Реферат на тему Методика встановлення норм часу й визначення норм вироблення. Нормативи чисельності

Розділ: ЕкономікаТип роботи: реферат

Контрольна робота з предмета Економіка і соціологія праці

Выполнил Диких Олексій

Рубцовский філія АМУ

Праця є доцільну діяльність людей зі створення матеріальних й духовних благ. Трудові витрати створення цих цінностей повинен мати кількісну оцінку, оскільки у масштабі суспільства отримують визнання лише з них, які відповідають суспільно необхідного часу, тобто. часу, необхідному на виготовлення даного вироби при суспільно нормальних умов виробництва з середній рівень цілісності і інтенсивності праці.

На самому рівні підприємств суспільно протягом необхідного часу постає як протягом необхідного часу – робочий час необхідну виготовлення одиниці виробленої продукції у конкретних організаційно-технічних умовах цього підприємства працівниками відповідної кваліфікації при нормальної інтенсивності праці.

Ці умови на підприємствах різні, тому різняться й необхідні витрати часу, рівень яких може бути вищим або нижчий від суспільно-необхідних витрат. Відповідно будуть різними й фактичні витрати.

Нормування праці визначення його необхідних витрат за виготовлення одиниці виробленої продукції у конкретних організаційно технічних умовах. Метою нормування праці є найточніше визначення необхідних витрат, відповідно і результатів праці та їх свій відбиток у нормах праці.

За формою висловлювання витрат праці розрізняють норми часу, норми чисельності та норми обслуговування і норми чисельності.

Норма часу є найпоширенішої формою висловлювання нормованих витрат праці. Витрати часу виражаються у нормованих людино-годинах. Норма часу визначає необхідні витрати часу одного працівника чи групи працівників виконання одиниці роботи у конкретних організаційно-технічних умовах.

Склад норми часу.

Hвр=tп.з.+tоп+tоб+tотл+tпл.

Норми часу й їх розробка у різних типах виробництва та галузях мають особливості:

до виконання одному й тому ж роботи у одиничному, серійному та масовому виробництвах потрібно часи;

т.к. повторюваність тих чи інших робіт у виробництвах різних типів неоднакова, то неоднакова і допускаемая точність нормування;

різна ступінь точності нормування зумовлює різні витрати нормировщиков виконання аналітичної і розрахункової роботи за обгрунтуванні і запровадження норм;

у різних типах виробництва є неоднаковим обсяг аналітичної роботи за вивченні нормувальних операцій.

Норми часу мають багато різновидів і позичають центральне місце у системі норм праці, оскільки у основі визначаються решта видів норм. Застосовують норми часу у основному задля нормування праці робочих різних професій, зайнятих виконанням різнорідних робіт у перебігу зміни.

Норма обслуговування – кількість виробничих об'єктів, котрі одна працівник чи групу працівників зобов'язані обслуговувати протягом одиниці робочого дня у конкретних організаційно-технічних умовах. Для визначення норми обслуговування слід попередньо встановити одного з норми часу – норму часу обслуговування одиниці устаткування, робочого місця та т.п.

Hобсл = Tсм / Hвр.обсл.

Або

H обсл. = Tсм. / Hвр. * n * k

Норми обслуговування призначаються для нормування праці наладчиків, ремонтників, контролерів, комірників та інших.

Норма вироблення – кількість продукції (роботи), що має бути виготовлено одним працівником чи групою працівників у одиницю робочого дня у конкретних організаційно-технічних умов.

Hв=Tсм / Hвр

Норми вироблення застосовують для нормування праці робочих будь-яких професій у випадках, як у перебігу періоду часу, один робочий чи група робочих виконують яку або роботу.

Замість норми вироблення може визначатися нормоване завдання. Різниця з-поміж них у тому, що у нормам вироблення розраховується відрядна розцінка зар.платы, а, по нормированному завданням лише норма завантаження виконавців.

Нормированное завдання – роботи вистачить, що має бути виконано одним працівником чи групою працівників за даний час.

Устанавливаться нормовані завдання можуть для повременно оплачуваних працівників: основних робочих (зайнятих на конвеєрних лініях, операторів автоматичних ліній та інших.), допоміжних робочих (верстатників ремонтних цехів, слюсарів инструментальщиков, транспортних робочих), фахівців і кількість службовців (технологів, конструкторів, копировщиков та інших.).

Залежно від методів встановлення норми поділяються на технічно обгрунтовані і опытно-статистические.

Під технічно обгрунтованими розуміють норми, встановлені аналітичним методом, що забезпечує максимальне використання виробничого потенціалу, раціональні методи праці, оптимальну зайнятість працівників продуктивною працею за збереження їхнього здоров'я та працездатності.

До дослідно-статистичним відносять норми, встановлювані до роботи чи операцію без расчлинения в окремі складові елементи і проектування технологій і раціональної організації праці в основі звітних даних про виконання анологичных робіт чи з досвіду фахівця, який встановлює цієї норми. Опытно-статистические норми фіксують фактичний стан виробництва з усіма наявними вадами й тому сприяє зростанню продуктивність праці й удосконаленню осередку. Застосовувати вони мають в обмежених масштабах, коли можна або вигідно визначити норму аналітичним методом.

Норматив чисельності – заздалегідь встановлена розрахункова выличина, выраженая в чисельності працівників до виконання одиниці роботи або заради обслуговування певних об'єктів.

Норма чисельності – кількість працівників певного профессионально-квалифицированного складу необхідна до виконання конкретних виробничих функцій чи обсягів робіт у конкретних організаційно-технічних умовах.

Норма чисельності вимірюється у кількості чоловік і може бути оцінена з урахуванням норми часу за такою формулою:

Нч = Нвр * У / Тсм

Наприклад: Трудомісткість наладки одного верстата становить 40 хвилин, а подналадки 20 хвилин, тривалість зміни 480 хвилин. Вцехе вимагають щоденного обслуговування 24 од. однотипного устаткування.

Тоді норма чисельності наладчиків за зміну становитиме:

(40+20)*24/480=3 чол.

За нормами числености встановлюється необхідну кількість працівників: опеаторов і наладчиків, обслуговуючих автоматичні машинні агрегати. З іншого боку норми чисельності використовуються при нормуванні праці керівників, фахівців і кількість службовців визначення кількісного складу працівників із окремим посадам, за підрозділами управління у цеху, виконуваних функцій управління для підприємства.

При розрахунку чисельності за нормативами чисельності в основі береться явочна чисельність робітників у зміну, необхідна до виконання заданого обсягу на окремому об'єкті.

Норматив чисельності расчитывается:

Нч = П / Але

Нормативи чисельності визначають по функціональним групам допоміжних робіт: про ремонт і черговому обслуговування, по контрольним роботам тощо.

Норма керованості – кількість працівників чи структурних підрозділів, управління має бути закріплено за керівником.

Комплексна норма часу – кількість робочого дня необхідну виконання комплексу взаємозалежних робіт одного технологічного процесу.

Тому основне завдання планування є:

аналіз стану та оцінка застосовуваних норм праці та відповідність їхньої умовам виробництва;

розробка і впровадження технічно обгрунтованих норм праці відповідно до нових умов виробництва.

За дотримання принципів нормування досягається найбільша ефективність:

технічне, економічний добробут і психофізичне обгрунтування норм,

єдність і гнучкість полягають з одного боку з розробки типових норм праці для однакових, найпоширеніших видів робіт, з другого боку уточнення їх за мері вдосконалення техніки, технологій і організації виробництва,

відповідність норм конкретним чинникам виробництва,

прогресивність,

розширення сфери застосування норм що передбачають встановлення норм як на основні, а й у допоміжні роботи,

обов'язкова безпосередніх виконавців в нормуванні праці.

Принципи організації праці.

Організація праці – система заходів вкладених у повніше ефективне використання трудових і матеріальних ресурсів.

Головна мета організації праці – створення умов зростання продуктивність праці. Тому правильна організація праці має тримати такі:

техніко-економічна завдання – створення умов праці для ефективне використання робочого дня, трудових навичок й європейського досвіду працівників, і навіть створення умов ефективнішого використання устаткування й інших коштів,

соціальна – створення гігієнічних і безпечних умов праці. Охорона роботи з метою зробити його привабливою і престижною творчим.

Охорона праці за такими основним напрямам:

поділ кооперація праці професионально-квалифицированном, технологічному і функціональному розрізах;

нормування праці в якості основи осередку;

матеріальне й моральний стимулювання працівників за поліпшення якісних і кількісних показників їх праці;

добір, підготовка і на підвищення кваліфікації кадрів, включаючи навчання передовим прийомів і методам праці;

організація робочих місць, включаючи поліпшення умов праці.

Останнім часом нашій країні не приділяють уваги добору, підготовки й підвищенню кваліфікації працівників. У певної міри це пов'язано з складність початку ринкових відносин. Постійні зміни попиту й пропозиції товарів та послуг і найбільш робочої сили в вимагають неї великий рухливості, мобільності, зокрема професійної і кваліфікаційної. Від якісного складу кадрів у створенні багато в чому залежати і їх роботи.

Трохи аналізуючи організацію праці в підприємствах і теорії можна назвати основні засади організації праці:

пропорційність

ритмічність

безперервність

узгодженість

Завдання.

Якщо застосувати трудомісткість передільного чавуну до 1, тоді ливарного чавуну 1,05 , а чавуну марки №2 становитиме 1,1.

70000 * 1% = 700

220000 * 1,05% = 2310

260000 * 1,1% = 2860

Отже, вироблення однієї доменного робочого становила

(700+2310+2860)/115= 51 ум. тис. тонн.

Поділіться рефератом Методика встановлення норм часу й визначення норм вироблення. Нормативи чисельності

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Методика встановлення норм часу й визначення норм вироблення. Нормативи чисельності

Атестація робочих місць в умовах праці. Сертифікація виробництва щодо відповідності вимогам безпеки праці.
Тип роботи: доповідь
Атестація робочих місць в умовах праці — це система аналізу та оцінки стану робочих місць. Метою атестації може бути: проведення оздоровчих заходів; ознайомлення які працюють із умовами праці; сертифікація робіт але охорони праці; підтвердження абЗавантажити
Норми праці та методика визначення
Тип роботи: реферат

УО БГУИР

Кафедра менеджменту

РЕФЕРАТ

на задану тему:

«НОРМИ ПРАЦІ І МЕТОДИКА ЇХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ»

МІНСЬК, 2008

СОДЕРЖАНИЕ

1. Види норм праці та їх характеристики.

2. Стр

Завантажити
Економіка праці (розділи: Ринок праці, Організація праці персоналу підприємства, Расчёт трудових показників підприємства)
Тип роботи: реферат
року міністерство освіти Російської Федерації Курганський державний університет Кафедра менеджменту
Курсовой проект
Дисципліна: Економіка праці
Варіант 15Студентка групи 3738 Мухіна Катерина Володимирівна Напрям менеджмен
Завантажити
Нормування праці працівників кадрової служби
Тип роботи: курсова робота

Курсова робота

Тема: Нормування праці працівників кадрової служби

Зміст

Запровадження

1 Організація і нормування праці персоналу кадрової служби

1.1 Організація праці персоналу кадрової служби

1.2 Нор

Завантажити
Норми і рівень експлуатації праці сільськогосподарських рабів Італії ІІ. е. – I в. н.е.
Тип роботи: реферат
(Проблема продуктивності рабської праці і його еволюції) Кузищин В.І.
Особливістю сучасного сільського господарства є його обумовленість розвитком промисловості: воно перетворюється, по суті кажучи, в різновид промисловості, хоч і зберігає
Завантажити
Норма праці та норма вироблення
Тип роботи: контрольна робота

Зміст

1. Обробка хронометражных рядів

2. Визначення норми вироблення будівельних бригад

3. Розрахунок норми вироблення машини

4. Взаємозв'язок між нормою праці та нормою вироблення

Список літератури

Завантажити