Реферат на тему Курсовое проектування по навчальної дисципліни "Розробка управлінського рішення"

Розділ: ПедагогікаТип роботи: навчальних посібників
Страница 1 из 3 | Следующая страница

Федеральне агентство за освітою

Державне освітнє установа

Вищої професійної освіти

Державний Університет Управління

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ До КУРСОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

"Розробка управлінського рішення "

для студентів денний форми навчання спеціальності

"Державне і муніципальне управління"

Москва - 2007

Методичні вказівки до курсовому проектування по навчальної дисципліни ”Розробка управлінського рішення“

Сост. Ю.Б. Глушаченко. - М.: ГУУ, 2007. - З.

Відповідальний редактор

Завідуюча кафедрою управління та політики,

доктор історичних наук, професор

Н.І. Глазунова

Обсуждена на засіданні кафедри управління та політики “16" травня 2006 р.

Обсуждена і схвалена на засіданні методичного ради інституту державного устрою і муніципального управління “28" травня 2006 р.

Зміст

Запровадження

1. Мета курсового проекту

2. Загальні вимоги до виконання курсового проекту

3. Вибір теми курсового проекту й її затвердження

4. Організація курсового проектування

5. Структура і обсяг курсового проекту

6. Методичні вказівки до виконання основних розділів курсового проекту

7. Оформлення курсового проекту

8. Перевірка і захист курсового проекту

Додаток

Запровадження

Важливою формою активізації процесу освоєння знань для підготовки державних службовців є написання які навчаються різних видів письмових робіт. До письмовим роботам у структурі поточного процесу належить курсової проект.

Методичні вказівки до курсовому проектування - вид навчально-методичної літератури, настановленим надання допомоги студентам і під час курсових проектів і забезпечення єдиних вимог із боку викладача щодо структури, змісту, обсягу, оформлення і підготовки курсового проекту до захисту.

Справжні вказівки до курсовому проектування по навчальної дисципліни "Розробка управлінського рішення" призначені для студентів очній і очно-заочной форм навчання з спеціальності "Державне і муніципальне управління".

Методичні вказівки до курсовому проектування складені з урахуванням типових вимог до курсовим проектам студентів старших курсів і орієнтовані підвищення якості їх виконання, і навіть містять методику і послідовність виконання окремих елементів курсового проекту, організації, оформлення і підбиття підсумків курсового проекту.

Основне завдання Методичних вказівок до курсовому проектування - надання необхідної методичної допомоги, з єдиною метою спрямувати зусилля студентів на якісне виконання курсового проекту.

Дані Методичні вказівки до курсовому проектування забезпечують дотримання вимог Державного освітнього стандарту вищого професійного для спеціальності "Державне і муніципальне управління". Курсовой проект дисципліни "Розробка управлінського рішення" спрямовано формування в фахівців ставлення до безупинному єдності ефективної професійної діяльності, зі вимогами до грамотному застосуванню сучасних технологій управління та прийняття рішень.

1. Мета курсового проекту

Головна мета курсового проекту є систематизація, закріплення і навіть поглиблення теоретичних знань студентів про методологією й методиці аналізу та проектування, і навіть вироблення вони навичок, здібностей й уміння застосування теоретичних знань і розробити та прийняття рішень за умов неповноти інформації та постійних змін у реальних проблемних ситуаціях.

Целями курсового проекту з дисципліни "Розробка управлінського рішення" є:

оцінка рівня оволодіння студентами теоретико-методологическими основами спеціальності;

виявлення ступеня вміння викладати концептуальне бачення проблеми;

поглиблення закріплення знань, отриманих студентами внаслідок вивчення спеціальної літератури та практичної діяльність у сфері управління;

застосування основ теорії до практики розробки управлінські рішення, організації виробництва їхньої ефективної реалізації й контролю над виконанням;

оволодіння студентами методологією і технологіями прийняття управлінські рішення, які базуються як у сучасних математичних методах, і на результатів і підходах до управління поведінкових наук з урахуванням умов ринкової економіки та реформування російської державності;

придбання навичок до прийняття управлінські рішення;

розвиток вміння пов'язувати теоретичні положення з реальними умовами сучасної практики управління у умовах ринкової економіки;

оцінка ступеня готовності до діяльності менеджера, виявлення своїх сильних і слабких якостей, та напрямів і шляхів усунення своїх недоліків;

уточнення основних понять по досліджуваної проблемі, визначення об'єкту і предмета дослідження з курсовому проекту;

резюмування попередньо отриманих висновків з метою подальшого їхнього розробки у дипломній роботі.

У виконання курсового проекту студенти вміти:

кваліфіковано виконувати постановку управлінської завдання;

здійснювати діагностику і аналіз проблемних ситуацій;

аналізувати, визначати мети, вибирати критерії, оцінювати й вибирати нам альтернативний варіант вирішення даної;

застосовувати практичні навички технології розробки і прийняття управлінські рішення за умов;

творчо приймати управлінські рішення і здійснювати контролю над реалізацією;

Написання курсового проекту з дисципліни "Розробка управлінського рішення" припускає використання студентами знань, які є результатом вивчення таких дисциплін як прикладна математика, інформатика, теорія управління, теорія управління.

Математичні розрахунки, оформлення результатів досліджень, і завдань виконуються з допомогою персональних ЕОМ.

2. Загальні вимоги до виконання курсового проекту

Курсовой проект є важливим формою самостійної роботи студентів. Його виконання передбачено на завершальному етапі вивчення дисципліни і має своєю метою систематизацію, закріплення і розширення теоретичних знань, розвитку практичних навичок їх застосування, оволодіння елементами самостійної роботи у процесі вироблення конкретних управлінських рішень та визначення шляхів реалізації.

Процес формування фахівця у галузі менеджменту передбачає освоєння як загальних положень теорії рішень, і отримання конкретних знань і практичних навичок по найважливішим аспектам.

Під час написання курсового проекту з дисципліни "Розробка управлінські рішення" студент з урахуванням даних конкретної організації навчається збирати, систематизувати, аналізувати інформацію у зовнішній і внутрішньої сфері, виявляти проблеми, потребують прийняття управлінські рішення, формувати кінцевої мети розробки, пропонувати альтернативні варіанти вирішення, з урахуванням оцінки їхньої ефективності проводити вибір своє рішення і складати програму його реалізації.

Виконання курсового проекту дозволяє розвивати навички творчості полягає і самостійності, прилучає студентів до науково-дослідної роботі, сприяє застосуванню теоретичних знань практично.

Вихідними для виконання курсового проекту є:

розроблена і затверджена кафедрою тематика теоретичної частини роботи;

фактична інформацію про зовнішньою і внутрішньою середовищі конкретної організації;

методична література у сфері організації та розробки управлінські рішення, аналізу альтернатив рішень, оцінки їхньої ефективності та її реалізації.

Узагальнена практика підготовки письмових праць свідчить корисність дотримання наступній логічного послідовності:

осмислення обраної теми (проблеми) висвітленню в письмовій роботи і формування відповідного задуму;

пошук інформаційних і документальних джерел;

систематизація матеріалів і вироблення плану написання роботи;

написання тексту роботи;

обробка рукописи, оформлення научно-справочного апарату, додатків, титульного аркуша;

Курсовой проект то, можливо результатом наукових досліджень про, виконуваних студентом в напрямі НДР кафедри, в студентських наукових гуртках кафедри.

Студент зобов'язаний вивчити всі нове прогресивне, що з'явилася останніми роками у сфері розробки управлінських рішень та можна використовувати в курсовому проекті.

Під час підготовки курсового проекту потрібно використання відповідної літератури: навчальної, навчально-методичної, науково-дослідної, довідкової, нормативно статистичної. З іншого боку, для оволодіння сучасними концепціями розробки управлінські рішення, студенти залучити до роботі періодичну печатку (газети, журнали), матеріали конференцій, наукові праці дослідницьких громадських організацій і навчальних закладів.

3. Вибір теми курсового проекту й її затвердження

Тематику курсового проекту студент вибирає самостійно, керуючись прилагаемым переліком напрямів проектування (додаток 1). Теми індивідуальні кожному за обожнює, і що неспроможні повторюватися.

Оскільки тематика курсових проектів неспроможна розроблятися як шаблон й можуть бути застосовувану всім органів управління, тому наведені у додатку 1 формулювання слід розглядати, як приблизні тематичні напрями. Вони можуть бути орієнтиром у пошуках теми курсового проекту.

Відповідно до науковими інтересами, досвідом роботи, вихідними матеріалами, студент може запропонувати свою тему курсового проекту, не включену до переліку, обґрунтувавши у своїй актуальність і доцільність її розробки.

При формуванні теми курсового проекту, крім області наукового дослідження (предмета дослідження) слід визначити особливості умов (обмежень), у яких виробляється дослідження, і навіть об'єкт дослідження.

Протягом всього два тижні періоду, відведеного для написання курсового проекту, студент мусить вибрати тему, узгодити її з керівником, підібрати літературу по обраної темі, скласти план. На третьої тижню обраний варіант плану узгоджується й утверджується керівником і згідно з планом складається завдання на курсове проектування формою, поданої у додатку 2.

4. Організація курсового проектування

Для надання науково-методичною допомоги студентів у розробці курсових проектів завідувачем кафедри призначається керівник курсового проектування.

Перед початком курсового проектування керівник проводить зі студентами розмову, у якій роз'яснює призначення та зміст курсового проекту, вимоги для її з розробки й оформленню, організує консультації з єдиною метою ознайомитися особливостям окремих конкретних тим.

Після вибору теми і затвердження її керівником студент вдається до виконання курсового проекту.

З отриманням від керівника завдання на курсове проектування студент становить індивідуальний календарний план, до складу якого етапи робіт й терміни їхньої виконання. У графіці студент має резерв часу для доопрацювання окремих глав курсового проекту після зауважень керівника.

Термін роботи за графіком має відповідати терміну остаточної роботи, який визначено завданням на курсове проектування.

Процес виконання курсового проекту складається з трьох етапів:

підготовка до курсовому проектування: складання схеми проведення дослідження, розробка плану курсового проекту, збір необхідних даних із об'єкту дослідження.

виконання курсового проекту: включає декларацію розділів плану з урахуванням зібраних і узагальнених матеріалів, детальну опрацювання науково-дослідницькою та методичної літератури, вибір методів вирішення завдань, поставлених в курсовому проекті, аналіз даних із об'єкту дослідження, у відповідність до темою курсового проекту, розробку організаційно-управлінських заходів.

оформлення курсового проекту: включає оформлення текстової частини, підготовку й оформлення графічного матеріалу за захистом виконаного проекту.

Керівник надає науково-методичну допомогу студентам всіх етапах виконання курсового проекту шляхом систематичних консультацій під час упорядкування розділів плану, відборі основний літератури з темі, зокрема новітніх джерел, додаткового матеріалу, під час виборів методів вирішення завдань і виконання основних розділів роботи.

Учебно-методическую і науково-дослідну літературу студентам надає бібліотека Державного університету управління. У процесі вироблення курсового проекту студент реалізує і удосконалює навички роботи з каталоги та інші методи пошуку необхідної інформації.

Контроль над перебігом виконання курсового проекту й його якості здійснюється керівником у відповідність до затвердженим графіком. Розроблений і належним чином оформлений курсової проект надається керівнику на перевірку не пізніше за тиждень до закінчення за встановлений термін його захисту.

 

5. Структура і обсяг курсового проекту

Залежно від обраної теми рекомендується дотримуватися наступній структури курсового проекту.

Типова структура входять такі розділи:

Оглавление (зміст із зазначенням сторінок)

Запровадження

Розділ 1. Теоретико-методологические основи досліджуваної проблеми.

Розділ 2. Аналіз досліджуваної проблеми, у організації (установі).

Розділ 3. Розробка пропозицій й рекомендацій у вирішенні

досліджуваної проблеми, у організації (установі)

Укладання.

Список використовуваних джерел інформації.

Графічні матеріали. Використовуються як у тексті як таблиць, схем, малюнків, графіків та інших., і виносяться на листи стандартного формату.

Обсяг курсового проекту (без додатків) становить 35-40 сторінок машинопису, включаючи таблиці і малюнки.

 

6. Методичні вказівки до виконання основних розділів курсового проекту

 

6.1. Запровадження

Запровадження - вступна частина курсового проекту, у якій необхідно:

обгрунтувати актуальність розроблюваної теми, її теоретичну і практично багато важать, визначити об'єкт й предмета дослідження; визначити кордону дослідження (об'єкт, предмет, хронологічні і/або географічні рамки);

назвати основну мета праці та підлеглі їй більш приватні завдання, вирішення яких пов'язані з реалізацією поставленої мети;

визначити теоретичні основи розвитку та вказати обраний метод (чи методи) дослідження;

навести алфавітному порядку список вітчизняних і зарубіжних учених і фахівців (8-10 людина), які зробили найпомітніший внесок у дослідження, аналіз і вирішення негараздів у тих галузях, із якими пов'язана тема даного курсового проекту, й досвід роботи;

Стиль викладу запровадження тезовий, форма викладу постановочна. За обсягом запровадження має становити приблизно 3-5% від загальної кількості текстового матеріалу (т.е.1,5 - 3 сторінки)

6.2. Характеристика об'єкта дослідження

Відповідно до профілем спеціальності 080504 об'єктом дослідження курсового проекту можуть бути такими:

органи державного устрою і місцевого самоврядування;

структурні підрозділи розміщуються органів державної влади управління органів місцевого самоврядування, створені за галузевому, функціональному і з територіальному принципам;

державні та муніципальні підприємства (установи);

Науково-дослідні наукові центри й інших організацій.

У розділі використовуються фактичні матеріали, що характеризують об'єкт дослідження, його технічну, соціальну, економічну організаційну боку. Причому навіть більш докладна характеристика дається з тих аспектів діяльності об'єкта, які безпосередньо пов'язані з рішенням завдань, поставлених в курсовому проекті.

Характеристика об'єкта дослідження незалежно від специфіки теми курсового проекту повинна містити:

перелік цілей, необхідність реалізації яких обумовила створення і функціонування досліджуваного об'єкта;

опис його структури із основних складових і визначенням їхньої ролі у досягненні поставленої цілей;

чітке місця аналізованого об'єкта у системі більшого масштабу;

аналіз функціонування досліджуваного об'єкта за ряд попередніх років за ступеня досягнення цієї мети: за рівнем досягнення цієї мети функціонування та рішення основних цілей діяльності з поліпшити якість продукції (послуг) і обслуговування населення.

Бажано також проаналізувати фінансові показники: доходи, витрати й одержують результати діяльності.

Характеристика і аналіз об'єкта дослідження проводиться від загального до окремого з наступним поглибленням і підвищення.

Методической основою проведення у даному розділі є прийоми та фізичні методи економічного аналізу, математичної статистики, функціонально-вартісного аналізу та ін.

Джерелами інформації з вищезгаданим питанням можуть бути: паспорт території, статут підприємства, історію створення та розвитку підприємства, положення про структурних підрозділах, матеріали річних звітів діяльності об'єкта дослідження та інші.

При викладі фактичного матеріалу основну увагу зосереджується й не так на характеристиці об'єкта (більшість фактичних даних, і загальних ілюстрацій то, можливо представлено в додатках), скільки на виявленні і аналізі позитивного і повним вад його функціонування.

При оформленні цього розділу є великі спроби з використанню графічних способів уявлення даних: схем, діаграм, графіків тощо.

Обсяг цієї маленької частини ні перевищувати 10-15 сторінок.

6.3 Теоретико-методологические основи досліджуваної проблеми

У розділі:

описується суть і характеристика предмети й об'єкта дослідження, зміст процесу їх розвитку та сучасний стан;

оцінюється місце, займане об'єктом дослідження, у рамках досліджуваної предметної області;

висвітлюються зміни досліджуваного явища останніми роками з виявлення основних тенденцій і особливості його розвитку, описується (уточнюється) система чинників, що впливають на изучаемый предмет, процес чи явище і досліджується механізм цього впливу;

оцінюється ступінь вивченості досліджуваної проблеми, називаються теоретично та практично невирішені і дискусійні проблеми, по-різному освітлені у науковій літературі із зазначенням особистого думки

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Поділіться рефератом Курсовое проектування по навчальної дисципліни "Розробка управлінського рішення"

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Курсовое проектування по навчальної дисципліни "Розробка управлінського рішення"

Особливості написання курсового проекту з дисципліни "Стаціонарні машини"
Тип роботи: навчальних посібників

1. Інструкції до виконання курсового проекту

1.1 Загальні засади

Курсовой проект дисципліни \"Стаціонарні машини\" виконується студентами спеціальності \"Гірські машини та устаткування підземних розробок», «Технологі

Завантажити
Технологічне проектування автотранспортних підприємств і станцій технічного обслуговування (справочно-нормативные матеріали до виконання курсового і дипломного проектування )
Тип роботи: дипломна робота
Міністерство спільного освітнього і професійної освіти
Російської Федерації
Вологодский політехнічний інститут
Кафедра \"Автомобілі і автомобільне господарство\"
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
АВТОТРАНСП
Завантажити
Методичка для курсового проектування по ПТЦА (прикладна теорія цифрових автоматів)
Тип роботи: реферат
2Антик М.И. 11_03_91 МИРЭА
_АЛГОРИТМИ ПРОЦЕДУРНОГО ТИПУ. ОПЕРАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА
Алгоритми цього є наступним етапом узагальнення
описів обчислювальних процесів. Тепер, проти ав-
горитмами автоматного типу,
Завантажити
Розробка проекту прориття управління базами даних для процесу "Облік ремонту й ТЕ автотранспорту"
Тип роботи: курсова робота

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОСВІТІ

УХТИНСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра ИСТ

Курсовой проект

Дисципліна: «Проект управління базами даних»

Тема:

«Розробка проекту прориття управління базам

Завантажити
Дослідження й розробка проекту інформаційної системи відділу бухгалтерії АТЗТ "Швея"
Тип роботи: курсова робота

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ.

Кафедра інформаційних технологій.

КУРСОВАЯ РОБОТА

Дослідження й розробка проекту інформаційної системи відділу бухгалтерії АТЗТ “Швея”

Разработала студентка групи Ф-97-1

Завантажити
Методичні вказівки з виконання дипломного проекту
Тип роботи: навчальних посібників

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СЕРЕДНЬОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВІТИ

 

КЕМЕРОВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

 

для спеціальн

Завантажити