Реферат на тему Складской технологічний процес та її складові

Розділ: ТоварознавствоТип роботи: реферат
Страница 1 из 5 | Следующая страница

Зміст

Введение………………………………………………………………………..3

 

1.Теоретическая частина:

 

            1.1. Зміст та принципи організації складського технологічного процесса………………………………………….5

  1.2. Технологія операцій із надходженню товарів на склад:…………………………………………………………………….7

              1.2.1. Розвантаження товаров………………………………………...7

     1.2.2. Організація й технологія приймання товарів за кількістю якості на складе…………………………………..9

                   1.2.2.1. Приймання товарів по количеству…………………10

                        1.2.2.2. Распаковка і приймання товарів по качеству…..13 1.3. Технологія зберігання товарів на складе……………………14

        1.4. Організація й технологія відпустки товарів зі склада...18

 

2.Практическая частина:

 

2.1. Коротка характеристика ВАТ «Гаврилов - Ямский льнокомбинат»…………………………………………………………21

2.2. Характеристика складів ВАТ «Гаврилов -Ямский льнокомбинат»………………………………………………………….22

2.3. Організація складського технологічного процесу з прикладу етилового спирта…………………………………………..25

    2.3.1. Приймання етилового спирта……………………………….26

    2.3.2. Збереження етилового спирта………………………………29

    2.3.3. Відпустку етилового спирта………………………………...31

              

Заключение………………………………………………………………….34

 

Використані інформаційні источники……………………...39

 

 

 

 

 

Запровадження

 

Склади - це будинку, споруди, призначені для зберігання товарних запасів.

Нині жодна підприємство (чи це виробниче чи торгове підприємство) неспроможна нормально функціонувати без наявності складського господарства. Така велика потреба у складах пояснюється лише тим, що вони служать як для збереження й нагромадження товарних запасів, але й подолання тимчасової і просторової різниці між виробництвом і які споживанням продукції, і навіть задля забезпечення безупинної, безперебійної роботи виробничих цехів (в промислове підприємство) й українські підприємства загалом.

Робота складі включає комплекс робіт, що з підготовкою до приймання і прийманням товарів, розміщенням їх у зберігання, організацією зберігання, підготовкою до відпустки і відпустка товарополучателям. Всі ці операції разом і вони становлять складської технологічний процес.

Актуальність обраної теми курсової роботи пояснюється лише тим, що складські операції яких багато важать для діяльності всього підприємства. Тому дуже важливо правильно і раціонально організувати складської технологічний процес. Як-от ретельна і уважна приймання товарів за кількістю якості дозволяє своєчасно виявити й не допустити надходження потрібної кількості товарів, і навіть товарів, в якості яких відповідає стандартам. Застосування при зберіганні раціональних способів укладання, дотримання основних принципів зберігання, підтримку оптимальних режимів збереження і організація постійного контролю над збереженими товарами забезпечують як схоронність товарів хороших і відсутність їх втрат, але й створюють зручності їхнього правильною теорією і швидкої отборки, сприяють ефективнішого використанню складської площі. Дотримання схеми відпустки товарів (отримання замовлень від покупців; отборка товарів з місць зберігання; переміщення до зони комплектування замовлень; комплектування замовлень і упаковка;помаршрутное комплектування партій; переміщення укомплектованих партій на зону навантаження; навантаження транспорту) і пильність складських працівників сприяють правильному, чіткому й швидкого виконання замовлень покупців, отже, і підвищенню престижу самого підприємства.

 Також треба сказати, велике значення механізації і автоматизації всього складського технологічного процесу, оскільки застосування коштів механізації і автоматизації під час приймання, зберіганні і відпустці товарів сприяє зростанню продуктивність праці складських працівників, підвищення ефективності використання площі й ємності складів, прискоренню навантажувально-розвантажувальних робіт, скорочення простоїв транспортних засобів.

Не менше значення має тут правильний розвиток та безпомилкове оформлення, оскільки помилки у складанні документів негативно позначаються всіх операціях складського технологічного процесу.

Отже, ефективна складська робота веде до успішному виконання робіт у інших функціональних сферах.

Головною метою курсової праці є:

1. Розглянути теоретичні аспекти організації складського технологічного процесу;

2. Простежити відповідність операцій із приймання, збереження й відпустці етилового спирту на ВАТ «Гаврилов-Ямский льонокомбінат» розглянутим теоретичним аспектам.

Задля реалізації цього необхідні такі:

1. Розглянути утримання і принципи організації складського технологічного процесу;

2. Розглянути технологію операцій із приймання товарів складу;

3. Розглянути технологію зберігання товарів складі;

4. Розглянути організацію відпустки товарів зі складу;

5. Дати характеристику ВАТ «Гаврилов-Ямский льонокомбінат» та її складів;

6. Розглянути технологію приймання, збереження і відпустки етилового спирту на ВАТ «Гаврилов-Ямский льонокомбінат», і навіть документальне оформлення операцій.

1.1. Зміст та принципи організації складського технологічного процесу

На складах здійснюється ціле пасмо разнообраз ных послідовно виконуваних операцій із поступле нию, збереження й відпустці товарів. Ці операції разом і вони становлять складської технологічний процес. Зміст і обсяг складського технологічного процесу залежить від виду складу, фізико-хімічних властивостей товарів, що зберігаються у ньому, обсягу вантажообігу й інших чинників.

Ефективність складського технологічного процесу забезпечується його раціональним побудовою, тобто чітким і послідовним виконанням складських операцій.

Види технологічних операцій та їхній вміст залежать насамперед від характеру виконуваних складом функцій і асортименту товарів, які тоді зберігаються.

З іншого боку, на побудова складського технологічного процесу впливають:

- транспортні умови (наявність під'їзних шляхів);

- величина добового вантажообігу (обсяг товарної маси натуральному обчисленні, проходить через склад за певний період);

- рівень механізації навантажувально-розвантажувальних та інших трудомістких робіт;

- влаштування і планування складу;

- умови зберігання товарів.

Істотно впливають загальну тривалість процесу товароруху надає швидкість виконання технологічного складського процесу, яка від завдань і державних функцій, виконуваних складом, умов поставки товарів, ступеня механізації складських операцій.

У основу раціональної організації складського тих нологического процесу покладено такі найважливіші принципи:

· планомірність,

· послідовник ность і ритмічність,

· ефективне використання коштів механізації,

· раціональна організація внутрискладского переміщення вантажів

· забезпечення схоронності товарів.

Планомерность роботи складу великою мірою залежить від цього, наскільки рівномірно товари надходять складу, вирушають покупцям. Розробка планів і графіків надходження, і відпустки товарів дозволяє працівникам скла так своєчасно підготуватися до виконання соответст вующих операцій, виділити необхідні приміщення, обладнання та т. буд.

Послідовність і ритмічність технологічного процесу означає, виконання всіх взаємозалежних операцій має бути узгоджено за часом. За рахунок рівномірного розподілу робочого дня і між виконавцями окремих операцій складаються сприятливі умови праці працівників.

Ефективне використання коштів механізації передбачає застосування сучасної подъемно-транспортной техніки, що забезпечує як підвищення продуктивність праці працівників складу, а й сприяє максимальному використанню площі й ємності складу.

Рациональная організація внутрискладского переме щения вантажів передбачає застосування транспортно-технологічних схем переробки вантажів, які забезпечують рух вантажопотоків за прямими найкоротшим шляхах і що виключатимуть зустрічні перевезення.                     

Забезпечення схоронності товарів — це, передусім, створення оптимальних умов зберігання, і навіть застосування раціональної системи розміщення акцій і укладання товарів з урахуванням термінів надходження енергоносіїв складу і товарного сусідства.

Усі операції складського технологічного процесу можна умовно розділити на 3 групи:

1. операції з надходженню товарів;

2. операції з зберігання товарів;

3. операції з відпустці товарів.

Операції, пов'язані зі вступом товарів складу виконуються у наступному послідовності:

• розвантаження транспортних засобів, у яких надійшли товари;

• переміщення товарів на ділянку приймання;

• розпакування товарів;

• приймання товарів за кількістю якості. Збереження товарів передбачає здійснення таких операцій, як:

• доставка товарів у зону зберігання;

• розміщення товарів у стелажах та його укладка в штабелі;

• створення оптимальних умов зберігання товарів урахуванням їхньої фізико-хімічних властивостей.

Операції по відпустці товарів містять у собі таке:

• отборку товарів з місць зберігання;

• переміщення відібраних товарів на ділянку комплектування;

• комплектування товарів у відповідність до замовленнями оптових покупців;

• упаковку товарів у інвентарну тару;

• переміщення упакованих товарів у зону навантаження;

• навантаження. Більшість перелічених операцій супроводжується їх документальним оформленням.

1.2. Технологія операцій із надходженню товарів складу

Операції щодо надходження товарів становлять початкову стадію складського технологічного процесу. Кількість операцій та послідовність їх виконання за висять від розмірів партій товарів хороших і видів транспортних засобів, якими вони доставляються складу.

У організації приймання велике значення має тут попереднє встановлення часу прибуття і кількість, вступників складу товарів, що дозволяє завчасно спланувати необхідні заходи щодо приймання товарів.

До підготовчим заходів із приймання товарів складі належить:

· встановлення місця розвантаження транспортних засобів, максимально наближеного до приміщення для зберігання;

· визначення необхідної кількості працівників для розвантаження і розподіл робіт з-поміж них;

· визначення необхідної кількості і деяких видів підйомно-транспортного устаткування й підготовка його до прибуттю товарів;

· завчасне визначення місць зберігання;

· підготовка документації, що з оформленням приймання-здачі товарів.

1.2.1. Розвантаження товарів

Перш ніж розпочати безпосередньої приймання товару, потрібна згода її розвантажити. При розвантаженні здійснюється пересування товарів з автотранспорту на товарну платформу.

Разгрузку здійснюють співробітники підприємства, чиїм автотранспортом доставили товар складу, тобто, це можуть бути працівники фірми постачальника, транспортної організації, фірми покупця. Якщо товар доставлений власним автотранспортом фірми покупця чи залізницею, розвантаження здійснюють працівники складу.

Зміст операцій із розвантаженні товарів залежить від цього, яким транспортом вони доставили.

Якщо товари надійшли у залізничних вагонах, то виконуються такі основні операції:

1. перевірка цілісності пломб та розкриття вагона;

2. огляд стану надходження вантажу (стан укладання, тари тощо. буд.);

3. розвантаження вагонів з укладанням товарів на піддони чи візки;

4. первинна приймання товарів за кількістю (перевірка відповідності числа тарних місць супровідним документам);

5. доставка сформованих партій товарів на ділянку приймання, експедиційний склад чи зону зберігання.

По прибутті товарів у залізничних контейнерах операції виконуються за такою схемою:

1. перевірка цілісності пломб і стан контейнера (відсутність ушкоджень кісткової та поломок);

2. переміщення контейнера на розвантажувальну рампу;

3. переміщення контейнера до зони приймання товарів.

По таку схему робитиметься операції, якщо товари доставлені складу автомобільним транспортом:

1. перевірка цілісності упаковки, первинна приймання товарів за кількістю;

2. укладка товарів на піддони чи візки;

3. переміщення сформованих транспортних одиниць на зону приймання або збереження.

Штучные, тарно-упаковочные і навальные вантажі транспортуються в вагонах. Длинномерные і великогабаритні вантажі (лісоматеріали та інших.) доставляються в піввагонах і платформах. Для транспортування рідких вантажів (олія, гас та інших.) використовують цистерни. Універсальні контейнери можуть доставлятися на склади на залізничних платформах чи автомобілях.

Якщо склад має під'їзні залізничні шляху, то вагони, напіввагони, платформи, і цистерни адресуються на сусідню залізничну станцію, та був подаються на гілку бази.

Контейнери надходять чи складу, чи контейнерну майданчик залізничної станції, та був доставляються складу автомобільним транспортом.

По прибутті вантажу на несправному вагоні чи контейнері чи з порушеною пломбою необхідно зробити суцільну перевірку кількості і забезпечення якості товарів хороших і обов'язково скласти комерційний акт, що для пред'явлення претензії транспортним органам чи постачальнику. Вона має бути складено спеціальних бланках до отримання вантажу від органів транспорту. Якщо вагон має текти чи виявлено, що вантаж зіпсований внаслідок несправності вагона, то додатково до комерційного акту складається технічний акт.

Розвантаження товарів вимагатиме застосування фізичної сили, проте, завжди, коли можливий, варто використовувати обладнання переміщення вантажів.

Для вивантаження товарів використовують різноманітні типи підйомно-транспортного устаткування:

- конвеєри;

- электропогрузчики;

- транспортери;

- кошти малої механізації.

У цьому непакетированные штучні вантажі попередньо формують в пакети, використовуючи піддони, котрі після їх завантаження переміщують у зону приймання товарів.

Товари на підприємства різної тарі (мішках, стосах, ящиках) транспортером переміщають з машини та вкладають на визволеному від розвантаження просторі.

Для вивантаження і переміщення автомобільних контейнерів використовують электротележки з піднімальної платформою чи вилами. Дедалі більше широке застосування знаходить і дос тавка контейнерів в автомобілях, обладнаних підйом ным пристроєм заднього борту, що спрощує процес розвантаження на час вступу товарів у контейнерах.

Залізничні контейнери знімають із транспортних засобів з допомогою мостових кранів чи автонавантажувачів.

Причому, процес розвантаження товарів може бути організований в такий спосіб, щоб виключалися зустрічні перевезення, тому розвантаження які поступили товарів хороших і їх навантаження за відпускання бажано виробляти на рампах, розташованих різнобічно складу.

Розвантаження транспортних засобів має здійснюватися при суворе дотримання встановлених правил виконання навантажувально-розвантажувальних робіт. У цьому слід звернути увагу до спеціальне маркірування вантажів.

 

1.2.2. Організація й технологія приймання товарів за кількістю якості складі

Доставлені до зони приймання товари приймаються за кількістю якості.

Слід зазначити, що приймання товарів за кількістю якості є одним їх важливих складових частин складського техноло гического процесу. Вона передбачає перевірку ви полнения постачальниками договірних зобов'язань по до личеству, асортименту, якості і комплектності товарів.

Приймання товарів виробляється матеріально відповідальними працівниками складу (зазвичай — завідувачем складом що з товароведом), уповноваженими те що керівником чи заступником керівника предприятия-получателя.

Вона містить такі операції:

• перевірку кількості і забезпечення якості які поступили това рів;

• оформлення приймання відповідними документа ми;

• прийняття товарів на облік.

Порядок проведення приймання товарів визначається сторонами договору поставки. З їхнього угоді вони можуть здійснюватися у відповідність до правилами, установ ленними інструкціями «Про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів на рідного споживання за кількістю» і «Про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю». Ці инст рукции застосовують у першій-ліпшій нагоді, коли стандартами, технічними умовами чи іншими обов'язковими для сторін правилами не встановлено інший порядок приймання. Вантаж, що поступив складу будь-яким виглядом транс порту, спочатку приймають, керуючись діючими на транспорті правилами, встановленими відповідними статутами, кодексами (наприклад, Статутом залізниць, Повітряним кодексом).

 

1.2.2.1. Приймання товарів за кількістю

Приймання товарів за кількістю здійснюється з метою перевірки відповідності фактично поставленого кількості товарів кількості, зазначеному в транспортних і супровідних (счете-фактуре, специфікації, опису, пакувальних ярликах та інших.) документах виробника (виготовлювача). Якщо товари надійшли без супровідних документів, їх відсутність не призупиняє прийомку. І тут складається акт про фактичному наявності товарів хороших і у ньому вказується, які документи відсутні.

Місце проведення приймання товарів залежить від способу їх доставки. Приймання може здійснюватися:

• складі одержувача;

• складі постачальника;

• на місці розтину запломбованих чи місці розвантаження неопломбированных транспортних засобів і контейнерів чи складі органу транспорту.

На складі одержувача прийомку товарів виробляють, якщо вони доставлені постачальником. І тут крім про верки маси брутто і кількість місць одержувач може по вимагати від постачальника розтину тари та маси нетто і кількість товарних одиниць на кожному місці. Якщо ж товари надійшли у пошкодженій тарі, то

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Поділіться рефератом Складской технологічний процес та її складові

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Складской технологічний процес та її складові

Технологія і організація приймання товарів у магазинах за кількістю якості
Тип роботи: реферат
Контрольна робота з дисципліни: ,,Технологія торгових процесів” студента
Московський інститут підприємництва і право
Відділення - заочне
Спеціальність - економіка
Курс - третій.
Москва 2001 р.
Запровадж
Завантажити
Облік приймання товарів
Тип роботи: контрольна робота

Економічний факультет

Заочне відділення

Кафедра економіки та менеджменту

080109 \"Бухгалтерський облік, аналіз стану і аудит\"

Контрольна робота

По дисципліни \"Бухгалтерський облік торгу

Завантажити
Правове регулювання приймання товарів
Тип роботи: курсова робота

Зміст

Запровадження

Глава 1. Поняття, суб'єкти і джерела правовим регулюванням приймання товарів

§ 1. Поняття і значення правових категорій «товар» і «приймання товару»

§ 2. Суб'єкти відносин з приймання тов

Завантажити
Технологія розміщення, укладання та зберігання товарів складі
Тип роботи: реферат
Пятигорский торгово-економічний технікум.

Технологія розміщення, укладання та зберігання
товарів складі.
Підготував студент ПТЭТ
Завантажити
Організація зберігання товарів складі
Тип роботи: курсова робота
зміст

Запровадження. 2

Глава 1. Літературна частина. 3

1.1. Зміст і принцип організації складських операцій. 3

1.2. Технологія збереження і розміщення товарів складі. 9

Глава 2. Практична частина. 14

2.1. Укладка

Завантажити
Організація торгово-технологічного процесу з продажу непродовольчих товарів
Тип роботи: реферат
Реферат
Московський Комерційний Університет
Москва 1995 р.
Характерною рисою науково-технічного прогресу на етапі є його розвитку у промисловості, а й у інших галузях народного хозяйства-сельском господарстві, на транспорті
Завантажити