Коротко про сайт

RefList.Su - це найбільша колекція рефератів. На сайті RefList.su Ви знайдете безліч цікавих робіт і статей: реферати, дипломні, курсові роботи, шпаргалки, контрольні та лабораторні роботи, топіки з англійської мови. На нашому порталі, Ви можете додавати свої матеріали, читати реферати користувачів, використовувати пошук по сайту. Також в RefList.su можна почитати викладу, доповіді, квитки, твори. Колекція рефератів доступна для всіх безкоштовно і без відправки смс, і реєстрації.

Реклама

Товари

Реферат на тему Звернення стягнення на майно боржника скачати

Розділ: Міжнародне публічне правоТип роботи: реферат

у його арешт (опису), вилучення і примусову реалізацію. Стягнення по виконавчим документам насамперед звертається коштом боржника на гривнях і в іноземній валюті, інші цінності, зокрема вартість рахунках і вклади боржника на установах банків та інших кредитних організаціях, на рахунки цінні папери в депозитаріях цінних паперів. Готівкові кошти, виявлені у боржника, вилучаються.

За наявності даних про кошти та інших цінностях боржника, нахо дящихся на рахунках і вклади і зберіганні у банках чи інших кредитних організаціях, ними накладається арешт. За відсутності у боржника засобів і цінностей, достатніх задоволення вимог взыскателя, стягнення звертається на при належне боржникові інше майно, крім майна, яким відповідно до Закону може бути накладено стягнення. Боржник вправі вказати над тими видами майна чи предмети, куди необходи мо стягнення насамперед. Остаточно черговість стягнення транспортні засоби та інше майно боржника визначається госу дарчим виконавцем.

Стягнення на майно боржника звертається до розмірах і втрачає обсягах, необхідні виконання по виконавчому документа з урахуванням витрат виконання. Інколи справа, коли боржник володіє майном з іншими особами, стягнення звертається йому, кото раю визначає суд за поданням державного виконавця. Без у боржника засобів у гривнях, достатніх для одночасного задоволення вимог взыскателя, государствен ный виконавець накладає стягнення коштом боржника на иностран іншої валюті.

Якщо кошти боржника на іноземній валюті є на рахунках, вклади чи зберіганні у банку чи іншому кредитному установі, до торые заслуговують продажу іноземному валюти на внутрішньому валют ном ринку України, державний виконавець зобов'язує в ті чение днів продати іноземної валюти у вигляді, необхідному на погашення боргу.

Якщо такі величезні кошти є у банку чи іншому кредитному учрежде нии, які наділені правами продажу іноземної валюти на внутрен ньому валютному ринку України, державний виконавець обязыва ет їх протягом днів перерахувати ці гроші до банку чи інше кре дитное установа, які мають таке їхнього реалізації.

Стягнення на закладене майно гаразд примусового виконання допускається як задоволення вимог взыскате ля-залогодержателя, так задоволення вимог інших взыс кателей.

Для задоволення вимог взыскателя-залогодержателя взыска ние звертається на закладене майно боржника при недостатньо сти в нього іншого майна до задоволення повної цих требова ний, із дотриманням встановлених законодавством прав залогодер жателя. Стягнення на закладене майно боржника задоволення вимог взыскателей, які є заставоутримувачами, гаразд примусового виконання допускається у випадку, коли вартість предмета застави перевищує розміру заборгованості боржника заставодержателю. Кошти, одержані від реалізації закладеного майна, використовуються, передусім, задоволення зобов'язань боржника перед заставоутримувачем, і тільки залишок коштів — для удов летворения вимог взыскателя.

Державний виконавець проти неї на пропозицію боржника чи взыскателя стягнення на майно боржника, находяще еся в інших осіб, і навіть на майно і кошти, належні боржникові з інших осіб. Зазначені особи зобов'язані на запит державного виконавця представити для визначений термін інформацію про що належить долж нику майні, розташованому вони, і майні чи засобах, до торые вони мають передати боржникові.

Отримавши від названих осіб відомості про наявність майна должни ка, державний виконавець описує це у присутності понятих, вилучає його й реалізує у порядку. Кошти і вилучати майно, належні боржникові з інших осіб, вилучаються державним виконавцем У цих осіб виходячи з оп ределения судна у присутності понятих.

За відхилення від виконання розпоряджень державного испол нителя в наявності, в якого перебувала майно боржника, то, можливо накладено стягнення відповідно до Законом.

Не допускається звернення на майно, вказаний у Перечне видів майна громадян, яким може бути обраще але стягнення по виконавчим документам (додаток до закону «Про виконавче провадження»).

Арешт і вилучення майна боржника.

Арешт майна складається з проведення його опису, оголошення за прета розпоряджатися їм, а за необхідності — обмеження права користування майном або його вилучення в боржника і передачі за зберігання іншим особам.

Види, об'єми та термін обмеження устанавлива ются державним виконавцем у кожному даному випадку з уче тому властивостей майна, його значення для власника або власника, необхідності використання коштів і інші обставини. Порушення заборони державного виконавця розпоряджатися чи користуватися майном, яким накладено арешт, тягне відповідальна ность хранителя майна, передбачену законом.

Арешт застосовується:

задля забезпечення схоронності майна боржника, яка під лежить наступної передачі стягувачеві чи реалізації;

виспівати рішення про конфіскації майна боржника;

у виконанні визначення суду про накладення арешту на имуще ство, те що відповідачу і яка була в нього або в інших.

Вилучення заарештованого майна з передачею для реалізації виробляється у термін, встановлений державним виконавцем, але з раніше, ніж п'ять днів після накладення арешту. Продукти та інші швидкопсувні речі вилучаються і передаються на продаж відразу після накладення арешту.

Гроші, зокрема іноземна валюта, цінних паперів, ювелір ные та інші побутових виробів з золота, срібла, платини і металів платинової групи, коштовного каміння і перлів, і навіть брухт і південь від ділові частини цих матеріалів, виявлені при опису, куди накладено арешт, підлягають обов'язковому вилученню і вирішив негайно переду ются для зберігання установам Національного банку України. Арешт на цінних паперів накладається гаразд, встановленому Кабінетом Ми нистров України.

Державний виконавець зобов'язаний подбати про забезпечення умов реалізації майна боржника, які обмежують його законних інтересів.

Під час проведення опису боржник проти неї вказати над тими видами имуще ства чи предмети, куди слід звернути пошук насамперед. Державний виконавець зобов'язаний задовольнити вимоги дол жника, якщо де вони порушують інтересів взыскателя і ускладнюють виконання рішення.

Оцінка майна боржника виробляється державним испол нителем за цінами, чинним на день проведення оцен кі, крім випадків, коли оцінка проводиться у разі регульованим цінами. Якщо оцінити окремі предмети складно або якщо боржник або стягувач заперечує проведення державним виконавцем оцінки, останній запрошує експерта (фахівця) визначення вартості майна. Витрати призначення експерта лягають на сторону, яка заперечує оцінку майна, вироблену державним виконавцем. Сторони заслуговують оскаржити оцінку майна до суду.

Майно, яким накладено арешт, передається на хра нение боржникові або іншими особам, призначеним державним испол нителем (далі — зберігачу), під розписку в акті опису. Копія акта опису майна видається боржникові, а випадках, коли обов'язок хра нения майна покладено інше обличчя, — також зберігачу. Обличчя, якому передано для зберігання описане майно, мо жет ним користуватись, якщо особливості цього майна при пользова нии не змусять його знесення чи зменшення цінності. Хранитель, коли їм призначений не боржник чи член його сім'ї, підлозі сподівається за зберігання майна винагороду, розмір якого устанав ливается за згодою хранителя державним виконавцем.

Порушення заборони державного виконавця розпоряджатися чи користуватися майном, яким накладено арешт, тягне відповідальна ность хранителя майна, передбачену законом.

Обличчя, яке вважає, що майно, яким накладено арешт, належить їй, а чи не боржникові, може звернутися до суду з позовом про про визнання права на майно про звільнення майна з-під арешту.

Що стосується присудження стягувачеві предметів, вказаних у испол нительном документі, державний виконавець вилучає ці перед позначки у боржника і передає їх стягувачеві, що становить акт пере дачі. Що стосується знищення речі, яка б бути передано стягувачеві в натурі, державний виконавець становить акт про неможливість виконання, що для закры тия виконавчого виробництва.

Що стосується письмового відмови взыскателя від отримання предметів, вилучених у боржника у виконанні рішення про передачу їх стягувачеві, державний виконавець повертає зазначені предмети боржникові під розписку і виносить ухвалу про закриття виконавчого виробництва.

Реалізація заарештованого майна.

Реалізація заарештованого майна, крім майна, вилученого згідно із законом з обороту, здійснюється державним испол нителем шляхом продажу через організації, відповідаю щие структури Міністерства фінансів, на публічних торгах, аукцио нах, якщо інше не в законі передбачено, в двомісячний термін від дня накладення арешту. Продаж майна боржника, крім нерухомого имуще ства, здійснюється спеціалізованої організацією на комиссион ных та інших договірних засадах, передбачені законами. Продаж нерухомого майна боржника здійснюється шляхом проведення тор гов спеціалізованими організаціями, мають право осуществ лять операції з нерухомістю гаразд, передбаченому законода тельством України. Порядок реалізації майна, вказаної у частини п'ятої статті 55 Закону «Про виконавче провадження», (Гроші, зокрема іноземна валюта, цінних паперів, ювелір ные та інші побутових виробів з золота, срібла, платини і металів платинової групи, коштовного каміння і перлів, і навіть брухт і зажадав від ділові частини цих матеріалів.) визначається Національного банку України, а іншого майна — Міністерством юстиції України.

Якщо передане торговим організаціям майно нічого очікувати прода однак упродовж двох місяців, воно підлягає переоцінці. Державний виконавець переоцінює майно з участю представника тор говой організації у присутності взыскателя і боржника чи їх перед ставителей. Неявка взыскателя чи боржника перестав бути основою припинення дії державного виконавця по переоцінці майна. Якщо в місячний строк після переоцінки майно не бу дет продано торгової організацією, державний виконавець уве домляет звідси взыскателя і йому визначитися щодо залишення у себе непроданого майна. Якщо стягувач в 5-денний термін письмово не повідомить про бажання залишити у себе непроданное майно, арешт з майна знімається, воно повертається боржникові, а виконавчий документ у разі відсутності в боржника іншого майна, яким то, можливо звернено стягнення, повертається стягувачеві невиконаними.

Боржник проти неї визначити, як і послідовності не обходжено продавати майно. Що стосується, як від продажу частини иму щества буде выручена сума, достатня задоволення требова ний взыскателя й у оплати усіх витрат на виконавче производ ство, подальша продаж заарештованого майна припиняється. Вимоги боржника щодо черговості продажу майна не приймаються державним виконавцем, якщо унаслідок їх удов летворения виникнуть перешкоди або додаткових труднощів до виконання чи триватиме його термін.

Звернення стягнення додому, квартиру, приміщення, земельну ділянку.

Звернення стягнення додому, квартиру, інше приміщення, земель ный ділянку, є нерухомим майном, виробляється у разі відсутності в боржника достатніх засобів або рухомого иму щества. Причому у першу чергу виробляється звернення на окремий від їхньої домівки земельну ділянку, інше приміщення, принадле жащие боржникові. У останню звертається пошук на жи лой будинок або квартиру. Разом з житловим домом стягнення звертається також па прилягаю щий земельну ділянку, приналежний боржникові. При зверненні стягнення додому, квартиру, приміщення, земель ный ділянку державний виконавець затребувана відповідні місцеві органи виконавчої влади й органи місцевого самоуправ ления про належність зазначеного майна боржникові на праві соб ственности та її вартості, і навіть затребувана нотаріальний орган, немає це майно під вартою.

Отримавши документальне підтвердження приналежності боржникові на праві власності удома чи іншого нерухомого майна, госу дарственный виконавець накладає них арешт шляхом опису з оцінкою за вартістю на даний момент арешту і направляє нотаріальному органу за місцем розташування майна вимога реєстрацію цього факту. Про накладення арешту додому чи інше нерухомого майна, закладено ное третіх осіб, державний виконавець невідкладно уве домляет цих осіб. Реалізація що належать боржникові вдома, квартири й іншого не рухомого майна проводиться відповідно до законом шляхом про дажи з прилюдних торгів.

МВС УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНИВЕРСИТЕТВНУТРЕННИХ ДЕЛКРЫМСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Реферат

на задану тему « Звернення стягнення на майно боржника»

Выполнил: студент 4-го курсу

СІМФЕРОПОЛЬ 2003

Поділіться рефератом Звернення стягнення на майно боржника

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Звернення стягнення на майно боржника

Деякі правові проблеми, які під час реалізації майна боржника на публічних торгах
Тип роботи: реферат
Волков Костянтин Миколайович, аспірант кафедри господарського права Уральській Державної юридичної академії, р. Єкатеринбург
Торги у Росії — справа не нове як і будь-яке явище, мають історичні підвалини. Перші збережені акти зі згадуванням
Завантажити
Реалізація майна боржника на ході конкурсного виробництва
Тип роботи: стаття
Галина Єрмолова, провідний фахівець
Продаж майна боржника - ключовим моментом процедури конкурсного виробництва, у рамках справи неспроможність. Саме він забезпечує реалізацію основні цілі банкрутства цьому етапі - розмірне і максимально м
Завантажити
Арешт (вилучення) майна під час податкової перевірки
Тип роботи: дипломна робота

Арешт (вилучення) майна під час податкової

перевірки

Звернімося до опублікованому і хто вступив з із 2007 р. постанови міністерства з податків і зборів Республіки Білорусь у від 16.02.2007 № 36 \"Про внесенні доповнень і у дея

Завантажити
Звернення стягнення на закладене майно
Тип роботи: реферат
Підставою для звернення на закладене майно є невиконання або неналежне виконання боржником забезпеченого запорукою зобов'язання. Але якщо допущене боржником порушення зобов'язання дуже мала і величину вимог заставоутримувача як наслідок Завантажити
Звернення стягнення на майно і кошти за законодавству Республіки Білорусь у
Тип роботи: дипломна робота
ОГЛАВЛЕНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

1. ПОНЯТИЕ, СУТНІСТЬ І ОБЩЕЕ СТАНОВИЩЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

1.1 Сутність і завдання виконавчого виробництва

1.2 Судовий контроль в виконавче провадження

1.3 Сторони в виконавче провадженн

Завантажити
Особливості оцінки вартості майна, заарештованого виходячи з судової ухвали продажу у межах виконавчого виробництва
Тип роботи: реферат
В.В. Волков. Дипломна робота з темі: «». Тюмень. 2001.

ОГЛАВЛЕНИЕ
Запровадження 2
Особливості оцінки вартості майна, заарештованого виходячи з судової ухвали продажу у межах виконавчого виробництва
Завантажити