Коротко про сайт

RefList.Su - це найбільша колекція рефератів. На сайті RefList.su Ви знайдете безліч цікавих робіт і статей: реферати, дипломні, курсові роботи, шпаргалки, контрольні та лабораторні роботи, топіки з англійської мови. На нашому порталі, Ви можете додавати свої матеріали, читати реферати користувачів, використовувати пошук по сайту. Також в RefList.su можна почитати викладу, доповіді, квитки, твори. Колекція рефератів доступна для всіх безкоштовно і без відправки смс, і реєстрації.

Реклама


Товари

Реферат на тему Вимоги до оформлення кадрових документів скачати

Розділ: логікаТип роботи: реферат
Страница 1 из 2 | Следующая страница

зміст

Поняття і різноманітні види кадрових документів 3

Трудові контракти 5

Накази з особового складу 8

Трудові книжки 11

Особисті картки 13

Особисті справи 15

висновок 19

Література 21

Поняття і різноманітні види кадрових документів

З вокупность документів, у яких зафіксовані етапи трудовий дея тельности співробітників, називається документацією з кадрів (особового складу, персоналу). До таких документам ставляться:

трудові контракти (договори), ув'язнені підприємством з ра ботником;

накази з особового складу (про зарахування, звільнення, перекладі співробітника);

трудові книжки;

особисті картки форми Т-2;

особисті справи;

лицьові рахунку за заробітної плати.

Прийом на постійну роботу повинен супроводжуватися упорядкуванням документів за такою схемою:

Трудової контракт (договір) з працівником Наказ про зарахування працювати

Запис у трудовій книжці Особиста картка ф.Т-2и/или особисту справу Чоловий рахунок по заробітної плати

Однією з основних документів, регулюючих правовідносини підприємства з працівником, є трудовий контракт (договір). Після підписання угоди видається наказ про зарахування співробітника.

На підстав наказу про зарахування оформляється особиста картка фор ми Т-2 (чи заводиться особисту справу), робиться запис у трудовій книжці.

Копії наказу про зарахування вступають у особисту справу й у бухгалтерію, де котрий вступив працівникові присвоюється табельний номер і нього заводиться лицьової рахунок із зарплати.

Звільнення працівника здійснюватися за такою схемою:

Заява працівника про звільнення Наказ про звільнення

Запис у трудовій книжці Запис у власній картці ф.Т-2и/или особовій справі

Заява про звільнення, працівник пише понад дві не поділи до гаданого терміну звільнення з праці та надає його за узгодження керівнику (стаття 31 КЗпП РФ). Керівник фир ми видає наказ з особового складу про звільнення, відповідно до яким роблять запис у трудовій книжці й у особистої картці ф.Т-2. Копії наказів вступають у особисту справу працівника й у бухгалтерію, де на кількох підставі наказу виробляється повний розрахунок із працівником.

При перекладі працівника в іншу посаду у рамках фірми по ряд оформлення документів здійснюється за таку схему:

Наказ по л/с про переведення в іншу посаду

Запис у трудовій книжці Запис у власній картці ф.Т-2 і/або особовій справі Запис в особовому сче ті по заробітної плати

Керівник фірми видає наказ з особового складу про переведення співробітника в іншу посаду, виходячи з якого робиться соот ветствующая запис із зазначенням посаді у трудовій книжці й у особистої картці ф. Т-2. Копії наказу направляють у особисту справу й у бухгалтерію у разі зміни окладу, виробляється соответ ствующее зміна в особовому рахунку по заробітної плати.

Трудові контракти

Трудової контракт (договір) — документ, фіксуючий згоду сторін встановити трудових правовідносин і регулюючі їх. Сторонами трудового контракту, є підприємство (роботодавець) і працівник (контрактант).

Відповідно до статтею 18 КЗпП, РФ трудовий контракт повинен за ключаться в письмовій формах. Письмова форма контракту підвищує гарантії сторін у реалізації досягнутих домовленостей по важливіше шим умов праці.

Під час укладання контракту, рекомендується вказувати такі основні умови:

місце роботи (найменування підприємства, куди приймається ра ботник, його адресу);

конкретну роботу у відповідність до кваліфікацією по опре діленої професії, чи посади, що повинен виконувати працівник;

дату початку закінченні, якщо полягає терміновий трудовий контракт;

оплату праці;

обов'язки, підприємства з забезпечення охорони праці.

Контракт може містити та створює додаткові умови, конкретизи рующие зобов'язання сторін. До до їх числа можна віднести:

випробувач ный термін;

суміщення професій (посад);

підвищення квалифи кации;

додаткова відпустка та інших.

Контрактна форма найму, організації та оплати праці распростра няется ми такі категорії працюючих:

на постійних працівників;

на тимчасових працівників;

працівників основному місце роботи;

працюючих але сумісництву.

У трудовому контракті визначаються обов'язки працівника в соот ветствии з тим професією чи посадою, оскільки прийнято, чи робиться посилання відповідну посадову інструкцію, разра ботанную і затверджену керівництвом підприємства.

Відповідно до КЗОТу РФ (стаття 17) трудовий контракт може ключаться на невизначений термін, визначений термін трохи більше 5 років, тимчасово виконання певної роботи.

У трудовому контракті вказується розмір посадового окладу ра ботника, різні надбавки і доплати стимулюючого і компенса ционного характеру: за кваліфікацію; за професійну майстерність; за особистий трудовий внесок та інших.

За угодою сторін ці надбавки може бути конкретизовано в окремих випадках може бути збільшено чи зменшені по сравне нию із загальною нормою, передбаченої у створенні.

Поруч із доплатами боку можуть домовитися стосовно інших видах по ощрений, наприклад, про додатковому відпустці, підвищеному возна граждении за підсумками роботи щороку і т. п.

Під час укладання трудового контракту що неспроможні встановлюватися за погодженням сторін такі умови:

підстави звільнення працівника;

дисциплінарні стягнення, непередбачений законодавець ством;

запровадження до працівників повною матеріальною відповідальності, крім випадків, передбачених статтею 121 КЗпП РФ.

Контракт склад ляется у двох примірниках, підписується керівником і працівником, завіряється печаткою. Один примірник контракту зберігається на предприя тии, другий — у працівника.

Трудові контракти можна включати у складі особисті справи работни ков підприємства. І тут їх термін зберігання відповідає терміну зберігання особисті справи (75 років). Якщо особисті справи не заводяться, контракти формуються на окремий справу з алфавіту прізвищ робіт ников. Трудові контракти зберігаються 75 років - "У", якщо відсутні по будь-яким причин накази з особового складу, і - 5 багатьох років після звільнення працівника за наявності наказів.

Накази з особового складу

Приказами з особового складу оформляються прийом, звільнення і переклад працівників підприємства. Укладання трудового контракти з працівниками виключає видання наказу з особового складу про його зарахування працювати (стаття 18 КЗпП РФ).

Накази з особового складу групуються на окремий справу і мають самостійну нумерацію з додаванням індексу "л/с" (№ 1 л/с, №2 л/с...).

Оформляються накази з особового складу на бланках підприємства для внутрішніх документів.

Реквізит "заголовок до тексту" наказу з особового складу то, можливо оформлений так: "Про прийомі працювати Зотова А.В.", "Про звільнення Гудкова Л.И.", "Про зміни штатів АТ" (якщо наказ стосується приймання й звільнення відразу декількох працівників).

Текст наказу ділиться на констатуючу і распорядительную частини. У першій частині наказу можуть бути вказані причини його изда ния/например, порушення трудовий дисципліни. По усмотре нию керівника констатуюча частина наказу може указуватися.

Друга, распорядительная частина наказу, починається словами: "ПРИЗНАЧИТИ", "ЗВІЛЬНИТИ", "ПЕРЕВЕСТИ", які від кордону лівого поля. Після них, наступній рядком вказується прізвище працівника (прописними літерами), ім'я і по батькові (без сокраще ний), посаду, термін звільнення, призначення чи переказу; стаття КЗпП РФ (для звільнення). Під час прийому працювати вказується оклад працівника, вид прийому (стала чи тимчасова робота), з випробувальним терміном чи ні нього та його т. п.

Накази з особового складу можуть складатися на кількох зі трудников незалежно від цього, приймаються на роботу чи звільняються. Такі накази складаються з кількох пунктів, кожен із яких стосується окремого співробітника.

Тексти наказів з особового складу, зазвичай, однотипні і може представлені в формалізованому вигляді.

Аналогічно можна скласти наказ про звільнення, при цьому необ ходимо змінити:

в реквізиті "заголовок" фразу "Про прийомі" на "Про звільнення...";

графу "вид прийому" на "причину звільнення";

графу "дата прийому" на "дату звільнення".

У графі "підставу" вказуються документи, які послужили причи іншої звільнення (заяву, доповідна чи пояснювальна записка) чи стаття КЗпП РФ, відповідна причини звільнення.

Накази про переведення в іншу посаду всередині підприємства також можуть бути в формалізованому вигляді. І тут сліду ет вказати посаду і оклад, нове структурне підрозділ й посвідку перекладу. Якщо переклад тимчасовий, необхідно вказати його термін.

Накази з особового складу візуються юрисконсультом, заступником директора з кадрів або іншими посадовою особою, до обов'язків якого входить роботу з персоналом фірми.

Накази з особового складу з'являються працівникові під розписку (стаття 18 КЗпП РФ). Позначка про ознайомлення з наказом простав ляется нижче реквізитів "підпис" і "віза" самим працівником содер жит таке: "З наказом ознайомлений", підпис працівника і дату ознайомлення. Особливо необхідна ця позначка на наказах про звільни нении, т. до. у разі виникнення трудових суперечок працівник вправі обра титься до суду в місячний строк від часу ознайомлення з наказом (стаття 211 КЗпП РФ).

Накази з особового складу зберігаються 75 років (стаття 19 б "Переліку документів з термінів зберігання").

У процесі діяльності організації можуть видаватися інші при казы роботи з кадрами: про заохочення, стягнення, відпустках, тощо., термін зберігання яких становить менше 3 року (стаття 19б). Такі накази мають індекс (№1 до, №2 до...) і формуються на самостійну справа.

Щоб зменшити кількість ділових "паперів", видаваних по стан дартным ситуацій, розроблено бланки, містять відразу кількох документів. Наприклад, під час оформлення відпустки заповнюється бланк відпускної записки листку, до складу якого заяву, розпорядження і розрахунок зарплати. Наказ про надання відпустки у разі не складається, т.к. записка відпустку містить распо ряжение керівника, і отже, діє наказу.

Трудові книжки

Трудові книжки працівники ведуться усім підприємствах, репетування ганизациях незалежно від форми власності.

Трудова книжка належить до основних документів, подтверж дають загальний, безперервний, і спеціальний стаж роботи (стаття 39 КЗпП РФ). Законом забороняється мати кілька трудових книжок.

Під час прийому працювати трудову книжку представляють особі, веду щему документацію з особового складу.

На працівника, що надходить працювати вперше, заводиться трудова книжка, яка заповнюється у присутності пізніше тижневого терміну після прийому працювати. Записи у трудовій книжці виробляються на основа нии паспорти й документів, підтверджують освіту й професію.

На титулі трудовий книжки вказується прізвище, ім'я і по батькові працівника повністю без скорочень. Дата пик дения у трудовій книжці повинна містити число, місяць і рік.

Дані про утворення (середнє, середню спеціальну чи выс шиї) і спеціальності чи професії вказуються виходячи з доці ментів: атестатів; дипломів; сертифікатів; довідок, якщо освіту незакінчена вища.

На титулі обов'язково ставиться підпис особи, який виказав трудову книжку, і поставив печатку підприємства, де була вперше заповнена;

Запис наступних сторінках трудовий книжки починається простановки штампа підприємства чи написання рукою найменування підприємства, наприклад, АТ "ЭВРИС".

Якщо підприємство змінило свою назву, то робиться запис про діловою рядком, наприклад АТ "ГЭЗ" з 01.01.95 перейменований в ЗА "ГЭЗ і З".

У графі 1 проставляється порядковий номер записи,

У графі 2 — дата прийому (09.10.1998),

У графі 3 — вказівку дії й обійняв посаду (прийнята посаду менеджера; звільнено за власним бажанням; переведено посаду відділу),

У графі 4 — підставу (наказ від 07.10.98 № 17 л/с).

Усі записи виробляються точному відповідність до наказом про зарахування, перекладі або звільнення акуратно, без зачеркиваний і виправлень). Якщо виникла потреба виправлень, всі вони обумовлюються і посвідчуються підписом посадової особи і печаткою.

Особисті картки

Основним документом з обліку персоналу підприємства є особиста картка форми Т-2, яка заводиться усім ра ботников підприємства, узвичаєних постійну чи тимчасову роботу.

Усі запис у картці робляться виходячи з документів, переді ставленных працівником. З паспорти, розділ I "Загальні відомості" вказуються прізвище, ім'я, по батькові, рік і місяць народження, номер, серія паспорти, що й ким видано, домашня адреса. Відомості про спільному й безупинному стажі роботи, і навіть про переміщеннях сотрудни ка свідчить про підставі записів у трудовій книжці. Для заповнення розділу II "Відомості про військовому обліку" дані беруть із військового квитка працівника.

У кодексі варіанті особистої картки виключені застарілі позиції (національність, партійність, членство в ВЛКСМ і профспілці).

У обов'язковому порядку проставляють дату заповнення особистої кар крапки й особиста підпис працівника.

На зворотному боці картки містяться розділи III "Призначення і переміщення", IV "Отпуска", V "Додаткові відомості" і "Дата і причина звільнення". Найважливішими є відомості розділу III і "Дата і причина звільнення".

Записи у тих розділах повинні містити посилання дати й номери наказів про призначення, переміщенні або звільнення працівника. Ці дані повинні заповнюватися з особливою акуратністю, т.к. вони нерідко служать основою підтвердження виробничого стажу працівника. Наприкінці кожного запису розділ "Призначення і переміщення" має стояти підпис працівника, яку заведена картка.

У розділі "Додаткові відомості" записуються даних про по вышении кваліфікації, знанні іноземних мов, другий специаль ности, інвалідності тощо. п.

Заполняются особисті картки рукописним чи машинописним шпп собом обличчям, відповідальних роботи з персоналом фірми чи секрету рем-референтом. Усі записи мали бути зацікавленими без скорочень. Особиста кар точка заводиться на працівника у одному примірнику, зберігається у сейфі в окремої картотеці, складеної за алфавітом прізвищ, працівників.

Картки від звільнених працівників формують на самостійну справу з алфавіту (за трьома першими літерами прізвища). Перед здаванням справи в самісінький архів все картки мали бути зацікавленими пронумеровано, ними складена внутрішня. Термін збереження особистих карток ф.Т-2 — 75 років - "У" (стаття 504 "Переліку документів з термінів зберігання").

Особисті справи

Особиста справа (досьє) є сукупність документів,

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Поділіться рефератом Вимоги до оформлення кадрових документів

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Вимоги до оформлення кадрових документів

Поняття "особистість", його співвідношення з поняттями "індивід", "індивідуальність"
Тип роботи: шпаргалка

Поняття «особистість», його співвідношення з поняттями «індивід», «індивідуальність»

Особистість (Л) – це як конкретна характеристика людини, характеризує на її біологічних якостей, а, передусім, то, що означає людина у суспільстві, йог

Завантажити
Облік праці та його оплата з прикладу сільськогосподарського підприємства "Племзавод "Доброволець" (Смоленський район)"
Тип роботи: курсова робота

Міністерство сільського господарства Російської Федерації

Федеральне державне освітнє установа

Вищої професійної освіти

\"Смоленська державна сільськогосподарська академія\"

Курсова робота

по

Завантажити
Аналіз прибутків і рентабельності роботи підприємства з прикладу філії ВАТ "МПОВТ" "Завод друкованих плат"
Тип роботи: реферат

БІЛОРУСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФОРМАТИКИ І РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

 

Кафедра менеджменту

РЕФЕРАТ

на задану тему:

«АНАЛІЗ ПРИБУТКУ І РЕНТАБЕЛЬНОСТІ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА

(з прикладу філії ВАТ «МПОВТ» «З

Завантажити
Оцінка стану конкурентного середовища ринку (з прикладу ТЦ "Магніт", ТЦ "SPAR" і ТЦ "Патерсон")
Тип роботи: курсова робота

Федеральне агентство за освітою Російської Федерації

Пензенский Державний університет

Юридичний факультет

Кафедра “Коммуникационный менеджмент”

Курсова робота

з дисципліни:

“Маркетингові дослідження, у ПР\&

Завантажити
Досвід використання комп'ютерних інформаційних технологій навчання при викладанні курсу "Фізика" по пакетів прикладних програм: "Відкрита фізика", "Фізика в картинка ...
Тип роботи: дипломна робота

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОСВІТІ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ ВИЩОЇ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВІТИ

ЮЖНО РОСІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСТИТЕТ

(Новочеркасский політехнічний інститут)

Центр перепідго

Завантажити
Очищення шахтних вод шахти "Житомирська" ш/у "Комсомольське" ДХК "Октябрьвугілля"
Тип роботи: дипломна робота

Реферат

Пояснительная записка дипломного проекту з., рис., таб., додатків, джерел.

Об'єктом дослідження є шахтне полі шахти \"Житомирська\" ш/у \"Комсомольське\" ДХК \"Октябрьвугілля\".

Мета

Завантажити