Коротко про сайт

RefList.Su - це найбільша колекція рефератів. На сайті RefList.su Ви знайдете безліч цікавих робіт і статей: реферати, дипломні, курсові роботи, шпаргалки, контрольні та лабораторні роботи, топіки з англійської мови. На нашому порталі, Ви можете додавати свої матеріали, читати реферати користувачів, використовувати пошук по сайту. Також в RefList.su можна почитати викладу, доповіді, квитки, твори. Колекція рефератів доступна для всіх безкоштовно і без відправки смс, і реєстрації.

Реклама

Товари

Реферат на тему Автоматизоване управління технічних системах скачати

Розділ: управлінняТип роботи: реферат
Страница 1 из 2 | Следующая страница

року міністерство освіти України

Одеський державний політехнічний університет

Кафедра автоматики та управління в технічних системах

Контрольна робота з дисципліни

«Автоматизоване управління технічних системах»

Студент: Лозанов У. У.

Викладач: Кузнєцов А. А.

Курс: 5

Група: ЗАТ-962

Шифр: 960277

2000

Що дає впровадження АСУ би в економічному аспекті й у соціальному?

Сучасний етап розвитку промислового произ водства характеризується переходом для використання пе редовой технології, прагненням домогтися гранично високих експлуатаційних характеристик як дійства ющего, так проектованого устаткування, необходи мостью мінімізувати будь-які виробничі по тери. Усе це можливе лише за умови істотний ного підвищення якості управління промисловими об'єктами, зокрема шляхом широко він АСУ ТП.

Технико-экономическими передумовами створення АСУ ТП є передусім зростання масштабів произ водства, збільшення одиничної потужності устаткування, ускладнення виробничих процесів, використання форсованих режимів (підвищені тиску, темпі ратуры, швидкості реакцій), поява установок і це лых виробництв, які у критичних ре жимах, посилення і ускладнення перетинів поміж отдельны ми ланками технологічного процесу. Останнім часом у розвитку багатьох галузей промисловості по з'явилися нові чинники, пов'язані лише з вище нием вимог до кількості і якістю своєї продукції, але й напруженістю у сфері трудових ресурсів. Зростання продуктивність праці, зокрема пу тих його автоматизації, стає практично единст венним джерелом розширення виробництва. Вказано ные обставини пред'являють нові вимоги до масштабам використання коштів і до технічному рівню АСУ ТП, забезпечувати їх надійності, точності, швидко дії, економічності, т. е. до ефективності функціонування.

Ще однією вагомою передумовою застосування АСУ ТП у промисловості необхідно ре ализации значних потенційних производствен ных резервів. Зауважимо, що технічна база виробництва, у багатьох галузях промисловості досягла на сьогодні цього рівня розвитку, при до тором ефективність виробничого процесу са мым безпосереднім та істотно зави сит від якості управління технологією та організації виробництва. Тому на згадуваній першому плані висувається за дача оптимального управління технологічними процесами, вирішити яку без розвиненою АСУ ТП здебільшого неможливо.

Проте слід пам'ятати, створення АСУ ТП є складною науково-технічної й организацион но-экономической проблемою, розв'язання якої потребує значних і всі зростаючих трудових, матері альных і. Внаслідок цього у ка честве першочергових виступають завдання ефективнішого використання капітальних вкладень, правильного вибору напрямів, встановлення очеред ности і раціональних обсягів робіт зі створення й застосування АСУ ТП. За умов їх рішенні важливу роль грають обгрунтування, визначення та аналіз техни ческой раціональності та його економічної ефективності автоматизованих системам управління з урахуванням еди ных і науково обгрунтованих методичних принципів.

Закономірність появи і відмітні призна кі АСУ ТП стануть зрозумілішими, якщо розглянути хоча б коротенько в історичному аспекті виникнення та розвитку систем автоматизації промислових объек тов. Вона вже пройшла за кілька якісно различ ных етапів. Зазвичай, перехід до кожного них був пов'язані з появою нових технічних засобів. Натомість ці гроші розроблялися у відповідь непре рывно ростучі вимоги практики управління, обус ловленные ускладненням процесів виробництва та обмеженістю можливостей людину, як їх непо средственного учасника.

Завдання управління технологічними процесами виникла разом з появою матеріального виробництва, т. е. процесів цілеспрямованого преоб разования матерії чи енергії. Спочатку усю цю завдання вирішував людина, який, подаючи певні кількості матеріалу і, одночасно «на очей» оцінював перебіг процесу, за необхідності коригував його й встановлював момент завершення перетворення.

Принаймні ускладнення виробництва вимагалося більш розвинене і точне управління. За цих умов обмеженість здібностей людини, неможливість «на очей» і «навпомацки» проконтролювати процес виробництва були серйозною перешкодою для далеч нейшего розвитку. Тому першими до помічниками людини стали різні контрольно-вимірювальні устрою.

Якось на зорі автоматизації людина вів технологічний процес, перебуваючи біля місцевих контрольно-измери тільних приладів, встановлених безпосередньо на обладнанні й що працюють у прямому контакту з мало териальными потоками. Ці цифри давали йому віз можность точніше і, об'єктивно оцінюватимуть роботу технологічного об'єкту і, отже, покращувати його використання.

Подальше зростання потужностей та розмірів оборудова ния змусив замислитися над тим, як звільнити рабоче го від стомливою завдання: постійно перебуваючи при працюючих машин і апаратів, ознайомитися з показу ниями приладів та вручну здійснювати необхідні підстроювання і перемикання. У цьому важливим тих ническим досягненням стало створення вимірювальних, регулюючих і виконавчих пристроїв з зовнішнім джерелом енергії, зокрема виконавчих ме ханизмов з пневматичним і електричним приводом. Це й дозволило організувати посади контролю та дистанци онного управління і дуже застосувати автоматичні регулятори. Через війну значно поліпшилися усло вия роботи обслуговуючого персоналу: зменшилася фізична навантаження, зручнішим стало робоче місце, сприятливішими став і зовнішня середовище.

З освоєнням контрольно-вимірювальних і керую щих пристроїв з уніфікованим вихідним сигналом з'явилася можливість об'єднувати місцеві пости у центральні щити управління. Розроблено і вони широко застосовуватися звані мнемосхе ми, у яких в зображення технологічної схеми об'єкта убудовувалися прилади сигналізації і индика ции. Застосування мнемосхем значно поліпшило умови роботи оператора. У зв'язку з уніфікацією сиг налов відкрилися б нові шляхи до розвитку техніки автоматизації, що призвело до появи агрегатних комплексів технічних засобів, і навіть центральних пунктів управління.

З упровадженням уніфікованих вимірювальних і більше управляючих сигналів, переданих на відстань, пе реработка інформації була територіально відділена технологічного процесу. Вона сконцентрувалася у центральному пункті управління, де були установле ны відповідні прилади: регулятори, датчики, ключі управління, самописи тощо. буд. Цих коштів дли тельное час був цілком достатньо виконання алгоритмів контролю та управління, запропонованих тео рией i задовольняють запитам практики.

Отже, до кінця аналізованого періоду були досить повно автоматизовані дії з отриманню, збиранню та уявленню інформації про зі стоянні окремих технологічних змінних об'єкту і по дистанційному здійсненню нею керую щих впливів, т. е. дві основні функціональних елемента системи управління. Залишався неавтоматизи рованным третій элемент—принятие рішень, без до торого ефективне керівництво будь-яким об'єктом неможливо: володіючи інформацією про керованому об'єкті, треба її використовуватиме проведення требу емых обчислень, виходячи з котрих необхідне

ухвалити будь-яке рішення і зробити управління технологи ческим процесом.

Значним підмогою до вирішення цієї завдання для людини-оператора служили автоматичні регулято ры; вони звільняли його від виробничої необхідності щохвилини приймати рішення з управлінню великим количест вом стабилизируемых технологічних змінних. Од нако управління процесом загалом залишалося за оператором: практично важко здійснити правиль ное автоматичне взаємодія значної частини ре гуляторов, які забезпечують роздільне регулювання параметрами у кожному контурі (ділянці) процесу, тобто. створити взаємозв'язану систему автоматичного управління процесом як єдиним цілим. Як і раніше оператор мав рішення з управле нию. які стосуються взаємодії багатьох контурів. І тому він у показанням вимірювальних приладів інтуїтивно виробляв необхідні оцінки й вычисле ния, ухвалював рішення і здійснював управляючі впливу. Однак у міру ускладнення процесів навіть дуже кваліфіковані оператори перестали задовільно справлятися з цими завданнями.

Щоб чіткіше уявити собі всю труднощі стоячи щих перед кожним оператором завдань, треба врахувати, що з управлінні сучасним промисловим объек тому щодо нього треба підходити як єдиного цілого, ніж як до набору різних незалежних елементів. Необхідно весь виробничий процес ведуть у деякому оптимальному режимі, коли може бути отримано належний ефект управління. Важливо зазначити, що системи управління, використовувані нині у промисловості, часто принадле жатий до так званим великим системам, т. е. харак теризуются участю великої кількості людей, по-різному образних машин і апаратів, наявністю пов'язаних між собою досить складних підсистем, володію щих своїми приватними цілями і критеріями і, нарешті, наявністю розвиненою ієрархії рівнів управління: агре гат—производство—предприятие.

Аналіз подібних промислових об'єктів і системам управління показує, що з них характерні сле дующие тенденції:

практично в усіх галузях промисловості спостерігається неухильне зростання одиничної произ водительности агрегатів; так, останніми десятьма роками потужність створюваних енергоблоків теплових електро станцій послідовно підвищувалася до 300, 500 і 800 МВт, а останнім часом перевершила 1 млн. кВт;

аналогічна картина укрупнення об'єктів спостерігається на підприємствах нафтопереробної, металурги ческой та інших галузей промисловості; як слід ствие збільшуються важливість та техніко-економічна результативність управління технологічними объек тами;

відповідно інтенсивно зростає необхідна «потужність» застосовуваних систем контролю та управле ния; ілюстрацією цієї тенденції може бути рис. B.I, у якому показані криві зміни числа точок вимірювання, і числа управляючих впливів на об'єктах теплових електростанцій протягом останніх 20 років (за даними 12 зарубіжних електростанцій); якщо 6 1965 р. число вимірюваних сигналів не перевищувало загалом 500, то 1975 р. його вже наближалася до 3000; число управляючих сигналів цей самий період зросла з 500 до 2000; ці цифри наочно показують зміна масштабів управління великими технологічним об'єктами;

останнім часом докорінно змінюються погляди на значення енергетичних ресурсів, економію палива, роль людини у виробництві й право на захист довкілля; в ре зультате відбувається су щественное підвищення вимог до якості ведення технологічних процесів;

з підвищенням ступеня автоматизації виробництва відбувається природний процес у потягу нових і 'але вых агрегатів і земельних ділянок у дії центру лизованного управління.

Цей процес відбувається диктується економічними міркуваннями: оптимізація роботи окремого агрегату чи окремій установки не гаран тирует максимального економічного ефекту для загалом; оптимум йому найчастіше характеризується деякому компроміс між частны ми критеріями оптимізації. Внаслідок цього зростає, проте, ступінь взаємозв'язку окремих агрегатів і ускладнюються алгоритми управління об'єктом на брухт; виникають завдання створення інтегрованих системам управління. Усе це призводить до різкого услож нению завдань управління.

За цих умов і виникає проблема автоматиза ции власне управління, т. е. процесу прийняття рішень, яка зажадала залучення современ ных математичних методів і нових технічних засобів. Як результат постали автоматизовано ные системи управління, т. е. розвинені челове ко-машинные системи, реалізують такий автоматизи рованный процес збирання й переробки інформації, до торый необхідний прийняття рішень щодо управлінню об'єктом (процесом, виробництвом) загалом. У цьому роль людини у будь-який АСУ дуже суттєва: оскільки ряд відповідальних завдань прийняття рішень на силу їх складності, багатогранності і вивченості під дається формалізації, виконання може бути повністю автоматизовано і залишається поза людиною.

З розвитком відзначеної вище тенденцій очевидно, що функціональні можливості традици онных коштів автоматизації у сфері переробки інформації вже недостатні. І тоді першому плані вийшла електронна обчислювальну машину (ЕОМ). Вона відразу взяла він майже всі функції слож іншої первинної обробки даних, і централізованого контролю, і навіть рутинну завдання ведення звітності (складання протоколів) на роботу технологічного об'єкта, що стала в ускладненим виробництві обя зательной. Але це було лише початок. Оскільки ЕОМ коштувала занадто дороге, розробники систем управле ния намагалися покласти нього якомога більше функцій. У цій ситуації прагнення автоматизувати процеси прийняття рішень допомогло швидко усвідомити значення нових функціональних можливостей ЕОМ у багатьох напрямах.

Через війну кошти обчислювальної техніки лише розвантажувати людини від виконання рутинної нетворчої роботи, що з великою кількістю про стых операцій із обробці великих масивів инфор мации, а й подавати йому допомогу у виконанні твор ческих завдань (прийняття рішень щодо розподілу обмежених ресурсів, оптимізації технологічного процесу т. п.).

Важливо, що в міру підвищення ступеня автоматизації прийняття рішень, необхідні управління окремими технологічними апаратами і ділянками, останні втрачають значення самостоятель ных об'єктів управління і зливаються в дедалі більш великі виробничі комплекси. Отже, з'явилися потужні централізовані системи управле ния, які з допомогою ЕОМ концентруються контроль і управління великою кількістю агретов. По нятно, що у такій системі оператор-технолог як ланка, яка набирає найбільш відповідальні рішення з управлінню всім об'єктом загалом, грає виключи тельно значної ролі.

Як зазначалося, основним інструментом на вирішення сучасних проблем управління материаль ным виробництвом служать звані АСУ, в до торых центральна, провідна роль і здібності людини поєднуються із широкою применени їм сучасних математичних методів і коштів ав томатизации, включаючи обчислювальну техніку.

Відповідно до державним стандартом АСУ—это человеко-машинная система, забезпечую щая автоматизований збирання та обробку інформації, яка потрібна на оптимізації управління у різні сфери людської діяльності. Процес оптимиза ции передбачає вибір такий варіант управління, у якому досягається мінімальне чи максималь ное значення деякого критерію, що характеризує якість управління.

Зазвичай, загальний критерій економічної эффек тивности управління технологічним процесом непри меним через складність визначення необхідних коли чественных залежностей за умов; в та ких випадках формують приватні критерії оптимально сти, враховують специфіку керованого об'єкту і доповнені умовними обмеженнями. Такими частны ми критеріями, наприклад, може бути:

максимальна продуктивність агрегату при опре ділених вимоги до якості продукції, умовах експлуатації устаткування й т. буд.;

мінімальна собівартість під час випуску продукції заданому обсязі й заданого якості;

мінімальний витрата деяких компонентів, напри заходів дорогих присадок чи каталізатора.

Для бажаного (зокрема оптимально го) ходу технологічного процесу, у системі управле ния їм необхідні у властивому темпі виконувати множест у різних взаємозалежних дій: збирати і аналізувати інформацію про стан процесу, реги стрировать значення одних змінних і стабилизиро вать інші, ухвалювати й реалізовувати відповідаю щие рішення з управлінню тощо. буд. Саме ця «дея тельность» системи управління була раніше названа функціонуванням, т. е. виконанням нею встановлено ных функції.

Що таке комплексна завдання управління і що полягає проблема

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Поділіться рефератом Автоматизоване управління технічних системах

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Автоматизоване управління технічних системах

Комп'ютерні технології обробки економічної інформації з урахуванням використання системам управління базами даних
Тип роботи: контрольна робота

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ І ЕКОНОМІКИ

МУРМАНСКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ Заочна форма навчання

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ Й ФІНАНСІВ

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «Фінанси і кредиту»

КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА

з дисципліни «Інформаційні системи

Завантажити
Місто, як об'єкт управління: основні концепції прийняття політичних рішень на містах
Тип роботи: реферат
Вагин В.В.
Сучасні міста, як об'єкти вивчення політичних наук Витоки сучасних підходів до управління містами можна знайти у кінці в XIX ст. Якраз у роки у США почали складатися перші «mashines» (механізми) розвитку конкретних міст. Се
Завантажити
Вивчення системи та процесу управління. Виконання обов'язків стажиста – помічника посадах організації
Тип роботи: реферат
Департамент освіти р. Москви
Державне освітнє установа
Про Т Ч Є Т
стажування
Вивчення системи та процесу управління.
Виконання обов'язків стажиста – помічника посадах організації.
студентки факультет
Завантажити
Аналіз процесу регулювання безупинної системи. Аналіз процесу управління цифровий системи та синтез передавальної функції коригувального цифрового устрою управління
Тип роботи: курсова робота

ВСТУП

Курсова робота з теорії автоматичного управління (ТАУ) ставить за мету освоєння методів аналізу та синтезу безупинної та цифрового систем автоматичного регулювання (САР). І тому в курсову роботу включені такі традиційні питання, як в

Завантажити
Вплив хімічних, фізичних і біологічних чинників під час технологічного процесу на навколишнє середовище і здоров'я управління
Тип роботи: курсова робота

Зміст

Запровадження

Визначення

позначення та скорочення

1 Оцінка на довкілля

1.1 Загальні даних про підприємстві

2 Комплексне вплив підприємства на довкілля

2.1 Оцінка викидів у повітря. Їх характе

Завантажити
Об'єкти автоматизації у системі організації управління
Тип роботи: контрольна робота

Оглавление

 

Глава 1. ІВ фірма R-Style Softlab

Глава 2. Стратегія ІВ фірми R-Style Softlab

2.1 Розвиток ІВ фірми R-Style Softlab

2.2 Найбільш значимі події у історії компанії

Глава 3. Послуги і сервіс ІВ ф

Завантажити