Коротко про сайт

RefList.Su - це найбільша колекція рефератів. На сайті RefList.su Ви знайдете безліч цікавих робіт і статей: реферати, дипломні, курсові роботи, шпаргалки, контрольні та лабораторні роботи, топіки з англійської мови. На нашому порталі, Ви можете додавати свої матеріали, читати реферати користувачів, використовувати пошук по сайту. Також в RefList.su можна почитати викладу, доповіді, квитки, твори. Колекція рефератів доступна для всіх безкоштовно і без відправки смс, і реєстрації.

Реклама

Товари

Реферат на тему Інформаційне забезпечення процесу управління матеріально-технічним постачанням виробництва фірми скачати

Розділ: управлінняТип роботи: реферат
Страница 1 из 2 | Следующая страница

ЗАПРОВАДЖЕННЯ. 2

1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СКЛАД СКОГО ГОСПОДАРСТВА. 5

2. АНАЛІЗ І ДОБІР ПОСТАВЩИКОВ. 8

3. ОРГАНИЗАЦИЯ СКЛАДСКОГО ГОСПОДАРСТВА. 11

4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТАБЛИЦ БАЗЫ ДАНИХ 15

5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ФОРМ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВХОДНЫХ ДОКУМЕНТІВ 17

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛІТЕРАТУРИ 19

ЗАПРОВАДЖЕННЯ.

Щоб забезпечити підприємство (об'єднання) не обхо димыми йому матеріалами відповідно до виявленої потреб ностью, організується матеріально-технічне постачання перед прийняття. Його завдання залежить від опреде лении потреби в матеріалах немає жодного техниче ских ресурсах, вишукуванні віз можностей покриття цієї по требности, організації зберігання матеріалів й видачі в цехи, соціальній та проведенні контролю над правильним ис користуванням матеріально-технічних ресурсів немає і содей ствия у тому економії.

Вирішуючи це завдання, працівники органів постачання повинні вивчати й уміти враховувати попит попри всі потреб ля емые підприємством маті риальные ресурси, рівень добробуту і з ме нение ціни неї і послуги посредни ческих организа ций, вибирати найбільш економічну форму товародви ж ния, оптимізувати запаси, знижувати транспортно-загото вительные і складські витрати.

Матеріальні ресурси є частина обігових фондів підприємства. Оборотні фонди — це кошти произ водства, що цілком споживаються у кожному производст венному циклі, повністю переносять свою стои мость на готову про дукцию і під час виробництва змінюють чи втрачають свої потре бительные властивості.

До складу оборотних фондів включаються:

основні вспо могательные матеріали, паливо, энер гия і напівфабрикати, підлозі очікувані із боку;

малоцінні і швидко изнашивающиеся инст рументы і поза пасные частини на ремонт про рудования;

незавер шенное виробництво і напівфабрикати соб ствен ного виготовлення;

тара.

Оборотні фонди, за исключе нием малоцінних інструментів, і інвентарю, незавершеного виробництва та полуфабрика тов соб ственного виготовлення, а як і енергії, отно сятся до матеріальних ресурсах.

Слід зазначити, що з розподілі коштів виробництва на ос новные і оборотні на практиці допускаються деякі цілком оп равданные умовності. Інструмент і інвентар діляться на частини. У перший їх входять малоцінні і быстроизнашивающиеся (яка відслужила вже менше року) інструменти, і інвентар. Вони ставляться до оборот ным фон дам. Інша частина, у якому включається весь осталь іншої инстру мент і інвентар, належить до основних фондів.

Для безперебійного функціонування виробництва не про ходимо добре налагоджене матеріально-технічне обес печение (МТВ), кото рої на підприємствах здійснюється через органи материально-техниче ского постачання.

Головне завдання органів постачання підприємства являє ся своевре менное та оптимальну забезпечення виробництва необхідними матері альными ресурсами відповідної комплектності і забезпечення якості.

Вирішуючи це завдання, працівники органів постачання повинні вивчати й уміти враховувати попит попри всі потреб ля емые підприємством маті риальные ресурси, рівень кваліфікації і з ме нение ціни неї і послуги посредни ческих организа ций, вибирати найбільш економічну форму товародви ж ния, оптимізувати запаси, знижувати транспортно-загото вительные і складські витрати.

У разі ринку в підприємств виникає права вибору постав щика, отже, право закупівлі ефективніших матеріальних ресур сов. Це змушує снабженческий персонал підприємства уважно вивчати якісні ха рактеристики продукції, виготовленої различ ными по ставши щиками.

Сировину, матеріали, напівфабрикати, паливо й інші маті ри альные цінності на заводах і фабриках зберігаються на яких складах. Склад, число й розміри останніх залежить від такий і кількості споживаних тих матеріальних цінностей. У великих підприємствах кількість складів нерідко сягає кілька десятків.

Кількість, склад, ємність і спеціалізація складів про роззують структуру складського господарства підприємства. Ор ганизация скла дов, їхню технічну обладнання і размеще ние біля заводу і фабрики мають важливе значення до роботи і економіки підприємства. Организа ция складського господарства надає влия ние на перепустку ную здатність складів, трудомісткість і собівартість складських робіт, на величину внутрішньозаводських транспорт ных витрат тощо. буд.

1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СКЛАД СКОГО ГОСПОДАРСТВА.

Матеріальні ресурси є частина обігових фондів підприємства. Оборотні фонди — це кошти произ водства, що цілком споживаються у кожному производст венному циклі, повністю переносять свою стои мость на готову про дукцию і під час виробництва змінюють чи втрачають свої потре бительные властивості.

До складу оборотних фондів включаються:

основні вспо могательные матеріали, паливо, энер гия і напівфабрикати, підлозі очікувані із боку;

малоцінні і швидко изнашивающиеся инст рументы і поза пасные частини на ремонт про рудования;

незавер шенное виробництво і напівфабрикати соб ствен ного виготовлення;

тара.

Оборотні фонди, за исключе нием малоцінних інструментів, і інвентарю, незавершеного виробництва та полуфабрика тов соб ственного виготовлення, а як і енергії, отно сятся до матеріальних ресурсах.

Слід зазначити, що з розподілі коштів виробництва на ос новные і оборотні на практиці допускаються деякі цілком оп равданные умовності. Інструмент і інвентар діляться на частини. У перший їх входять малоцінні і быстроизнашивающиеся (яка відслужила вже менше року) інструменти, і інвентар. Вони ставляться до оборот ным фон дам. Інша частина, у якому включається весь осталь іншої инстру мент і інвентар, належить до основних фондів.

Найбільшу частку матеріальних ресурсів підприємства з ставляют основні матеріали. До них належать предмети праці, йду щие на виготовлення продукції і на що утворюють основне її з дер жание. Основними матеріалами при изго товлении, наприклад, автомобіля є метал, скло, тканину й т. п.

До допоміжним ставляться матеріали, споживані в про цессе обслуговування виробництва чи що додаються до основним мало териалам із єдиною метою зміни їх зовнішнього вигляду та інших властивостей (мастильні, обтирочные, упа кувальні матеріали, краси тели тощо. буд.).

У металургійному виробництві виділяються зазвичай що й додаткові матеріали, які приєднуються до основним в ка честве реагентів металургійного процесу. До таких маті ріалів ставляться: в доменному производ стве — вапняк та інші флюсующие матеріали; у березні новском — окислювачі, наприклад залізна руда, марганці вая руда, і флюсующие матеріали (з вест няк, вапно, боксити), і навіть заправні матеріали (доло мст і маг незит). До цієї групи матеріалів ставляться кислоти для травлення металів, олії для термічної обробки метав ла, цинк і олово цинковального і лудильного произ водства. У практиці роботи металургійних заводів ці матеріали об'єднують з ос новными у загальну статтю «Сировина і основні матеріали». По суще ству ж, частина додаткових матеріалів можна віднесена до ос новным, а частина — до допоміжним матеріалам.

Залежно від характеру використання розрізняють: то п ливо технологічне, т. е. безпосередньо беру участь щее у процесі з готовления продукції (при плавленні, тер мической обра ботке тощо. п.), рухове і используе моє для про служивания процесу производ ства.

Ця класифікація матеріальних ресурсів виходить із раз лич ного характеру споживання зазначених груп, і, следо вательно, оп ределяет різний підхід до встановлення норм їх витрати, до визначення потреби у неї і ви явища шляхів більш еко ном ного їх використання.

Організація і планування використання матеріальних ре сурсов одна із найважливіших розділів діяч ности про мышленных підприємств. Уся десятилітня робота по организа ции і планирова нию використання маті риальных ресурсів проводиться в направле нии створення умов їхнього максі мальной економії при одновре менном підвищенні якості продукції.

2. АНАЛІЗ І ДОБІР ПОСТАВЩИКОВ.

У будь-який фірми є безліч критеріїв використання матеріалів, пристосувань та готовою продукції. Дані критерії зазвичай визначають за документацією, включаючи креслення.

Кожен постачальник розглядається з погляду можливості відповідності вимогам, наданим покупцем. Його обладнання та процеси аналізуються, щоб у відповідність специфікацій фірми-покупця і матеріалів постачальника. Працівники компании-поставщика повинен мати відповідний професійний рівень добробуту й досвід роботи. Обладнання ГЕС і персонал старанно перевіряються, їхню взаємодію грає найважливішу роль сприйнятті фірми, як можливого постачальника.

Постачальник також у відношенні показників якості, наприклад, контролю статистичного процесу чи Statistic Process Control (SPC). Дані можна отримати відповідно до SPC-программой. SPC визначає показники якості відповідно до кількістю продукції, що виходить далеко за межі, встановлені для якості. Фирма-покупатель зможе правити такі й з допомогою специфікацій. Произведенные матеріали будуть відстежені за вимогами специфікації. Перевірка SPC може таке:

- Відповідність матеріалів специфікації

- Невідповідність матеріалів специфікації

- Відсоткове співвідношення якості виробництва

Вочевидь, що фірму і постачальник прагнутимуть 100-відсотковому відповідності специфікаціям. Проте, лише контроль, проведений SPC, може задокументувати якість. Неподходящие матеріали знову переробляються чи поставляються нові. Якщо постачальник не забезпечує якість матеріалу, то можливо зниження ціни, коли кількість некондиционной продукції перекриває кількість продукції, відповідної стандартам якості.

Основною причиною, через яку необхідно вимагати певного якості від постачальника, є бажання уникнути наступних труднощів. Наприклад, проведення тестів і інспекцій якості матеріалів постачальника під час їхньої прибуття на фірму є труднощами. Цей крок вимагає зусиль і часу, збільшуючи вартість, але з якість. Забезпечення якості продукції представляє інтереси, насамперед, покупця. Це в нагоді уникнути додаткових перевірок, коли прибуває матеріал, і дає підстави швидше забезпечити виробничий процес.

Стабільність якості – та характеристика, що у меншою мірою властива вітчизняним постачальникам.

Іншим ключовим чинником вибору постачальника є доставка. Виробничий процес в усьому світі побудований на дотриманні певних тимчасових рамок. Такий організації виробництва характерно наявність складі невеликої кількості витратних матеріалів чи практично повного їх відсутності, тобто поточне складування. Постачальники підтримують складські запаси для виробничого процесу фірми.

Постачальники повинні привести свій процес у відповідність до таким фірми-покупця, і навіть координувати відправки, виходячи з вимогах виробництва фірми-покупця. Така організація може розуміти щотижневі, щоденні і навіть постачання за кілька разів на день. Отже, конче необхідно уникати додаткових втрат як постачальником, і фирмой-получателем, оскільки будь-які затримки поставок можуть уповільнити чи зупинити виробничий процес одержувача. Якщо складу для котра надходить продукції немає, то програма поставок має виплачуватися повністю відповідати вимогам фірми - замовника.

Ще однією важливий чинник під час виборів постачальника є. Зазвичай фірма має певний бюджет реалізації закупівель в постачальників. Історично склалося так, що фірму вибирає найдешевших постачальників. Проте, ціна є лише одне із трьох ключових чинників, поруч із якістю й доставкою.

Якщо акцент під час виборів постачальника вихоплює найбільш низьку ціну, такий підхід називається "цінового закупівельного варіанта" чи Price Purchasing Variant (PPV). Коли бюджет фірми на матеріали встановлено, кожен закупівля виробляється у відповідність до даними по планованим і стандартним цінами. Розглядаються варіанти, після чого ситуація аналізується. Якщо PPV більше, ніж розміри бюджету, і закладається до вартості виробництва, це знижує значення прибутку. Якщо PPV менше розмірів бюджету, то результаті прибуток зростає.

На жаль, важливість наявності бюджетів виробництва різних рівнях доки знайшла у російських умовах належного розуміння. Бюджет кожного підрозділу, входить у виробничу структуру, і навіть загальний виробничий бюджет дають можливість досягти за максимальний рівень економії не більше підприємства. З іншого боку, бюджет багато в чому гарантує відсутність закупівель матеріалів, що потенційно можуть збільшити складські запаси, оскільки використовуватимуться на протягом довгого часу, і навіть чіткий контроль вартості закуповуваного сировини й його якості. Інтерес кожного працівника, чий дохід безпосередньо залежить від виконання бюджету відповідної служби, у тому, щоб з найбільшим ефектом скористатися наявними можливостями всього парку устаткування, ощадливо витрачати надані ресурси, і вимагати цього інших. Сукупність результатів реалізації перелічених можливостей дасть змогу зменшити виробничі витрати, і навіть знизити до певного рівня обсяг закупівель й тимчасово підвищити якість своєї продукції.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ СКЛАДСКОГО ГОСПОДАРСТВА.

Сировину, матеріали, напівфабрикати, паливо й інші маті ри альные цінності на заводах і фабриках зберігаються на яких складах. Склад, число й розміри останніх залежить від такий і кількості споживаних тих матеріальних цінностей. У великих підприємствах кількість складів нерідко сягає кілька десятків.

Види складів.

Фабрично-заводские склади поділяються на материаль ные, виробничі, збутові та інших. Матеріальні, чи снабженче ские склади призначені для зберігання посаді пающих ззовні сировини, матеріалів, палива й полуфабрика тов.

У виробничих складах зберігаються напівфабрикати соб ст венного виробництва, інструменти, запчастини для оборудо вания.

Сбытовые склади призначені для зберігання готової про дук ции і відходів виробництва. Інші склади использу ются для зберігання резервного устаткування й й інших потреб.

Кількість, склад, ємність і спеціалізація складів про роззують структуру складського господарства підприємства. Ор ганизация скла дов, їхню технічну обладнання і размеще ние біля заводу і фабрики мають важливе значення до роботи і економіки підприємства. Организа ция складського господарства надає влия ние на перепустку ную здатність складів, трудомісткість і собівартість складських робіт, на величину внутрішньозаводських транспорт ных витрат тощо. буд.

По рівні спеціалізації матеріальні склади подразделя ются на спеціалізовані й універсальні. Зазвичай склади оснащуються стелажами, які в такий спосіб, щоб змогли ефективно використати все їхнє кубатуру. Матеріали хра нятся у кімнаті стандартного тарі, яка зручно розміщається на стела жах і легко перевозиться з допомогою транспортерів і штабелі укладчиков.

Організація складських робіт.

Здійснювані на матеріальних складах роботи можна зводити до наступним основним операціям: приймання материа вилов, розміщення, зберігання, підготовка до производст венному потреб лению, відпустку виробничим та інших ділянкам предприя тия обліку тих матеріальних цінностей.

Поступающие складу матеріали проходять кількісну і якісну прийомку. Количественная приймання заключа ется перевірки відповідності фактичного наявності маті ріалів зазначений ному в супровідних документах. Перво початкова перевірка вступників ззовні вантажів произво дится представником

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Поділіться рефератом Інформаційне забезпечення процесу управління матеріально-технічним постачанням виробництва фірми

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Інформаційне забезпечення процесу управління матеріально-технічним постачанням виробництва фірми

Оптимізація роботи поліграфічного виробництва. Контроль якості поліграфічної продукції
Тип роботи: стаття
И.Л. Атовмян, віце-президент групи компаній \"Танзор\"
Говорячи сьогодні оптимізацію виробництва, ми б розглянути різні аспекти, пов'язані з контролем якості. Ряд російських підприємств вже акредитований за стандартами ISO 9
Завантажити
Лакокрасочные матеріали: до їхнього складу, основи виробництва та асортимент
Тип роботи: курсова робота
Зміст

Запровадження

1. Загальна характеристика лакофарбових матеріалів

2. Технологічний процес виробництва лакофарбових матеріалів

2.1 Вихідний сировину щоб одержати лакофарбових матеріалів

2.2 Технологічний процес одер

Завантажити
Етапи статистичного аналізу якості виробництва та реалізації продукції
Тип роботи: реферат
Якушев Я. Ф.
Під якістю продукції экономико-статистическом аспекті, на погляд, найдоцільніше розуміти ступінь задоволення потреб конкретного споживача кожної одиницею цієї продукції. Причому ступінь задоволення залежить від сукупності вла
Завантажити
Основні фонди, оборотні кошти й собівартість продукції підприємства
Тип роботи: курсова робота

КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА

з дисципліни: «Економіка організацій»

на задану тему: Основні фонди, оборотні кошти й собівартість продукції підприємства»

Зміст

Завдання №1

 Визначення структури основних виробничих фондів

Завантажити
Аналіз матеріальних ресурсів з прикладу підприємства з виробництва жувальної гумки ТОВ "Орбіт"
Тип роботи: курсова робота

Зміст

Запровадження

1. Теоретичні основи аналізу матеріальних ресурсів

2. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальних ресурсів для

3. Аналіз ефективність використання матеріальних ресурсів

4. Шляхи поліпшення викори

Завантажити
Cырьё, матеріали, способи виготовлення пакувальних матеріалів і тари з металу для м'ясних консервів
Тип роботи: реферат

План

Запровадження

1 Сировину для металевої тари

2 Виробництво металевої тари

2.1 Виробництво металевих банок для м'ясних консервів

2.2 Виробництво м'ясних консервів і металевих банок

3 Нові мат

Завантажити