Коротко про сайт

RefList.Su - це найбільша колекція рефератів. На сайті RefList.su Ви знайдете безліч цікавих робіт і статей: реферати, дипломні, курсові роботи, шпаргалки, контрольні та лабораторні роботи, топіки з англійської мови. На нашому порталі, Ви можете додавати свої матеріали, читати реферати користувачів, використовувати пошук по сайту. Також в RefList.su можна почитати викладу, доповіді, квитки, твори. Колекція рефератів доступна для всіх безкоштовно і без відправки смс, і реєстрації.

Реклама

Товари

Реферат на тему Міжнародна організація праці- створення, структура, завдання й організація її роботи скачати

Розділ: Міжнародне публічне правоТип роботи: реферат
Страница 1 из 2 | Следующая страница
Тема: Междунаролная організація праці Предмет: Економіка і соціологія праці Призначення: курсова робота Формат: WinWord Автор: Ібрагімов Костянтин Сергійович [email protected] Використання: 2001, Московський державний університет сервісу, кафедра державного устрою і муніципального управління, викладач Гаганова Є.В, оцінка відмінно

МОСКОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СЕРВИСА

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ Й УПРАВЛІННЯ

КАФЕДРА ДЕРЖАВНОГО І

МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

Курсова робота з дисципліни «Економіка і соціологія праці»

Тема: «Міжнародна організація праці- створення, структура, завдання й організація її роботи».

Выполнил:

Ібрагімов До. З (399)

Перевірила:

доцент, к.с.н.

Гаганова Є. У.

Москва 2001

План:

Вступ стр.2

I.

Створення МОП, як складової частини Версальського мирний договір. Причини її створення. стр.3

«Золотий вік» нормотворчості

Від технічного співробітництва до активної партнерству

II.

Тристороння структура МОП стор.9

Роботодавці, трудящі й уряду над роботою

Міжнародна конференція праці

Адміністративний рада

Міжнародне бюро праці (МБТ)

Основні підрозділи МБТ стор.11

бюро із діяльності підприємців.

бюро із діяльності трудящих

Департамент урядової діяльності, законодавства й адміністрації праці

III.

Діяльність МОП стр.14

Морське судноплавство

Сектор громадського обслуговування

Промислова діяльність

IV. Головні цілі й завдання МОП стр.17

Декларація МОП про основних засадах і правах у сфері праці

Міжнародні трудові норми

Основні конвенції МОП

Укладання. стр.21

Список испльзованной літератури стр.23

Додатка стр.24

Філадельфійська декларація

Країни-члени МОП

Соціальна історія МОП

Вступ.

МОП є одним із багатосторонніх організацій, найуспішніше виконують свій мандат Вісім десятиліть її історії дозволяють дійти невтішного висновку у тому, що запорукою цього служить прагнення до відновлення у відповідь що відбуваються зміни. Народжена у дні коротким: надії, вона роки "великої депресії" і світова війни. МОП була створена 1919 р за задумом промислово розвинутих країн вирішення її загальних проблем, та її стрімкий розвиток і творчі підходи притягнуто до ній два десятиліття після Другої Першої світової масу нових членів.

У період "холодної громадянської війни" Організація зберігала свій універсальному характері, до того ж час безкомпромісно обстоюючи свої основні цінності. Кінець "холодної громадянської війни" і прискорена глобалізація світової економіки вкотре поставили МОП перед необхідністю переглянути свої завдання, програми розвитку й методи роботи.

Народжена з хаосу світової війни та загартована випробуваннями майже цілого століття, Міжнародна організація праці побудовано статутному принципі, що стверджує, що загальний і міцний світ може бути встановлений тільки із соціальну справедливість.

МОП стояла біля джерел таких досягнень індустріального суспільства як 8-годинний робочого дня, політика зайнятості, охорона материнства, закони про дитяче праці та інші норми, сприяють охорони праці і мирним трудовим відносинам. Жодна країна або галузь ми змогли б здійснити їхню у життя без одночасних дій у цьому напрямі із боку інших.

У цьому роботі спробував не лише спільна уявлення про організацію, а й спробував висвітлити її насущні проблеми освіти й завдання нині, які преобрели якісно інший характер останніми роками, через перетворення всієї світової економіки, що цілком природно позначилося, не дуже добре, на трудящих багатьох країн. МОП, мій погляд, є одним із тих організацій, які працюють для людства задля досягнення соціальну справедливість, що робить перед людством ще більше цивілізованіше і культурней.

I.

Створення МОП, як складової частини Версальського мирний договір. Причини її створення.

Універсальна за своїм характером, МОП зародилася на соціальному грунті Європи й Америки ХІХ століття. У цих двох регіонах йшла промислова рево люция і бурхливий економічного зростання найчастіше досягався ціною найтяжких людських страждань. Ідея про приня тии міжнародного трудового законодавства виникла початку ХІХ століття внаслідок роздумів мораль ного та скорочення економічної порядку щодо людських з держек промислової революції. Цю ідею підтримали багато видатні промисловці, зокрема Роберт Оуен і Даніель Легран, і навіть ряд політичних деяте лей і економістів.

Предтечі МОП висували три аргументу на користь прийняття міжнародних трудових норм. Перший, гуманитар ного плану, символізував необхідність полегшити важку частку трудящих мас. Ця ініціатива виходила, проте, немає від них, як від промислового середнього класу. Организо ванне робоче рух виникло лише пізніше, як у ря де країн усунули різні перепони на шляху реа лизации права волю об'єднання. Другий доказ, скоріш політичного плану, підкреслював важливість зміцнення соціального світу у промислово розвинених країн з єдиною метою запобігти громадські по трясения. Політично прозорливі батьки-засновники МОП підтримали реформістські устремління серед трудящих ся, щоб відвернути їхнього капіталу від комуністичної пропаганди, що ширше поширювалася у Європі після Ок тябрьской революції 1917 р, у Росії. Третій доказ носив економічного характеру; зазначалися те, що міжнародне регулювання праці допоможе країн із захисним трудовим законодавством уникнути втрат, які тягне така соціальна політика їхнього зовнішньої торгівлі. Інакше кажучи, таке регулирова ние дозволило б зрівняти міжнародну конкурентоспо собность всіх демократичних держав. Ці аргументи наведені у Преамбуле до прийнятого в 1919 р. Статуту МОП, що відкривається словами у тому, що загальний і міцний світ може бути встановлений тільки із соціальну справедливість; потім вони були уточ нены в Філадельфійської декларації 1944 р. І звучачи сьогодні, за доби глобалізації, якнайбільше доречно, вони ідеологічним фундаментом МОП. Пропозиції історичних попередників МОП годину то просто ігнорувалися урядами. Однак у по следние десятиліття ХІХ століття до них приєдналися різні суспільні об'єднання, особливо активні у Фран ции, Німеччині та Швейцарії. Під упливом цих организа ций ідею запровадження подібного міжнародного законода тельства поширилася у політичних, релігійних, наукових установ та економічних колах, і навіть вперше у світі праці. Найбільш значним результатом цього інтелекту ального руху було створення в 1901 р. у Базелі Між дународной асоціації правового захисту трудящих. На національному рівні іншим попередником за щитного трудового законодавства стали соціальні за коны уряди Німеччини, усталені протязі двох десятиліть ХІХ століття. У 1905-1906 рр. Швейцарія скликала в Берні дипломати ческие конференції, які завершилися прийняттям у перших двох міжнародних трудових конвенцій: однієї регулювання нічного праці жінок, а інший - про прекра щении використання білого фосфору у виробництві сірників. Протягом років Першої Першої світової кілька междуна рідних зустрічей провели профспілки. Їх учасники требова чи запровадити ряд соціальних положень в майбутній мирний договір, і навіть створити міжнародний орган, займаю щийся умовами праці. Також висувалось вимога компенсації за жертви, куди пішли трудящі маси в час війни.

Акт про заснування МОП розробили Комісією з міжнародного трудового законодавства, створеної Паризькій мирній конференцією в 1919 р. Він ввійшов у ка честве Частини XIII в Версальський мирний договір. Провідну роль у своїй зіграли Франція та Велика Британія. Авторами англійського тексту, який Комісія прийняла в основі, були майбутні керівники Міжнародного бюро праці Гарольд Батлер і Едвард Филэн. З свого народження Організація набувала риси, помітно отличавшие її' з інших установ Ліги Націй, попередниці Організації Об'єднаних Націй між двома світовими війнами.

Тоді, як становлення і Ліги проходили зі значними труднощами, МОП швидко став ефективно діючої орпанизацией: секретаріат на чолі з такою видатної особистістю, як Альбер Тома, вів актив ный діалог із міністрами праці, із високим віддачею працювала Міжнародна конферен ция праці, яка прийняла за роки - 1919-1920 - дев'ять Конвенцій і... 10 Рекомендацій.

«Золоте століття» нормотворчості

Створена розробки міжнародних трудових і контролю над застосуванням, МОП у перших 40 років існування спрямовувала основну частину своїх зусиль виконання цій головній завдання. Протягом 20-річного періоду - з 1919 по 1939 р. - було винесено 67 Конвенцій і 66 Рекомендацій. Спочатку норми торкалися, переважно, умови праці: перша конвенція 1919 р. регламентувала робочий час, встановивши продовж тельность робочого дні, у відомі восьму годину, а тижня - в 48 годин. Умови заня тости стали предметом цілого ряду норм.

У 1926 р. було винесено важливе нововведення - Міжнародна конференція праці зі здала механізму контролю за застосуванням норм, що існує і нині. Був обра зован Комітет експертів, що з незалежних юристів. Він аналізує доповіді урядів про забезпечення ратифікованих ними Конвенцій і становить щороку Конференції власний доповідь. Його мандат був потім розширено, отож нині Ко митет розглядає і доповіді про забезпечення нератифицированных Конвенцій. Апьбер Тома, завдяки якому протягом 13 років Організація займала у світі силь ные позиції, помер 1932 р. Його спадкоємець Гарольд Батлер зіштовхнувся з проблемою масового безробіття, породженої "великої депресією". Всі ці роки представники трудящих, і роботодавців на Конференції протистояли одна одній в питанні про зі кращении робочого дня без будь-яких видимих результатів. У 1934 р., під час правління президента Франкліна Д. Рузвельта, Сполучені Штати, які входь у Лігу Націй, стали членом МОП.

У травні 1940 р. нового директора Джон Уайнант, враховуючи становище Швейцарії у центрі охопленій війною Європи, перевів штаб-квартиру Організації з Женеви в Монреаля (Канада). У 1944 р. делегати Міжнародної конференції праці прийняли Филадельфий скую декларацию1. Вона увійшла у ролі докладання в Статут і нині є харти їй цілей і завдань МОП. Декларація відкривається підтвердженням фундаментальних принципів МОП; вона, зокрема, говорить, що "працю перестав бути товаром', що "свобода слова свобода об'єднання є необхідною умовою невпинного прогресу" І що "злидні будь-де загрожує у загальне добробуту". Декларація випередила Статут Організації Об'єднаних Націй і Загальну декларацію правами людини.

Від технічного співробітництва до активної партнерству

По Другій Першої світової для МОП нача лася нова епоха. Обрання в 1948 р. амери канца Девіда Морса Генеральним директо ром МБТ збіглося з поновленням нормотворчої діяльності Організації та початком її програми технічного сотруд ничества.

Конвенції, прийняті після Другої миро виття війни, стосувалися важливою проблеми правами людини (свобода объединения,устранение примусової праці і дискримінації, і навіть низки технічні проблеми у сфері праці). У 1948 р, схвалено головна кін венция (№ 87) про свободу об'єднання. Вона справила і продовжує надавати значитель ное впливом геть світ праці, сприяла виробленні спеціальної процедури у цій галузі.

Протягом 22-річного періоду перебування посаді директора Девіда Морса число го сударств-членов МОП подвоїлася, Организа ция знайшла універсальному характері, промы-шленно розвинених країн опинилися у меншості стосовно які розвивають ся, бюджет зріс у п'ять разів, а число зі трудников МБТ - учетверо.

У 1969 р, Генеральним директором став Уилфред Дженкс, присвятив Організації все своє трудове життя. Він був однією з авторів Філадельфійської декларації й головним творцем спеціальної процеду ры для розслідування скарг порушення свободи об'єднання. Тоді ж МОП по слу чаю своєї 50-й річниці удостоїлася Нобелівської премії світу. Церемонію надання престижної нагороди перед- седатель Комітету з Нобелівським премій заявив, що "МОП, одна з небагатьох творе ний людства, яким вона може гір диться, справила помітний впливом геть задо нодательство всіх країн".

Генеральний директор Франсіс Бланшар, котрий обіймав цю посаду з 1974 по 1989 р., зміг відвести від Організації серйозного політико-психологічного удару, до торым погрожував криза, викликаний рішенням США призупинити своє членство (з 1977 по 1980 р) МОП активно сприяла ос вобождению Польщі комуністичної диктатури через діяльність комісії з розслідування заходів, зроблених проти профспілки "Солідарність'' з порушенням Конвенції № 87 про свободу об'єднання, ратифікованою Польщею 1957г.

За Ф. Бланшаром пішов бельгієць Мішель Хансенн. перший Генеральний ді ректор по закінченні "холодної громадянської війни". Він взяв курс - на велику децентралізацію роботи і ресурсів женевської штаб-квартири у межах політики активного парт нерства. Декларація про основних , засадах і правах у сфері труба приня несучи Міжнародної конференцією праці червні 1998 р, ознаменувала собою загальне визнання зобов'язання, який із самого факту членством Організації, ува жати й активно реалізовувати основні права, є предметом низки Конвен ций МОП, навіть якщо не були ними раті фицированы. Це свобода об'єднання, ре альное визнання права на колективні переговори, усунення всіх форм примусь тельного чи обов'язкового праці, дитячого праці, дискримінації у сфері праці та за нятий Натомість Декларація містить визнання зобов'язання МОП допомагати сво їм членам у досягненні цього.

У тому 1999 р. новий Генеральний дирек тор МБТ Хуан Сомавия (Чилі), перший перед ставитель південного півкулі, очолив Організацію, долучився до междуна рідному консенсусу посприяти відкритого суспільства й відкритої економіці тій мірі, у це "принесе реальні вигоди про стым людей і їхнім сім'ям" X. Сомавия наме рен "модернізувати тристоронню струк туру Організації й допомагати використовувати її в такий спосіб, щоб цінності МОП иг рали провідної ролі у новій глобальної ре альности".2

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Поділіться рефератом Міжнародна організація праці- створення, структура, завдання й організація її роботи

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Міжнародна організація праці- створення, структура, завдання й організація її роботи

Об'єкт, предмет і завдання дисципліни "Економіка праці та соціально-трудові відносини"
Тип роботи: контрольна робота

Міністерство освіти і науки України

Приазовський державний технічний університет

Кафедра Економіки Підприємств

Контрольна робота

за курсом Економіка праці та соціально-трудові відносини

варіант №18

Завантажити
Організація, нормування і оплата праці рослинницької галузі комплексної бригади агрофірми "СВІТ" АНК "Башнафта"
Тип роботи: курсова робота

МІНІСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ГОСПОДАРСТВА

 РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Башкирский державний аграрний університет

                                      Факультет: «Економічний»

Кафедра: «Організація виробництва, у АПК»

   

Завантажити
Організація системи оплати праці в підприємстві (з прикладу Азовського філії ТОВ "ЭЛИД""
Тип роботи: звіт з практики

ОТЧЕТ

про переддипломної практиці

Тема дипломної роботи: «Організація системи оплати праці в підприємстві (з прикладу Азовського філії ТОВ «ЭЛИД»)»

1. Характеристика підприємства

Повне фірмову найменування Товарис

Завантажити
Теоретичне обгрунтування й розробка рекомендацій для вдосконалення системи мотивації праці заводу "СІ і ТЕ" ("Серп і молот")
Тип роботи: дипломна робота

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА Економіки підприємства міста і менеджменту

 

Теоретичне обгрунтування й розробка рекомендацій для вдосконалення системи мотивації

Завантажити
Економіка праці (розділи: Ринок праці, Організація праці персоналу підприємства, Расчёт трудових показників підприємства)
Тип роботи: реферат
року міністерство освіти Російської Федерації Курганський державний університет Кафедра менеджменту
Курсовой проект
Дисципліна: Економіка праці
Варіант 15Студентка групи 3738 Мухіна Катерина Володимирівна Напрям менеджмен
Завантажити
Проблеми організації та оплати праці персоналу з прикладу компанії "Линитоникс"
Тип роботи: дипломна робота

ДИПЛОМНАЯ РОБОТА

Тема: «Проблеми організації та оплати праці

персоналу з прикладу компанії \"Линитоникс\"

Санкт-Петербург

2003

СОДЕРЖАНИЕ:

Запровадження.......................

Завантажити