Коротко про сайт

RefList.Su - це найбільша колекція рефератів. На сайті RefList.su Ви знайдете безліч цікавих робіт і статей: реферати, дипломні, курсові роботи, шпаргалки, контрольні та лабораторні роботи, топіки з англійської мови. На нашому порталі, Ви можете додавати свої матеріали, читати реферати користувачів, використовувати пошук по сайту. Також в RefList.su можна почитати викладу, доповіді, квитки, твори. Колекція рефератів доступна для всіх безкоштовно і без відправки смс, і реєстрації.

Реклама

Товари

Реферат на тему Мирне дозвіл міжнародних суперечок скачати

Розділ: Міжнародне публічне правоТип роботи: реферат
Страница 1 из 16 | Следующая страница

АННОТАЦИЯ

на дипломної роботу

на тему «Мирне дозвіл міжнародних суперечок»,

виконаною студентом 5 курсу факультету міжнародних відносин Кыргызско-Российского Слов'янського Університету

Малдыбаевым Т.К.

Ця робота докладно розглядає процес мирного дозволу міжнародних суперечок. Діяльність даються основи теорії принципу мирного дозволу міжнародних суперечок і автор цих робить упор зроблено на кошти вирішення суперечок.

Перша глава роботи присвячена розгляду мирного дозволу міжнародних суперечок як найважливішим принципу сучасного міжнародного права. Тут розглянуті поняття цього принципу, його становленню й ухваленню.

У другій главі запропонована система міжнародно правових коштів мирногоразрешения міжнародних суперечок. Автор зробив попыьтку расскрыть сутність різних видів врегулювання суперечок і зроблено аналіз засобів як безпосередні переговори, добрі послуги, посередництво, міжнародна слідча процедура і міжнародний погоджувальна процедура, міжнародне арбітражне і судовий розгляд.

Предметом аналізу, у главі третьої стали особливості врегулювання міжнародних суперечок у міжнародних універсальних організаціях як ООН й у таких регіональних організаціях як Ліга арабських держав і Організація африканського єдності.

Тема, якої присвячена дана робота як складна й актуальна, але у роботі зроблено оригінальна і цікава проекція принципу мирного дозволу міжнародних суперечок.

Це дослідження допомагає визначити характері і сутність багатьох міжнародних конфліктів сучасності. Цей працю, безсумнівно, буде цікавий і корисний як фінансування наукових працівників і преподователей, але й для студентів юридичних факультетів і факультетів міжнародних взаємин держави і читачів які цікавляться проблематикою мирного дозволу міжнародних суперечок.

ANNOTATION

for diploma paper “The peaceful settlement of international arguments” by Tynchtyk MALDYBAEV,

student of Kyrgyz-Russian Slavic University.

In this work there is analisis of the main components of the most importent priciple of the international law, the priniple of the peaceful settlement of international arguments.

The priniple of the peaceful settlement of international argumentsis the most importent quality of the modern international law.

The first chapter of the research is devoted to analisis of the peaceful settlement of international argumentsas a most importent as the most importent principle of the modern international law. Here the conception of the principle of the peaceful settlement of international arguments and its development are analised.

In the second chapter the international law system of means the peaceful settlement of arguments. The author tried to analise the essence of the various types of the argument settlements and made analisis of such means like direct talks, bon offices, mediation, international inquiry procedures, international agreement procedures, international justice and arbitration hearings.

The subject of the analisis in the third chapter is pecularities of settlementof international arguments by international universal organization such as United Nations Organization and by regional organizations such asthe League of Arabic States and African Unity Organization.

But the theme to which this research is devoted is not only actual and complicated. In the work the author made the proection the priniple of the peaceful settlement of international arguments.

This research helps to analise and define the main character and essence of most international conflicts of nowadays. This work is addressed not only for researchers and students, but for all who are interestedin this problem of peaceful settlement of international arguments.

ЗАПРОВАДЖЕННЯ.

На етапі світового розвитку одним із пріоритетних завдань Киргизстану безсумнівно є формування зовнішньополітичної стратегії: від цього, як швидко й успішно нашій країні вдасться вписатись у сформовану міжнародну систему, залежить як адекватна реалізація її національно-державних інтересів, але її історична доля. І тому необхідно грамотне й раціонально визначити ті кінцеві мети, для досягнення яких має орієнтуватися зовнішня політика Кыргызской Республіки.

Нині зміною співвідношення наснаги в реалізації світ у користь монополярної системи існує загроза війн регіонального та навіть глобального характеру. Усе це визначає необхідність досліджень у сфері мирного врегулювання міжнародних суперечок.

Мирне врегулювання міжнародних суперечок відповідає інтересам всіх народів, оскільки співіснування держав, які належать до різним регіональним системам, настійно диктує необхідність мирного вирішення суперечок з-поміж них.

Актуальність робіт. Звернення до питання мирному врегулюванню міжнародних суперечок є актуальним для дослідників найширшого профілю: спеціалістів у галузі міжнародних відносин, політологів, соціологів, юристів, економістів, політиків, дипломатів та інших. Після придбання Киргизстаном незалежності й проведення незалежної зовнішньої політики України вивчення міжнародних взаємин у контексті мирного врегулювання міжнародних суперечок є актуальним і у світлі безлічі предконфликтных ситуацій з питань прикордонних, ресурсних та інших міждержавних проблем Киргизстану з державами.

Новизна дослідження. Необхідність і значимість між дународно-правовой розробки проблеми мирного раз рішення міжнародних суперечок, як загалом, і від ділових її аспектів залежить від того, що мирного врегулювання міжнародних суперечок від вечает інтересам всіх народів, оскільки сосуществова ние держав, які належать до різним обществен ным системам, настійно диктує необхідність світ ного вирішення суперечок з-поміж них.

У радянському потім і Юлії російської літературі зазначена проблема загалом розроблялася А. М. Ладиженським і І. П. Блищенко, окремі мирні кошти иссле довались Р. П. Задорожнім, М. М. Полянским, З. Б. Кры ловым, Ф.И. Кожевниковым і Р. У. Шармазанашвили, М. До. Михайлівським, Еге. А. Пушминым. При принципи альной спільності в підході до аналізованої проблемі серед юристів-міжнародників, проте, немає єдності з питань поняття і класифікації світ ных способів вирішення міжнародно-правових шпп рів. Нагромадивши шаяся значна практика мирного урегу лирования міждержавних суперечок вимагає исследо вания і узагальнення контексті інтенсивного і прогрес сивного розвитку міжнародної права, з урахуванням що відбувається в усьому світі розрядки напружений ности, повороту до мирному ссу ществованию і.

Мета цієї работы—рассмотреть одне із принципів міжнародного права «мирного врегулювання міжнародних суперечок» як дослідження у сфері міжнародних взаємин держави і вивчити систему міжнародно-правових коштів мирного вирішення суперечок.

Завдання дослідження. У цьому ставиться такі

вивчити спільні проблеми цього принципу, поняття, становлення і запровадження принципу мирного врегулювання міжнародних суперечок;

розглянути кошти мирного вирішення суперечок;

вивчити основні шляху розв'язання у міжнародних організаціях.

Докладний аналіз мирного дозволу міжнародних суперечок як найважливішого принципу сучасного міжнародного права, умов і витоків зародження, часу складання та розвитку дається першому розділі даної роботи.

У другій главі розглядається система міжнародно-правових коштів мирного вирішення суперечок й різні види засобів регулювання (безпосередні переговори, добрі послуги, посередництво, міжнародна слідча процедура, міжнародна погоджувальна процедура, міжнародне арбітражне і судовий розгляд.

Дозвіл суперечок у таких універсальних міжнародні організації як ООН і регіональних організаціях як Ліга Арабських Держав і Організація Африканського Єдності розглядаються у третій главі.

Методологія дослідження. У даний роботи основі методологічного аз парата науки про міжнародних відносин також международно-право виття науки зроблено спробу системного дослідження проблеми мирного дозволу міжнародних суперечок. За її написанні автор враховував ступінь розробки аналізованих питань у літературі, практиці при менения конкретних мирних способів вирішення суперечок і з метою запобігання непотрібних повторів намагався наи більшої уваги зосередити тільки основних, принципових, з його погляду, питаннях з думкою те що, що ними продовжено і поглиблена юристами-международниками. Методологической основою даної праці є теоретичні праці у сфері мирного дозволу міжнародних суперечок таких дослідників як Э.А. Пушмин «Посередництво в міжнародне право» і «Узгоджувальна процедура – засіб дозволу міжнародних суперечок», Лебедєва М.М. «Політичне врегулювання конфліктів: підходи, рішення, технології», А.М. Ладиженський, І.П. Блищенко «Мирні кошти вирішення суперечок між державами» та інших.

Основним джерелом даної роботи стали Статут Ліги Націй, Статут ООН, Статут Ліги арабських держав і Статут Організації африканської єдності.

Структура випускний праці полягає з впровадження, трьох глав восьми параграфів, ув'язнення й бібліографії.

Звісно, у "справжній роботі може бути недоробки та упущення. У цьому роботі досліджені в повному обсязі аспекти мирного дозволу міжнародних суперечок. Принаймні можливості розробку цих воп росов автор має намір продовжити.

БИБЛИОГРАФИЯ.

Бараташвілі Д. Міжнародні-правові принципи мирного співіснування. «Міжнародна життя». 1996. №1. стор. 39.

Баскін Ю.Я. Ідея «вічного світу» у філософській і політичною літературі нової доби. «СЕМП». 1965. стр.166.

Блищенко І. Міжнародне право і мирне вирішення суперечок. «в Новий час». 1994.

Бобров Р.Л, Основні проблеми теорії міжнародного права. М. 1993.

Бобров Р.Л.. Сучасне міжнародне право. Л. 1989. стр.73

Бобров Р.Л., Малініна С.А. Організація Об'єднаних Націй. М. 1998.

Васильєв М.М. Секретаріат – виконавчий механізм ООН. М. 1965.

Гвоздарев Б.І. Організація американських держав. М. 1960.

Голубєв М.М. Міжнародні конгреси й конференції. Нариси відчуття історії і практики. М. 1995.

Грабарь В. «Посередництво». Енциклопедичний словник Брокгауза –Єфрона. Т.4. стр.696.

Гроций Р. Про право війни і миру. М. 1957. стор. 784-788.

Де Ваттель Еге. Право народів. М. 1960. стор. 405.

Дембо Л.И. Про засади побудови системи права, «Держава право», 1996, №8, стор. 88-98

«Історія дипломатії». Т.1. М. 1959.

Каченовский Д.І. Курс міжнародного права. Ч.1. М. 1963.

Кожевников Ф.И. Навчальний посібник з міжнародного публічному праву. М. 1997.

Кожевников Ф.И. , Шармазанашвили Г.В. Міжнародний Суд ООН. Організація, мети, практика. М. 1971.

Колосов Ю.М. Договорная ініціатива у відносинах. «Держава право». 1971. №12.

Крилов С.Б. Історія створення Організації Об'єднаних Націй. М. 1967.

Кукушкин Є.В.. Організація африканського єдності і ООН. «Правознавство». 1966. №2. стор. 122-128.

Ладиженський А.М., Блищенко І.П. Мирні кошти вирішення суперечок між державами. М. 1962. стор 19-20.

Левін Д.Б. Історія міжнародного права. М. 1998.

Лисовский В.І. Міжнародне право. Київ. 1995.

Ляхов О.Г. Організація американських держав (договірно-правові основи). Ростов-на-Дону. 1970.

Малініна С.А. Про характер відносин між окремими органами у системі ООН. М. 1972.

Малиновський В.Ф. Міркування світ і війні. СПб. 1998.

Мартенс Ф.Ф. Сучасне міжнародне право цивілізованих народів. Т.II. М. 1994.

Михайлівський М.К. Організація африканського єдності. Київ. 1972.

Нікольсон Р. Перше дипломатичне мистецтво. М. 1962.

Олеандров Б.Л. Від війни до світу. М. 1966.

Опенгейм Л. Міжнародне право. Т.II. 1998.

Полянський М.М. Міжнародний суд. М. 1998.

Попов Є. Вибори у Міжнародний Суд ООН. М. 1972.

«Правила процедури міжнародних політичних конференцій». М. 1996.

«Право і світ міжнародних відносинах». М. 1999.

Пушмин Э.А. Мирне дозвіл міжнародних конфліктів (міжнародно-правові питання). М. МО. 1974. стор. 19.

Пушмин Э.А. Узгоджувальна процедура – засіб дозволу міжнародних суперечок. Калиинград.1973.

Серре Ж. Дипломатичне протокол. М. 1991. стор. 91-93.

Собакин В.К. Колективна безпеку – гарантія мирного співіснування. М. 1992.

«Сучасне міжнародне право. Збірник документів». М. 1994.

Соколов В.А. До питання принципах узгодження воль суб'єктів міжнародного права при врегулюванні збройних конфліктів. М. 1967.

Стоянов О.Н. Нариси історії міжнародного права. М. 1975.

Талалаев О.Н. Юридична природа міжнародного договору. Київ. 1968.

Тузмухамедов Р.А. Статут організації африканського єдності у світі міжнародного права. М. 1965.

Тункин Г.І. Теорія міжнародного права. М. 1996.

Шармазанашвили Г.В. Мирне можливість розв'язання спорів – найважливіший принцип міжнародного права. «Держава право» 1992. №1

Штайнигер П. ООН і проблему регіональної безпеки. ООН. Результати. Тенденції. Перспективи. М.1978.

Федоров В.М. Рада безпеки ООН. М. 1965.

«Філософська енциклопедія», т. 4, М., 1967.

«Філософська енциклопедія». Т.5. М. 1970

Яновський М. В. Мирні кошти дозволу міжнародних суперечок. Ташкент. 1957.

Яновський У. Генеральна Асамблея ООН (Міжнародні-правові питання). Кишинів. 1971.

Відкликання

наукового керівника проф. д.ю.н. Курманов З.К.

на дипломну роботу з темі «Мирне дозвіл міжнародних суперечок» виконаною випускником 5-го курсу факультету міжнародних відносин Кыргызско – Російського Слов'янського Університету Малдыбаева Т.К.

Робота Малдыбаева Т. на задану тему «Мирне дозвіл міжнародних суперечок» написана одну з актуальних проблем сучасного світу оскільки мирного врегулювання міжнародних суперечок відповідає інтересам всіх народів, оскільки співіснування держав, які належать до різним регіональним системам, настійно диктує необхідність мирного вирішення суперечок з-поміж них. вона є актуальною завжди і у світі використання тих принципів, як у внутрішній і в зовнішній політиці Кыргызской Республіки.

Докладний аналіз мирного дозволу міжнародних суперечок як найважливішого принципу сучасного міжнародного права, умов і витоків зародження, часу складання та розвитку дається першому розділі даної роботи.

У другій главі розглядається система міжнародно-правових коштів мирного вирішення суперечок й різні види засобів регулювання (безпосередні переговори, добрі послуги, посередництво, міжнародна слідча процедура, міжнародна погоджувальна процедура, міжнародне арбітражне і судовий розгляд.

Дозвіл суперечок у таких універсальних міжнародні організації як ООН і регіональних організаціях як Ліга Арабських Держав і Організація Африканського Єдності розглядаються у третій главі.

До переваг роботи слід зарахувати і те, що автором зроблено конкретні висновків та пропозицій, які у своє чергу засновані на великому источниковедческом матеріалі. Це вселяє проведеного Т.К. Малдыбаевым дослідженню наукову і практичну цінність.

Вважаю, що випускна робота Т. Малдыбаева виконано вищому научно-теоретическом рівні, та її автор заслуговує відмінній оцінки.

Науковий керівник Курманов З.К.

Професор,

Доктор юрид. наук.

року міністерство освіти Російської Федерації

Міністерство освіти і культури Кыргызской Республіки

КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКИЙ СЛОВ'ЯНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

КАФЕДРА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

ДИПЛОМНАЯ РОБОТА

на задану тему: «Мирне дозвіл міжнародних суперечок».

Выполнил студент групи: МО 2 98

Малдыбаев Тынчтык Кожобергенович________________________________

Науковий керівник:

Д.ю.н., проф. Курманов Зайнидин Карпбекович ___________________

Робота до захисту допущена

Завідувач кафедри:

проф. Карабаєв Эднан Осконович_______________________________________

Бішкек 2003

КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКИЙ СЛОВ'ЯНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

«УТВЕРЖДАЮ»

Зав. Кафедрою_____________________

«_____»_____________________2003 р.

З А Д А М І Є

на випускну роботу студентові грн. МО 2 98 Малдыбаева Т.К.

Тема дипломної роботи:

««Мирне дозвіл міжнародних суперечок».

Затверджено наказом по факультету ______________________________

Термін здачі закінченою випускний роботи ________________________

Вихідні дані до випускний роботі:

Розглянути одна з основних принципів міжнародного права «мирне вирішення міжнародних спороа» як дослідження, у міжнародних відносинах і використовувати Україні цього принципу як джерело у дослідженні міжнародних відносин сучасності.

Робота над проблемою рекомендуються такі джерела та література:

Методологічна основа - теоретичні праці у сфері

Страница 1 из 16 | Следующая страница

Поділіться рефератом Мирне дозвіл міжнародних суперечок

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Мирне дозвіл міжнародних суперечок

Міжнародні-правові кошти дозволу міжнародних суперечок і збройних конфліктів
Тип роботи: реферат
Міжнародному праву відомі такі величезні кошти дозволу міжнародних суперечок як переговори, обстеження, посередництво, примирення, арбітраж, судовий розгляд (наприклад, в Міжнародному Суде ООН), звернення до регіональних органам чи соглашениям[1] Завантажити
Міжнародні-правові способи дозволу міжнародних суперечок
Тип роботи: курсова робота
ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «УКРАЇНА»
КУРСОВАЯ РОБОТА НА ТЕМУ: Міжнародні-правові способи дозволу міжнародних суперечок
                                                      
                                       в
Завантажити
Дозвіл міжнародних суперечок у рамках Організації Об'єднаних Націй
Тип роботи: доповідь

МОСКОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ МВС РФ

ТУЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ

КАФЕДРА ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН

Повідомлення з права на задану тему: «Дозвіл міжнародних суперечок у рамках Організації Об'єднаних Націй»

 

 

Завантажити
Якість продукції: дозвіл внутрішніх та міжнародних суперечок
Тип роботи: доповідь
Останнім часом в усіх країнах світу проблема підвищення якості промислової продукції придбала надзвичайного значення. У багатьох країн вона почала розроблятися державному рівні і стала основою національних економічних програм. Давно вже й успішно праЗавантажити
Кошти мирного вирішення суперечок
Тип роботи: реферат

ЗАПРОВАДЖЕННЯ.
Нині у світі надзвичайно загострився питання дозволу кризових і конфліктним ситуаціям. У цьому особливої актуальності набирає проблема вибору алгоритму дій за її вирішенні. Цей вибір значною мірою залежить від інтер
Завантажити
Мирне врегулювання суперечок у ОБСЄ
Тип роботи: реферат
Сучасна система мирного врегулювання міжнародних суперечок у рамках загальноєвропейського процесу є результатом двадцятирічної копіткої роботи, що на регулярних зустрічах представників держав — учасників Ради з безпеки і у Європі (НБСЄ)* і чотирьоЗавантажити