Коротко про сайт

RefList.Su - це найбільша колекція рефератів. На сайті RefList.su Ви знайдете безліч цікавих робіт і статей: реферати, дипломні, курсові роботи, шпаргалки, контрольні та лабораторні роботи, топіки з англійської мови. На нашому порталі, Ви можете додавати свої матеріали, читати реферати користувачів, використовувати пошук по сайту. Також в RefList.su можна почитати викладу, доповіді, квитки, твори. Колекція рефератів доступна для всіх безкоштовно і без відправки смс, і реєстрації.

Реклама

Товари

Реферат на тему Застосування слів іноземного походження в українській діловій мові скачати

Розділ: МовознавствоТип роботи: реферат
Інститут міжнародних відносин Національного університету імені Тараса Шевченка РЕФЕРАТ З УКРАІНСЬКОЇ МОВИ НА ТЕМУ: ФУНКЦІОНУВАННЯ СЛІВ-ТЕРМІНІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ У МОВЛЕННІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ (економічна лексика; літеру Ф) Студентки 1курсу

Відділення МЕВ

1 групи

Соловкової Оксани

КИЇВ – 98 ПЛАН 1.Вступне слово. 2.Дев‘ять слів іншомовного походження. 3.Резюме. 4.Література. Сучасне сус-пільство не може існувати без мови – найважливішого засобу спілкування, засобу вираження думок та передачі досвіду сучасникам й нащадкам. Мова – наше національне багатство, тому на перший план виходить запитання культури мови. Серед них головними є запитання оволодіння правилами граматики, правопису, вимови і наголошення. Величезне значення має також вивчення і правильне використання мовних засобів вираження думи залежно від мети і змісту висловлювання.

Правильність мови – це насамперед дотримання тихий літературних норм, котрі є усталеним зразком, еталоном для носіїв цієї мови.

Культура мови якнайщільніше пов‘язана із дотриманням літературних норм слововживання – із семантично1 точним й стилістично доречним вибором слова, із граматично і стилістично правильною сполучністю слів.До порушення норм слововживання може призвести змішування близьких за формою й сферою вживання, проте різних за творенням й змістом слів(паронімів: дільниця – ділянка; громадський – громадянський), уживання в певній мовній ситуації слів чи словосполучень іншого функціонального стилю, нерозуміння буквального значення рідковживаних чи застарілих слів, неправильне вживання запозичень, порушення норм сполучності тощо. Кожна освічена людина має дотримуватись культури своєї мови, а особливо це стосується спеціалістів, котрі повинні не допускати мовних помилок у своїй сфері діяльності.

Вивчення економічних дисциплін у вищіх (як, зокрема, й в середніх) навчальних заставах, опанування всієї суми знань в економіці передбачає необхідність глибокого засвоєння положень основ економічної теорії. У зв‘язку із цим дуже важливо оволодіти широким арсеналом термінів й зрозуміти економічної теорії.Проте потреба в сучасній систематизованій, конкретній економічній інформації є актуальною задля студентів, учнів, викладвчів, учителів, спеціфлістів-практиків, а кожної людини. Адже, реалізуючи свій діловий, інтелектуальний потенціал, хочеться, щоб він був адекватно оцінений, у тому числі і у фінансовому аспекті. І щоб правильно діяти, потрібні не лише інтуіція, на якої найчастіше доводитися покладатися, а передусім глибокі економічні знання.

ФАКТОРИНГ (анг. Factoring від factor – агент, посередник) – купівля банком у клієнта права на виплату боргу, один з видів банківських послуг. У основному банк купує дебіторські рахунки, пов‘язані із постачанням товарів чи надання послуг. Клієнт, що продавши дебіторський борг, отримує від банку гроші у розмірі 80-90% суми боргу, решту – 10-20% суми банк тимчасово стягує у вигляді компенсації ризику до погашення боргу. Після погашення боргу банк повертає стягнену суму клієнту. За факторингом операції банк бере із клієнта плату. Завдяки факторингу у кредитно-фінансовий оборот залучаються вільні фінансові ресурси, контролюються рахунки постачальника та оплата поставок покупцем.

ФАКТУРА (латів. Factura – обробка, побудова) – товарний документ у вигляді виписуваного продавцем на ім‘я покупця рахунку, що містить дані про вид, кількість та вартість проданого товару.

ФЕРМЕР (анг. Farmer ) – підприємець у сільському господарстві, власник сільськогосподарського підприємства. Найпоширенішим виглядом сільськогоподарських підприємств у розвинутих країнах Заходу є сімейна ферма, де виробництво ведеться на власній землі силами членів сім‘ї, а под годину сезонних робіт використовують й найманих працівників. Виготовлений продукт також належить фермеру.

ФІКСИНГ (анг. Fixing від анг. Fix – закріпляти, встановлювати) – ціна чи цінове котирування товару, що встановлюються на біржі в даний, певний момент години.

ФІНАНСИ (від фр. Finance – готівка, дохід) – система економічних відносин, котрі складаються між Державою, підприємствами й громадянами щодо привласнення частининаціонального прибутку через механізм оподаткування та його розподілу відповідно до виконуваних Державою соціально-економічних функцій. З точки зору речового змісту фінанси є сукупністю всіх грошових коштів, їхнього розподілу й використання.

ФІРМА (від італ. Firma ) – організація, котра Веде господарську діяльність. Більшість фірм має у своєму складі одне підприємство, але й значна частина фірм володіє декількома підприємствами. Фірми створюються у всіх галузях економіки й із будь-якою формою власності. Переважна більшість фірм у країнах із соціальною ринковою економікою належати до малих та середніх підприємств та організацій. Фірми, що складаються із багатьох підприємств, можуть бути об‘єднаннями “горизонтального”, “вертикального” типу чи “конгломератами”. Фірми із вертикальною комбінацією виробництва включають у свій склад підприємства на різних стадіях виробничого процесу. Зразком горизонтального об‘єднання підприємств у фірмі є мережа магазинів роздрібної торгівлі. У конгломерати входять підприємства, котрі діють у різних галузях та різних ринках.

ФОНД (франц. Fond від латів. fondus – основа) –

запас, накопичення коштів, грошовий капітал;

грошові та матеріальні ресурси, що зосередженні в єдиній сукупності із метою їхні використання для певних цілей (наприклад, пенсійний фонд);

організації, установи, котрі створені для виявлення сприяння певним видам діяльності, соціальним групам людей (наприклад, благодійні, наукові, культурні фонди).

ФОРВАРД (анг. Forward – вперед) – форма термінових, швидких розрахунків, що проводитимуться не более ніж після двох робочих дня после складання догоди. Зазвичай форваодні догоди складаються, здійснюються банками, торгівельно-промисловими фірмами із метою запобігання різноманітним збиткам від коливання, зміни цін, курсів валют.

ФРАХТ (нім. Fracht ) –

плату перевезення вантажу водними шляхами, Яка стягується после перевезення;

вантаж, що перевозитися за фрахтом та саме перевезення вантажу.

У своєму рефераті я подала декілька, а саме дев‘ять, слів іншомовного походження. Вони найуживаніші в економічній лексиці. Звичайно, це далеко ще не усі терміни, котрі ми можемо знайти в офіціальному діловодстві . Разом із тім проведення такої роботи дозволяє відкрити для собі ті, із чим людина не мала змоги зустрічатись у повсякденному житті.

ЛІТЕРАТУРА

1.Райзберг Б.А., Лозовський Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Сучасний економічний словник. – М.: ИНФРА-М, 1996 – 496с.

2.Мочерний С.В. «Економічний словник-довідник» із серії “Nota bene!”.

3.Ганич Д.І., Олійник І.С. Російсько-український і українсько-російський словник. – 5-те вид., стер. – До.: Радий. Шк., 1991.-560с.

4.Мельничук О.С. Словник іншомовних слів.- К.:Головна редакція української радянської енциклопедії АН УРСР, 1975.

5.Російсько-український словник для ділових людей / Тараненко О.О., Брицин В.М.; за редакцією О.О. Тараненка. – До.: Укр. Письменник, 1992. – 214с.

5.Русско-украинский словник термінів з теорії держави й права. Навчальний посібник. – Рук.авт.кол. Панов Н.І.: - Харків, 1993.- с.165.

6.Блик О.П. Українська мова: Частина 1. Підручник. – До.: Четверта хвиля, 1997. – 400с.

7.Головащук С.І. Українське літературне слововживання: Слов.-довід. – До.: Вища шк., 1995. –319с.

1 СЕМАНТИКА (від грец. – означальний) – розділ мовознавства, що вивчає значення слів та виразів й зміну цих значень. Інша назва – СЕМАСІОЛОГІЯ.

6

Поділіться рефератом Застосування слів іноземного походження в українській діловій мові

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Застосування слів іноземного походження в українській діловій мові

Вивчення іншомовних слів латинського походження під час уроків російської в 5-7 класах
Тип роботи: курсова робота

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РФ

САМАРСКАЯ ГУМАНІТАРНА АКАДЕМІЯ

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ФИЛИАЛ КАФЕДРА МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ІНОЗЕМНИХ ЯЗЫКОВ Спеціалізація: німецька філологія

ИЗУЧЕНИЕ ИНОЯЗЫЧНЫХ СЛІВ ЛАТИНСКОГО ПОХОДЖЕННЯ НА УРОКАХ РОСІЙСЬКОГО МОВИ У 5

Завантажити
Об'єктивна обумовленість сприйняття звукосимволичных слів мови та зв'язок фонетичної форми слова з його семантичним змістом потребують і денотатом
Тип роботи: твір
року міністерство освіти Російської Федерації
КУБАНСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ (КубГУ)
ФИЛИАЛ У Р. НОВОРОССИЙСКЕ Кафедра іноземної филологииДопустить до захисту в ДАК _____________________2003 р.
В.о. зав. кафедрою
Завантажити
Визначення різних слів
Тип роботи: реферат
МОВА, а, м.
1. Засіб людського спілкування, У слож. Сьогодні ми [фірма «Вербум»] запропонували слухачам спеці ализацию по бізнес мови (фінансової, банківську діяльність). АіФ, 1995, 5. Д Державний мову (див. Государ ств
Завантажити
Декілька слів про
Тип роботи: доповідь

С.Г.Светуньков
Хтось із читачів готовий заявити, нові типи кривих попиту взагалі суперечать змісту. Насправді тут інше. Отримані мною побудови зовсім не від є чимось дивовижним, парадоксальним і які із низки он. Саме вказують з
Завантажити
Декілька слів про Сонце
Тип роботи: реферат

Там вихори полум'яні крутяться...
Михайло Ломоносов 
Балерини в кольоровому вбранні
Развевают вуалей газ,
Це танець протуберанців -
C\'est la dance des protuberances!
Семен Кі
Завантажити
Словник економічних термінів
Тип роботи: книга

АБАНДОН (фр. abandon; анг. abandonment) - право страхувальника заявити про усунення своїх прав на застраховану майно на користь страховика й одержати повну страхову суму. Заява про А. має зроблено протягом 6 місяців від моменту виникнення підстав

Завантажити