Коротко про сайт

RefList.Su - це найбільша колекція рефератів. На сайті RefList.su Ви знайдете безліч цікавих робіт і статей: реферати, дипломні, курсові роботи, шпаргалки, контрольні та лабораторні роботи, топіки з англійської мови. На нашому порталі, Ви можете додавати свої матеріали, читати реферати користувачів, використовувати пошук по сайту. Також в RefList.su можна почитати викладу, доповіді, квитки, твори. Колекція рефератів доступна для всіх безкоштовно і без відправки смс, і реєстрації.

Реклама

Товари

Реферат на тему Авторське правничий та суміжні права скачати

Розділ: Держава і правоТип роботи: курсова робота
Страница 1 из 4 | Следующая страница

Реферат

Курсова робота: 15 джерел, 1 прил.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО. СПІЛЬНІ СТАНОВИЩА

Мета цієї курсової роботи - виявити особливості правовим регулюванням громадянських стосунків, створених щодо створення і перспективи використання об'єктів авторського правничий та суміжних прав, і навіть виявити прогалини та страшної суперечності законодавства надають у цій галузі цивілістики, запропонувати шляху їхнього усунення.

Завдання курсової роботи: дати визначення авторського права у вузькому і широкому значенні, позначити його принципи, функції, завдання й джерела, уточнити ознаки об'єктів авторського права, навести повний перелік. Дати класифікацію суб'єктів авторського права, проаналізувати і порівняти їх особисті немайнові і майнових права авторів

Об'єктом дослідження є відносини, складаються у створення, використання коштів і охорони об'єктів авторського права.

Предметом дослідження є нормативна база, Цивільний кодекс Республіки Білорусь у, Закон Республіки Білорусь у «Про авторське право і правах», підзаконні нормативні акти і судова практика.

У цьому курсової роботі використані методи: общенаучный, метод аналізу та синтезу, порівняльно-правовий і формально-юридичний методи.

Автор підтверджує, що наведений у роботі матеріал правильно і це об'єктивно відбиває стан досліджуваного процесу, проте запозичені з літературних та інших джерел теоретичні, методологічні і методичні стану та концепції супроводжуються посиланнями з їхньої авторів.

Оглавление

Запровадження

Глава 1. Поняття, принципи і правове регулювання авторського права

1.1 Поняття і характерні риси авторського права

1.2 Принципи, завдання й правове регулювання авторського права

Глава 2. Об'єкти авторського права

Глава 3. Суб'єкти авторського права

3.1 Види суб'єктів авторського права

3.2 Особисті немайнові права авторів

3.3 Майнові права авторів

Укладання

Список використовуваних джерел

Додаток

Запровадження

Перехід до ринкової економіки, заснований в різних формах власності і свободи підприємництва, спричинив у себе кардинальні зміни лише економічних, але й системи громадських відносин, зокрема відносин, пов'язані зі створенням та використанням творів науки, літератури і мистецтва.

У наука і культуру розвивалися в законодавчих рамках, обмежують виняткові права авторів творів науки, літератури і мистецтва. Опубліковані твори можна було вільно залучити до кіно, на радіо й телебаченні. Не підлягали захисту права виконавців, виробників фонограм і закупівельних організацій мовлення на об'єкти суміжних прав. Законодавством Союзу і союзних республік встановлювався порядок укладання типових авторських договорів, жорстко регламентировавших процес використання творів. Авторське винагороду виплачувалося з урахуванням твердих ставок, твердження яких належала до спільної компетенції Союзу і союзних республік.

У травні 1996 р. було прийнято закон Республіки Білорусь у "Про авторське право і правах" у редакції Закону Республіки Білорусь у від 11 серпня 1998 року «Про внесення і доповнень до Закону Республіки Білорусь у «Про авторське право і правах»». На дипломатичної конференції Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) з деяких питань авторського правничий та суміжних прав (грудень 1996 р.) було прийнято два міжнародних документа – договір з авторському права й договір з виконанню й фонограммам. Республіки Білорусь підписала дані договори 8 грудня 1997 р., а ще через півроку набрали чинності закони Республіки Білорусь у "Про ратифікації Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності по авторському праву" і "Про ратифікації Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності у виконанні і фонограммам".

Національним зборами Республіки Білорусь у у червні 1997 р. прийнятий Закон про приєднання до Бернською конвенції 1886 р., та дванадцяти грудня 1997 р. наша республіка стала членом Бернського Союзу, вона є також членом Всесвітньої конвенції про авторське право (редакція 1952 року). угоди про співробітництво у сфері охорони авторського правничий та суміжних прав, укладеного державами СНД 24 вересня 1993 р., угоди про співробітництво із недопущення правопорушень у сфері інтелектуальної власності, підписаного державами СНД 6 березня 1998 р.

Дедалі більше значення мають об'єкти авторського права в міжнародному торговому обороті. Засобом міжнародної правової охорони авторського правничий та суміжних прав є система міжнародних конвенцій і угод. Республіки Білорусь вже приєдналася до Бернською конвенції про охорону літературних та мистецьких творів у редакції 1971 р. Всесвітньої конвенції про авторське право у редакції 1971 р. і Додатковим протоколів 1 і 2, Конвенції 1971 р. про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їх фонограм.

Можна стверджувати, що у Республіці Білорусь створено правову базу, відповідна світового рівня регулювання відносин зі створення й використанню творів науки, літератури і мистецтва.

Проте практика показує, що його грубих порушень прав авторів, і суб'єктів суміжних прав росте. Один із цього явища -- незнання авторами та посадовцями, використовуючи твори науки, літератури і мистецтва, і навіть об'єкти суміжних прав, норм авторського права.

Мета цієї роботи у тому, щоб виявити особливості правовим регулюванням громадянських стосунків, створених щодо створення і видів використання об'єктів авторських та суміжних суміжних прав.

Завдання курсової роботи дати визначення авторського права у вузькому і широкому значенні, позначити його принципи і функції, уточнити ознаки об'єктів авторського права, навести повний перелік. Дати класифікацію суб'єктів авторського права, проаналізувати і порівняти їх особисті немайнові і майнових права авторів

Об'єктом дослідження є відносини, складаються у створення, використання коштів і охорони об'єктів авторського права.

Предметом дослідження є нормативна база, Закон Республіки Білорусь у «Про авторське право і правах», підзаконні нормативні акти і судова практика.

Методи наукового дослідження – общенаучный, метод аналізу та синтезу, порівняльно-правовий і формально-юридичний методи.

Структурно робота складається з таких частин:

-титульний лист;

-реферат;

-зміст;

-запровадження;

-переважна більшість у трьох глав;

-висновок;

-список використаних джерел містить 15 джерел;

-додаток;

Загальний роботи вистачить становить 35 сторінки.

Глава 1. Поняття, принципи і значення авторського права

1.1 Поняття і характерні риси авторського права

Авторське право Республіка Білорусь – одне із інститути громадянського права – в об'єктивному сенсі є сукупність правових норм, регулюючих, по-перше, відносини у галузі створення творів науки, літератури і мистецтва, по-друге, порядок використання тих творів, а суб'єктивному сенсі авторське право виступає сукупністю особистих майнових і немайнових прав, що належать творцям творів науки, літератури і мистецтва.

Саме словосполучення "авторське право" стосовно творцю твори означає той визнаний законодавством факт, автора має певні особливими правами на твір, зокрема, право перешкодити перекрученому його відтворення.

Авторське право є частиною громадянського законодавства, регулює відносини з використанню творів науки, літератури і мистецтва.

П.1 ст. 6 Закону Республіки Білорусь у «Про авторське право і правах» вказує, що витвори є результатом творчої діяльності. Відповідно до ст. 9 Закону Республіки Білорусь у «Про авторське право і правах» виникнення авторського права на твір науки, літератури і мистецтва зумовлено фактом його створення, тобто. до виникнення і здійснення авторського права й не потрібно реєстрації твору чи якогось спеціального оформлення твору чи дотримання будь-яких формальностей.

Разом про те, з метою правової охорони об'єкта авторського права необхідно, щоб результат був утілений у будь-якої матеріальної формі. У п.1 ст. 6 Закону Республіки Білорусь у «Про авторське право і правах» наведено список об'єктивних форм існування творів. Цей список далеко не вичерпаний, оскільки нові технічні засоби, з допомогою яких уможливлено досягнення нових творчих результатів, постійно розширюють список об'єктів авторського права. Найбільш повний їх перелік рекомендований до відтворення в національних законодавчі акти про авторське право Типовым законом ВОІВ і приведено у ст. 1045 частині Моделі громадянського кодексу на розподіл державам – учасників СНГ[14]. Відповідно до цій статті до об'єктів авторського права відносять:

1) літературні твори (літературно-художні, наукові, навчальні, публіцистичні тощо.);

2) драматичні і сценарні твори;

3) музичні твори з оповіддю та без тексту;

4) музично-драматичні твори;

5) хореографічні твори пантоміми;

6) аудіовізуальні твори (кіно-, тілі- і відеофільми, слайд фільми, диафильмы та інші кіно-, тілі- і відео твори); радіо твори,

7) твори живопису, скульптури, графіки, дизайну й інші твори образотворчого мистецтва;

8) твори декоративно-прикладного і стенографічного мистецтва;

9) твори архітектури, містобудування й садово-паркового мистецтва;

10) фотографічні твори твори, отримані способами, аналогічними фотографії;

11) географічні, геологічні та інші карти, плани, ескізи і пластичні твори, які стосуються географії, топографії та інших наук;

12) програми для ЕОМ всіх видів, включаючи прикладні програми розвитку й операційні системи;

13) інші літературні твори, задовольняють вимогам надання охорони.

І ця стаття свідчить, що немовби авторське декларація про твір не пов'язані з правом власності на матеріальний об'єкт, у якому твір виражено. У разі, якщо здійснюватиметься передавати право власності, чи права володіння на матеріальний об'єкт, передачі будь-яких авторських прав може і статися.

Як зазначалося, до виникнення авторського права реєстрації непотрібен, проте до оповіщення про існування виняткових авторських прав їх володар (автор чи законний власник авторського права) вправі використовувати спеціальний знаком охорони авторського права.

Він поміщається кожному примірнику твори складається з трьох елементів:

• латинської літери "З" в окружності (©);

• імені (найменування) володаря виняткових авторських прав;

• року першого опублікування твори.

Республіки Білорусь з 1973 р., бере участь у міжнародної конвенції з охорони авторських прав, що пов'язані з приєднанням до світової (Женевської) конвенції у редакції 1952 р. Конвенція дає перелік охоронюваних творів. Відповідно до її правилам охороняються авторські громадян держав-учасників Конвенції, незалежно від місця першого випуску твори на світло, і навіть авторські громадян країн, які беруть участі в Конвенції, чиї твори вперше з'явилися на світ біля держав-учасників Конвенции[10].

Всесвітня Конвенція приділяє увагу умовам надання охорони авторських прав:

- спеціальне позначення усім примірниках твори, починаючи з першого видання,

- ім'я володаря авторського права,

- рік першого видання,

- термін охорони тощо.

У багатьох країн крім словосполучення "авторське право" вживають термін "копірайт" (copyright), що означає дію, що може проводитися тільки автором тієї чи іншої твори літератури, або мистецтва або із дозволу автора произведения[13].

1.2 Принципи, завдання й джерела авторського права

Авторське право покликане вирішувати такі:

- сприятиме створенню духовних найсприятливіших умов творчої праці, надаючи суб'єктам авторського і прав надійної правової охороною, особистих і прав

- забезпечити для широкого загалу населення доступом до творам науки, літератури та искусства[15].

Ці завдання вирішуються на законодавстві з урахуванням наукових принципів, обов'язкові для законодавства про авторському і правах.

Авторське право є частиною громадянського права, відтак йому притаманні принципи загальні громадянській законодавства, і спеціальні для даного інституту:

- принцип свободи творчості. Закреплен він у ст. 51 Конституції республіки Білорусь, вона проголошує свободу художнього, наукового, технічної творчості і преподавания[3];

- принцип поєднання особистих інтересів автора з його інтересами всього суспільства. Виходячи з цього принципу забезпечується баланс особистих інтересів автора, що у визнанні та здійсненні їхніх прав, включно з правом видобувати майнову зиск із використання створених ними творів, усього суспільства загалом, зацікавлений у широкому і вільний доступ до новітнім досягненням науку й культури;

- неотчуждаемости особистих немайнових прав. Особисті немайнові права (право авторства, декларація про ім'я, декларація про захист репутації автора) належать лише автора і що неспроможні можливість перейти до іншим особам навіть по поступки майнові права.

До джерелам авторського і прав ставляться:

1. Найважливішим джерелом є Цивільний кодекс Республіки Білорусь у, гл.61[1].

2. Закон Республіки Білорусь у від 16.05.1996 року «Про авторське право і правах», у редакції Закону Республіки Білорусь у від 11.08.1998 года[9].

3. Закон Республіки Білорусь у від 13.01.1995 року «Про пресі й інших засобах масової інформації».

4. Закон Республіки Білорусь у від 21.10.1996 року «Про наукову діяльності».

5. Закон Республіки Білорусь у від 17.02.1997 року «Про рекламе»[8].

6. Постанови Уряди Республіки Білорусь у, якими встановлено мінімальні ставки авторського винагороди. Нині діє п'ять таких постанов.

7. Міжнародні конвенції, договори і угоди яких приєдналася Республіки Білорусь (Бернська, Женевська тощо.).

Відповідно до ДК й іншими актами законодавства авторське право поширюється на твори науки, літератури і мистецтва, що у будь-якої об'єктивної формі:

- біля Республіки Білорусь у незалежно від громадянства авторів та їхнього правонаступників;

- поза кордонів Республіки Білорусь у зізнається за авторами – громадянами Республіки Білорусь у та його правонаступниками;

- поза кордонів Республіки Білорусь у зізнається за авторами (їх правонаступниками – громадянами інших держав) відповідно до міжнародними договорами Республіки Білорусь у.

Твір вважається опублікованим у Республіці Білорусь, якщо протягом тридцяти днів після дати першого опублікування поза Республіки Білорусь у він був опубліковано біля Республіки Білорусь у.

Умовою поширення авторського права на твори літератури, науку й мистецтва є обов'язкове відповідність цих творів визначеними критеріями, який вирізняє їхнього капіталу від інших творів у тих сферах:

по-перше, твір має бути результатом творчої діяльності;

по-друге, вона повинна мати об'єктивну форму висловлювання, що його відтворення, тобто авторським правом охороняється не сама ідея, а вираз авторської ідеї на матеріальної формі (як описи, нот, креслень), де вона втілена і де будь-яке вираз ідеї, образу, думки доступно й інших;

по-третє, твір має бути оригінальним. Не обов'язково новими повинні прагнути бути що їх містить ідеї, але літературна чи художня форма їх висловлювання мусить бути оригінальним твором автора.

У цьому твір то, можливо абсолютно оригінальним, але, можливо і творчо переробленої версією який був відомий твори. До такого виду творчої діяльності належить, наприклад, обробка народних розповідей, пісень.

З іншого боку, закон пов'язує об'єктивну форму висловлювання творів творчості із можливістю його втілення – наприклад, видання рукописи, її екранізація, постановка тут.

Для визнання твори об'єктом авторського права закон не вимагає завершеності роботи. Це може бути схеми, плани, ескізи, використовувані до створення завершеного твори, але твір має

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Поділіться рефератом Авторське правничий та суміжні права

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Авторське правничий та суміжні права

Творчий характер твори як свідчення об'єкта авторського права
Тип роботи: реферат
Золотарьов Олексій Михайлович, адвокат, член колегії «Московський юридичний центр»
Авторське право, норми якого регулюють відносини, що виникають у зі створенням та використанням творів науки, літератури і мистецтва, більшість російських у
Завантажити
Авторське право республіки Білорусь
Тип роботи: курсова робота

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ. 2

ЗАПРОВАДЖЕННЯ. 3

ПОДІЛ I. ОСНОВНІ МІЖНАРОДНІ УГОДИ У ОБЛАСТІ АВТОРСКОГО ПРАВА (БЕРНСКАЯ І ВСЕСВІТНЄ КОНВЕНЦІЇ). 9

Глава 1. Історія створення основних організацій, основні угоди. 9

Глава

Завантажити
Особисті і майнових права авторів творів науки, літератури і мистецтва та його охорона
Тип роботи: курсова робота
Зміст

Запровадження. 3

1. Поняття, суб'єкти і об'єкти авторського права. 5

2. Авторський договір. 12

3. Захист авторських прав. 18

Укладання. 24

Библиографический список літератури.. 26

  Запро
Завантажити
Терміни охорони авторських прав на твори науки, літератури і мистецтва
Тип роботи: реферат
Тулубьева Ірина – начальник відділу Авторского права ЗАТ «Интеллект-консалтинг»
Авторське декларація про твір науки, літератури, або мистецтва виникає й через факту створення, тобто. з, коли твір набуває об'єктивну форму існування (п.
Завантажити
Особисті немайнові права авторів творів науки, літератури і мистецтва
Тип роботи: курсова робота

АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТІ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ

Інститут управління

Кафедра цивільного населення та господарського права

Курсова робота

на задану тему: \"Особисті немайнові права авторів творів науки,

Завантажити
Джерела конституційного права Республіки Білорусь у
Тип роботи: курсова робота

УЧРЕЖДЕНИЕ ОСВІТИ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСОЮЗОВ БІЛОРУСІ

МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ ТРУДОВЫХ І СОЦИАЛЬНЫХ ВІДНОСИН

Юридичний факультет

Кафедра відчуття історії і теорії права

КУРСОВАЯ РОБОТА

«Джерела конституційного прав

Завантажити