Коротко про сайт

RefList.Su - це найбільша колекція рефератів. На сайті RefList.su Ви знайдете безліч цікавих робіт і статей: реферати, дипломні, курсові роботи, шпаргалки, контрольні та лабораторні роботи, топіки з англійської мови. На нашому порталі, Ви можете додавати свої матеріали, читати реферати користувачів, використовувати пошук по сайту. Також в RefList.su можна почитати викладу, доповіді, квитки, твори. Колекція рефератів доступна для всіх безкоштовно і без відправки смс, і реєстрації.

Реклама

Товари

Реферат на тему Державний нагляд за страхової діяльністю до скачати

Розділ: СтрахуванняТип роботи: реферат
Страница 1 из 2 | Следующая страница
РЕФЕРАТ

“Державний нагляд за страхової діяльністю Російській Федерації. Перестрахование ”.

Страхування є відносини з захисту майнових інтересів фізичних юридичних осіб в разі настання певних подій (страхових випадків) з допомогою грошових фондів, формованих з сплачуваних ними страхових внесків (страхових премій). Державне регулювання страхового ринку покликане сприяти розвитку страхового ринку, захисту інтересів страхувальників, забезпечувати реєстрацію страхових організацій, ліцензування страхових операцій, здійснювати контролю над дотриманням страховими організаціями законодавства. Страховий ринок- то окрема соціально-економічна середовище, певна сфера економічних відносин, де об'єктом купівлі-продажу є страхова та, формуються попит її у. Об'єктивна основа розвитку страхового ринку -необхідність забезпечення безперебійності відтворювального виробництва процесу шляхом надання грошової допомоги у разі непередбачених несприятливих обставини. Страховий ринок можна як форму організації грошових відносин із формування і розподілу страхового фонду задля забезпечення страхової захисту суспільства, як сукупність страхових організацій, які беруть участь у наданні відповідних послуг.

Обов'язковою умовою існування страхового ринку служить наявність суспільної потреби на страхові послуги та наявність страховиків, здатних задовольнити ці потреби. Первинне ланка страхового ринку – страхувач чи страхової компанії. Страхова компанія – історично певна громадська форма функціонування страхового фонду, є відокремлену структуру, яка здійснює укладати договори страхування та його обслуговування. Страховий компанії властиві технико-организационное єдність і відокремленість. У широкому значенні страховий ринок є всю сукупність економічних відносин щодо купівлі-продажу страхового продукту. Ринок забезпечує органічну зв'язок між страховиком і страхователем. Першорядними економічними законами функціонування страхового ринку є закон вартості і закон попиту й пропозиції.

Спецефический товар, запропонований на страховий ринок, страхова послуга. Вона то, можливо представлена фізичному чи юридичній особі з урахуванням договору чи закону. Там коли надання страхової захисту необхідно з позицій громадських інтересів, страхування носить обов'язкового характеру. Акт купівлі-продажу страхової послуги оформляється укладанням договору страхування, у підтвердженні чого страхувальникові видається страхове свідчення (поліс). Перелік видів страхування, якими може скористатися страхувальник є асортимент страхового ринку.

Держава прямо брати участь у ринкових відносин як страховик через державні страхові організації та надавати те що вплив на функціонування страхового ринку різними правовими законами. Державне регулювання страхової діяльності доповнює ринковий механізм страхування, посилюючи його позитиви. У цьому механізм державного регулювання страхової діяльності переплітається з ринковим механізмом страхування. Державне законодавство, розстановка політичних сил є впливають на комерційну. Діяльність страховиків. Це виявляється в правовому вплив на страховиків шляхом видання відповідних нормативних актів безпосередньо чи опосередковано регулюючих страхову діяльність.

Діяльність страховиків заглиблена у забезпечення безупинності процесу виробництва та відшкодування збитків, заподіяної різними непередбачуваними обставинами і випадковостями. Кожен страхової ризик має індивідуальне вимір. Його розмір залежить від низки чинників: ступеня ймовірності страхового випадку, інтенсивності шкідливого впливу руйнівних сил природи, вартості майна прийнятого страхування, тощо. Висока частка відповідальності страховика за соціальних наслідків своєї діяльності вимагає організації державного страхового нагляду. У загальній формі цей нагляд виявляється у вивченні фінансового стану страховика та її платоспроможності за усталеними договірних зобов'язаннях перед страхователем. Регулююча роль державного органу з страховому нагляду має передбачати виконання переважно трьох функцій, з допомогою яких забезпечується надійний захист страхувальників.

Реєстрація тих, які здійснюють дії, пов'язані з висновком договорів страхування, - головна функція. Реєстрацію повинні відбутися все страховики. У результаті реєстрації з'ясовуються професійна придатність страховика, його фінансове становище. Органом нагляду над страхової діяльністю акт реєстрації оформляється видачею певного дозволу чи ліцензії.

Обеспечении гласності. Кожен, хто проводить професійно займається страхової діяльністю, зобов'язаний публікувати проспект, у якому повну правдиву і чітку інформацію фінансове становище страховика. Щоб недопущення обмеження конкурентної боротьби, федеральний орган виконавчої влади з нагляду за страхової діяльністю повинен перевірити, наскільки достовірна представлена інформація. Відкритість інформації фінансове становище страховиків сприяє збереженню конкурентної боротьби.

Підтримка правопорядку у галузі. Орган держнагляду може, розпочати розслідування переступів, прийняти адміністративні заходи щодо тих, хто діє всупереч інтересам страхувальників, або справу до суду.

Згідно з ст. 30 ФЗ « Про організацію страхової справи Російській Федерації» державний нагляд за страхової діяльністю ввозяться цілях дотримання вимог законодавства РФ страхування, розвитку страхових послуг, захисту правий і інтересів страхувальників, страховиків, інших зацікавлених осіб і держави. Державний нагляд за страхової діяльністю біля РФ здійснюється федеральним органом виконавчої влади з нагляду за страхової діяльністю, чинним з урахуванням Положення, затвердженого урядом РФ.

Основними функціями федерального органу виконавчої влади з нагляду за страхової діяльністю є:

видача страховикам ліцензій за проведення страхової діяльності.

Вона видається страховикам виходячи з їх заяв із фотографією:

установчих документів;

посвідчення про реєстрацію;

довідки розмір оплаченого статутного капіталу;

економічного обгрунтування страхової діяльності;

правил за видами страхування;

розрахунків страхових тарифів;

даних про керівників та його заступників.

Страховщикам, предметом діяльності якого є виключно перестрахування, виходячи з їх заяв із фотографією:

установчих документів;

посвідчення про реєстрацію;

довідки розмір оплаченого статутного капіталу;

даних про керівників та його заступників.

У ліцензіях вказується конкретні види страхування, які страховик вправі здійснювати. Федеральний орган виконавчої влади з нагляду за страхової діяльністю розглядає заяви юридичних про видачу ним ліцензій вчасно, який перевищує 60 днів із моменту одержання документів, передбачених ст. 32 ФЗ. Підставою відмовити у видачі ліцензії може бути невідповідність документів, докладених до подання, вимогам законодавства РФ. Про відмову як повідомляють у письмовій формах із причини. Про зміни, внесених установчі документи, страховик зобов'язаний повідомити федеральному органу виконавчої влади з нагляду за страхової діяльністю в в місячний строк з цих змін - у установленому порядку.

ведення єдиного Державного реєстру страховиків, страхових брокерів;

контролю над обґрунтованістю страхових тарифів і забезпеченням платоспроможності страховиків;

Страховий тариф є ставку страхового внеску з одиниці страхової суми чи об'єкта страхування. Страхові тарифи по обов'язковим видам страхування встановлюються у законі. Страхові тарифи по добровільним видам особистого страхування, страхування майна, і страхування відповідальності можуть розраховуватися страховиками самостійно.

Задля більшої свою платоспроможність страховики зобов'язані дотримуватися нормативні співвідношень між активами і прийнятими він страховими зобов'язаннями. Методика розрахунку цих співвідношень та його нормативні розміри встановлюються федеральними органами виконавчої влади з нагляду за страхової діяльністю. Розміщення страхових резервів має здійснюватися за умов диверсифікації, повернення, прибутковості і ліквідності.

встановлення правил формування та методичних документів з питань страхової діяльності;

узагальнення практики страхової діяльності, розробка й подання до установленому порядку пропозицій з розвитку й удосконаленню законодавства РФ страхування.

Федеральний орган виконавчої влади з нагляду за страхової діяльністю вправі:

отримувати від страховиків встановлену звітність про страхової діяльності, інформацію про їхнє фінансове становище, отримувати необхідну виконання покладених ними функцій інформацію з підприємств, установ і закупівельних організацій.

План рахунку також правила бухгалтерського обліку, показники і форми обліку страхових операцій та звітності страховиків встановлюються федеральним органом виконавчої влади з нагляду за страхової діяльністю за узгодженням із Міністерство фінансів РФ і державним комітетом РФ за статистикою. Операції з особистого страхуванню враховуються страховиками окремо від імпортних операцій по майновому страхуванню і страхуванню відповідальності. Страховики публікують річні баланси і рахунки прибутків і збитків терміни, встановлені федеральним органом виконавчої влади з нагляду за страхової діяльністю, після аудиторського підтвердження достовірності які у них відомостей.

виробляти перевірки дотримання страховиками законодавства РФ страхування достовірності представленої ним звітності;

при виявленні порушень страховиками вимог законодавства давати їм настанови з їх усунення, а разі невиконання припиняти чи обмежувати дію ліцензій цих страховиків надалі до усунення виявлених порушень або одержувати рішення про відкликання ліцензій;

звертатися до арбітражний суд позовом про ліквідацію страховика у разі кількаразового порушення останнім законодавства РФ.

Службові особи федерального органу виконавчої влади з нагляду нічого не винні залучити до корисливих мету і розголошувати як і або формі відомості, складові комерційну таємницю страховика.

Перестрахование є необхідною передумовою забезпечення фінансової уйстойчивости страхових операцій та нормальної концепцію діяльності будь-якого страхового суспільства. Відомо, що страхування виходить з теориии ймовірності, і законі великих чисел. За цим законом сукупна дія значної частини випадкових чинників спричиняє при деяких загальні умови до результату, майже зависящиему від нагоди. Випадковість проявляється як закономірність. Перестрахование є системою економічних відносин, у процесі яких страховик, приймаючи страхування ризики, частку провини із них передає на узгоджені умови іншим страховикам з метою створення збалансованого портфеля договорів страхованиий, забезпечення фінансової стійкості й рентабельності страхових операцій. Перестрахованием досягається як захист страхового портфеля із зони впливу нього сериии великих страхових випадків і навіть одного катастрофічного випадку, але те, що сплата сум страхове відшкодування із таких випадків не лягає важким тягарем одне страхувач, а здійснюється усіма учасниками колективно.

Страховщик, прийняв страхування ризик та який передав його дії повністю чи частково в перестрахування іншому страховику, іменується перестраховиком чи цедентом. Страховщик, прийняв в перестрахування ризики, именуетя перестрахувальником. Сприяння у передачі ризику в перестрахування часто надає перестрахувальний брокер. Прийнявши перестрахування ризик, перестрахувальник може частково передати третьому страховику. Таку операцію називають ретрцессией, а перестрахувальника, пердающего ризик в ретроцессию,-реторцессионером.

Зблизька питання про перестрахованиии кожна страхової компанії розмірковує так, що повинна бути економічно ефективним з погляду досягнення цієї мети, враховувати вартість перестрахування. Під вартість перестрахування слід розуміти як належну перестраховщику з його частці премію, а й витрати, які вестиме ведення справи в самісінький через відкликання передачею ризиків перестрахування. Виходячи, зі сказаного, потрібно зробити висновок, що прийняв правильне визначення величини перестрахування має важливого значення кожної страхової компании.В цьому сенсі визначального чинника є власне утримання цедента, що було економічно обгрунтований рівень суми, не більше якої страхової компанії залишає у своїй відповідальності певну частку страхуемых ризиків і передаючи в перестрахування суми, перевищують цей рівень (эксцедентная форма).

Існує безліч теорій і практичних рекомендацій для встановлення лімітів власного утримання. Розглянемо низка чинників, які за правильному їх сочетаниии повинні стати основою визначення лімітів власного утримання.:

Середня збитковість по страхуемым ризикам чи видам страхування, якими встановлюються ліміти власного утримання. У цьому береться до уваги як кількість і частота страхових випадків, а й можливий розмір шкоди, що може бути заподіяно застрахованій об'єкту внаслідок одного страхового випадку, тобто. визначається, чи може при наступлениии випадку об'єкт страхування цілком знищено або за будь-яких обставин збитки не перевищить певного розміру.

Обсяг премиии. Чим більший обсяг премиии при незначному відхилення від обшего кількості ризиків, тим більша може бути ліміт власного утримання.

Соедняя дохідність, чи прибутковість, операцій із відповідному виду страхування. Чим прибутковіше операциии, тим більша встановлюється ліміт задля власного утримання.

Територіальне розподіл застрахованих об'єктів. Чим більший застрахованих об'єктів зосереджене у зоні, тим нижче встановлюється ліміт власного утримання.

Розмір витрат за ведення справи. Якщо ведення справи з певному виду страхування є високими, страхової компанії прагне встановленню лімітів власного утримання такому рівні, щоб частину цих витрат була перекладено на перестрахувальників чи покрита з допомогою комісійної винагороди, утримуваного передавальної компанією собі на користь по ризикам, переданим в перестрахування понад власного утримання.

Однією з важливих чинників є підготовленість й зарубіжний досвід андеррайтерів –фахівців, які займаються прийомом ризиків перестрахованиии.

Перестрахование може лише наслідком страхування, але початок відповідальності страховика і перестрахувальника необов'язково мають співпадати за часом. Початок відповідальності перестрахувальника збігаються з початком дії договору. Проте відповідальності прерстраховщика распростраяется лише з договори страхування, ув'язнені від початку дії перестрахувального договору, а й у всі діючі договори страхування, ув'язнені на початок набрання чинності перестрахувального договору, премія якими вже отримана страховиком. Сума премиии, належна у разі перестраховщику, мусить бути расчитана пропорційно часу й сумі прийнятої їм у себе відповідальність.

Кожна страхова організація прагне створенню стійкого, стабилизированного страхового портфеля. Тобто до створення такої сукупності прийнятих страхований, що полягала із можливо великої кількості страхових договорів, але з невисокою відповідальністю в кожному прийнятому ризику. Ця ступінь має відповідати фінансових можливостей страхової організації, щоб за виникненні страхової випадку чи низки випадків виплата страхове відшкодування щодо збитків позначалася їхньому фінансове становище.

Однією форму перерозподілу прийнятих ризиків є зване сострахование, у якому основний страховик, дуже поширений сьогодні страхування великих ризик, перевищує його спроби з виплаті страхове відшкодування у разі збитку, просто ділиться коїться з іншими страховиками певною часткою відповідальності тих-таки умовах, у яких вона сама отримав цей ризик. Участвующие в состраховании страховики отримують відповідну частку страхової премії і несуть у тій частці відповідальність по можливим збитків

У принципі, без системи перестрахування було б нормально функціонувати і саме інститут страхування. У світі вартісні висловлювання об'єктів ростуть із небаченої швидкістю. Такі ризики, як заводи-гіганти, величезні танкери і лайнери, космічні супутники, інші дорогі об'єкти, практично неможливо взяти повністю за свою відповідальність жодна страхової компанії, т.к. ризик повної

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Поділіться рефератом Державний нагляд за страхової діяльністю до

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Державний нагляд за страхової діяльністю до

Норми Цивільного Кодексу Російської Федерації, що регулюють питання страхування і страхової діяльності
Тип роботи: реферат
року міністерство освіти Російської Федерації
Іжевський державний технічний університет
Контрольна робота
з дисципліни «Страхування»
Тема: «Норми Цивільного Кодексу Російської Федерації, що регулюють питання страхування і
Завантажити
Pr-технология роботи страхової компанії з клієнтом після наступу страхового події
Тип роботи: реферат
Сталося нещастя, і Клієнт зі страховим полісом на руках вимагає видати грошове відшкодування \"тут і він\", щоб уникнути слухати пояснень фахівців страхової компанії про необхідність здійснення з так званого страхового розслідування, і нЗавантажити
Класифікація страхування відповідальності держави і сегментація страхового ринку
Тип роботи: реферат
року міністерство освіти
Російської Федерації
Губкинский інститут (філія)
МОСКОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ВІДКРИТОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Кафедра економіки, маркетингу і технічного менеджменту
КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА
П
Завантажити
Інформаційні технології управління страхової діяльністю
Тип роботи: реферат

РЕФЕРАТ

НА ТЕМУ:

\"ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ СТРАХОВИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ\"

Запровадження

Специфіка розвитку страхування у російських умовах і бурхливий ріст зумовили дуже обмежену придатність відповідн

Завантажити
Страхування, його сутнісні ознаки, учасники страхових відносин
Тип роботи: реферат
року міністерство освіти РФ
Новосибірський державний архітектурно-будівельний університет
Кафедра ЭСиИРЕФЕРАТз дисципліни «Фінанси. Грошове звернення. Кредит»
на задану тему: «Страхування, його сутнісні ознаки, учасники страх
Завантажити
Деякі аспекти сплати страхових вносов на обов'язкове медичне страхування непрацюючого населення
Тип роботи: доповідь
Перед розглядом питання винесеного в заголовок статті - кілька вступних слів про систему обов'язкового соціального страхування (далі - ЗМС) загалом.
ЗМС — одне з найбільш важливих елементів системи соціального захисту в галузі охорон
Завантажити