Реферат на тему Прогнозування

Розділ: Керуючі наукиТип роботи: реферат
Страница 1 из 2 | Следующая страница

Міністерство транспорту

Ріс сий ской Фе де ра ции.

Санкт-Пе тер бург ський Го су дар ст вен ный

Уни вір сі тет Вод ных кому му ні ка ций.

Діс ці п ліна "Прогнозування і регулювання".

Курсова робота.

Выполнил:

Перевірив:

Склад роботи за проектом. Error: Reference source not found

Розділ I. Розрахунок річний завантаження заводу. Error: Reference source not found

1.1. Коротка характеристика судів. Error: Reference source not found

1.2. Принципова схема організації провадження у ремонту будівництві судів. Error: Reference source not found

1.3. Розрахунок трудомісткості й чисельності працівників річну програму. Error: Reference source not found

1.3.1. Розрахунок трудомісткості. Error: Reference source not found

1.3.2. Розрахунок кількості працюючих. Error: Reference source not found

1.4. Розрахунок розмірів слипа, потребной площі глибини акваторії заводу. Error: Reference source not found

1.4.1. Розрахунок ж розмірів та завантаження слипа. Error: Reference source not found

1.4.2. Розрахунок пропускну здатність слипа. Error: Reference source not found

1.4.3. Розрахунок необхідної глибини акваторії заводу. Error: Reference source not found

1.4.4. Розрахунок потребной площі акваторії заводу. Error: Reference source not found

1.5. Розрахунок техніко-економічних показників по заводу загалом. Error: Reference source not found

1.5.1.Расчет плану виробництва на річну програму. Error: Reference source not found

1.5.2.Технико-экономические показники по заводу. Error: Reference source not found

Розділ 2. Розрахунок потужності і техніко-економічних показників по провідному цеху. Error: Reference source not found

2.1. Загальні вказівки. Error: Reference source not found

2.2. Розрахунок потреби у основних матеріалах по провідному цеху. Error: Reference source not found

2.3. Методика розрахунку потребной площі провідних цехів. Error: Reference source not found

2.3.1. Механосборочный цех. Error: Reference source not found

2.4. Розрахунок вартості основних виробничих фондів. Error: Reference source not found

2.4.1. Основні становища. Error: Reference source not found

2.4.2. Розрахунок вартістю будівлі. Error: Reference source not found

2.4.3. Розрахунок вартості промислових проводок. Error: Reference source not found

2.4.4. Розрахунок вартості обладнання, пристосувань, спеціального інструменту та виробничого інвентарю. Error: Reference source not found

2.5.Методика розрахунку повної собівартості продукції цеху. Error: Reference source not found

2.5.1. Структура собівартості. Error: Reference source not found

2.5.2. Розрахунок прямих витрат. Error: Reference source not found

2.5.2.1. Розрахунок вартості матеріалів. Error: Reference source not found

2.5.2.2. Розрахунок вартості контрагентских поставок. Error: Reference source not found

2.5.2.3. Розрахунок зарплати основних виробничих робочих Error: Reference source not found

2.5.3. Зміст і розрахунок цехових (непрямих) витрат. Error: Reference source not found

2.5.3.1. Склад цехових (непрямих витрат). Error: Reference source not found

2.5.3.2. Розрахунок зарплати допоміжних робочих, ІТП, службовців і МОП. Error: Reference source not found

2.5.4. Розрахунок загальнозаводських і внепроизводственных витрат. Error: Reference source not found

2.6. Розрахунок техніко-економічних показників цеху. Error: Reference source not found

Курсовой проект і двох частин.

У першій частині виконується розрахунок річний завантаження заводу, вмикаю щий:

коротку характеристику споруджуваних і ремонтованих суден;

принципову схему організації виробництва;

розрахунок трудомісткості на річну програму з розбивкою на зимовий і літній періоди;

розрахунок числа робочих;

розрахунок розмірів слипа, потребной площі й глибини акваторії з вычерчи ванием плану розстановки судів з програмі зимового періоду;

розрахунок техніко-економічних показників по заводу загалом.

В другій частині виконуються розрахунки з одного з провідних цехів, які включають:

розрахунок потреби у основних матеріалах;

розрахунок виробничої площі;

розрахунок вартості виробничих фондів;

розрахунок повної собівартості продукції цеху;

розрахунок техніко-економічних показників цеху;

висновки.

Розділ I. Розрахунок річний завантаження заводу.

1.1. Коротка характеристика судів.

Коротка характеристика судів представленій у вигляді таблиці 1.

Таблиця 1.

Коротка характеристика споруджуваних і ремонтованих суден.

Усього:

Де

Z – довжина судна;

B – ширина судна;

H – висота борту;

T – осаду без вантажу.

1.2. Принципова схема організації провадження у ремонту будівництвом судів.

А) Організація ремонту судів вузьким фронтом соотоит у цьому, що, наприклад, у межнавигационный період силами робочих судноремонтного підприємства міста і членів екіпажів судів ремонт тягнеться з судна до іншого, а чи не відразу охоплюють весь состоав флоту, що підлягає ремонту.

Б) Виконання робіт нульового етапу, т. е. виготовлення і придбання період деталей та вузлів для майбутнього зимового судноремонту. Нуле виття етап знижує тривалість ремонту судів, видатки ремонт, сприяє більш рівномірним завантаженні промислових підприємств із періодам року. Нині обсяг робіт нульового етапу за деякими типам судів зі ставляет понад 40 кримінальних% вартості зимового планового ремонту. Створення нульового етапу призводить до збільшення запасів підприємств у період, т. е. до до полнительным затратам, ще, необхідні додаткові складські приміщення та експлуатаційні витрати з їхньої зміст. Раціональний обсяг робіт нульового етапу підприємствам з різними длительностями зимового періоду устанав ливают з економічних критеріям (мінімально сукупних витрат). Ра боти нульового етапу зводяться переважно до виготовлення та придбання змінних і запасними частинами.

У) Організацією поточного виробництва називають форму організації виробництва, що характеризується розташуванням коштів технологічного ос нащения в послідовності операцій технологічного про цесса і спеціалізацією робочих місць. З цього визначення призна ками поточного виробництва вважатимуться:

розчленовування процесу виробництва вироби деякі операції;

закріплення операцій за певними робочими місцями чи певними виконавцями;

оснащення робочих місць (чи забезпечення виконавців) специализиро ванним устаткуванням, інструментом і пристосуваннями для якісного і продуктивного виконання закріплених операцій;

переміщення предметів роботи з робочого місця до іншого в про цессе виробництва або переміщення виконавців окремих операцій від однієї предмета до іншого до виконання закріплених за виконавцями операцій;

однорідність чи схожість виготовлених виробів.

Поточные методи виробництва пов'язані зі створенням для підприємства по точних ліній, тобто. сукупності робочих місць, розміщених у последова тельности операцій технологічного процесу виділені на виконання закріплених по них операцій.

По габаритным характеристикам випущених виробів розрізняють по точні лінії построечных місць, виділені на складання чи монтажу великих виробів, великих ДВС, парових, судів. У цьому виріб передви гают з операціями (позиції) на операцію (позицію) через дуже значитель ные часові відтинки або взагалі переміщають до його готовно сти. Лінії построечных місць може бути:

поточно-позиционные, у яких об'єкт переміщають з операції (по зиции) на операцію (позицію) з допомогою мостових кранів чи специаль ных візках, у разі застосовують поточно-позиционный метод по будівництва (чи ремонту);

стаціонарні, де кожен об'єкт розташований на закріпленій його построечном місці, а окремі операції з об'єкту виконують специализи рованные бригади, перехідні від однієї об'єкта до іншого; такий метод по будівництва (ремонту) називають поточно-бригадным;

комбіновані, у яких одну частина операцій виконують поточно-позиционным методом, а іншу – поточно-бригадным.

1.3. Розрахунок трудомісткості й чисельності працівників річну програму.

1.3.1. Розрахунок трудомісткості.

Трудомісткість на: ремонт і будівництво судів визначається табл. 2.

Трудомісткість робіт на річну програму нормованих людино-годинах.

Трудомісткість навігаційного ремонту визначається розмірі 15% від сумарною трудомісткості за середнім і поточному ремонтам судів.

Трудомісткість інших замовлень визначається розмірі 10% від сумарною трудомісткості з суднобудування й всіх видах ремонту.

Трудомісткість робіт з нульового етапу визначається %- x від суммар іншої трудомісткості за середнім і поточному ремонтам судів на річну про грамові:

корпусно-сварочные роботи – 10%;

деревообделочные роботи – 15%;

верстатні роботи механічного цеху – 40%;

слюсарні роботи, що їх в цеху – 20%;

трубопровідні роботи – 15%;

електромонтажні роботи – 25%.

Для ремонту в зимовий період включаються:

Усі суду поточного й середнього ремонту, причому з сумарною занадто багато роботи сти

поточного й середнього ремонтів слід відняти трудомісткість робіт з нульового етапу, виконуваному у період;

20-50% судів капітального ремонту (у роботі – 59,3%);

суднобудування – з використання резервної потужності провідних цехів (у роботі 50%);

У період включається:

50-80% судів капітального ремонту (у роботі 40,7%);

не включені в зимовий період об'єкти суднобудування (у роботі 50%);

навігаційний ремонт;

роботи з нульового етапу.

За асиметричного розподілу працездатності за періодами року, необхідно забезпечити рівномірний (різницю трохи більше 1000 н.–ч.) завантаження провідних цехів (корпусно-сварочного, деревообделочного і верстатного відділення механосбо рочного цеху).

Вирівнювання завантаження по провідним цехах досягається з допомогою преиму щественного виконання капітального ремонту, суднобудування та інші замовлень у період.

За всіма іншим цехах завантаження в зимовий період повинно перевищувати, ніж у літній, позаяк у зимовий період до виконання робіт залучається частина суднових команд (по слесарно-сборочному, трубопроводному, малярському та інших. ділянкам цехів).

Інші замовлення можуть розподілятися довільно задля забезпечення рав номерний завантаження провідних цехів чи перевищення зимової навантаження по сравне нию з літньої по іншим цехах.

Коефіцієнт нерівномірності, визначається ставленням занадто багато роботи сти зимового і літнього періодів, ні бути більш 1,3 підприємством загалом (у роботі 1,13).

1.3.2. Розрахунок кількості працюючих.

Чисельність основних виробничих робочих визначається з трудомісткості робіт на розрахунковий період (рік, зимовий чи період), дійсного (корисного) фонду часу робочого і вільного коефіцієнта перера ботки норм.

T

P = -------------- , де

Фд * Кп

Р – чисельність основних виробничих робочих, чол.;

Т – нормована трудомісткість в людино-годинах;

Фд – дійсний (корисний) фонд часу на розрахунковий пе риод (роком, чи півроку зимового (літнього) періоду);

Кп – коефіцієнт переробки норм.

Календарний річний фонд часу робочого:

При восьмичасовом робочому дні

Фк=Дк*8=365*8=2920 год;

При семичасовом робочому дні

Фк=Дк*7=365*7=2555 год.

Номінальний річний фонд часу робочого при восьми годинному робочому дні й нікого 41-часовой тижню

Фн=[Дк-(Дп+2Н)]*8-Д’п+Н, де

Дк - число календарних днів на рік;

Дп – число святкових днів на рік;

М- число тижнів у році;

Д’п – число передсвяткових днів на рік.

Фп=[365-(8+2*52)]*8-6+52=2070 год.

При семичасовом робочому дні

Фн=[Дк-(Дп+2Н)]*7+Н,

Фн=[365-(8+2*52)]*7+52=1823 год.

Справжній розрахунковий річний фонд часу робочого дорівнює номінальному фонду з відрахуванням втрат на чергові відпустки і невиходи по поважним причин.

Розмір цих втрат залежить від тривалості чергових отпус ков робочих різних спеціальностей й визначити місця виконання ними робіт (див. таблицю нормативів 1).

Коефіцієнт переробки норм приймається (умовно) Кп=1,25…1,30 (у роботі Кп=1,30).

Розрахунок чисельності основних виробничих робочих произво дится формою, наведеної у табл. 3 шляхом розподілу піврічної трудо ємності за цехом на відповідний піврічної фонд часу й коэф фициент переробки норм.

Постійним кадровим складом вважаються робочі щодо літнього пе риоду.

Недостающая чисельність робітників у зимовий період залучається у складі суднових команд.

У таблиці 3 наведено з таблиці 2 трудомісткості щодо окремих ділянкам і підсумкові дані про періодам року. Сумарна чисельність основних робітників у зимовий період дорівнює кількості основних ра бочих у період плюс, залучені робочі у складі суднових команд.

Середньорічна чисельність основних виробничих робочих за рівних за тривалістю зимовому і літньому періодах определя ется таким шляхом:

Рзимн.+Рлетн.

Рср.год.= ---------------------- , чол.

2

Рср.год.=(653+580)/2=617 чол.

Середньорічна чисельність допоміжних робочих визначається відсотках від кількості основних робочих по заводу загалом. З урахуванням допоміжних цехів й обслуговуючих господарств приймається у вигляді 45-50%

(у роботі Рср.год вспом.. раб.=0,45*617=278 чол.).

Чисельність інженерно-технічних працівників (ІТП), служачи щих, молодшого обслуговуючого персоналу (МОП) визначається відсотках від суми основних та допоміжних робочих. З урахуванням заводоуправління при нимается рівної 20-22%

(у роботі (617+278)*0,20=179 чол.).

Діяльність отримуємо чисельність промислово-виробничого перекл сонала до виконання заданої програми підсумовуванням чисельності ос новных та допоміжних робочих, ІТП, службовців і МОП

Чисельність ППП = 617+278+179=1074 чол.

1.4. Розрахунок розмірів слипа, потребной площі глибини акваторії заводу.

1.4.1. Розрахунок ж розмірів та завантаження слипа.

Сумарна довжина стапельных місць горизонтальній частини слипа опре деляется за такою формулою:

Зім.

еLп + еLк + еср.

Zе = ------------------------ , де

К*КI

еLп – сума довжин судів, споруджуваних в зимовий період, м;

еLк - сума довжин судів, проходять перегляд в зим ний період;

еср. - сума довжин судів середнього ремонту, встановлюваних на сліпі в зимовий період, м;

До – коефіцієнт, визначальний протипожежні розриви між су дами, До = 0,9;

КI

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Поділіться рефератом Прогнозування

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Прогнозування

Розрахунок основних техніко-економічних показників роботи підприємства
Тип роботи: курсова робота

року міністерство освіти РФ

Філія Державного Образовательного Установи

Вищої Фахового Освіти

«Московський Державний Індустріальний Університет»

в г.Кинешме

 

Кафедра економіки та управління

(на підп

Завантажити
Розрахунок основних техніко-економічних показників впровадження каталітичного комплексу виробництва каучуку
Тип роботи: курсова робота

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ

ВИЩОЇ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВІТИ

УФИМСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАФТОВИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Філія м. Стерлитамаке

Кафедра ОГСЭД

Завантажити
Many strange children were found in the world
Тип роботи: твір
 They were called wolf children. These children had grown up without any contact with human society. The three most mysterious of them that I am going to show about were Kamala, Viktor and Kaspar.
12-year-old boy was captured. His movement
Завантажити
Розрахунок собівартості і основних техніко-економічних показників ділянки складання
Тип роботи: курсова робота

Зміст

Запровадження 2

1 Вихідні дані для розрахунків 4

2 Визначення трудомісткості ділянки 7

3 Визначення потрібного кількості робочих місць 8

4 Визначення чисельності дільниці 11

5 Розрахунок річного фонд

Завантажити
Розрахунок основних техніко-економічних показників діяльності виробничого ділянки
Тип роботи: реферат
Завдання
За підсумками вихідних даних розрахувати техніко-економічні показники діяльності виробничого ділянки.
Вихідні дані:
Ділянка працює у дві зміни при 41 годинниковий робочої тижню. Витрати на планово-попереджуваль
Завантажити
Розрахунок техніко-економічних показників механічного цеху
Тип роботи: курсова робота
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ ДОНБАССКАЯ ДЕРЖАВНА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ

АКАДЕМІЯ.

КУРСОВАЯ РОБОТА з дисципліни: «Організація виробництва» РОЗРАХУНОК ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЕХАНИЧЕСКОГО ЦЕХУ

Завдання виконання курсової роб

Завантажити