Коротко про сайт

RefList.Su - це найбільша колекція рефератів. На сайті RefList.su Ви знайдете безліч цікавих робіт і статей: реферати, дипломні, курсові роботи, шпаргалки, контрольні та лабораторні роботи, топіки з англійської мови. На нашому порталі, Ви можете додавати свої матеріали, читати реферати користувачів, використовувати пошук по сайту. Також в RefList.su можна почитати викладу, доповіді, квитки, твори. Колекція рефератів доступна для всіх безкоштовно і без відправки смс, і реєстрації.

Реклама

Товари

Реферат на тему Аналіз забезпеченості робочої силою скачати

Розділ: управлінняТип роботи: реферат
Страница 1 из 2 | Следующая страница

Інститут економіки, управління і право

Контрольна робота

на уроках: «Економічний аналіз»

на задану тему: «Аналіз забезпеченості робочої силою, використання робочого дня і резервів його економії»

Виконала:

студентка 2-го курсу

заочного відділення

економічного факультету

Гр. 201-у

Фаттахова А.А.

Казань, 2002

План.

1. Аналіз забезпеченості робочої силою. 3

2. Проблеми використання робочого дня і резервів його економії. 12

Список літератури. 20

1. Аналіз забезпеченості робочої силою.

Раціональне використання персоналу підприємства – неодмінна умова, що забезпечує безперебійність виробничого процесу успішне виконання виробничих планів. Для цілей аналізу весь персонал слід поділити на промислово-виробничий і притуляти персонал. До промислово-виробничому персоналу (ППП) відносять осіб, зайнятих трудовими операціями, пов'язані з основний діяльністю підприємства, а до непромышленному персоналу відносять працівників установ культури, комунального харчування, медицини тощо., що належать підприємству.

Працівники ППП поділяються на робітників і службовців. У складі службовців виділяють керівників, фахівців та інших службовців (конторський учётный тощо. персонал). Робітників поділяють на основних та допоміжних. У аналізі трудових ресурсів підприємства можна назвати три направления:1. Аналіз використання робочої силы.1.1. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами.1.2. Аналіз рівня кваліфікації персонала.1.3. Аналіз форм, динаміки і причин руху персонала.1.4. Аналіз використання робочого времени.2. Аналіз продуктивності труда.2.1. Аналіз виконання плану з зростанню продуктивність праці й визначення приросту продукції рахунок цього фактора.2.2. Факторний аналіз продуктивності труда.2.3. Резерви зростання продуктивності труда.3. Аналіз оплати труда.3.1. Аналіз складу і динаміки фонду заробітної платы.3.2. Факторний аналіз фонду заробітної платы.3.3. Аналіз ефективність використання фонду зарплати.

Джерела інформації для аналізу:

План за працею, ф №1-Т “Отчёт за працею”, ф №5-3 “Отчёт про витрати виробництво та реалізацію продукції (робіт, послуг) підприємства (організації), статистична звітність відділу кадрів рухом робітників і ін.”

5.1. Аналіз використання робочої сили в

У результаті аналізу забезпеченості трудовими ресурсами проводять порівняння фактичної кількості персоналу з попереднім періодом, і планової чисельністю звітного періоду за всі класифікаційним групам. У процесі аналізі вивчається співвідношення між групами й зміни цього співвідношення.

Вплив зміни частки основних робітників у загальної їх чисельності розвиток продукції одним працюючим визначається за такою формулою

де УД1, УД0 – питому вагу основних робітників у загальної їх чисельності за планом (базисному періоду) і звіту; СВ0 – середньорічна вироблення одного що працює за плану.

Скорочення допоміжних робочих можна досягнути рахунок концентрації та спеціалізації допоміжних робіт: з налагоджування і ремонту устаткування, підвищення рівня механізації й удосконаленню праці цих робочих.

Чисельність робочих Чр визначають, виходячи з норми трудоёмкости робіт планованого періоду (Т), ефективного (дійсного) річного фонду часу робочого (Тэф) і планованого коефіцієнта виконання норм Кnn за такою формулою

Чисельність робочих, зайнятих на апаратурних, агрегатних роботах, де дії робочих укладаються переважно під управлінням механізованими чи автоматизованими процесами, визначають по робочих місць і нормам обслуговування:

де ni – кількість агрегатів на i-й операции;ЧPi – кількість робочих, необхідне обслуговування i-го робочого места;kЗi – коефіцієнт завантаження робочих на i-й операції при збігу профессий;i – найменування операцій.

Чисельність службовців визначається з організаційної структури підприємства міста і раціональної чисельності, яка потрібна на забезпечення функцій управління.

Чисельність непромислового персоналу визначається по типовим галузевим нормативам, за нормами обслуговування.

Аналіз професійного і кваліфікаційного рівня робочих виробляється шляхом зіставлення готівкової чисельності за фахами і розрядам із необхідною до виконання кожного виду робіт з ділянкам, бригадам і підприємству цілому. У цьому виявляється надлишок чи недолік робочих з кожної професії.

Для оцінки відповідності кваліфікації робочих складності виконуваних робіт з ділянці, цеху, підприємству порівнюють середні тарифні розряди робіт і сотні робітників , які можна визначити по середньозваженої арифметичній формулі:

де Тр – тарифний разряд,Чp – загальна кількість (кількість) рабочих,Чpi – чисельність робочих i-го разряда,Vрi – обсяг робіт i-го вида,V - загальний обсяг робіт.

Якщо фактичний середній тарифний розряд робочих нижче планового нижчий від середнього тарифного розряду робіт, це можуть призвести до їх зниження якості своєї продукції і отже, слід передбачити на підвищення кваліфікації персоналу. Якщо середній розряд робочих вищий за середній тарифного розряду робіт, то робочим необхідно здійснювати доплату використання їх у менш кваліфікованих роботах.

У результаті аналізу кваліфікації управлінського персоналу перевіряють відповідність рівня освіти кожного працівника займаній посаді, вивчають питання, пов'язані з добором кадрів, їх підготовкою і підвищення кваліфікації.

Кваліфікаційний рівень працівників залежить значною мірою від віку, стажу роботи, освіти тощо. буд. Тож у процесі аналізу вивчають зміни у складі робочих віком, стажу роботи, освіті.

Відповідальним етапом в аналізі використання підприємства кадрами вивчення руху робочої сили в. Аналіз ввозяться динаміці за кілька років з урахуванням наступних коефіцієнтів. (табл.14)

У результаті аналізу ретельному вивченню піддають причини вибуття працівників порушення трудовий дисципліни, т. до. часто пов'язані з нерешёнными соціальними проблемами.

Проте випускати продукцію залежить й не так від кількості працюючих, як від кількості витраченого виробництва праці, певного кількістю робочого дня. Тому аналіз використання робочого дня є складовою частиною аналітичної на підприємстві.

Таблиця

Показники руху робочої сили в

Назва показника

Формула для розрахунку показника

Економічний сенс

Коефіцієнт обороту по прийому (Кn)

Коефіцієнт обороту по выбытию (Кв)

Коефіцієнт плинність кадрів (Кт)

Коефіцієнт сталості кадрів (Кпост)

Характеризує питому вагу прийнятих працівників у період

Характеризує питому вагу вибулих у період працівників

Характеризує рівень звільнення працівників із негативним причин

Характеризує рівень працівників даному підприємстві постійно в уже згадуваному періоді (року, кварталі)

Аналіз використання робочого дня складає основі балансу робочого дня. Основні складового балансу представлені у табл. 2.

Таблиця 2

Основні показники балансу робочого дня робочого

Показник фонду часу

Умовні позначення

Формула розрахунку

Примітки

Календарний

Номінальний (режимний)

Явочный

Корисний фонд робочого дня

Тк

Tном

Тяв

Тп

Тк=365дн

Тном=Тк-tвыход

Тяв=Тном-tнеяв

Тп=Тяв .t-tвп

tвых – час вихідних святкових днів

tнеяв – дні неявок: відпустки, через хворобу, у вирішенні адміністрації, прогули тощо.

t – номінальна тривалість робочого дня,

tвп – час внутрисменных простоїв і перерв у роботі, сокращённых і пільгових годин

Повноту використання трудових ресурсів можна оцінити за кількістю відпрацьованих днів і годин одним працівником за аналізований період, і навіть за рівнем використання фонду робочого дня. Такий аналіз проходить за кожної категорії працівників, в кожному виробничому підрозділу у цілому підприємством.

Фонд робочого дня (ФРВ) залежить від кількості робочих (Чр), кількості відпрацьованих одним робочим днів, у середньому протягом року (Д), середніх термінів робочого дня (t):

Якщо фактично одним робочим отработанно менше днів і годин, ніж передбачалося планом, можна визначити надпланові втрати робочого дня: целодневные (Дпот) і внутрисменные (tпот):

;

;

.

У результаті аналізу необхідно виявити причини освіти надпланових втрат робочого дня. У тому числі може бути: додаткові відпустки з адміністрації, невиходи на хвороби, прогули, простої через несправність устаткування, відсутність роботи, сировини, матеріалів, палива, енергії тощо. буд. Кожен вид втрат може бути докладно оцінено, надто та, який залежить від підприємства. Зменшення втрат робочого дня з причин, залежать від колективу, є резервом збільшення виробництва, який вимагає додаткових капітальних вкладень і дозволяє швидко отримати віддачу.

Вивчивши втрати робочого дня, виявляють непродуктивні витрати, які складаються з витрат робочого дня внаслідок виготовлення забракованої продукції і на виправлення шлюбу, соціальній та зв'язки Польщі з відхиленнями від технологічного процесу (додаткові витрати робочого дня). Для визначення непродуктивних втрат робочого дня використовуються дані про втрати від шлюбу (журнал-ордер №10). З цих даних складається аналітична таблиця.

Таблиця 3

Вихідні дані для розрахунку непродуктивних витрат робочого дня

Показник

Умовні позначення

Сума

Виробнича собівартість товарної продукцииЗаработная плата рабочихЗаработная плата виробничих рабочихМатериальные затратыСебестоимость забракованої продукцииЗатраты на виправлення шлюбу

СпрЗПрЗПпрМЗСбЗб

Щоб розрахувати непродуктивні витрати робочого дня, пов'язані виготовлення і виправленням шлюбу, визначають:

· питому вагу зарплати виробничих робітників у виробничої собівартості товарної продукції:

;

· суму заробітної плати у собівартості остаточного шлюбу:

;

· питому вагу зарплати виробничих робітників у виробничої собівартості товарної продукції з відрахуванням матеріальних витрат:

;

· зарплатню робочих з виправлення шлюбу:

;

· зарплатню робітників у остаточному шлюбі й у витратах з його виправлення:

;

· среднечасовую зарплатню робочих:

;

· робочий час, витрачене на виготовлення шлюби й його виправлення:

.

Скорочення втрат робочого дня – одне із резервів збільшення випуску продукції. Щоб підрахувати його, необхідно втрати робочого дня (Тпот) з вини підприємства помножити на планову среднечасовую вироблення продукції (СВпл):

.

Втрати робочого дня який завжди призводять до зменшення обсягу виробництва, т. до. є підстави компенсовано підвищенням інтенсивності праці працівників. Тому, за аналізі використання трудових ресурсів важливого значення надається вивченню показників продуктивність праці.

2. Проблеми використання робочого дня і резервів його економії.

У російського народу є прислів'я, що "не хлібом єдиним живе людина", є більше, ніж матеріальний статок, хоча, як ми можемо вже неодноразово відзначали, матеріальна мотивація у житті все-таки займає панування. Тоді обґрунтовано постає запитання: якщо "не хлібом єдиним людина", те, що може бути вище? Виявляється, як у більш етапі розвитку нашого суспільства, і на сучасному важкому етапі розвитку Росії як мотиватора продуктивної діяльності виступає час (робоче, позаробочий так і вільний).

На сучасному розвитку нашого суспільства як і торік, хоча у меншою мірою створено об'єктивні умови для гармонійної духовного життя всіх соціальних груп суспільства з допомогою ширшого доступу до культурних цінностей, підвищення освітнього, творчого і охорони культурної рівня з допомогою раціонального використання робочого і вільного вільного часу.

У разі входження до ринкові відносини російської економіки одній з найважливішої завдань є раціональніше використання робочого дня, його непродуктивних витрат і розмір втрат, збільшення кордонів вільного часу викликає особливу занепокоєність, оскільки втрати робочого дня, як прямі, і приховані неухильно зростають на підприємствах різних форм власності, включаючи науково-дослідні організації, керівні органи.

Тенденція підвищення втрат робочого дня різними категоріями працівників, підприємствами та громадянським суспільством загалом підтверджується як офіційної статистикою, а й конкретними соціологічними дослідженнями.

Наприклад, можна привести дослідження структури витрат робочого дня управлінських работников(УР) групи машинобудівних підприємств проводилося з урахуванням самофотографии робочого дня. Тож вивчення робочого дня вибиралися серединні дні тижня (вівторок, середовище, четвер), найчастіше середовище, тому що цей день відповідає середньому показнику використання робочого дня. Упродовж тижня структура витрат часу істотно змінюється: на початку тижня робочий час використовується найбільш раціонально; до кінця робочого тижня збільшуються втрата часу та скорочується час, що використовується виконання основних функцій.

Для перевірки результатів самофотографии робочого дня проводилися контрольні моментно-выборочные спостереження, підтвердили основні закономірності використання часу. З карт самофотографий, заповнених КР, отримано зведені даних про витратах часу виконання основних та додаткових робіт, непродуктивні витрати й втрати часу, час регламентованих перерв.

Час оперативної роботи можна розділити на її основне і додаткове. Основний час - цей час активної роботи КР, час, що використовується виконання безпосередніх посадових обов'язків. Всім заводів час основний роботи в КР займає менше половини робочого дня, майстрам він перевищує 1/3. За правильної організації праці основне час має займати 60-70%.

Слід зазначити велику питому вагу малоефективних додаткових робіт, що з узгодженням виробничих питань, підготовкою матеріалів до великих виробничих нарадами й участю у яких, що свідчить про слабкої узгодженості служб, цехів, відділів, про малої ефективності виробничих та диспетчерських нарад, відсутності на підприємствах чіткої регламентації службовими обов'язками. В багатьох випадках додаткового часу одно і навіть перевищує основне. Таке співвідношення, яке не можна визнати раціональним, характерно передусім на бюджету часу майстрів, багато часу використовують влади на рішення виробничих питань з різними службами і в середині цеху, і поза ним. На обговорення виробничих запитань кожний майстер витрачає понад годину, від 3 до 6% робочого дня майстра забирають складання звітів, графіків, отримання підписів на документах, 4-6% - на виробничі наради.

Великий питому вагу додаткового часу (26-45%) практикується в конструкторів. Серед додаткових робіт, які виконуються конструкторами, істотну роль грають обговорення виробничих питань (3-14%), перевірка і ознайомлення з каталоги, ГОСТами (до 12%), стеження техпроцессом в цехах й у виробництві (до 15%). Ті ж додаткові функції виконують і технологи всіх АТ і заводів. З іншого боку, значну частину часу (3-9%) технологи працюють щодо забезпечення цехів документацією. Їх додаткового часу коштує від 22,7 до 51,8%.

На наявність в КР малоефективних видів витрат часу вказують багато дослідників. Загалом обстежених підприємствах подібні операції становлять трохи більше 1/4 всього робочого дня, що свідчить про наявності цілої низки нерозв'язаних організаційних і техніко-економічних питань.

Оперативне час (основне плюс додаткове) за всі подгруппам КР коштує від 51,9 до 90%, зокрема у конструкторів вона становить загалом 85% денного бюджету, у технологів 84, у економістів - 74,5, у майстрів - 80%.

Особливістю праці КР є його переважно творчий характер. Проте за аналізованих підприємствах більшість часу КР використовується виконання організаційних і технічних операцій - проведення розрахунків ручним способом, складання звітів, графіків, оформлення актів, листів, службових записок, креслярська робота, перевірка калік. Власне творчу працю не відіграє ролі у робочому дні КР, особливо в майстрів і економістів: частка творчої праці становить їх фонді часу 4,8 і 6,7% відповідно. Сводка карт самофотографий показала, що КР бракує часу витрачають стосовно питань, пов'язані з раціоналізацією. На всіх заводах понад 50 відсотків% майстрів, економістів, технологів і конструкторів займалися питаннями раціоналізації. Карти самофотографий відбивають об'єктивні дані за робочого дня. Аналогічні їм і суб'єктивні думки

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Поділіться рефератом Аналіз забезпеченості робочої силою

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Аналіз забезпеченості робочої силою

Аналіз використання робочого дня та шляхи скорочення невиробничих витрат й гіркоти втрат робочого дня
Тип роботи: реферат
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ПО ВЫСШЕМУ ОСВІТІ ПОВОЛЖСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ІНСТИТУТ СЕРВИСА Кафедра «Економіка і управління» Курсовой проект По дисципліни «Організація, нормування і оплата праці» Тема: «Аналіз використання робочого дня та шляхи скорочення невироЗавантажити
Склад і рух робочої сили й ефективність використання робочого дня. Техніко-економічний аналіз
Тип роботи: реферат
СОДЕРЖАНИЕ: Аналіз робочої сили в, зайнятою для підприємства Аналіз складу працюючих Аналіз структури чисельного складу працівників підприємстві Аналіз динаміки чисельного складу працівників і плинності персоналу Аналіз використання робочого дня КонвЗавантажити
Аналіз використання фонду робочого дня
Тип роботи: контрольна робота

Зміст

Запровадження

1. Аналіз використання фонду робочого дня

2. Продуктивність праці: методи виміру, шляху й чинники його зростання

Укладання

Список використаної літератури

Запровадження

На за

Завантажити
Аналіз використання робочого дня
Тип роботи: курсова робота

ПЛАН:

1. Запровадження

2. Аналіз використання фонду робочого дня

3. Аналіз продуктивність праці

4. Укладання

5. Библиографический список

1. ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Від забезпеченості підприємства трудовим

Завантажити
Розрахунок сезонності, обсягу продукції. Показники використання робочого дня, перспективна чисельність населення
Тип роботи: контрольна робота
Завдання 1

За даними таблиці визначити наявність сезонності по місяців, визначивши індекси сезонності та середнє квадратическое відхилення. Зробити висновки. Ряд динаміки намалювати графік.

Місяці Янв. Февр. Березень Апр. Травень Черв
Завантажити
Аналіз використання робочого години менеджера
Тип роботи: курсова робота

Зміст

Вступ

1. Особливості та зміст роботи менеджера. Час як ресурс

1.1 Особливості та зміст роботи менеджера

1.2 Час роботи менеджера

2. Аналіз виконання години менеджерами ПП «Спик-ап»

2.1 Загальна хара

Завантажити