Коротко про сайт

RefList.Su - це найбільша колекція рефератів. На сайті RefList.su Ви знайдете безліч цікавих робіт і статей: реферати, дипломні, курсові роботи, шпаргалки, контрольні та лабораторні роботи, топіки з англійської мови. На нашому порталі, Ви можете додавати свої матеріали, читати реферати користувачів, використовувати пошук по сайту. Також в RefList.su можна почитати викладу, доповіді, квитки, твори. Колекція рефератів доступна для всіх безкоштовно і без відправки смс, і реєстрації.

Реклама

Товари

Реферат на тему Антикризисное управління СУ №151 ВАТ "СМТ №30" скачати

Розділ: БудівництвоТип роботи: дипломна робота
Страница 1 из 7 | Следующая страница

РЕФЕРАТ

 

Тема дипломної роботи «Антикризисное управління для підприємства (з прикладу СУ № 151 ВАТ «СМТ № 30»)».

Обсяг роботи 68с. Робота містить 8 малюнків, 19 таблиць, 9 додатків. Для написання роботи використовувався 51 джерело.

ДИАГНОСТИКА, АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛІННЯ, БАНКРУТСТВО, ФИНАНСОВОЕ СТАН, ПЛАТЕЖЕСПОСБОНОСТЬ, ЛИКВИДНОСТЬ, ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕННЯ

Метою дипломної роботи є підставою діагностика економічного і фінансового становища підприємства міста і розробка заходів антикризового управління.

Об'єктом дослідження є будівельне управління №151 Відкритого акціонерного товариства «Будівельно-монтажний трест №30». Предметом дослідження – система ефективності діяльності цього підприємства.

У процесі виконання роботи з СУ №151 проведений комплексний аналіз фінансово-господарську діяльність будівельної організації, і навіть розроблено заходи антикризового управління, що можна зарахувати до елементам наукової новизни, які мають дипломної роботі.

Область практичного застосування результатів дипломного дослідження – СУ №151 ВАТ «СМТ №30».

Автор роботи підтверджує, що приведений цифровий матеріал правильно і тому об'єктивно відбиває стан досліджуваного процесу, проте запозичені з літератури та інших джерел теоретичні і методологічні стану та концепції підтверджуються відповідними посиланнями наукові праці.

Зміст

 

ЗАПРОВАДЖЕННЯ 4

1. Специфіка антикризового управління

 будівельних організацій

6 1.1. Процес діагностики в антикризовому управлінні 6 1.2. Методика визначення неплатоспроможності будівельних організацій 9

1.3. Моделі антикризового управління будівельними

організаціями

13 1.4. Аналіз нормативної бази антикризового управління 18 2. АНАЛІЗ економічного і ФІНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ СУ-151 ВАТ «Будівельно-монтажний трест №30» 24 2.1. Аналіз економічного становища СУ-151 24 2.2. Оцінка фінансового становища підприємства 31 2.3. Оцінка ліквідності і платоспроможності СУ-151 44 3. ПРОЕКТ ВИХОДУ З КРИЗИСНОГО СОСТОЯНИЯ СУ-151 ВАТ «Будівельно-монтажний трест №30» 51 3.1. Пропозиції до формування фінансової стратегії з виведення підприємства з кризового фінансового становища СУ-151 51 3.2. Економічні і фінансові розрахунки 56 Укладання 60 Список використаних джерел 63 Додатка 68

 

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

 

Особливого значення у сьогоднішніх умовах набуває формування ефективного механізму управління підприємством, заснованого на аналізі фінансово-економічного стану, з урахуванням постановки стратегічних цілей діяльності, адекватних ринковим умовам, й пошуку шляхів її досягнення. Це визначає актуальність обраної теми дипломної роботи.

Мета дипломної роботи є підставою діагностика економічного і фінансового становища підприємства міста і розробка заходів антикризового управління.

Об'єктом дослідження є будівельне управління №151 Відкритого акціонерного товариства «Будівельно-монтажний трест №30». Предметом дослідження – система ефективності діяльності цього підприємства.

Досягнення поставленої мети вирішити такі:

1, з урахуванням вивчення теоретичних робіт визначити специфіку антикризового управління будівельними організаціями;

2, виявити методику діагностики неспроможності будівельних підприємств;

3, розробити методику визначення стану платоспроможності суб'єкта господарювання у сфері будівництва;

4, проаналізувати економічне обґрунтування та фінансове становище СУ-151;

5, розробити проект виведення СУ-151 з кризового фінансового стану.

Поставлені завдання логічно визначили структуру роботи, що складається з впровадження, трьох глав, послідовно які розкривають тему, ув'язнення й списку використаної літератури.

Методологической основою дослідження є диалектико-материалистический підхід до вивчення економічних процесів і явищ, загальнонаукові методи дослідження, системний підхід, аналіз політики та синтез, статистичні спостереження, в експертних оцінках та інших.

Основою дослідження взято роботи вітчизняних економістів і правові документи, присвячені антикризисному управлінню в Республіки Білорусь у, зокрема у сфері будівництва.

Під час написання дипломної праці були вивчені нормативно-правові акти, монографічна і навчальну літературу, журнальні і статті у газети, присвячені цієї проблеми.

1. Специфіка антикризового управління

будівельних організацій

 

1.1. Процес діагностики в антикризовому управлінні

 

Своєчасне розпізнавання наближення кризової ситуації для підприємства є основним завданням процесу діагностики. Цей термін з'явився зовсім недавно економічної літературі, і пов'язують це, в ос новном, із входженням щодо благополучних за умов командної еко номики підприємств у смугу кризисною стану. Завдяки исследовани ям у сфері штучного інтелекту та інформації, експертних систем, теорії ігор, і навіть накопиченому досвіду діагностичної діяльність у ме дико-биологических і технічних павуках діагностика вивчалася самостоя тельно як особливий пізнавальний процес. Методической і теоретичної основою досліджень діагностики в антикризовому керуванні та регулирова нии у сфері будівництва, з'явилися праці багатьох вітчизняних і закордонних вчених. О.М. Трененков і З. А. Дведенидова наводять таку схему теоретичного і мето дологического фундаменту діагностики (Додаток 1) [43, c.81].

Кожне підприємство є систему, що складається з сово купности елементів, які мають організаційним єдністю. У цьому ос нову такої системи становлять виробничий чи іншого процес, взаимо відносини суб'єкта і об'єкта управління, система передачі правомочий від продавця до покупця за умов ринку, і навіть стосунки між акціонерами, менеджерами і трудовим колективом підприємства. Система може у усталеному або у нестійкому стані. Процеси розвитку систем цикличны і всі, які у таких систе мах, ефективно управляються. Наростання складності організації систем наукових і виробничих процесів вимагає реконструкції системам управління, що ми обгрунтували вище, і здійснення періодичних реструктуризації про изводства. Необхідно використовувати спеціальні методи аналізу та исследо вания існуючої ситуації для підприємства і спробувати спрогнозувати її розвиток у майбутньому. Отже, діагностика є невід'ємною частиною антикризового управління й державного регулювання підприємства.

Диагностическая діяльність включає у собі, зазвичай, сле дующие етапи [1, c.14]:

- встановлення приналежності об'єкта до якогось класу чи групі об'єктів;

- виявлення відмінностей диагностируемого об'єкта від об'єктів свого класу шляхом порівняння його фактичних параметрів з засадничими;

- визначення допустимих відхилень від базових показників;

- розробка методики формування інституціональних норм як базових показників.

Індивідуальність соціально-економічної системи вимагає объеди нения діагностики фінансово-економічного стану будівельного підприємства з осу ществлением діагностичних заходів з урахуванням управлінського обліку, що дає уявлення про можливість реалізації нових інноваційних циклів. У зв'язку з цим у цій статті розглядається методологічна база діагностики, як у основі бухгалтерської інформації, і з урахуванням управ ленческого обліку. З іншого боку, розглянута методика організації та осуще ствления контроллинга як системи управління прибутком і ліквідністю, що сполучає і собі методики фінансового аналізу та управлінського плани рования.

Аналіз умов і внутрішніх чинників підвищення ефективності антикризового управління підприємством призводить до запровадження класифікації типів і деяких видів діагностики в антикризовому управлінні (Додаток 2) [43, c.83].

Відповідно до малюнка, в діагностичної роботі розглядаються три основних типи:

• діагностика, визначальна відхилення існуючої ситуації від норми;

• діагностика, относящая явища чи ситуацію зі конкретної классифи кационной групі;

• діагностика унікальності стану.

У цьому вирізняються такі види діагностики: экспресс-диагно стика, загальна діагностика, комплексна діагностика, і діагностика елементів системи.

Діагностика як засіб розпізнавання стану кризових предприя тий у вигляді реалізації комплексу дослідницьких процедур і выяв ления у яких слабких ланок і вузьких місць належить до методів непрямих вимірів. Елементи підприємств, властивості яких підлягають вимірам, зазвичай недоступні для безпосереднього спостереження та виміру. Поэто му при діагностиці вимірюються не параметри систем, а параметри процес сов, породжуваних елементами цих систем і доступних для виміру (Додаток 3) [43, c.85].

При антикризовому регулюванні підприємства виділяються два основ ных напрями діяльності. З одного боку, важливе значення має ра бота для вимірювання функціонального стану основних факторів виробництва (капітал, робоча сила, матеріальні ресурси, підприємництво). А з іншого боку, також підлягають виміру параметри діяльності кризового підприємства: спосіб організації виробничого процесу, кому мерческая діяльність, економічну безпеку, управлінська облік ная діяльність, і навіть прогнозування, планування, організація, коор динация контроль.

Отже, задля забезпечення повноти діагностичної роботи з кризовому підприємстві сірці будівництва слід виконувати певний перелік функції [34, c.81]:

1, вивчення умов функціонування та різних станів фир як системи;

2, вивчення елементів системи та взаємозв'язків з-поміж них;

3, вивчення можливих станів системи у майбутньому;

4, аналіз можливостей дослідження станів явищ і процесів, які протікають у системі;

5, збирання та обробка статистичних матеріалів, дозволяють розподілити ймовірність можливих станів системи (діагноз), і навіть формулювання закономірностей під час розподілу ознак елементів системи;

6, збір даних про порядок формуванні виробничих та трансакційних витрат фірми;

7, розробляються методи діагностування кризи і причин, його за породжують їх у аналізованому підприємстві;

8, розробка правил побудови нових моделей організації фир як системи висновку їх із кризового стану;

9, розробка, за необхідності, моделей кризис-реинжини рингу.

1.2. Методика визначення неплатоспроможності

будівельних організацій

 

У доповіді міжнародної практиці застосовується багато показників, пре їхнім виокремленням первинну інформацію у Красноярську деякі критерії, що визначають фінансову стабільність фірми. Це показники, як: різні види рентабельності коефіцієнти ліквідності, коефіцієнт забезпечений ности власними засобами, коефіцієнт ефективності капітальних вкладень, показники чистої наведеної величини доходу, максималь ных грошових потоків (кеш-флоу), Z-счет Альтмана, маржа безпечно сти і край беззбитковості [44, c.84].

Можливе наступ кризи проявляється у нездатності підприємства здійснювати фінансове забезпечення своєї про изводственно-сбытовой й інший діяльності. Неплатежеспособ ность підприємства завжди пов'язані з незадовільною струк турою його балансу. Це дозволяє вживати аналіз фінансово го стану для діагностики наступу кризового стану підприємства, який приводить його до банкрутства. Офіційна ме тодика таку діагностику виходить з визначенні і аналізі фінансових коефіцієнтів, характеризуючих поточну образ видность підприємства, забезпеченість його господарської дея тельности власними засобами, забезпеченість фінансових зобов'язань (зокрема прострочених) активами підприємства. Для поглибленого аналізу стабільності підприємства использу ются та інші оцінки.

Аналіз фінансового становища підприємства виходить з розгляді основних звітних фінансових документів: бух галтерского балансу, звіту прибутки і збитках, звіту про дви жении фондів та інших засобів, звіту про рух коштів та інших додатків до бухгалтерського балансу, перед усмотренных діючої системою бухгалтерського обліку, і від парності, і навіть інших даних підприємства. Порівняльний аналіз динаміки окремих статей балансу підприємства (про изводственных запасів і незавершеного виробництва, дебітор ской та кредиторської заборгованості та інших.) і виявлення їх несба лансированности дозволяє при подальшої аналітичної рабо ті визначити наступ чи наближення ситуацій, характер ных у розвиток процесу неплатоспроможності і банкрутства [33, c.101].

При аналізі фінансового становища і платоспроможності підприємства у ролі критеріїв оцінки задовільності структури бухгалтерського балансу підприємства використовуються такі показники: коефіцієнт поточної ліквідності (КТЛ) і коефіцієнт забезпеченості власними оборотними середовищ ствами (Кocc).

Коефіцієнт поточної ліквідності характеризує загальну забезпеченість підприємства власними оборотними середовищ ствами для ведення господарської діяльності й своєчасно го погашення термінових зобов'язань підприємства.

Коефіцієнт поточної ліквідності (К1) наприкінці звітний період вираховується за формулою (1.1) як ставлення підсумку розділу II активу балансу від виробленого розділу V пасиву балансу з відрахуванням рядки 720 "Довгострокові кредити і позики" [20]:

                                             (1.1)

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними середовищ ствами характеризує наявність в підприємства власних оборот ных коштів, необхідні його фінансової стійкості.

Коефіцієнт забезпеченості власними обіговими коштами (К2) наприкінці звітний період вираховується за формулою (1.2) як ставлення суми підсумків розділів III і IV пасиву балансу з відрахуванням підсумку розділу I активу балансу від виробленого розділу II активу балансу [20]:

                                                             (1.2)

Підставою визнання структури бухгалтерського балан са незадовільною, а підприємства — неплатежеспособ ным служить зменшення однієї з наведених вище коэффи циентов наприкінці звітний період (коефіцієнта поточної ліквідності і коефіцієнта забезпеченості власними про ротними засобами) нижче нормативних значень коэффициен тов платоспроможності, диференційованих за галузями на рідного господарства. Для підприємств будівельної галузі Республіки Білорусь у нормативне значення коефіцієнта поточної ліквідності становить 1,2, а коефіцієнта забезпеченості власними засобами – 0,15.

Для визначення потенційних банкрутів у складі устойчи у неплатоспроможних підприємств використовують як показників: коефіцієнт забезпеченості фінансових обяза тельств активами (Кофо); коефіцієнт забезпеченості прострочений ных фінансових зобов'язань активами (Копфо).

Коефіцієнт забезпеченості фінансових зобов'язань ак тивами характеризує здатність підприємства розрахуватися за своїми фінансовим зобов'язанням після реалізації активів.

Коефіцієнт забезпеченості фінансових зобов'язань активами (К3) наприкінці звітний період вираховується за формулою (1.3) як ставлення суми підсумку розділу V пасиву бухгалтерського балансу від суми валюті бухгалтерського балансу [38, c.206] [20]:

                                                       (1.3)

Частку прострочених фінансових зобов'язань в активах організації визначає коэффици ент забезпеченості прострочених фінансових зобов'язань активами, що характеризує шпп собность організації розрахуватися за своїми простроченим фінансовим зобов'язанням шляхом реалізації активів.

Коефіцієнт забезпеченості прострочених фінансових зобов'язань активами рассчитыва ется як ставлення прострочених фінансових зобов'язань організації до спільної вартості ак тивов за такою формулою (1.4) [20]:

                                                                             (1.4)

де КФОпр – прострочені короткострокові фінансові зобов'язання (форма 5 "Додаток до бухгалтерського балансу", грн. 6, сума стор. 020, 040, 210);

ДФОпр – довгострокові прострочені зобов'язання (форма 5 "Додаток до бухгалтерського балансу", грн. 5, сума стор. 020, 040, 210);

СБ – валюта балансу (стор. 390 чи 890 бухгалтерського балансу).

Коефіцієнт забезпеченості прострочених фінансових обя зательств активами характеризує здатність підприємства рас вважатися за простроченими фінансовим зобов'язанням шляхом реалізації активів.

Підставою визнання стійко неплатоспроможного підприємства банкрутом служить перевищення наприкінці звітного пе риода однієї з коефіцієнтів забезпеченості фінансових обяза тельств чи прострочених фінансових зобов'язань активами підприємства їх нормативних значень. Для Республіки Білорусь у ці нормативи коефіцієнтів Кофо і Копфо встановлено лише на рівні 0,85 і 0,5 відповідно. Підприємство вважається стабільно непла тежеспособным, коли є незадовільна структура ба ланса на протязі 4 кварталів, попередніх оцінці [7, c.156].

Висновки і рішення про неплатоспроможності підприємств і визнання їх як потенційних банкрутів приймаються ми нистерствами й іншими республіканськими органами государ ственного управління, зокрема державним органом у справах банкрутство, місцевими розпорядчими і виконай тельными органами стосовно підприємств республіканської

Страница 1 из 7 | Следующая страница

Поділіться рефератом Антикризисное управління СУ №151 ВАТ "СМТ №30"

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Антикризисное управління СУ №151 ВАТ "СМТ №30"

Аналіз фінансового становища підприємства у системі антикризового управління
Тип роботи: курсова робота

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КУРСОВАЯ РОБОТА

з дисципліни «Фінансовий аналіз»

на задану тему

«Аналіз фінансового становища підприємства у системі антикризового управління»

 

Се

Завантажити
Діагностика фінансового стану підприємства (Діагностика фінансового становища підприємства, з прикладу ТОВ Рако-принт)
Тип роботи: реферат
Діагностика фінансового стану підприємства
Зміст
Вступ
Методологія визначення фінансового стану підприємства
Діагностика прибутковості (рентабельності)
роботи підприємства
Завантажити
Матеріальне стимулювання як засіб управління: аналіз стану та шляху підвищення ефективність його роботи використання їх у організації (на матеріалах підприємства КТСУП "Готель")
Тип роботи: курсова робота

Заснування освіти

«Білоруський торгово-економічний університет

споживчій кооперації»

ССП «Інститут підвищення кваліфікації, і перепідготовки кадрів Белкоопсоюза»

Кафедра економічних дисциплін

КУРСОВАЯ РОБ

Завантажити
Аналіз і - оцінка активу і пасиву бухгалтерського балансу з прикладу конкретного підприємства
Тип роботи: реферат
Московський Державний Інститут Ділового Администрирования
КУРСОВАЯ РОБОТА Тема: «Аналіз і - оцінка активу і пасиву бухгалтерського балансу з прикладу конкретного підприємства».
Роботу виконала: ст
Завантажити
Облік зобов'язань сільськогосподарського підприємства з єдиному соціальному податку (з прикладу ТОВ "СХП Мечетинское" Зерноградского району Ростовській області)
Тип роботи: дипломна робота

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

1. ФОРМА ВЛАСНОСТІ, СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ І

        РЕЗУЛЬТАТИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ФИНАНСОВОЙ

        ДІЯЛЬНОСТІ ОБСЛЕДОВАННОГО ПІДПРИЄМСТВА

        1.1. Организационно-правовая форма ТОВ \"СХП

Завантажити
Антикризисное управління економіки й діагностика фінансового становища підприємства
Тип роботи: дипломна робота

Запровадження

 

У разі ринкових відносин центр економічної діяльності переміщається до основного ланці всієї економіки - підприємству. На цьому рівні вирішуються проблеми, пов'язані з конкурентоспроможністю підприємства, його фі

Завантажити