Реферат на тему Роль обліку щодо підвищення економічну ефективність виробничої діяльності

Розділ: Керуючі наукиТип роботи: реферат
Страница 1 из 2 | Следующая страница

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ІНСТИТУТ

УПРАВЛІННЯ І ПІДПРИЄМНИЦТВА

Кафедра менеджменту

КУРСОВАЯ РОБОТА

на задану тему:

"РОЛЬ УЧЕТА У ПІДВИЩЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДІЯЛЬНОСТІ"

Мінськ - 2001 р.

СОДЕРЖАНИЕ

стор.

Запровадження 3

Теоретична частина

1.ВЛИЯНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 5

2. ОПТИМІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО УЧЕТА ОСНОВНЫХ

ЗАСОБІВ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1 Облік надходження основних засобів 7

2.2. Фінансовий облік зносу основних засобів 8

2.3. Фінансовий облік оренди основних засобів 10

3. РОЛЬ УЧЕТА ЗАТРАТ У ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДІЯЛЬНОСТІ 12

Практична частина 19

Укладання 22

Список використаних джерел 24

Запровадження

Сьогодні, за умов ринкових відносин центр економічної діяльності переміщається до основного ланці всієї економіки - підприємству. На мікроекономічному рівні створюється потрібна суспільству продукція, виявляються необхідні послуги. Тут вирішуються питання економного витрати ресурсів, застосування високопродуктивної техніки, технологій та її реалізації продукції.

Аби вирішити декого з тих для підприємства вдаються до методу обліку, що є сукупність прийомів первинного спостереження (документація і інвентаризація), вартісного виміру (оцінка та калькуляція), поточної угруповання (рахунки і подвійна запис) підсумкового узагальнення (баланс і звітність) фактів господарську діяльність.

Як відомо, господарську діяльність промислового підприємства складається із трьох безперервних взаємозалежних господарських процесів: постачання (заготовления і придбання матеріально-технічних ресурсів), виробництва та її збут (реалізації). Ці процеси здійснюються одночасно, навіщо використовується працю працівників, основні його оборотні кошти. Отже, найважливіші об'єкти обліку на промислове підприємство - основні його оборотні кошти у тому русі. Значення основних засобів у виробництві залежить від того, яке займають знаряддя праці у розвитку продуктивних зусиль і виробничих відносин.

У цьому роботі буде зроблено спробу проаналізувати взаємодія різних видів обліку, і економіки підприємства, буде проаналізовано кошти та шляху оптимізації впливу різних гілок видів обліку на ефективність виробничої діяльності підприємства.

З іншого боку, в практичної частини роботи представлені форми первинних документів, необхідні ведення облік і звітність виробничої діяльності для підприємства.

З огляду на очевидну актуальність аналізованої проблематики, як і того обставина, що виробнича діяльність більшості підприємств республіки до силу різноманітних причин перебувати у зараз у досить складному становищі, гадаю необхідним провести максимально докладний дослідження аналізованих питань. Проте, на жаль, рамки курсової роботи дозволяють цього, але, мій погляд, у "справжній роботі проведено вивчення тематики лише на рівні, достатньому на її подальшого застосування в практичної діяльності.

Теоретична частина

1.ВЛИЯНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Загальновизнано, що бухгалтерський облік для підприємства має здійснюватися за правилами. Проблема у встановленні такий сукупності правил, реалізація яких забезпечив би максимальний ефект від участі ведення обліку, тобто. формування фінансової та управлінської інформації, її достовірність, доступність і корисність.

Теоретично можливі три підходи до встановленню правил постановки бухгалтерського обліку для підприємства: централізований, децентралізований і змішаний. [2, С.87]

За першого підході ведення обліку регламентується з центру. Цей варіант реалізовувався за умов централізовано керованої економіки.

Другий підхід передбачає індивідуалізацію правил бухгалтерського обліку кожному за господарюючого суб'єкту. Цей підхід неприйнятний у сучасних умовах господарювання, т.к. запровадження цього підходу в практику дозволить максимально врахувати все процедури, але утруднить діяльність підприємства з зовнішнього боку, тобто. це виникнуть проблеми з зовнішніми користувачами, такими, наприклад, як податкова інспекція.

Третій підхід побудований на поєднанні першого і другого підходів Світовий досвід показує, що з даному способі за централізованим регулюванням залишаються основні правил і принципи, щоб забезпечити доступність і корисність фінансової інформації, а підприємство самостійно може запроваджувати будь-які додаткові правила ведення бухгалтерського обліку, виходячи із власних потреб.

З функцій бухгалтерського обліку: контрольна функція, забезпечення схоронності власності, інформаційна функція, функція зворотного зв'язку та аналітична функція; до ведення бухгалтерського обліку для підприємства склалися такі вимоги:

1) точність ведення бухгалтерського обліку;

2) повнота ведення бухгалтерського обліку;

3) своєчасність відображення інформації, тобто. відбиток фактів господарської діяльності той період, що вони сталися, незалежно від часу надходження чи людських грошей за цими фактами;

4) несуперечність даних бухгалтерського обліку;

5) раціональність ведення бухгалтерського обліку.

Отже, і під час вимог до бухгалтерського обліку для підприємства можна домогтися отримання достовірною інформацією, що необхідно як й у внутрішніх користувачів інформації, так зовнішніх. [5, С.104]

Треба сказати, що протягом дев'яностих років відбувалася безперервна робота з удосконалювання бухгалтерського обліку Республіка Білорусь, застосуванню міжнародних стандартів, і ухваленій у світове співтовариство фінансової звітності.

У разі нестабільності економічної ситуації в гостріше постала питання про стан бухгалтерського обліку для підприємства, т.к. багато підприємств виходять міжнародний ринок та це вимагатиме якнайшвидшого вдосконалення нормативної бази бухгалтерського обліку, і податкового законодавства.

2. ОПТИМІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО УЧЕТА ОСНОВНЫХ

ЗАСОБІВ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1 Облік надходження основних засобів

Підприємство може отримувати кошти безоплатно від юридичних і фізичних осіб, набувати за плату, у результаті спорудження нових об'єктів або реконструкцію, розширення й технічного перевооруження діючих виробничих потужностей у порядку капітальних вкладень за умов поточної і довгостроковій оренди. На етапі освіти підприємство може мати простий кошти від учасника (засновника) у його внеску до статутний капітал. [11, С.81]

Основні кошти виробничого призначення, отримані безоплатно від юридичних і фізичних осіб, відносять збільшення додаткового капіталу. Витрати з доставки таких об'єктів не збільшують їхню початкову вартість; підприємство відносить їх у зменшення фонду накопичення з допомогою своєї чистий прибуток чи нерозподіленого прибутку.

На етапі освіти підприємство може мати простий кошти від засновника (учасника) як внеску до статутний капітал. Розмір цього вкладу вказують в установчому договорі. У межах цієї суми засновник (учасник) може зробити свій внесок основні засоби. При передачі основних засобів наводять їх перелік, вказують їхню початкову вартість, знос і ціну угоди, за якими їх відносять має значення статутного капіталу. Одночасно мусить бути передано вся технічну документацію для цієї об'єкти основних засобів. Створювану підприємство приходует кошти з їхньої початкової вартості, що складається від ціни угоди, і суми зносу за отриманими об'єктах. Зазвичай, засновник приймає він всі витрати з доставці на створюване підприємство об'єктів основних засобів та встановлення їх у місці використання або потім підприємство-одержувач відшкодовує ці витрати. Усе має бути належно своїх оформлено аби уникнути непорозумінь надалі.

2.2. Фінансовий облік зносу основних засобів

У процесі експлуатації кошти втрачають свої технічні властивості і забезпечення якості - зношуються. Будь-які об'єкти, що входять до склад основних засобів, крім землі, піддаються фізичному моральному зносу, тобто під впливом фізичних сил, технічних і стабільності економічних чинників вони поступово втрачають свої властивості і ладу. Це означає, що вони можуть виконувати своїх функцій через технічні причини чи її економічною невигідності. Фізичний знос можна частково відновити, провівши ремонт, реконструируя і модернізувати кошти. Однак згодом видатки ремонт не окупаються, стають марними. [7, С.93]

Треба сказати, що моральний знос проявляється інакше, ніж фізичний. Основні фонди за своєю конструкцією, продуктивності, видатках обслуговування і експлуатацію відстають від своїх новітніх аналогів. Головне у цьому, що вони здатні випускати продукцію такий, що можна випускати більш сучасній техніці. Отже, періодично виникла потреба заміняти основні фонди, передусім їх активну частину, новими, сучаснішими екземплярами.

Кошти, возмещающие видатки придбання й створення основних засобів і щоб їх зміну їх зношених примірників новими, можна отримати тільки з виручки за реалізовані товари та. У вартість товарів, що у звернення, включається і часткове погашення вартості діючих основних фондів. Економічний механізм поступового перенесення вартості основних фондів на готовий продукт й накопичення грошового фонду для заміни зношених примірників називається амортизацією. Процес накопичення амортизаційного фонду віддзеркалюється в рахунках бухгалтерського обліку.

Для обліку зносу (амортизованої вартості) основних засобів на підприємствах всіх форм власності передбачено пасивний, регулюючий рахунок, у якого за необхідності відкриваються субрахунка.

Підприємства зобов'язані щомісяця нараховувати знос. Щомісяця ж самої суми зносу, нарахованого за власними і довготерміново арендуемым основних засобів відповідно до встановлених нормам, підприємство включає в витрати виробництва. Зношеність основних коштів, зайнятих на будівництві, здійснюваній господарським способом, відносять до витрат по капітальним вкладенням.

Якщо підприємство здає окремі об'єкти власні кошти у поточну оренду, то нарахований із них знос вона охоплює у складі позареалізаційних втрат, а отриману орендної плати відносить до внереализационным доходах. [10, С.69]

Зношеність основних коштів нараховують протягом нормативного терміну їхніх служби (експлуатації) чи терміну, протягом якого балансову вартість основних засобів повністю включено до витрати виробництва, після чого нарахування припиняють.

2.3. Фінансовий облік оренди основних засобів

Оренда буває наступних видів: поточна і довгострокова. До довготерміново арендуемым основних засобів підприємства відносять об'єкти основних засобів, які (згідно з договором оренди) після закінчення терміну оренди (чи до його закінчення) повинні перейти у власність підприємства чи рідні мають бути викуплені за умови, що орендар внесе всю выкупную ціну.

Долгосрочно орендовані кошти підприємства орендарі враховують на однойменному рахунку, а заборгованість перед орендодавцем - на рахунку "Орендні зобов'язання". Предприятия-арендаторы відшкодовують орендодавцям відповідно до умовою договору вартість основних засобів, нараховують і перераховують відсотки оренду.

Аналітичний облік довготерміново орендованих основних засобів ведуть з їхньої видам, а розрізі видів - по інвентарним об'єктах. Знос за цими основних засобів обчислюють в общеустановленном порядку і беруть у витрати виробництва.

Якщо підприємство-орендар допустить серйозні порушення договірних умов, то довготерміново орендовані їм кошти можуть бути затребуваними орендодавцем. Ці умови мають бути зафіксовані у договорі оренди. [4, С.86]

Після закінчення договору довгострокової оренди (або за умови дострокового викупу - розрахунку орендаря з орендодавцем за кошти) орендовані кошти стають власністю предприятия-арендатора.

Що ж до обліку об'єктів основних засобів, які у експлуатацію за умов поточної оренди, то такі об'єкти на балансі підприємства не враховуються. Вони приймаються на забалансовий облік за рахунком "Арендованные кошти". Об'єкт стоїть у експлуатації під інвентарним номером орендодавця. Знос за таким об'єкту підприємство-орендар не нараховує. Суму орендної плати вона охоплює в витрати виробництва. За порушення термінів орендар сплачує пеню у розмірі, передбачених договором, що він відносить на позареалізаційні втрати.

3. РОЛЬ УЧЕТА ЗАТРАТ У ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Виробництво своєї продукції підприємстві пов'язаний з певними витратами чи витратами. У процесі виробництва витрачається працю, використовуються кошти праці, і навіть предмети праці. Усі витрати підприємства виробництво та реалізацію продукції, виражені в грошової форми, утворюють собівартість продукції. Собівартість - найважливіший показник ефективне використання виробничих ресурсів.

Мета урахування витрат виробництво та калькулювання собівартості продукції залежить від своєчасному, повному обсязі й достовірному визначенні фактичні витрати, що з виробництвом і які збутом продукції, обчисленні фактичної собівартості окремих видів тварин і всієї продукції, контролю над використанням ресурсів немає і коштів. Безперервний поточний облік витрат у місцях виникнення витрат, повсякденного виявлення можливих відхилень від встановлених доз, про причини і винуватців цих відхилень повинен відповідати вимогам оперативно керувати виробництвом. [9, С.117]

У основі організації урахування витрат виробництва лежать такі принципи:

* документування витрат і повний їх відбиток на рахунках обліку виробництва;

* угруповання витрат з обсягам обліку, і місцях їх виникненню;

* узгодженість об'єктів урахування витрат з об'єктами калькулирования собівартості продукції, показників обліку фактичні витрати - з нормативними, плановими тощо.;

* доцільність розширення кола витрат, стосовних на об'єкти обліку за прямим призначенням;

* локалізація витрат, що викликаються виготовленням певної продукції;

* здійснення оперативного контролю над витратами виробництва та формуванням собівартості продукції.

Витрати, включаемые в собівартість продукції, групуються відповідно до їх економічним змістом за такими елементам: матеріальні витрати; Витрати оплату праці; відрахування на соціальні заходи, амортизацію основних фондів; інші витрати.

Організація обліку витрати матеріалів виробництві починається з відпустки їх безпосередньо на робочі місця виготовлення продукції. Організація обліку використання матеріалів залежить від низки чинників, зокрема характеру виробництва, видів виробничого устаткування, змінності роботи, порядку подачі матеріалів на робочі місця та т буд. Тож у кожному окремому разі потрібно індивідуального підходу до організації обліку використання матеріалів залежність від конкретних виробничих умов. Для обліку витрати матеріалів в напрямі витрат використовують різноманітні способи документування: інвентарний і партионный. [1, С.93]

При інвентарній способі документування витрати матеріалів фактичну витрату матеріалів виробництва обчислюється з урахуванням залишків, не використовуваних початку і поклала край місяці. Для цього він наприкінці звітний період виробляється інвентаризація залишків матеріалів. Для визначення фактичного витрати матеріалів виробляється розрахунок: до початковому залишку додаються відпущені матеріали і віднімаються кінцеві залишки матеріалів.

Методом обліку партионного розподілу матеріалів користуються виявлення відхилення з кожної партії розподілених найдефіцитніших і дорогих матеріалів. Облік розподілу матеріалів по партіям забезпечує достовірність облікової інформації про кількість здобутих і фактично витрачених матеріалів, і навіть про кількісних і вартісних результатах розподілу.

Облік у своїй методі складає підставі карт обліку розподілу матеріалу, выписываемых кожну партію матеріалу. У зазначені документи записуються кількість матеріалу, поданого до робочого місцеві, кількість заготовок, виготовлених із цієї партії, і навіть кількість отриманих відходів та невикористаного матеріалу, повернутого назад за накладною.

Визначення витрати матеріалу за нормами здійснюється шляхом множення кількості виготовлених деталей на норму витрати, встановлену для підприємства. Результат розподілу (економія, перевитрата) встановлюється шляхом зіставлення кількості фактично витраченого матеріалу з витратою за нормами.

Облік контроль над витрачанням матеріалів щодо окремих виконавцям можна проводити в оперативному порядку під час видачі виробничих завдань. І тут в наряд на відрядну роботу або в первинний документ

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Поділіться рефератом Роль обліку щодо підвищення економічну ефективність виробничої діяльності

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Роль обліку щодо підвищення економічну ефективність виробничої діяльності

Облік основних засобів за умов реформування бухгалтерського обліку у власність ТОВ "Формула"
Тип роботи: курсова робота

Недержавне приватне освітнє установа

вищого професійної освіти

Південний інститут менеджменту

Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

КУРСОВАЯ РОБОТА

з дисципліни “Бухгалтерський фінансовий обл

Завантажити
Основні кошти виробничих підприємств (об'єднань) та його облік. Аудит основних засобів
Тип роботи: курсова робота

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОСВІТИ РФ

Воронезький державний технічний університет

Кафедра економіки, виробничого менеджменту та молодіжні організації машинобудівного виробництва

КУРСОВАЯ РОБОТА

ПО КУРСУ: “БУХГАЛТЕРСКИ

Завантажити
Організація обліку зносу і ремонту основних засобів з прикладу АТ "Павлодарэнергосервис"
Тип роботи: курсова робота

Запровадження

Основні кошти є кошти праці, використовувані під час виробництва продукції, виконанні робіт чи наданні послуг і, будучи важливим ланкою в науково-технічному прогресі, дедалі більше підпорядковують собі тільки процес праці, а

Завантажити
Проведення аудиторської перевірки обліку оренди основних засобів з прикладу ТОВ "Ефес"
Тип роботи: курсова робота

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТА ОРЕНДИ

1.1 Поняття і класифікація основних засобів. Документальне оформлення і кореспонденція

1.2 Особливості обліку орендованих і зданих у найм основних засобів

Завантажити
Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві
Тип роботи: дипломна робота
ЗМІСТ

Вступ

1 Теоретичні основи дослідження

1.1 Економічний зміст основних засобів, їхнього класифікація, методи оцінки

      та заподіяння обліку

1.2 Нормативно-правове та літературне забезпечення обліку основних <

Завантажити
Порядок обліку експлуатації і вибуття власних основних засобів
Тип роботи: курсова робота

Запровадження Стрімкі темпи розвитку ринкової економіки Росії призводять до постійної зміни законодавства, регулюючому ринкові відносини. Прийнято такі основні документи, як Податковий кодекс РФ у двох частинах, постійно запроваджують н
Завантажити