Коротко про сайт

RefList.Su - це найбільша колекція рефератів. На сайті RefList.su Ви знайдете безліч цікавих робіт і статей: реферати, дипломні, курсові роботи, шпаргалки, контрольні та лабораторні роботи, топіки з англійської мови. На нашому порталі, Ви можете додавати свої матеріали, читати реферати користувачів, використовувати пошук по сайту. Також в RefList.su можна почитати викладу, доповіді, квитки, твори. Колекція рефератів доступна для всіх безкоштовно і без відправки смс, і реєстрації.

Реклама

Товари

Реферат на тему Cтатистика фінансових результатів скачати

Розділ: ЕкономікаТип роботи: реферат
Страница 1 из 2 | Следующая страница

 

Реферат за статистикою промисловості

Зміст

1. Статистика оборотних засобів

1.1 Характеристика і структура оборотних засобів

1.2 Показники використання оборотних засобів

1.3 Вивчення наявності і рух сировини, матеріалів і палива

1.4 Вивчення забезпеченості і видів використання предметів праці

1.5 Факторний аналіз виробничих запасів

2. Статистика фінансових результатів

2.1 Основні показники фінансових результатів

2.2 Статистичне вивчення прибутку

2.3 Статистичне вивчення рентабельності

Література

1. Статистика оборотних засобів

 

1.1 Характеристика і структура оборотних засобів

Оборотні кошти промислового підприємства включають оборотні виробничі фонди й фонди звернення, виражені в грошової форми й необхідні задля забезпечення безперервності процесу виробництва та реалізації продукції.

Виробничі оборотні фонди – предмети праці, що цілком споживаються у кожному виробничий цикл і переносять свою вартість на новостворювані продукти. До них належать: сировину, матеріали, паливо, тара, запчастини на ремонт, інструменти, пристосування, быстроизнашивающийся інвентар та інші предмети, вартість яких перевищує встановлений норматив, витрати майбутніх періодів і незавершене виробництво (табл. 5.1).

Серед предметів праці, що застосовуються у процесі виробництва, виділяють основні допоміжні матеріали, сировину, паливо і енергія різних видів. Основні матеріали входить у продукт як він головна частина; окремо виділяють сировину. Допоміжні матеріали, паливо, енергія споживаються засобами праці, сприяють процесу праці, або приєднуються до основного матеріалу щоб надати йому бажаних властивостей.

Оборотні фонди у спілкуванні включають запаси товарів, кошти на розрахунках і кошти.

Таблиця 5.1

Склад оборотних засобів

Оборотні виробничі фонди

Виробничі

запаси

1. Сировину, основні матеріали Нормируемые його оборотні кошти 2. Покупные напівфабрикати 3. Допоміжні матеріали 4. Паливо 5. Тара 6. Запасні частини для поточного ремонту 7. Малоценные і быстроизнашивающиеся інструменти, і інвентар

Незакон-ченная

продукція

8. Незавершене виробництво 9. Напівфабрикати власного виробництва 10. Витрати майбутніх періодів

Фонди

звернення

11. Готовая продукція на яких складах підприємства 12. Отгруженная, але з оплачена продукція Ненормируемые його оборотні кошти 13. Кошти у банку і касі підприємства 14. Кошти в незакінчених розрахунках 15. Дебіторська заборгованість

По джерелам освіти його оборотні кошти діляться за власні і позикові.

По нормуванню його оборотні кошти поділяються:

- нормируемые. Вони у виробничому сфері, і включають запаси палива, допоміжних матеріалів, запчастин, малоцінного інвентарю і інструмента, плановані витрати майбутніх періодів і абонентська заборгованість;

- ненормируемые. Кошти нематеріального характеру: перебувають у сфері, кошти у банку, дебіторська заборгованість та т.п.

Норма оборотних засобів – показник, обчислюваний в днях чи відсотках.

Норматив оборотних засобів – мінімально необхідне підприємству кількість засобів в грошах. Він визначається шляхом множення значення одноденного витрати цих коштів у норму їх запасу в днях. До кожного виду оборотних засобів розробляється окремий норматив.

Предметом аналізу вивчення наявності і рух запасів матеріалів і палива; перевірка забезпеченості виробництва ресурсами предметів праці; вивчення ефективність використання предметів праці; виявлення резервів кращого використання предметів праці.

1.2 Показники використання оборотних засобів

Ефективність використання оборотних засобів характеризується їх оборотністю, яка вимірюється два показники: числом оборотів коштів щороку і тривалістю одного обороту.

Кількість оборотів протягом року (коефіцієнт оборотності) – показує, скільки обернувшихся коштів на 1 крб. авансованих оборотних засобів, під якими розуміють розмір оборотних засобів, брали участь у обороті у цьому періоді:

,

де – вартість реалізованої продукції діючих оптових цінах підприємства;

– середній залишок нормувальних оборотних засобів за ж період.

За оборот у своїй приймається собівартість реалізованої продукції. Він використовується визначення приватних показників за швидкістю обороту. Різниця цих показників покаже вплив рентабельності на тривалість обороту. Отже, коефіцієнт оборотності реалізованої продукції можна як двох складових:

де – собівартість реалізованої продукції;

 – прибуток від продукції.

Показник (коефіцієнт) закріплення оборотних засобів – показує, скільки треба мати оборотних засобів на 1 крб. вартості реалізованої продукції:

Чим більший оборотів зроблять його оборотні кошти за певного періоду, тим менше величина показника їх закріплення.

Тривалість одного обороту оборотних засобів – ставлення середнього обсягу оборотних засобів до однодневному обороту щодо реалізації продукції (РП/Тд):

де – тривалість аналізованого періоду (зазвичай рік).

Тривалість одного обороту показує, протягом якого терміну підприємству повертаються його його оборотні кошти як виручки від продукції.

Для групи підприємств аналізовані показники визначаються як середня арифметична чи середня гармонійна зважена:

;;.

Крім розглянутих, застосовуються такі показники:

- вартість використаних оборотних засобів на 1 крб. реалізованої продукції. Він аналогічний показнику фондоємності, але стосовно оборотних коштів;

- прибуток від своєї продукції 1 крб. оборотних засобів (коефіцієнт віддачі оборотних засобів).

Для аналізу ефективність використання оборотних засобів є визначення приватної оборотності, тобто. оборотності щодо окремих що становить оборотних засобів. Показники оборотності можна розраховувати також із фазам виробництва.

Ефект від прискорення оборотності оборотних засобів виражається суми, умовно вивільнених з обороту внаслідок прискорення їх оборотності:

Для виявлення впливу структурних зрушень на показники оборотності обігових коштів у динаміці за групою підприємств розраховуються індекси структурних зрушень, де за аналізі коефіцієнта оборотності використовують частку кожного підприємства у загальній сумі оборотних засобів, а під час аналізу коефіцієнта закріплення оборотних засобів – частку кожного підприємства у загальній сумі реалізованої продукції.

1.3 Вивчення наявності і рух сировини, матеріалів і палива

Основним джерелом даних про наявність і рух (вступі і витраті) предметів праці в підприємстві промисловості України загалом є матеріальні, паливні і енергетичні баланси.

Баланс матеріальних ресурсів:

прибуткова частина – залишки початку періоду й надходження;

видаткову частину – куди як розподілені ресурси.

Паливні баланси:

прибуткова частина – первинне паливо (одержуване із боку), вторинне паливо, одержуване внаслідок переробки чи використання первинних ресурсів у технологічному процесі;

видаткову частину – споживання палива на виробничі потреби підрозділів за напрямами: спалений в казанах енергетичних установок, що використовується двигунами внутрішнього згоряння, що використовується опалювання й об'єктивності висвітлення тощо.

Паливні баланси складаються на окремі види палива на натуральних одиницях й за всіма видам палива на цілому у тоннах умовного

палива.

Енергетичні баланси враховують джерела надходження, і напрямку використання різних видів енергії. Найбільшого поширення набула отримали электробалансы.

Электробалансы:

прибуткова частина – вироблено електроенергії та отримано із боку

видаткову частину – витрачено на виробничі, на господарські потреби, за власні потреби електростанції підприємства, відпущено набік, втрати у мережах і за трансформації електроенергії.

Балансові даних про фактичному наявності сировини, матеріалів і палива кожну звітну дату сопоставляются із чітко встановленими нормативами, а під час аналізу динаміки запасів предметів праці, сопоставляются темпи зростання запасів з темпами збільшення обсягів продукції.

Середні протягом місяця залишки матеріальних ресурсів визначаються як полусумма даних початку і поклала край звітного місяці. Середні залишки за більш тривалі періоди – як середня хронологічна для моментного низки.

За даними величину запасів матеріалів і палива на натуральному вираженні та його витрати отримують розмір запасу в днях:

де – запас матеріалу в натуральних одиницях;

 – добовий витрата матеріалу в натуральних одиницях;

При нормуванні запасів виділяють:

– поточні запаси – призначені задля забезпечення безперебійного ходу виробництва. Визначаються виходячи з середньої добову потребу і тривалості планованих інтервалів часу між поставками;

– страхові запаси – призначені для поповнення поточних запасів у випадках непередбачених перебоїв у постачаннях. Розмір страхових запасів вбирається у половини поточних запасів;

– сезонні запаси – мають місце на підприємствах, де надходження сировини носить сезонний характер.

Поточні й страхові запаси створюються рахунок власних оборотних засобів, сезонні – кредитів банку.

 

1.4 Вивчення забезпеченості та збільшення використання предметів праці

Забезпеченість виробництва предметами праці характеризує розмір запасу матеріалу в днях. Проаналізуємо забезпеченість виробництва матеріалами з прикладу.

Основне завдання вивчення використання предметів праці є зіставлення фактичних витрат у звітному період від нормативними і фактичними значеннями в базисному періоді. Тому важливо встановлення обгрунтованих норм витрати.

Норма витрати на одиницю продукції показує, скільки сировини, матеріалів чи палива цього виду то, можливо витрачено на виготовлення одного вироби, вона є людиною граничної величиною такого витрати.

Питома витрата визначається за кожним видом матеріальних ресурсів у натуральному чи условно-натуральном вираженні:

де М – загальний витрата ресурсу цього виду виробництва всього обсягу продукції;

q – кількість одиниць виробленої придатної продукції цього виду.

Можливі чотири підходу кількісної оцінки динаміки (ступеня виконання плану) питомих витрат:

1. Один вид матеріалу витрачається виробництво жодного виду продукції. Динаміка питомої витрати визначається:

однією підприємстві;

з кількох підприємствам 

Це індекс змінного складу, він характеризує динаміку середніх рівнів питомих витрат і через зміну питомих витрат кожному з підприємств і зажадав від зміни часткою випуску продукції кожним підприємством в сукупний обсяг виробництва. Індекси фіксованого складу і структури можна записати так:

;

2. Один вид матеріалу витрачається виробництво кількох видів продукції:

Економія (перевитрата) матеріалу для обшир вироблену продукцію:

3. Різні види матеріалів витрачаються виробництва жодного виду продукції. Зведений індекс питомих витрат матеріалів обчислюється:

де рс – грошова оцінка матеріалів порівняних цінах.

Економія вартості сировини й матеріалів на одиницю продукції цього виду:

4. Різні види матеріалів витрачаються виробництва різних видів продукції. Зведений індекс визначається на основі вартісної оцінки:

На підприємствах виявляються причини зміни питомої витрати. Він то, можливо розчленований на складові його елементи:

1) корисний витрата – чиста маса, обсяг у складі придатного вироби;

2) технологічні відходи – поворотні і безповоротні;

3) втрати по організаційно-технічним причин – технічно неминучий шлюб (утилизируемый, не утилизируемый), бій, витік та інші втрати у виробництві (перероблювані, не перероблювані), втрати при зберіганні і транспортування

1.5 Факторний аналіз виробничих запасів

Факторний аналіз виробничих запасів виконується за видами витрат за сировину, основні матеріали, куплені напівфабрикати, комплектуючі і дизельне паливо на технологічні мети. При аналізі порівнюється фактичний про розмір витрат до витрат по плановим нормативам на фактично вироблений обсяг продукції.

Індекс витрат за матеріали можна як твори:

,

де Im – індекс змін питомих витрат (індекс норм);

Ip – індекс цін кінцевого споживання.

 – фактичні і планові удільні витрати матеріального ресурсу цього виду виробництва одиниці виробленої продукції кожного виду;

 – фактично що склалася і передбачена в планових розрахунках середня ціна кінцевого споживання цього виду матеріальних ресурсів;

q1 – фактично вироблений обсяг товарної продукції цього виду.

Загальна сума відхилень фактичних виробничих запасів від запасів по плановим нормам та цінам:

,

зокрема відхилення з допомогою питомих витрат:

;

відхилення через зміну рівня цін:

Аналогічно аналізуються видатки куплені напівфабрикати і комплектуючі вироби, технологічне паливо.

2. Статистика фінансових результатів

 

2.1 Основні показники фінансових результатів

Різні боку виробничо-господарської діяльності відбиває система показників фінансових результатів: прибуток, рентабельність і валової дохід (прибуток від реалізації продукції).

Прибуток характеризує кінцевий результат виробничо-господарської діяльності підприємства. Прибуток підприємства є найважливішим показником ефективність його роботи діяльності, джерелом фінансування виробничих та соціальних витрат, додаткового винагороди працівників. Рассчитывают кілька показників прибутку:

Валова прибуток характеризує результат основний (промислово-виробничої) діяльності підприємства. Вычисляется як різницю між виручкою від продукції з оптовим цінами підприємства (без податку додану вартість будівництва і її повної собівартістю:

де – прибуток від продажу товарів, продукції, робіт, послуг за звичайним видам діяльність у діючих оптових цінах підприємства;

 – собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг;

 – податку додану вартість, акцизи і аналогічні платежі.

Прибуток від продажу (прибуток від продукції) відрізняється від валовий прибутку на величину комерційних і управлінських витрат:

де Ском, , Супр – комерційні фірми та управлінські витрати;

Фінансовий результат діяльності підприємства за певного періоду характеризує балансовий прибуток.

Балансова прибуток – загальний розмір прибутку, отримана внаслідок всіх видів господарську діяльність підприємства. Це суму прибутку (збитку) від продажу, прибутку (збитку) від здійснених операцій, і навіть прибутків і витрат від внереализационной діяльності.

де – прибуток за операційну діяльність, рівна різниці прибутків і витрат від цього діяльності;

 – прибуток за внереализационной діяльності, рівна різниці прибутків і витрат від цього діяльності.

До операційним доходах ставляться: надходження за плату у тимчасове користування активів підприємства; надходження, пов'язані з наданням за плату прав, що виникають з патентів на винаходи, промислові зразки та інших видів інтелектуальної власності; надходження, пов'язані з через участь у статутних капіталах інші організації; прибуток, отримувана організацією внаслідок спільної прикладної діяльності; надходжень від продажу основних фондів та інших активів тощо. доходи.

Операционными видатками є: витрати, пов'язані з наданням за плату у тимчасове користування активів підприємства; витрати, пов'язані з наданням за плату, що виникають з патентів на винаходи, промислові зразки та інших видів інтелектуальної діяльності; витрати, пов'язані з через участь у статутних капіталах інші організації; витрати, пов'язані з продажем, выбытием та інших списанням основних кошти й інших активів, відмінних коштів, товарів, продукції й т.д. витрати.

Внереализационными доходами є: штрафи, пені, неустойки порушення умов договорів (присуджені судом чи визнані боржником); активи, отримані безоплатно, зокрема за договором дарування; надходження у відшкодування заподіяних підприємству збитків тощо. доходи.

Внереализационными видатками є: штрафи, пені, неустойки порушення умов договорів; відшкодування заподіяних підприємством збитків; збитки минулих років, визнані у звітній року; суми дебіторську заборгованість, якими минув строк позовної давності, тощо. витрати.

З метою обчислення оподатковуваного прибутку необхідно балансовий прибуток скоригувати на суми наданих пільг і перевищення (чи зменшення) витрат, певних Постановами уряду:

Після сплати з балансового прибутку податків, інших обов'язкових платежів і врахування надзвичайних прибутків і витрат утворюється чистий прибуток (нерозподілена прибуток підприємства):

де Дч – надзвичайні доходи і підприємства.

Надзвичайними статками і видатками

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Поділіться рефератом Cтатистика фінансових результатів

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Cтатистика фінансових результатів

Шляхи вдосконалення оборотності оборотних засобів підприємства
Тип роботи: курсова робота

Зміст

Запровадження

1. Теоретичні аспекти аналізу оборотних засобів підприємства

1.1 Цілі, завдання й основних напрямів аналізу ефективність використання оборотних засобів підприємства

1.2 Система приватних і узагальню

Завантажити
Аналіз оборотності оборотних засобів (з прикладу дочірнього підприємства ВАТ Татнафта Алабакульский цегельня)
Тип роботи: реферат
Запровадження.
Аналіз (від грецького – ana (isis) буквально означає розчленовування, розкладання досліджуваного об'єкта на частини, елементи, на внутрішні властиві цій об'єкту складові (подумки чи реальні)
У раз
Завантажити
Шляхи підвищення ефективність використання оборотних засобів торгового підприємства
Тип роботи: реферат
Запровадження. Кожне підприємство, починаючи своєї діяльності, має розташовувати певній грошової сумою. Оборотні кошти підприємств покликані обеспечи вать безупинне їх рух усім стадіях кругооборо та про те, щоб задовольняти виробничій потребі у Завантажити
Основні фонди, оборотні кошти й собівартість продукції підприємства
Тип роботи: курсова робота

КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА

з дисципліни: «Економіка організацій»

на задану тему: Основні фонди, оборотні кошти й собівартість продукції підприємства»

Зміст

Завдання №1

 Визначення структури основних виробничих фондів

Завантажити
Показники та шляхи поліпшення використання оборотних засобів
Тип роботи: контрольна робота

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОСВІТІ

РОСІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Філія РГСУ в г.Ивантеевка

 

Социально-экономический факультет

 

Кафедра з

Завантажити
Джерела формування власних оборотних засобів підприємства
Тип роботи: реферат
та шляхи прискорення їх оборотності за умов господарювання Контрольна робота з предмета: \"Финансово-кредитная і податкову систему \"
Підготував Карасьов Андрію Вікторовичу
Калузький коммунально-строительный технікум
Завантажити