис ці п чи ны “Кри ми але ло гия” до рас смот ре нию раз а про раз ных форм і ві дов пре ступ але сти (крі ми але ло гі чого ской ха рак ті ри сти ке і про фі лак ти ке), ми з Ва ми ос та але вим ся за тими зі ці аль ных яв ле ні ях, з до то рых во

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

План :

1.Введение. Кримінальна психологія.

2. Психологічні особливості міжособистісних взаємин у злочинних групах.

а) Особливості освіти злочинних груп , до їхнього складу і структура.

б) Конфлікт і внутринние протиріччя злочинних групах.

3.Заключение

Запровадження.

Кримінальна психологія вивчає психологічні закономірності, пов'язані з формування злочинної установки, освітою злочинного наміру, підготовкою і скоєнням злочину, і навіть ст

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА

по КРИМИНОЛОГИИ

Криминологическая характеристика

рецидивної та фахової

злочинності.

Завдання:

1. Поняття рецидивної та фахової злочинності.

2. Особистість злочинця рецидивіста й фахової злочинця.

3. Причини й умови рецидивної та фахової злочинності.

4. Заходи попередження рецидивної та фахової злочинності.

Зміст відповіді:

Поняття рецидивної та фахової злочинності. 3<

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

« криміногенної ситуації. Планування заходів запобігання злочинів на адміністративному ділянці».

Запровадження: 2

1. Криминологическое прогнозування оперативної обстановки 6

2. Види, строки й методи прогнозування. 12

3. Планування і координація роботи з попередження злочинів на адміністративному ділянці 14

4. Комплексне використання зусиль і коштів державних громадських формувань у запобіганні злочинності 19

Укладання 31Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

таврійський інститут

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА N1

ПО криминологиии

ТЕМА: КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ І

ПЛАНУВАННЯ БОРОТЬБИ З ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Сімферополь - 1998 р.

ТЕМА: КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ І

ПЛАНУВАННЯ БОРОТЬБИ З ПРЕСТУПНОСТЬЮ

ПЛАН

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

1.Понятие, види й значення прогнозування злочинності

1.1 Прогнозування злочинності

1.2

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Зміст

Поняття криминологии.............................2

Предмет криминологии.............................2

Система криминологии.............................5

Методологія й методику науки криминологии.............6

Зміст кримінології як науки...................9

Зв'язок кримінології коїться з іншими науками.................9

Прогнозування преступности.......................13

Використовувана литература.......

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

1. Поняття, структура , ознаки організовану злочинність.

2.Криминологическая характеристика особистості лідера у злочинній організації.

3. Причини й умови організовану злочинність.

4 . Можливості боротьби з організованою злочинністю.

I.

Організована злочинність - це складні кримінальні види діяльності, здійснювані в широких масштабах організаціями та іншими групами, мають внутрішню структуру, які отримують фінансовий прибуток і підлітків набувають влад

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
Додаток 13

(с.70)

Таблиця «Визначення зростання людини слідами рук» Що вимірюється чи визначається Розмір в сантиметрах Чоловіки Жінки Кисть з ладонной боку

Довжина

Ось

Довжина

Ширина

16,0 – 18,5

10,3 – 10,8

8,1 – 8,8Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

ЮЖНО-САХАЛИНСКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРАВА І ІНФОРМАТИКИ

КАФЕДРА РОСІЙСЬКОГО

ПРАВА

Криміналістична характеристика злочинів, пов'язаних із згвалтуванням.

ЮЖНО-САХАЛИНСК 1999 р.

Зміст.

Методика розслідування згвалтування.

Слід в криміналістиці та її значення.

Сліди пальців рук.

Сліди ніг.

Сліди зубів.

Сліди крові.

Сліди сперми.

Сліди волосся.

Сліди пилу.

Укладання.

Література.


Відкрити весь текст
Тип роботи: реферат

року міністерство освіти України

Кіровоградський інститут регіонального управління і економіки

Р е ф е р а т

По предмета: «Правова статистика»

На тему : Кримінальна статистика вивчення злочинності

Выполнил : студент грн. ПР-97-2 із

Рындыч Антон

КИРОВОГРАД 1998

ПЛАН:

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

ОСНОВНІ ПОКАЗАТЕЛИ УГОЛОВНОЙ СТАТИСТИКИ

ТЕНДЕНЦІЇ У ИЗМЕНЕНИИ ЗЛОЧИННОСТІ І СУДИМОСТИ У.

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕН

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Тобольский

факультет заочного навчання

Тюменського юридичного інституту

МВС Росії

КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА

по: Криминологии

тема: Мотивація злочинного поведінки

Варіант № 8

Выполнил: слухач Чупахін Володимире Миколайовичу, 2 група 1 курс.

Службовий адресу: 6629850

Ямало-Ненецькому автономному окрузі, Пуровский район, п. Тарко-Сале, вул. Клубна д.2. тіл. (297) 6-13-68

Зачетная книжка № 1599.
Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Курсова робота.

Студента IV курсу Климина О.С.

Предмет - кримінологія.

Тема - організована

злочинство й корупція.

Червень 1997

План:

1 Поняття організовану злочинність

2 Роль корупції у організовану злочинність

3 Методи боротьби з організованою злочинністю

Поняття організовану злочинність

Найнебезпечнішим виглядом професійної злочинності є організована злочинність (ВП). Вона стимулює кримінальні елементи, об&apos

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
Національний університет “Києво-Могилянська Академія”

факультет правничих наук

реферат

Основні напрями в сучасній зарубіжній кримінології

Виконав: Тертичний Т. Про. студент ФПвН – 4

Викладач: Костенко О.М.

Київ 2001

Визначення кримінології у зарубіжних авторів

А, щоб охарактеризувати основні напрями в сучасній зарубіжній кримінології, важливо визначити, що є кримінологія у розумінні сучасних іноземних дослідників. Одразу зазначу, що ця прац

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Теоретичний питання:

Особливості попередження крадіжок і випадків неправомірного заволодіти автомобілем або іншим суб'єктам транспортним засобом (крадіжка, викрадення).

Запровадження.

Попередження злочинності – одне з напрямів боротьби з злочинністю.

Зміст запобіжної діяльності, її види й етапи.

Суб'єкти попередження злочинності.

Особливості попередження крадіжок і випадків неправомірного заволодіти автомобілем або іншим суб'єктам

Відкрити весь текст
Тип роботи: реферат
- Судова медицина - Резаков Максим Равильевич - Отруєння сурогатами етилового спирту. - КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА

АСТРАХАНСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра ” Дисциплин кримінально-правового циклу ”

Юридичний факультет

КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА

Дисципліна «Судова медицина»

тема: Отруєння сурогатами етилового спирту.

Контрольна робота з судової медицини

студента 4 курсу групи ДЮФ-41

Резакова М.Р.
Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

1.Понятие та ознаки злочин з Російському карному

праву.

2.Классификация злочинів.

3.Отличие злочину від інших правопорушень та інших антиоб-

щественных вчинків.

4.Понятие та ознаки складу якихось злочинів.

5.Виды складу якихось злочинів.

1.Понятие та ознаки злочину.

Кримінальну право Росії формує поняття преступления,взяв за

його основу визначення матеріальний признак.Указание на то,что

злочин н

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

року міністерство освіти

Російської Федерації

Кемеровский державний університет

Юридичний факультет

Кафедра кримінального правничий та кримінології

КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА

з дисципліни:

«Криминология»

Тема: «Поняття конкретної життєвої ситуації, її роль механізмі злочинного поведінки»

Студентки 4 курсу ОЗО

2-го вищої освіти

групи Ю-42

Барабаш Катерини Миколаївни

Викладач:

Буніна С.В.

Кемерово 2000

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

«Під організованою преступностью…понимается сукупність

злочинів, скоєних у зв'язку з плеканням якого і діяльністю

злочинних угруповань часто. Види та ознаки цих злочинів, і навіть

кримінально-правові заходи щодо осіб, які вчинили такі

злочину, встановлюються кримінальний кодекс України…»

(закон України «Про організаційно-правових засадах

боротьби з організованою злочинністю» від 30.06.93 р.)

Поняття організовану злоч

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

ОГЛАВЛЕНИЕ

Запровадження . . . . . . . . . . . 1

1. Поняття кримінології . . . . . . . . 2

2. Предмет кримінології . . . . . . . . 4

а) злочинність . . . . . . . . . 4

б) причини злочинності . . . . . . . 7

в) особистість злочинця . . . . . . . 11

р) попередження злочинця . . . . . . 12

Укладання . . . . . . . . . . . 13

Список літератури . . . .. . . . . . 14

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Криминология - це самостійна

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

План:

Запровадження………………………………………………………... з. 3

Глава I

Причини й умови злочинності …………………………з 6-ї

Глава II

Структура причинного комплексу преступности………...с. 30

Деформація структурі державної влади. ………………..з. 30

Деформація економіки государства………………….с. 37

Деформація духовного життя. ………………………….з. 45

Глава III

Проблеми причинного комплексу злочинності

у сучасній России…………………………………………..с. 47

Зак

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

ОГЛАВЛЕНИЕ

Запровадження.

1. Актуальність теми дослідження.

2. Мету й завдання дипломної роботи.

3. Історіографія.

4. Методологічні основи зовнішньої і методи дослідження.

5. Оговорки.

3

5

7

16

19

Глава I. Криминологическая характеристика злочинності неповнолітніх і його профіла

Відкрити весь текст