Коротко про сайт

RefList.Su - це найбільша колекція рефератів. На сайті RefList.su Ви знайдете безліч цікавих робіт і статей: реферати, дипломні, курсові роботи, шпаргалки, контрольні та лабораторні роботи, топіки з англійської мови. На нашому порталі, Ви можете додавати свої матеріали, читати реферати користувачів, використовувати пошук по сайту. Також в RefList.su можна почитати викладу, доповіді, квитки, твори. Колекція рефератів доступна для всіх безкоштовно і без відправки смс, і реєстрації.

Реклама

Товари

Реферат на тему Авторське право скачати

Розділ: Держава і правоТип роботи: контрольна робота
более чітко визначає, що на спадкоємців покладається обов'язок (й право) захищати авторство й протидіяти перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору, а також чи якому іншому посяганню на твір, що може завдати шкоди честі й репутації автора.

Закон проголосив, що твори, рядків правової охорони які закінчився, стають надбанням суспільства. За раніше чинним законодавством такі твори проголошувались надбанням держави. Порядок й умови використання творів, проголошених надбанням держави, встановлювалися урядом. У законі про авторське право прямо підкреслюється, що твори, котрі стали суспільним надбанням, можуть вільно використовуватись чи якою особою без виплати авторської винагороди. Тобто в порівнянні із раніше чинним законодавством по авторському праву зазначена норма более демократична й спрямована на захист інтересів споживачів творів. Проте, Закон містить одне застереження, яку полягає до того, Кабінет міністрів України може встановлювати випадки виплати спеціальних відрахувань за використання на територї України творів, що стали суспільним надбанням.

На наш погляд, зазначена норма має як позитивне, то й негативне значення. Негативне полягає до того, що це окреме застереження, що стосується окремих випадків, може із годиною перетворитися в загальну норму, котра зобов'яже в всіх випадках використання творів, проголошених надбанням держави, сплачувати певні відрахування. Щоправда, Закон не уточнює, кому мають надходити ці виплати. Звичайно, до бюджету держави.

З іншого боці, якщо твори проголошені надбанням суспільства, то, очевидно, це власність всього народу. Тому було б б справедливо, щоб сус-пільство також мало вигоду від використання таких творів. Відповідно до викладеної норми, Кабінет міністрів України може лише в окремих випадках встановлювати певні відрахування за використання творів, проголошених надбанням суспільства. У інших випадках доходи від використання зазначених творів повністю надходять особам, що використовують твори, проголошені надбанням суспільства. Нам це видається не зовсім справедливим. Якщо це власність всього суспільства, то й сус-пільство винне матір декларація про частину доходів за використання творів, проголошених його надбанням. Іншими словами, відрахування, про котрі йде мова, мають бути обов'язковими в всіх випадках використання творів, проголошених надбанням суспільства.

2. Цивільно-правовий спосіб захисту прав

Захисту права інтелектуальної власності на результати інтелектуальної діяльності новий ЦК України присвячує ст. 432, котра проголошує, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до ст. 16 цого Кодексу. Суд у випадках й в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про:

1) застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів;

2) зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт які здійснюється із порушенням права інтелектуальної власності;

3) вилучення із цивільного обороту товарів, виготовлених чи введених у цивільний оборот із порушенням права інтелектуальної власності;

4) вилучення із цивільного обороту матеріалів та знарядь, що використовувалися переважно для виготовлення товарів із порушенням права інтелектуальної власності;

5) застосування разового копійчаного стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності. Розмір стягнення визначається відповідно до закону із урахуванням звинувачуй особини та інших обставин, що мають істотне значення;

6) опублікування у засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст суднового рішення щодо такого порушення.

Захист авторського права й суміжних прав встановлений Конституцією України, чинним Цивільним кодексом України, Законом України «Про авторське право й суміжні права» та іншими законодавчими й нормативними актами. У цілому створена цілісна система захисту авторського права й суміжних прав, Яка, як вже зазначалося, не є бездоганною. Основу цієї системи, безперечно, складають ЦК України та Закон України «Про авторське право й суміжні права», зокрема його розділ V «Захист авторського права й суміжних прав». Згідно із цими законами порушенням авторського права й (чи) суміжних прав, що дає підстави для суднового захисту, є:

1) скоєння будь-якою особою дій, що порушують особисті немайнові права суб'єктів авторського права й (чи) суміжних прав та їхні майнові права;

2) піратство у сфері авторського права й (чи) суміжних прав —опублікування, відтворення, ввезення на митну територію України, вивезення із митної територї України й поширення контрафактних примірників творів (у тому числі комп'ютерних програм й баз даних), фонограм, відеограм й програм організацій мовлення;

3) плаґіат — оприлюднення (опублікування), повністю чи частково, чужого твору под іменем особини, котра не є автором цого твору;

4) ввезення на митну територію України без дозволу осіб, котрі мають авторське право й (чи) суміжні права, примірників творів (у тому числі комп'ютерних програм й баз даних), фонограм, відеограм, програм мовлення;

5) скоєння дій, що створюють загрозу порушення авторського права й (чи) суміжних прав;

6) будь-які дії для свідомішого обходу технічних засобів захисту авторського права й (чи) суміжних прав, зокрема виготовлення, поширення, ввезення із метою поширення й застосування засобів для такого обходу;

7) підроблення, зміну чи вилучення інформації, зокрема в електронній формі, про управління правами без дозволу суб'єктів авторського права й (чи) суміжних прав чи особини, котра здійснює таке управління;

8) поширення, ввезення на митну територію України із метою поширення, публічне сповіщення об'єктів авторського права й (чи) суміжних прав, із які без дозволу суб'єктів авторського права й (чи) суміжних прав вилучена чи змінена інформація про управління правами, зокрема в електронній формі.

Зупинимось на деяких порушеннях авторського права й суміжних прав более детально.

Відтворення будь-якого твору — виготовлення одного чи понад примірників твору, відеограми, фонограми у будь-якій матеріальній формі, а також їхнього запис для тимчасового чи постійного зберігання в електронній (включаючи цифрову), оптичній чи іншій формі, якої може зчитувати комп'ютер.

Порушенням авторського права чи суміжних прав є передусім будь-яке відтворення твору в будь-якій матеріальній формі й в будь-якій кількості примірників, починаючи від одного, без дозволу осіб, котрі мають авторське право. Для визнання відтворення твору неправомірним не має значення позначка його відтворення. Зазначене стосується також й об'єктів суміжних прав.

Іншою досить поширеною формою порушення авторського права чи суміжних прав є поширення примірників творів, фонограм, відеограм та програм мовлення. Власне, будь-які твори, фонограми, відеограми та програми мовлення відтворюються найчастіше із метою їхні комерційного поширення для одержання прибутку. Будь-яке поширення без цієї мети навряд чи можна вважати порушенням авторського права чи суміжних прав. Безперечно, йдеться про поширення без дозволу автора чи іншої особини, котра має авторське право, виробника фонограми, відеограми та власника програми мовлення.

Розповсюдженням є також зберігання неправомірно відтворених творів, фонограм, відеограм чи програм мовлення із метою подальшого поширення.

Розповсюдженням слід визнати цілеспрямовані дії щодо поширення серед населення примірників творів, фонограм, відеограм чи програм мовлення у кількості примірників понад одного й до необмеженої кількості. Не має значення, котрі примірники творів, фонограм, відеограм чи програм мовлення розповсюджувалися — контрафактні чи відтворені правомірним шляхом. Важливим елементом визнання поширення неправомірним є ті, що поширення мало місце без дозволу автора чи інших осіб, котрі мають авторські чи суміжні права.

Контрафактними визнаються примірники творів, фонограм, відеограм й програм мовлення, виготовлені й розповсюджені із порушенням авторського права чи суміжних прав. Тобто цим поняттям охоплюється й поширення без дозволу зазначених осіб.

Неправомірним визнається будь-яке інше використання без дозволу осіб, котрі мають авторське право чи суміжні права творів, фонограм, відеограм чи програм мовлення. Під іншим використанням творів, фонограм чи програм мовлення слід розуміти передачу зазначених об'єктів у комерційний прокат, майновий оренду чи будь-яке інше користування без дозволу особини, котра має авторське право чи суміжні права. Порушенням суб'єктивних прав особини, Яка має авторське право чи суміжні права, якщо також перекручення, спотворення чи будь-яка інша зміну твору, фонограми, відеограми чи програми мовлення чи будь-яке інше посягання на зазначені об'єкти, що можуть зашкодити честі й репутації автора чи іншої особини, котра має авторське право чи суміжні права. Використання цих об'єктів без зазначення імені автора, а також оприлюднення твору, фонограми, відеограми чи програми мовлення без дозволу автора чи іншої особини, котра має авторське право чи суміжні права, також визнається порушенням авторського права чи суміжних прав. Оприлюднення твору, фонограми, відеограми чи програми мовлення — дія, що вперше робить твір, фонограму, відеограму чи програму мовлення доступними для публіки, якими б засобами це не досягалося.

Істотним порушенням авторського права й суміжних прав є ввезення без дозволу осіб, котрі мають авторське право чи суміжні права, примірників творів, фонограм, відеограм чи програм мовлення. Не має значення, котрі примірники завозяться в Україну — контрафактні чи не контрафактні. Порушенням є сам собою факт ввезення зазначених об'єктів без дозволу належних осіб. Більше того, ввезення на митну територію України примірників творів, фонограм, відеограм, що охороняються на територї України відповідно в Україну, з держави, в якій ці твори, фонограми й відеограми не охороняються чи перестали охоронятися, також визнаються порушенням авторського права й суміжних прав.

Використання об'єктів права інтелектуальної власності без договору із особою, Яка має авторське право й (чи) суміжні права, а також недотримання умів використання цих об'єктів, порушення особистих немайнових й майнових прав особини, котра має авторське право чи суміжні права, надає їй право звертатися до суду із позовом. Суд зобов'язаний у разі доведення позовних вимог винести рішення про поновлення порушених прав шляхом внесення відповідних виправлень, публікацій у пресі про допущене порушення чи іншим способом.

Суд має також право постановити рішення про заборону випуску твору, виконання постановки, фонограми, відеограми, програми передачі в ефір й по кабелях, про припинення їхні поширення.

Суд може постановити рішення про вилучення чи конфіскацію всіх контрафактних примірників творів, фонограм, відеограм чи програм мовлення, щодо які встановлено, що смердоті були виготовлені чи розповсюджені із порушенням авторського права й (чи) суміжних прав, а також засобів обходу технічних засобів захисту. Це стосується також всіх кліше, матриць, форм, оригіналів, магнітних стрічок, фотонегативів та інших предметів, за допомогою які відтворюються примірники творів, фонограм, відеограм, програм мовлення, а також матеріалів й обладнання, що використовуються для їхні відтворення й виготовлення засобів обходу технічних засобів захисту.

За рішенням суду вилучені контрафактні примірники творів (у тому числі комп'ютерні програми й бази даних), фонограм, відеограм, програм мовлення на вимогу особини, котра є суб'єктом авторського права й (чи) суміжних прав й права якої порушене, можуть бути передані цій особі. Якщо ця особа не вимагає такої передачі, то контрафактні примірники підлягають знищенню, а матеріали й обладнання, що використовувалися для відтворення контрафактних примірників, підлягають відчуженню з перерахуванням виручених коштів в Україну.

Стаття 432 ЦК України передбачає спеціальні правові способи забезпечення покличу у справах про порушення авторського права й суміжних прав. Внесення до ЦК України таких способів забезпечення зазначених позовів цілком виправдані.

Ще до розгляду справ по суті суд може винести ухвалу про заборону відповідачеві чи особі, щодо якої є достатні підстави вважати, що вон є порушником авторського права чи суміжних прав, вчиняти певні дії (виготовлення, відтворення, продажів, здавання в оренду, імпорт тощо, передбачене цим Кодексом використання, а також транспортування, зберігання чи володіння із метою випуску в цивільний обіг примірників творів чи фонограм, щодо які припускається, що смердоті є контрафактними).

У разі необхідності суд може винести ухвалу про накладення арешту й вилучення всіх примірників творів, фонограм, відеограм щодо які є підстави вважати, що смердоті є контрафактними. Суд може винести ухвалу також про вилучення й арешт матеріалів та обладнання для їхні виготовлення й відтворення.

Якщо відповідно до кримінального законодавства України дії певної особини щодо авторського права чи суміжних прав підпадають под ознаки злочину, орган дізнання чи суд зобов'язані вжити заходів для забезпечення вчиненого чи можливого в майбутньому цивільного покличу шляхом розшуку й накладення арешту на:

1) примірники творів, фонограм, відеограм, щодо які припускається, що смердоті є контрафактними;

2) матеріали та обладнання, призначені для їхнього виготовлення та відтворення;

3) документи, рахунки та інші предмети, що можуть бути доказом скоєння дій, за котрі відповідно до чинного кримінального законодавства передбачена кримінальна відповідальність.

За порушення авторського права чи суміжних прав Законом України «Про авторське право й суміжні права» встановлена цивільно-правова відповідальність порушника. Вона істотно відрізняється від тієї, що був передбачена ЦК Української РСР.

Суд має право постановити рішення чи ухвалу про:

1) відшкодування моральної (немайнової) шкоди, завданої порушенням авторського права й (чи) суміжних прав, із визначенням розміру відшкодування;

2) відшкодування збитків, завданих порушенням авторського права й (чи) суміжних прав;

3) стягнення з порушника авторського права й (чи) суміжних прав прибутку, отриманого внаслідок порушення;

4) виплату компенсації, що визначається судом, у розмірі від 10 до 50 000 мінімальних заробітних плат, замість відшкодування збитків чи стягнення прибутку.

Відповідно до наведених норм суб'єкту авторського права чи суміжних прав у разі їхні порушення належить декларація про свій вибір вимагати відшкодування збитків стягнення прибутку чи грошової компенсації, розмір якої визначається судом.

Коли стосується виплати компенсації замість відшкодування збитків чи

Поділіться рефератом Авторське право

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Авторське право

Порушення авторських та суміжних суміжних прав у сфері інтелектуальної власності
Тип роботи: реферат
Міністерство внутрішніх справ
Російської Федерації
Краснодарський юридичний інститут
(Представництво м. Армавире Краснодарського краю)
КУРСОВАЯ РОБОТА з дисципліни:
«Кримінальну право
Завантажити
Міжнародна система авторського правничий та суміжних прав
Тип роботи: реферат
Сфера дії національних законів про авторське право обмежена територією країн, де ці закони прийнято. Але твори інтелектуальної творчості зазвичай поширюються поза межами державних кордонів. Щоб сприяти такому міжнародному поширенню інтелектуальнихЗавантажити
Порушення авторських та суміжних суміжних прав. Кримінальна відповідальність по ст. 146 КК РФ
Тип роботи: доповідь
Ірина Тулубьева, начальник відділу Авторского права ЗАТ «Интеллект-Консалтинг»
Як встановлено ст.44 Конституції Російської Федерації, інтелектуальну власність охороняється законом. 
За порушення авторських та суміжних суміжних пр
Завантажити
Аналіз і практика застосування ст. 146 КК РФ (порушення авторських та суміжних суміжних прав)
Тип роботи: реферат
Частина 1. По-перше рядках дозволю собі загальний аналіз диспозиції ст. 146 КК РФ – порушення авторських та суміжних суміжних прав.
Звучить вона така:
«Незаконне використання об'єктів авторського права чи суміжних прав, так с
Завантажити
Адміністративна відповідальність порушення авторських та суміжних суміжних прав
Тип роботи: реферат
У. Погуляев, заступник директора - начальник договірного відділу Юридичного агентства \"КОПІРАЙТ\"
І. Тулубьева, начальник відділу авторського права ЗАТ \"ИНТЕЛЛЕКТ-КОНСАЛТИНГ\"
Перевага адміністративних заходів
Завантажити
Про інші питання захисту авторських та суміжних суміжних прав
Тип роботи: реферат
Авторське право - це сукупність правових норм, регулюючих майнові та особисті немайнові правничий та обов'язки, що виникають у зі створенням та використанням творів науки, літератури і мистецтва.
Юридичною фактом, манливим виникнення
Завантажити