Коротко про сайт

RefList.Su - це найбільша колекція рефератів. На сайті RefList.su Ви знайдете безліч цікавих робіт і статей: реферати, дипломні, курсові роботи, шпаргалки, контрольні та лабораторні роботи, топіки з англійської мови. На нашому порталі, Ви можете додавати свої матеріали, читати реферати користувачів, використовувати пошук по сайту. Також в RefList.su можна почитати викладу, доповіді, квитки, твори. Колекція рефератів доступна для всіх безкоштовно і без відправки смс, і реєстрації.

Реклама

Товари

Реферат на тему Зарубіжний досвід підготовки державних службовців за умови эффектиной реалізації її економічних та соціальних функцій скачати

Розділ: управлінняТип роботи: реферат
Страница 1 из 3 | Следующая страница

російський університет дружби народів

Реферат з дисципліни:

"Державна служба теорія і

професійна діяльність"

На тему:

Зарубіжний досвід підготовки державних службовців за умови ефективної реалізації її економічних та соціальних функцій

Виконала: студентка 2-ого курсу

***************** Група ГМУ-21

Москва 2001

План:

Економічні і соціальні функції інституту державної служби: методологічні підходи до класифікації і.

Японський досвід підготовки державних службовців.

Підготовка та перепідготовка працівників державного устрою і муни ципального управління у Німеччини.

1. Економічні і соціальні функції

інституту державної служби:

методологічні підходи до

класифікації і

пріоритети

З огляду на кризовий стан російської економіки та її ключову роль життєдіяльності суспільства, одне з центральних та пріоритетних завдань інституту державної служби пов'язані з ефективнішою реалізацією його економічних та соціальних функцій — державним регулировани їм економіки, правовим забезпеченням економічної діяльності, органи зацией грошового звернення, підтримкою оптимальний рівень зайнятості тощо.

Аналіз наукової літератури та джерел свідчить у тому, що су ществуют різні варіанти угруповання і класифікації економічних функцій інституту державної служби. Наприклад, їх просто перечисля ют за ознаками (за алфавітом, ступеня значимості, структурним що становить економічної політики тощо.). Так, класифікуючи экономи ческие функції інституту державної служби за значимістю, на перед ний план цілком обгрунтовано часто висуваються проблеми пошуку розумної заходи поєднання ринкових і запровадження державних регуляторів, інтеграції під держки розвитку свободи підприємництва і державної регулиро вания економіки. У цьому необхідно науково обгрунтувати і побачити систему критеріїв, зумовлюючих ступінь інтеграції ринкових і госу дарчих механізмів, і навіть її динаміку і межі з урахуванням конкретно го об'єкта управління, зовнішніх та міністр внутрішніх умов.

Але такий принцип класифікації економічних функцій представляється недостатньо науковим і стійким, оскільки у процесі розвитку суспільства можуть змінюватися і самі функції, їх пріоритети і значущість економіки.

Тому більш логічною і аргументованою бачиться класифікація економічних функцій інституту державної служби по найбільшим що становить економічної політики. Саме підготовки й:

анализации економічної політики полягає основна економічне завдання державної служби, що визначає розмаїття її конкретних економічних функцій. Отже, класифікацію економічних функцій державної служби можна наступним разом (див. рис. 1).

Рис. 1. Класифікація економічних функцій інституту державної служби складовими економічної політики

Натомість, економічних функцій інституту державної служ б (з підготування й реалізації структурної, антимонопольної, инвестици онной політики тощо.) за своїм призначенням й природі може бути регулиру ющими, стимулюючими, контрольними.

Таке підрозділ економічних функцій необхідне й корисно з погляду пошуку це й визначення найефективнішого механізму їх реа лизации.

Як самостійної, насамперед у умовах затяжного перехідного періоду, слід виділяти також консультаційну функцію інституту государствен іншої служби, яка особливо важлива в розробці й реалізації экономичес кі політики підприємства. Зупинимося в цій проблемі докладніше.

Ведучи мову про соціально-економічний стан Росії, його кризовому зі стоянні і мінуси можливих перспективи, політики, вчені України і практики, як прави ло, пов'язують цієї проблеми, наприклад, з федеральним центром та регіонами, їхньою взаємодією і синхронізацією дій, бюджетом, податками, ино дивними інвесторами, виборами губернаторів тощо. Усе це дуже важливі компоненти, та заодно першоджерело і основа розвитку суспільства остают ся затінена. Є у вигляді матеріальне виробництво, отже, підприємства, де вона починається й закінчується вигляді конкретних результатів (продук ции, послуг, прибутків і т.д.). Турбота навколо підприємств із державного боку та її органів явно ослаблене. Їх згадують у разі буде лише тоді, коли йдеться про заборгованість із зарплати, кримінальних ситуаціях, банкрутство чи несплату податків. Здається, що це, м'яко висловлюючись, помилкова позиція, бо всі (або "майже все) у соціально-економічному плані суспільство залежить саме від підприємств, підсумків його роботи.

У цьому постає цілком логічний, але з таке просте, як здається здавалося б, питання: чи має держава втручатися у діяльність підприємств і закупівельних організацій, враховуючи, що на даний час вже є, як відомо, широкий, спектр форми їх власності і господарювання (частий ные, акціонерні, спільні, орендні, кооперативні тощо.)? Чи можна і чи може, скажімо, держава регулювати й втручатися у хозяйствен ную діяльність й зарплату приватного підприємства? На думку, і може, це має. Припускаємо, що не з цим згодні. Тож за намагаємося коротко пояснити цю тезу.

По-перше, і це, певне, безперечно, саме з результатів роботи перед прийнять залежать і макроекономічні показники (національний дохід, ВВП, ВНП), і федеральний і регіональні бюджети (їх дохідну частину), і соціальний становище населення (вести, пенсії, зайнятість, уро вень життя та соціального захисту населення), отже, зрештою, і доля цього реформування і Росії у цілому. У цьому контексті бути байдужим і рав нодушным до стану підприємств на кшталт самогубству. Інша річ, що форми державного втручання та державного регулювання за умов ринку на відношенні передусім недержавних підприємств і закупівельних організацій би мало бути іншого, ніж колись, якості. Основний формою державного регулювання підприємств незалежно від форм власності і господарювання нині доцільно рас сматривать конкретну допомогу конкретного підприємства у реалізації його економічної політики. Отже, коли країна, регіони залежить від підприємств, їх не треба топити (як тепер), а допомагати, створюючи умови для ефективнішої роботи і максимальних фінансово-економічних результатів. Причому допомагати тільки й й не так у плані як у консультаційному, методичному, інформаційному, у створенні сучасного виробництва, праці, потужних мотивацій, підготовки й перепод готування кваліфікованих кадрів — професіоналів, з розробки й реалізації антикризових заходів і санації підприємств.

По-друге, у принципі, відзначене вище хіба що суперечить зарубіжного досвіду. Справді, в розвинених країн з ринковою економікою госу дарство не займається. Підприємство, тим паче приватне, саме відпо-відає себе і поза своє майбутнє. Однак і проблем немає як-от у Росії, — не треба різко нарощувати обсяги вітчизняних. Нам йому це генеральне, ключове напрям виходу з кризи. Перехідний період — особливий, незвичний, надзвичайний етап. Він допускає і вимагає осо бых, нестандартних форм і методів роботи, зокрема з боку держави стосовно підприємствам, які завжди, певне, можна й оцінити з позицій високорозвинених країн.

Отже, мінімум дві обставини — ключова роль перед прийнять би в економічному зростанні й особливості перехідного периода—обу словливают необхідність, і доцільність надання конкретної помо щі з боку держави у проведенні та її реалізації мікроекономічної політики, налагодженні і стабілізації ефективної виробничої підприємств, включаючи дедалі ширший недержавний сектор.

Поруч із економічними функціями інститут державної служби покликаний виконувати соціальні завдання, що йдуть від необхідності реализа ции соціальної полі-тики, що включає, зокрема, політику занятос ти, політику доходів населення, його соціальній захисту, розвитку галузей соціально-культурної сфери тощо. Насамперед, участь держави та її органів, державної служби регулювання ринкової економіки при дає Україні соціальної спрямованості і титул соціальної ринкової економіки.

Ядром соціальної ринкової економіки є ринкової економіки, головна мету і завдання якої — підвищення ефективності виробництва та прибы чи. Звісно, ринкової економіки, досягаючи цієї мети, певною мірою автома тически вирішує й деякі соціальні питання є. Оскільки головна її заду ча — більше виробляти продукту, отже, йдеться про забезпечення заня тости, виплаті зарплати за результати праці та т.д. Проте ринкової економіки полягає в конкуренції, й тут не до соціальної справедли вости. Соціальна справедливість, соціальний захист забезпечуються преж де всього у вигляді державного втручання у економіку (перерас прерозподіл створюваних благ, податкова політика, правове забезпечення тощо.). Отже, держава своєї волею (насильно), а чи не сама ринкова еко номика добровільно, повертає її до інтересів народу і надає їй, як зазначалось, статус соціальної ринкової економіки.

У умовах держава часто жертвує економічної эффективнос тью заради соціального захисту населення Криму і соціального спокою суспільства. Наприклад, доповнення світлофорів звуковий сигналізацією для сліпих, спе циальные підйомники громадським транспортом для інвалідів у Японії, Швеції, інших країнах із соціальної ринковою економікою наочно під тверждают цей висновок.

До речі, говорячи про доцільності використання їх у Росії закордонного досвіду ефективної реалізації економічних та соціальних функцій ін ститутов державної служби, можна назвати, наприклад, таке. Часом вважають, що у Японії ослаблена роль держави у регулюванні економіки та розвитку соціально-трудових відносин. Справді, по верхностный погляд на подвиг цієї країни начебто підтверджує сказане. Держава, наприклад, перестав бути безпосередньо суб'єктом трипартизму і соці ального партнерства. Однак понад глибокий аналіз японського досвіду свиде тельствует про інше — державне вплив присутній скрізь і в усьому. Інша річ (і це японські традиції), форми, методи лікування й механізми впливу на економіку не помітні, не нав'язливі, еластичні і оригінальні. Зокрема, у сфері профнавчання держава устанавлива ет єдині стандарти, котрі всі зобов'язані виконувати. Той самий інструмент воно використовує при регулюванні проблем зайнятості, найму, оплати праці та т.д.

Досвід Японії також свідчить у тому, що у цій країні успішно ис користується третій п'ятирічний плани. Його характерні риси — про зрачность, колективізм у процесі розробки та виконання, велике вос живильне значення. Проекти п'ятирічних планів активно обговорюються в колективах, на підприємствах, у навчальних і наукових організаціях. У результаті обговорення відсутня формалізм, оскільки японці розуміють, що це, що заплановано, спрямоване в розвитку людини, зростання його виробництва добробуту та поліпшення якості життя. Тому всі населення зацікавлений у ре ализации планів, які об'єднують людей, інтегрують свої інтереси, творчість, інтелект, і дії. За такого підходу нерозв'язних завдань, зазвичай, немає. І, звісно, провідна роль розробці, процедурі ухвалення і реалізації планів належить інституту державної служби.

2. Японський досвід підготовки

державних службовців

Інститут державної служби у Росії перебуває на стадії становле ния, пошуку ефективніші форми і методів реалізації покладених нею функцій. Ці процеси йдуть нелегко, тому зарубіжний досвід, зокрема Японії, може дуже корисним під час вирішення цієї проблеми.

Передусім слід відзначити, що, порівняно коїться з іншими розвинені країни у Японії значно менше державних службовців. Вони з ставляют лише 8,1% загальної кількості працюючих. Для зіставлення: в Герма нии — 15,1%, США — 15,5, мови у Франції — 22,6% (див. рис. 2).

Рис. 2. Ставлення числа держслужбовців до загальної кількості працюючих

Своеобразен і ефективний інструментарій, використовуваний государствен ными які у процесі вдосконалення технічної політики і ро ботизации, принципів соціального партнерства, регулювання взаимоотно шений роботодавців України та найманих працівників, соціального страхування тощо.

Багато в чому ефективність державного регулювання економіки пояснюється найвищим професіоналізмом, гнучкістю і відповідальністю державних службовців, обеспечивающимися передусім відпрацьованим механізмом їхньої підготовки, стрижнем і фундаментом якої є п'ять відомих в усьому світі японських систем, заснованих на виключно традиції й філософії нації. Вони визначають і пронизують систему підготовки держслужбовців, починаючи з відбору майбутніх чиновників і до їх звільненням.

У Японії переконані, що саме цих системах і грунтується зване "японське диво" — стрімке входження Японії склад самих високорозвинених країн світу.

До структури п'яти великих японських систем, цементуючих струнку систему підготовки держслужбовців, входять:

система довічного найму;

система кадрової ротації;

система репутацій;

система підготовки робочому місці;

система оплати праці.

Перш ніж можливість перейти до короткому їх аналізу, відзначимо одну спільну принци пиально важливу обставину. Цінність і причина дієвості цих сис тим у тому, що вони є не набір окремих елі ментів, а є системами у єдиній системі. Кожна їх, доповнюючи дру гую, є основою і умовою її функціонування, сприяє запуску наступних й ефективної роботі. Одна система має не може існувати (без інший. Разом вони є єдиний злагоджений механізм, формую щий потужну мотиваційну середу, що забезпечує підготовку високо професійних чиновників і повну реалізацію їх творчих і интел лектуальных здібностей.

У такій обстановці мотиваційна середовище спрямовує зусилля і діяти потенціал держслужбовця влади на рішення проблем, завдань, які регіоном і країною загалом. Це те, чого бракує російському інституту державної служби. У держ службовців у Росії немає зацікавленості у цілеспрямоване і результа тивном праці.

Першим, ключовим елементом єдиного механізму японської системи під готування й порядку використання кадрів держслужбовців є система довічного найму. Вона, у класичному вигляді у час застосовується тільки окремих значних підприємств і державній службі. У інших випадках немає юридично оформленого, офіційного довічного найму. Швидше, йдеться про джентльменську угоду між роботодавцем і емным працівником.

Уперше термін "довічний оренду" застосував американського вченого Абегулен у книзі "Японські заводи". Він звернув увагу, що у 50-ті роки у Японії не діяла система звільнень, така американської, коли за необхідності (зниження обсяги виробництва, важкий фінансовий поло жение підприємств тощо.) звільняли працівників, прийнятих останніми. У цих ситуаціях японські роботодавці займалися їхнім перепідготовкою, переобуче нием й використали інших робочих місць, а чи не звільняли. Сенс пожиз ненного найму над формальному правовому, юридичному його закріпленні, а реальному забезпеченні зацікавленості працівників працювати даної репетування ганизации максимальне час й

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Поділіться рефератом Зарубіжний досвід підготовки державних службовців за умови эффектиной реалізації її економічних та соціальних функцій

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Зарубіжний досвід підготовки державних службовців за умови эффектиной реалізації її економічних та соціальних функцій

Проблеми державної служби й правової механізм регулювання за матеріалами управління державної влади і муніципальної служби Московській області
Тип роботи: реферат
СОДЕРЖАНИЕ
ЗАПРОВАДЖЕННЯ 2
Глава I. Методологічні підходи побудувати правової моделі державної служби у Росії 9
1.1. Сутність, співали і завдання, державної служби 9
1.2. Основні засади і функції державної
Завантажити
Проблеми розвитку та функціонування соціально-економічної системи – державної служби зайнятість населення
Тип роботи: стаття
по Володимирській області
Андрєєва Н.В., Нефедова А.А., ВлГУ
Проблеми зайнятості і безробіття – ключові соціально-економічні проблеми розвитку кожної держави.
Безробіття – одна з головних ризиків, супутніх фахівця в цар
Завантажити
Особливості правового інституту державної служби
Тип роботи: курсова робота

Зміст

Запровадження

Глава 1. Історичний розвиток інституту

1.1 Московське держава

1.2 Період імперії

1.3 Радянський період

Глава 2. Державна служба

2.1 Институциональный підхід

2.2 Новації Ф

Завантажити
Регулювання процесів підготовки працівників у ринкової економіки: зарубіжний досвід
Тип роботи: реферат
РОСІЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДРУЖБИ НАРОДІВ
Реферат з дисципліни:
\"Державна служба:
теорія і також фахова діяльність\"
на задану тему: \"Регулювання процесів підготовки працівників у ринкової еконо
Завантажити
Информационно-вычислительная система федеральної служби державної статистики: проблеми і перспективи розвитку
Тип роботи: стаття
Ольга Нельзина
Початок 90-х збіглося із припиненням існування СРСР і створення з його території самостійних держав. З того часу Держкомстат Росії став наступником накопиченого радянської статистикою досвіду в методологією й практиці стати
Завантажити
Правове регулювання державної громадянської служби суб'єкта Російської Федерації (з прикладу Московській області)
Тип роботи: реферат

Правове регулювання державної громадянської служби суб'єкта Російської Федерації (з прикладу Московській області)

План

Запровадження

Глава 1. Державна громадянська служба суб'єкта Російської Федерації: теоретико-

Завантажити