Коротко про сайт

RefList.Su - це найбільша колекція рефератів. На сайті RefList.su Ви знайдете безліч цікавих робіт і статей: реферати, дипломні, курсові роботи, шпаргалки, контрольні та лабораторні роботи, топіки з англійської мови. На нашому порталі, Ви можете додавати свої матеріали, читати реферати користувачів, використовувати пошук по сайту. Також в RefList.su можна почитати викладу, доповіді, квитки, твори. Колекція рефератів доступна для всіх безкоштовно і без відправки смс, і реєстрації.

Реклама

Товари

Реферат на тему Введення у спеціальність («комплексна реконструкція і експлуатація будинків та споруд») скачати

Розділ: архітектураТип роботи: реферат
Страница 1 из 4 | Следующая страница

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

Южно-Уральский Державний Університет

Архитектурно-строительный факультетКафедра градостроительстваРЕФЕРАТ

за курсом: «введення у спеціальність» для спеціальності 290503

«комплексна реконструкція і експлуатація будинків та споруд»

Выполнил: студент

групи АС-107

Курдін І.В.

Перевірив: зав. Кафедры

«Градостроительства»

Кузьмін Е.Ф.

Челябінськ

2004 р.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………2

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ І ИЗНОС ЗДАНИЙ…………………………………........5

Причини і механізм износа…………………………………………………….5

Фізичний знос й моральний старение……………………………………...8

Класифікація ушкоджень будинків та її практичне использование...10

3. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ………………………………………………………...12

1. ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Будівлі і споруди відіграють істотне значення у житті совре менного суспільства. Можна стверджувати, що справжній рівень цивилиза ции, розвиток науки, культури та виробництва, у значною мірою визначаються кількістю і якістю побудованих зда ний та житлових споруд.

Життя невпинно й побут совєтського люду зумовлюються наявністю необхідних будинків та споруд, їх відповідністю своєму призначенню, станом.

комуністична партія і Радянський уряд вже ляют постійна увага будівництва, реалізуючи таким про разом свій головний піклування про підвищенні матеріального і ду ховного рівень життя совєтського люду.

Будівництво нашій країні ведеться у великих мас штабах. Тільки житлових будинків на у Радянському Союзі зводиться більше, ніж в усіх країнах Західної Європи разом узятих. Щорічно в Україні можна здавати у експлуатацію 2,1 млн. квартир і більше 10 млн. радянських громадян покращують свої житлові умови, на карті нашої Батьківщини з'являються десятки нових го пологів. Саме тому побудову нашій країні є вже третьою в масштабах після в промисловості й сільського хо зяйства галуззю народного господарства.

Упродовж років радянської влади у СРСР побудовано більше ніж 1200 го родів та введено в експлуатацію більш як 3,8 млрд. м2 житлової площі. Нині в експлуатації перебуває близько 65 млн. квартир, причому більш 80 % сімей проживають у від ділових квартирах. Настільки широкі масштаби будівництва є характерною рисою розвиненого соціалістичного про щества.

Складові частини будівництва як галузі народного хо зяйства, цієї мети, база, критерії оцінки якості і завдання будівельної науки в узагальненому вигляді сформульовані в табл. В.1.

Кожне будинок чи споруду є слож ный і дорогий об'єкт, що з багатьох конструк тивных елементів, систем інженерного оборудова ния, виконують цілком конкретні функції і володію щих встановленими експлуатаційними якостями.

Будівництво нашій країні характеризується як високими кількісними показниками, але змінюється і ка чественно, структурно: поліпшується планування квартир, совер шенствуются будівельні конструкції, системи інженерного устаткування, підвищується комфортність житлового фонду. Варто сказати, що у опалення, вентиляцію і гаряче водопостачання міст витрачається '/б всіх видів паливно-енергетичних ресурсів. Економія лише 1 % цих ресурсів збереже щороку близько 2 млрд. крб. експлуатаційних рас ходів і капітальних вкладень. Практика експлуатації зда ний показує, що автоматичні методи регулювання витрати тепла дозволяють довести економію до 10%.

Треба враховувати, що будинки, споруджувані нині, служитимуть в ХХІ столітті, якщо рівень комфорту ста ще немає вище.

Проектируемые і споруджувані будинку, відповідно до визначаю щим експлуатаційним вимогам, повинні:

мати високої надійністю, т. е. виконувати задані їм функції за певних умов експлуатацію у протягом за цього часу, за збереження значень свої основні па ра мстроп в встановлених межах;

бути зручними і безпечними в експлуатації, що дости гается раціональними плануванням приміщень та расположе нием входів, драбин, ліфтів, коштів пожежогасіння, до чого на ремонт заміна великогабаритного технологічного обладнання будинках мають бути передбачені люки, отвори і кріплення;

бути зручними і простими в технічне обслуговування і ремонті, т. е. дозволяти здійснювати його за можливо біль шем числі ділянок, мати зручні підходи до конструкціям, вводам інженерних мереж без демонтаж і розбірки для ос мотров і обслуговування з гранично низькими витратами допоміжні операції, повинні дозволяти застосовувати пере довые методи праці, сучасні кошти автоматизації і механізації, сборно-разборные устрою обслуговування важкодоступних конструкцій, і навіть мати пристосування для кріплення колисок, джерела струму та інших.;

бути ремонтопригодными, т. е. їх конструкції би мало бути пристосовані до виконання всіх видів технічного обслуговування і ремонту без руйнації суміжних елементів і з мінімальними витратами праці, часу, матеріалів;

мати максимально можливий й близького еквівалентний всім конструкцій міжремонтний термін їхньої служби;

бути економічніші у процесі експлуатації, що достига ется застосуванням матеріалів і конструкцій з підвищеним терміном служби, і навіть мінімальними витратами отопле ние, вентиляцію, кондиціювання, висвітлення та водоснаб жение;

мати зовнішній архітектурне обличчя, відповідний їх призначенню, розташуванню у буржуазній забудові, і навіть приємний для огляду, причому внутрішня фарбування будинків має втомлювати людей, наскільки можна не забиватися і легко під даватися очищенні, відновленню.

Залежно від призначення будівлі у його проекті соответ ственно нормам передбачають необхідні розміри, ін ность, герметичність, теплозахисні та інші эксплуатацион ные якості, які потім матеріалізують під час будівельник ства і підтримують у процесі експлуатації.

Використання будинків за призначенням прийнято називати технологічної експлуатацією. Щоб будинку можна було змогли ефективно використати, вони мають перебувати у справному стані, т. е. стіни, покриття й інші елементи що з системами опалення, вентиляції та інші системами повинні дозволяти підтримувати помешкань необхідний температурно-зволожувальний режим, а системи водопостачання і ка нализации, освітлення і кондиціонування — забезпечувати задану комфортність. Процеси, пов'язані із підтримуванням будинків на справному стані, називаються технічним обслу живанием і ремонтом чи технічної експлуатацією; вони те й є предметом нашого розгляду.

Побудовані і взяті в експлуатацію будинку подверга ются різним зовнішнім (переважно природним) та внутрішньою (технологічним чи функціональним) воздейст виям. Конструкції зношуються, старіють, руйнуються, унаслідок чого експлуатаційні якості будинків ухудша ются, і з часом вони перестають відповідати своєму на значенням. Проте передчасний знос неприпустимий, бо порушує умови праці та побуту людей, які ці зда ния. З іншого боку, будинку є велику матері альную цінність, яку треба всіляко берегти.

Технічне обслуговування може й ремонт (технічна эксплуа тация) будинків є безперервний динамічний процес, реалізацію певного комплексу организаци онных і технічних заходів для нагляду, догляду та знайоме всім видам ре монта підтримки в справному, придатному до использо ванию за призначенням стані протягом заданого терміну служби.

За характером завдань і методам розв'язання технічне про служивание і ремонт істотно відрізняються від проектирова ния і спорудження, хоч і входять до складу будівельної галузі, оскільки вони:

здійснюються дуже тривалий час проти тривалістю проектування й спорудження — десятки, сотні років, що потребує чіткого передбачення перспективи якої і пре емственности у діяльності експлуатаційної служби;

мають циклічний характер з періодичністю різних заходів від року у три роки для поточного ремонту й від шести до понад тридцять років для капітального, що ускладнює планування і виробництво робіт;

носять (зокрема, ремонт) багато в чому випадковий, вероят ностный характер за місцем, обсягу і часу виконання ра ботів, що утруднює їхню планування, жадає від керуєте лей і виконавців оперативності при коригуванні планів під час виробництва;

торкнуться інтересів від населення і кожної людини окремо себе вдома і службі, вимагають їхньої участі у ремонті (всередині квартир), т. е. носять соціальний характер, впливають на настрій людей; пов'язані з більшими на витратами зусиль і коштів, збільшую щимися з часом, що з, з одного боку, старінням будівельного фонду, й все зростаючими затра тами на: ремонт, з другого — щорічним його поповненням, що потребує залучення нових зусиль і коштів на його технічного обслуговування і ремонту;

для особливо відповідальних будинків, споруд (наприклад, Ермітаж у Ленінграді) відрізняються жорсткої системою профі лактики зносу, яка виключає вихід їх із ладу в встановлено ный період, що пов'язані з умінням розраховувати знос і пла нировать профілактичні роботи за місцем, обсягу і вре мени, забезпечуючи виробництво матеріалами, механізмами і трудовими ресурсами.

Усе це підтверджує важливість та складність завдань техни ческого обслуговування і ремонту будинків та споруд.

Експлуатація будинків на масштабі країни регламентована Положення про системи планово-попереджувального ремонту [4 і п'яти], готується нова редакція По ложения про технічне обслуговування і ремонт будівель. Вони визначено принципи організації експлуатації основних ти заговорили українською у будинків та споруд, усі вони класифіковані по груп пам і їх встановлено середні терміни служби, види, пери одичность оглядів і ремонтів, і навіть роботи, які стосуються поточному і капітального ремонтам.

Першорядне значення в експлуатації будинків має своєчасний контроль їх технічного стану, перевірка справності будівельних конструкцій і інженерного обору дования. Такий регулярний, причому як візуальний, але (за необхідності) і інструментальний контроль предотвра щает передчасному виходу будинків із ладу, дозволяє про снованно планувати і проводити профілактичні меро прийняття з їхньої заощадження.

Кожне будинок чи споруду проектується і зводиться реалізації у ньому певного процесу тому має мати заданими експлуатаційними якостями. Саме конкретні експлуатаційні якості відрізняють жи лой будинок незалежним від їдальні, механічних майстерень, клубу, гаражу й т. п.

Широке поняття «спорудження будинків» включає

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Поділіться рефератом Введення у спеціальність («комплексна реконструкція і експлуатація будинків та споруд»)

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Введення у спеціальність («комплексна реконструкція і експлуатація будинків та споруд»)

Алюмінієва опалубка для спорудження монолітних будинків та споруд
Тип роботи: доповідь
В'ячеслав Гілєвич
Опалубка багато чому визначає швидкість, вартість будівництва і якість спорудження монолітних конструкцій. Її якість багато чому визначається якістю що застосовуються її виготовлення матеріалів і профілів.
Завантажити
Основи будівельного справи та їх реконструкція будинків та споруд
Тип роботи: курсова робота

Анотація

 

Курсовой проект 21 сторінка машинопису, 3 малюнка, 1 таблиця, 5 джерел.

ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДІМ, ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РІШЕННЯ, ВИБІР УТЕПЛИТЕЛЯ, ТРЕХСЛОЙНАЯ ТЕПЛОЭФФЕКТИВНАЯ СТІНА.

У курсовому п

Завантажити
Обстеження, випробування та їх реконструкція будинків та споруд
Тип роботи: контрольна робота
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РФ КУБАНСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ, ОРГАНІЗАЦІЇ, ЕКОНОМІКИ СТРОИТЕЛЬСТВА І УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМІСТЮ Контрольна робота

за курсом «Обстеження, випробування та їх реконструкція будинків та споруд»

Завантажити
Сучасні системи та технології протипожежної захисту будинків та споруд
Тип роботи: стаття
Сучасні системи та технології протипожежної захисту засновані на використанні новітніх засобів і способів виявлення й гасіння пожеж та зниження збитків використання огнетушащих коштів. До них слід віднести, передусім, застосування тонкораспыленнойЗавантажити
Особливості іпотеки житлових будинків культури та квартир
Тип роботи: реферат
СПбГУ
Юридичний факультет.
Кафедра громадянського права.
Курсова робота По темі:
Іпотека, особливості іпотеки житлових будинків культури та квартир.
Выполнил:
Студент 2 курсу, 2 потоку, 3 групи<
Завантажити
Оренда будинків та споруд
Тип роботи: реферат
За договором оренди будівлі споруди орендодавець зобов'язується передати орендарю будинок чи споруду у тимчасове володіння і користування або тільки у тимчасове користування.
Договір оренди будинку, споруди має бути укладений в письмо
Завантажити