Коротко про сайт

RefList.Su - це найбільша колекція рефератів. На сайті RefList.su Ви знайдете безліч цікавих робіт і статей: реферати, дипломні, курсові роботи, шпаргалки, контрольні та лабораторні роботи, топіки з англійської мови. На нашому порталі, Ви можете додавати свої матеріали, читати реферати користувачів, використовувати пошук по сайту. Також в RefList.su можна почитати викладу, доповіді, квитки, твори. Колекція рефератів доступна для всіх безкоштовно і без відправки смс, і реєстрації.

Реклама

Товари

Реферат на тему Склад злочину - єдину підставу кримінальної відповідальності скачати

Розділ: Кримінальне право і процесТип роботи: реферат
Страница 1 из 5 | Следующая страница

Донецьке училище міліції

МВС України в

Цикл: Кримінального права, кримінального процесу саме і криміналістики.

Курс: Кримінальну право

Спеціальність: 5.06010201 Правоохоронна діяльність

Курсова робота з темі №2

«Склад злочину

єдину підставу кримінальної відповідальності»

Роботу виконав

Курсант 24 взводу

Рыщенко Є.В.

Донецьк – 1998

Зміст

Поняття складу якихось злочинів у кримінальній праву України. Співвідношення понять злочини і складу якихось злочинів. стор. 3

Види елементів складу якихось злочинів. стор. 5

2.1 Об'єкт злочину; стор. 5

2.2 Об'єктивний бік злочину; стор. 7

2.3 Суб'єкт злочину; стор. 12

2.4 Суб'єктивна сторона злочину; стор. 14

Види складів злочинів. стор. 21

Значення правильного встановлення складу якихось злочинів, для практичної діяльності органів внутрішніх справ. стор. 22

Завдання. стор. 24

Завдання. стор. 27

Використана під час написання література. стор. 28

1. Поняття складу якихось злочинів у кримінальній праву України. Співвідношення понять злочин і складу якихось злочинів.

Поняття складу якихось злочинів.

Склад злочину – це сукупність складових частин, елементів, характеризуючих по Українському карному закону суспільно небезпечне діяння як злочин. Елементи складу якихось злочинів визначаються нормами загальної площі і особливою частини Кримінального кодексу.

У статтях Особливої Частини КК міститься опис

ознак конкретних злочинів. Ці ознаки у своїй сово

купности характеризують досконале суспільно небезпечне діяння

як злочин цього виду (крадіжка, шахрайство, розбій, грабіж,

убийство).Надо пам'ятати, що законодавче опис приз

наков певного складу якихось злочинів включає лише сущес

твенные і найтиповіші ознаки суспільно небезпечного дея

ния, характеризуючого його (діяння) як конкретного през

тупления. З різноманіття ознак , властивих конкретному про

щественно небезпечному діянню, закон включає в характеристику сос

тава лише суттєві також типові для злочинів одного чи

іншого виду ознаки.

Приклад: Конкретні випадки крадіжки чужого майна відбуваються

що за різних обставин. Квартирна крадіжка, кишенькова

крадіжка - ці випадки крадіжок аніскільки не схожі друг на друга, але, попри

розмаїтті індивідуальних ознак, кожна з таких похище

ний має суттєві також типові загальні ознаки. В усіх цих

випадках має місце таємне викрадення чужого майна. Ці

ознаки і закріплені законом в описах складу преступле

ния так званої крадіжкою (ст.140 КК України). Отже, з всіх

випадків реально скоєних крадіжок відбираються ознаки які

є спільними, обов'язковими, типовими для будь-який крадіжки, сущес

твенными для будь-який крадіжки й те водночас відмітними, позво

ляющими відрізняти крадіжку від подібних діянь (наприклад грабежу під час яких злочинець діє відкрито).

Про співвідношення понять злочин і склад злочину.

Конкретне злочин та її склад ставляться до друг до друга

як реальне явище (злочин) і поняття звідси явле

нии (склад). Злочин - це певне суспільно опас

ное явище реальної буденної дійсності, що має безліччю

індивідуальних ознак. Склад злочину - це совокуп

ность передбачені законами лише найістотніших і ти

пичных ознак необхідні визнання певного про

щественно небезпечного діяння, тобто злочину. Склад през

тупления - це юридичне правове поняття про злочині оп

ределенного виду. Склад злочину це законодавча мо

дель злочину. Склад якихось злочинів є поняттям яке розкриває соціально-політичне юридичну зміст злочину. Усі ознаки складу якихось злочинів подразде

ляются чотирма групи, що характеризують провідні елементи

злочину: об'єкт злочини минулого і об'єктивну сторо

ну, суб'єкт злочини і суб'єктивну бік преступле

ния. Ознаки, що характеризують об'єкт і об'єктивну бік

злочину називають об'єктивними ознаками складу преступ

ления. Ознаки, що характеризують суб'єкт і суб'єктивну сторо

ну називають суб'єктивними ознаками.

Об'єкт злочину - це

то, на що зазіхає злочин і те, що саме охороняють кримінальним

законом. Об'єктом злочину стають різні громадські

відносини (ст.1,ст.7 КК України) які, як було зазначено, охороняються кримінальним законом.

Объективную

бік утворюють ознаки, що характеризують зовнішні (об'єктив

ные) властивості злочину

. До об'єктивної боці

злочину ставляться:

а) суспільно небезпечне діяння як дії чи бездіяльності;

б) суспільно небезпечні наслідки;

в) причинний зв'язок між діянням та її наслідками;

р) час, місце, спосіб, обстановка, гармату й засіб скоєння

злочину.

Суб'єктом злочину іменується обличчя, скоїла злочин (автор діяння). Суб'єктом може лише фізичне, осудне обличчя, досягла вчасно скоєння злочину встановленого законом віку (особливо небезпечні злочину – з років, інші – із 16-го років). Крім осудності і досягнення певного віку, як загальних ознак характеризуючих злочин, у законі можуть указуватися також спеціальні ознаки суб'єкта.

Суб'єктивна сторона характеризує внутрішню (психічну) бік злочину, тобто. ставлення психіки особи до здійснюваного їм суспільно небезпечному діянню і для її наслідків. Субъективную бік злочину утворюють:

вина (у вигляді наміру чи необережності);

мотив (тобто. спонукання, якими керувалося обличчя під час проведення злочину);

мета, яку обличчя переслідувало під час проведення злочину.

У межах загального поняття складу якихось злочинів бачимо всі ознаки ха

рактеризующие елементи злочину прийнято підрозділяти на

обов'язкові і факультативні. Обов'язкові ознаки - це ознаки притаманні усім без исклю

чения складам злочину. Без цих ознак може бути складу якихось злочинів.

Факультативные ознаки – це ознаки властиві не всім, а

лише окремим складам злочинів чи групам складів.

Таке підрозділ ознак складу на обов'язкові і фа

культативные можливе лише за аналізі загального поняття през

тупления. У конкретному ж складі злочину, немає необходи

мых, тобто. обов'язкових і факультативних ознак, тут усе

ознаки необхідні. Слід також пам'ятати, що ознаки сос

тава злочину не можна зводити тільки в ознаками зазначених у

диспозиції статей Особливої частини КК. Сам склад преступле

ния не можна звести до диспозиції. Жодна диспозиція не содер

жит описи всіх ознак конкретного складу преступле

ния. Зміст ознак конкретного складу якихось злочинів мо

жет бути правильно розкрито лише шляхом аналізу відповідаю

щих норм Загальною і Особливої частини КК і систематичного тілки

вания закону.

2. Види елементів складу злочину й їх ознаки.

2.1 Об'єкт злочину.

Об'єкт злочину – даний ознака визначальний ознакою кожного злочинного діяння, яке розкриває його соціально-політичне зміст про суспільну небезпечність. Общественно небезпечну поведінку дозволить бути визнано злочином лише за то умови, коли вона спрямоване проти певного, що охороняється кримінальним законом об'єкта.

Ознаки, що характеризують об'єкт злочину, як розкривають суспільну небезпечність злочину, а й визначають природу і індивідуальні ознаки чи іншого злочину, визначають її кваліфікацію і характеру можливого покарання.

Для найкращого виділення якісних особливостей об'єкта злочину доцільно умовно виділити загальний, спеціальний (родової), і безпосередній об'єкт злочину.

Спільним визнається такий об'єкт, притаманним всім без винятку злочинів, спеціальним (чи родовим) об'єктом називають такий об'єкт, що є єдиним для відомої групи злочинів, безпосередній – той з якою безпосередньо спрямоване ту чи іншу конкретне злочин.

Загальний об'єкт злочин з карному праву України це суспільні відносини, охоронювані кримінальним законом:

Громадський лад України, його політичну й економічну системи, власність, особистість, політичні, трудові, майнові та інші правничий та свободи громадян, так само як інше, посягающее на правопорядок суспільно небезпечне діяння передбачене кримінальним законом.

Загальний об'єкт злочину, його суспільно-політичні і юридичних ознак дозволяють розкрити соціально-політичне зміст злочину, його класову спрямованість і суспільну небезпечність.

Злочини, які посягають на близькі друг до друга суспільні відносини, об'єднують у глави Особливої частини Кримінального кодексу (КК). Злочини, об'єднані у ці глави, мають єдиний їм Спеціальний (родової) об'єкт.

Так крадіжка, грабіж, розбій, шахрайство та інші злочину проти індивідуальної власності громадян об'єднують у одну групу оскільки всі вони спрямовані проти індивідуальної власності громадян. Індивідуальна власність виступає тут як спеціального (родового) об'єкта.

Такі злочину як порушення авторських прав, порушення законодавства референдуму, порушення недоторканності житла громадян, порушення таємницю голосування об'єднують у одну главу оскільки всі вони спрямовані на політичні та трудові громадян.

Родовий об'єкт дозволяє систематизувати і класифікувати злочини минулого і об'єднати в окремі розділи Особливої частини КК України, відмежувати їхню відмінність від інших злочинів, розкрити їх суспільну небезпечність.

Родовий об'єкт має значення як для побудови Особливої частини КК України, але й наступної законодавчу діяльність. При виданні нових кримінально-правових норм про відповідальність за конкретне злочин першочергового значення має питання, у яку главу КК законодавець розмістить її. Помістивши той чи інший норму у певному главі Особливої частини, законодавець цим з урахуванням оцінки об'єкта злочину визначає її суспільну небезпечність, дає їй загальну характеристику.

Так, приміщення цього злочину, як викрадення чи захоплення поїзда, повітряного, морського чи річкового судна (ст. 2172), до глави про злочини проти громадську безпеку, громадського порядку та народного здоров'я показує, що це злочин оцінюється законодавцем не як ту державну злочин чи злочин проти державній чи колективної власності, бо як зазіхання громадську безпеку, що у своє чергу визначає оцінку суспільної небезпечності цього злочину.

Безпосередній об'єкт – те громадське ставлення чи група громадських відносин куди зазіхає конкретне злочин. Безпосередній об'єкт є частиною громадських відносин, є спеціальним об'єктом. При злочині проти особистості спеціальним об'єктом буде особистість, а безпосереднім при убивстві – життя, при тілесних пошкодженнях – здоров'я, при наклепі, образі – честь гідність особистості.

Буває, що поставки деяких випадках безпосередні і спеціальний об'єкти збігаються, наприклад, спеціальним об'єктом злочинів проти індивідуальної власності громадян відповідно індивідуальна власність громадян. Так само буде утримання і безпосередніх об'єктів при крадіжці, шахрайстві і інших злочинах кожної з цих груп.

Проте чинним законодавством передбачені злочину, що посягають одночасно на два об'єкта. До них належать, наприклад, розбій, спекуляція, помилковий донос та інших. при розбійний напад винний робить одночасно насильство з особистості і викрадає чуже майно. Тому розбій зазіхає це й життя і душевному здоров'ї, і власність. Злочини одночасно які посягають на два об'єкта називають двуобъектовыми.

Говорячи об'єкт злочину мушу згадати предмет злочину – матеріальні предмети зовнішнього світу, впливаючи куди злочинець здійснює зазіхання об'єкт.

Наприклад при крадіжці злочинець зазіхає на суспільні відносини державної, колективної чи особистої власності шляхом вилучення грошей, продуктів сільського господарства, промислові товари та інших предметів.

Іноді предмет злочину помилково ототожнюють з об'єктом злочину предмет злочину має значення і за кваліфікації злочини і щодо покарання судом.

Предмет злочину годі було змішувати з знаряддям чи засобом скоєння злочину. Знаряддя чи кошти злочину – це предмети, що використовуються злочинцем під час проведення злочину (вогнепальна зброя чи отрута при убивстві; брухт, відмички при крадіжці; фарби, папір при фальшивомонетничестве).

Не кожне злочин має предмет. Образа, державна зрада й інші злочинні зазіхання немає предмета злочину.

2.2 Об'єктивний бік злочину.

Об'єктивний бік злочину – це сукупність передбачені законами ознак, характеризуючих зовнішній прояв суспільно небезпечного діяння, який зазіхав на правовідносини охоронювані кримінальним законом. Объективную бік називають зовнішнім боком злочину.

Ознаками котрі характеризують об'єктивну бік злочину, є:

суспільно небезпечне діяння (дію бездіяльність);

суспільно небезпечні наслідки;

причинний зв'язок між діянням і наступними наслідками;

місце, час, спосіб, гармати й кошти злочину;

Общественно небезпечне діяння (дію бездіяльність) – найважливіший ознака об'єктивної боку злочину. Саме дії (бездіяльності) віднаходить своє конкретне вираз суспільно небезпечну поведінку особи, вчинила зазіхання суспільні відносини охоронювані кримінальним законом.

Уголовно-правовое дію і бездіяльність істотно відрізняється від дії і бездіяльності скоєного без порушення ними закону за своїми соціальним, правовим і фізичним ознаками.

Дія в кримінально-правовому сенсі – це активний, вольовий акт зовнішнього поведінки суб'єкта, відтворений у скоєнні обличчям суспільно небезпечного посягання передбаченого кримінальним законом.

Фізично властивість кримінально-правового дії залежить від скоєнні суб'єктом злочину однієї чи кількох дій, передбачених кримінальним законом. Ці дії як і кожен людський вчинок, управляються свідомістю і волею людини.

Більшість злочинів у кримінальному праві відбуваються шляхом дії. Наприклад «Бандитизм ст.69 КК»; «Крадіжка ст. 140»; «Розбою ст.141».

Проте є ряд злочинів здійснені шляхом бездіяльності. У кримінальному праві України бездіяльністю визнається суспільно небезпечне пасивну поведінку суб'єкта злочину, тобто. нездійснення їм дій, що він міг і був зробити, чи невоспрепятствование наступові суспільно небезпечних наслідків, який обличчя могло запобігти.

Обов'язок діяти належним чином то, можливо обумовлена службовим становищем особи, характером тією роботи, професією.

Шляхом бездіяльності відбуваються таких злочинів як «Оставление у небезпеці ст.111 КК»; «Неоказание допомоги особі, що у небезпечному не для життя становищі ст.112 КК»; «Неоказание допомоги хворому обличчям медичного персоналу ст.113 КК»; та інші.

Деякі особливості мають дію і бездіяльність під час проведення складних, які тривають і продолжаемых злочинів.

Складні – це таких злочинів, які складаються з двох і більше дій, кожна з яких міг би утворити об'єктивну бік самостійного злочину, якби було виконано ізольовано і не внутрішньо взаємозалежне коїться з іншими діями. Їх специфіка у тому, що вони складаються з кількох різнорідних діянь П.Лазаренка та зазіхають на дві і більш об'єкта одночасно, але розглядаються і кваліфікуються як єдине злочин.

Протистояння, що – це таке злочин, що характеризується безперервним здійсненням протягом відомого часу певного злочинного зазіхання.

Продолжаемое – це таке злочин, яке виявляється у вчиненні ряду однорідних чи тотожних й неодноразово повторюваних злочинних дій, вкладених у здійснення єдиного злочинного задуму. Основним ознакою цього злочину що дозволяє відмежувати його від повторності і сукупності якихось злочинів є те, що під час проведення продолжаемого злочину кількаразовими діями єдиному об'єкту зазнають збитків, охоплюваний єдиним наміром.

Як зазначалося злочинну дію бездіяльність є вольовим поведінкою, здійснюваним під медичним наглядом свідомості людини та направляемым тими чи інші спонуканнями. Деяние особи яка здатна усвідомлювати суспільну небезпечність скоєного та проявити їхню волю, перестав бути злочином. Так діяння несамовитого і малолітнього не розглядаються як злочин, навіть цим діянням заподіяно істотної шкоди.

Общественно небезпечні наслідки

Кожне суспільно небезпечне діяння виробляє ті чи інші негативні зміни у оточуючої людини

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Поділіться рефератом Склад злочину - єдину підставу кримінальної відповідальності

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Склад злочину - єдину підставу кримінальної відповідальності

Факультативные ознаки суб'єктивної боку злочину
Тип роботи: реферат
року міністерство освіти РФ
Тамбовский державний університет
їм. Г.Р. Державіна
Кафедра: кримінального правничий та процесу Курсова робота з карному праву на задану тему: «Факультативные ознаки суб'єктивної боку» Выпол
Завантажити
Поняття й ті види об'єкта злочину
Тип роботи: курсова робота

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

РОСТОВСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра Кримінального права

КУРСОВАЯ РОБОТА

на задану тему: “Поняття і різноманітні види об'єкта злочину

Завантажити
Поняття об'єкта злочину
Тип роботи: реферат

Зміст
Запровадження 3
Глава I. Поняття і значення об'єкта злочину 4
1.1. Поняття об'єкта злочину 4
1.2. Зміст громадського відносини, виступав на ролі об'єкта злочину 8
Завантажити
Бандитизм, склад парламенту й види цього злочину, відмінність цього злочину від організації злочинного співтовариства
Тип роботи: реферат
Казанський ЮИ МВС РФ
________________________________________________
Курсова робота
По курсу: Кримінальну право.
Зачетная книжка № 22
Вечірнє відділення, група № 1
Слухач: Петров І.І.
Казань
Завантажити
Комп'ютери: злочину, ознаки уразливості й відчуття міри захисту
Тип роботи: реферат

Комп'ютери: злочину, ознаки уразливості й відчуття міри захисту

Зміст

Запровадження

Заходи захисту: чотири рівні захисту

Ознаки комп'ютерних злочинів

Інформаційна безпеку

Злочину і зловживанн

Завантажити
Поняття об'єкта злочину за законодавстві РФ
Тип роботи: дипломна робота

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВИЩОЇ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВІТИ

«РОСІЙСЬКА ПРАВОВА АКАДЕМІЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ»

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ (р. САНКТ –

Завантажити