Коротко про сайт

RefList.Su - це найбільша колекція рефератів. На сайті RefList.su Ви знайдете безліч цікавих робіт і статей: реферати, дипломні, курсові роботи, шпаргалки, контрольні та лабораторні роботи, топіки з англійської мови. На нашому порталі, Ви можете додавати свої матеріали, читати реферати користувачів, використовувати пошук по сайту. Також в RefList.su можна почитати викладу, доповіді, квитки, твори. Колекція рефератів доступна для всіх безкоштовно і без відправки смс, і реєстрації.

Реклама

Товари

Реферат на тему Статус депутатів місцевих рад і форми його роботи скачати

Розділ: муніципальне правоТип роботи: реферат
Страница 1 из 3 | Следующая страница

БІЛОРУСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПРАВОВЕДЕНИЯ

Курсова робота з предмета муніципальне право

Тема: «Статус депутатів місцевих рад і форми його роботи»

Підготував: студент 2 курсу

3 групи Кузьменок П.В.

Перевірив: Куневич Г.Г.

Мінськ 2002

План:

Ведення. (стр.3)

Поняття статусу депутата. (стр.4)

Імперативний і вільний мандат. (стр.17)

Форми роботи депутата у Раді і виборчому окрузі. (стр.19)

Вывод.(стр.30)

Список використовуваної літератури. (стр.32)

Ведення

Ця проблема статусу депутата, що її розглядаю в курсової роботі, є важливим темою у процесі формування муніципальних органів на місцях. Взаємодія депутатів із населення і вирішення питань є головним метою створення Рад депутатів. Ефективне взаємодія електорату і депутата допомагає дедалі більше покращувати процес демократизації всього суспільства. Винесені в курсової роботі проблеми дозволять краще організувати і більш углубленнее подивитись систему місцевих органів, виявити їх неточності на цьому підставі сприяти поліпшення їхнього взаємодії. Проблема демократизації нашого суспільства складається з багатьох чинників, але однією з важливих є ефективну взаємодію депутата та населення, саме від цього багато в чому успішне рішення побутових, міських, і запровадження державних проблем.

Поняття статусу депутата.

Відповідно до законом «Про статус депутата» виборне посадова особа місцевого саме управління — ця посадова особа, обраний населенням не посередньо чи представницьким органом місцевого саме управління зі складу і наділене відповідно до статуту муніципального освіти повноваженнями влади на рішення воп росов місцевого значення. Найяскравішими представниками виборних посадових осіб місцевого самоврядування явля ются глави муніципальних утворень і предста вительных органів місцевого самоврядування.

Депутат - це обраний обличчя, уповноважена поставши лять у виборчому органі місцевого самоврядування інтереси населения1. Депутат має такими особливостями: це виборне обличчя; він становить інтереси населення соот ветствующей території; воно являє собою відповідний до представницького органу в населення.

У законі закріплено, що термін повноважень депутата, члена ви борного органу місцевого самоврядування, виборного має стного особи місцевого самоврядування може бути менше два роки. Встановлений термін повноважень може бути з менен протягом поточного терміну їхніх повноважень.

Повноваження де путата, члена виборного органу місцевого самоврядування, на чинаются з його обрання і припиняються з на чалу роботи виборного органу місцевого самоврядування нове го складу. Повноваження виборного посадової особи місць ного самоврядування починаються від часу введення його на посаду і припиняються щодня приходу на посаду новообраного посадової особи. Слід звернути вни мание,

1 Видрін І.В., Кокотов О.Н. Муниципальное право Росії. З. 150—151. 187

що строки повноважень депутата і термін повноважень представницького органу можуть збігатися. Зазвичай, термін повноважень виборного особи місцевого самоврядування становить 4 року.

Глава муніципального освіти, депутат, член вибір ного органу місцевого самоврядування, інші виборні долж ностные особи місцевого самоврядування відповідність до вуста вом муніципального освіти можуть здійснювати своїх повноважень на основі.

Зазвичай, формами діяльності депутата представи тельного органу місцевого самоврядування є: що у засіданнях представницького органу місцевого самоуправле ния; участь у роботі комітетів, комісій, робочих груп, створюваних представницьким органом місцевого самоуправ ления; що у виконанні доручень представницького органу місцевого самоврядування; поводження з депутатським запитом; роботу з виборцями. Депутатська діяльність може здійснюватися й у інші форми, передбачено ных чинним законодавством, статутом муниципально го освіти і регламентом представницького органу місць ного самоврядування.

З метою ефективного своїх повноважень депутат проти неї:

• брати участь у розгляді будь-яких питань, затрагива ющих інтереси виборців, органів місцевого самоуправле ния, на підприємствах, у державних установах та організаціях, знаходячи щихся біля муніципального освіти;

• здійснювати за дорученням представницького органу місцевого самоврядування контролю над виконанням рішень, прийнятих представницьким органом місцевого самоуправле ния;

• перевіряти за дорученням представницького органу ме стного самоврядування, і навіть з власної ініціативи з допомогою відповідних посадових осіб місцевого самоврядування, громадських об'єднань є інформацію про нару шении правий і законних інтересів громадян, підприємств, уч реждений і закупівельних організацій;

• здійснювати контролю над розглядом пропозицій, заяв і коментарів скарг, спрямованих їм у органи місцевого саме управління підприємств, установ і закупівельних організацій, прини мати особисту участь у їх розгляді;

• проводити зборів виборців округу, зустрічі з тру довыми колективами та місцевими громадськими организа циями;

• брати участь у роботі різних об'єднань избирате лей, органів громадського територіального управління, трудових колективів, за місця проживання і военно службовців по військових частинах.

Реалізація зазначених прав ввозяться відповідність до чинним законодавством і з урахуванням правив і норм внутрішньої діяльності, встановлених на підприємствах, у державних установах та організаціях. Глава муніципального образова ния, виборні посадові особи місцевого самоврядування відповідно до статуту муніципального освіти наделя ются власної компетенцією з рішенням питань місць ного значення.

Якщо брати для прикладу ж досвід інших зарубіжних законодавств, то відповідність до новосибірським обласним Законом "Про статус депутата представницького органу місцевого самоупра вления в Новосибірській області" депутат має іду щими обов'язками:

• регулярно підтримувати зв'язку з виборцями свого округу;

• вживати заходів щодо забезпечення прав, свобод і поза кінних інтересів своїх виборців, розглядати посаді пившие від нього пропозиції, заяви й касаційної скарги, способст вовать у своїх повноважень правильному і своевре менному рішенню які у них питань; вести при їм громадян; вивчати думку; вносити пропозиції в до представницького органу місцевого самоврядування, а за необхідності до інших державні органи, кому мерческие і некомерційні організації та громадські об'єднання;

• інформувати виборців про діяльність під час зустрічах із ними, і навіть через засобу масової инфор мации;

• упродовж як мінімум рази на рік звітувати про роботу перед виборцями округу; щодо звітів і зустрічах із виборцями депутату надаються службові помеще ния на основі;

• дотримуватися правил етики; відповідальність за наруше ние норм депутатської етики встановлюється представник ным органом місцевого самоврядування;

• брати участь у роботі сесій представницького органу місцевого самоврядування;

• брати особисту участь у роботі комітету чи комісії, членом якої є№.

У своїй діяльності депутат має значними га рантиями, які мають сукупність организацион ных, матеріальних, соціальних та інших механізмів, форм чи способів забезпечення депутатських обязанно стей. У законі Рязанської області "Про статус депутата предста вительного органу місцевого самоврядування, глави муніципального освіти і виборних осіб місцевого самоуправле ния"І закріплені такі гарантії.

• Депутат має право вирішального голоси з усіх питань, аналізованим представницьким органом місць ного самоврядування, і навіть комісією, робоча група та інших формуванням, створеним даним органом

№ Новосибірський обласної закон від 16 березня 1998 р. № 3-03 //Рада ская Сибір. 1998. 24 березня.

І Закон Рязанської області від 19 червня 1996 р. (в ред. від 15 квітня 1998 р.) //Приокская газета. 1996. 31 липня.

• Депутат, група депутатів представницького органу ме стного самоврядування мають право внесення депутатско го запиту до будь-яких структурам місцевого самоврядування, чинним на самоврядною території, або до їх посадових осіб, керівникам громадських объедине ний, підприємств, установ, організацій, до командова нию військових частин, розташованих біля муни ципального освіти, і навіть до органів влади області з питань, які входять у їх компетенцію. За прос вноситься Журбі представницького органу місцевого самоврядування письмовій формах. Орган чи має стное обличчя, якого звернений запит, мусять дати нею відповідь в усній (на засіданні представницького органу місць ного самоврядування) чи письмовій формах пізніше як за 15 днів із дні його отримання чи інший, пізніше, встановлений представницьким органом місцевого са моуправления.

• З питань своєї діяльності депутат, глава муници пального освіти, виборні посадові особи місцевого самоврядування користуються правом на невідкладний прийом керівниками та інші посадовими особами органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань є, перед прийнять і закупівельних організацій, особами начальницького складу у инских формувань, розташованих на цій території муніципального освіти.

• Депутат, глава муніципального освіти, виборні посадові особи місцевого самоврядування установленому порядку забезпечуються документами, прийнятими органами місцевого самоврядування даного муніципального образова ния, іншими інформаційними і довідковими матеріалу ми, і навіть документами, офіційно розповсюджуваними обласної Думою і його адміністрацією області.

• Депутат, глава муніципального освіти, виборні посадові особи місцевого самоврядування мають преиму щественное право виступати щодо їхньої діяльність у засобах масової інформації, діючих біля муніципального освіти, засновником чи співзасновником якого є орган місцевого самоврядування, соціальній та засобах масової інформації, в цілому або частково фінансованих з допомогою місцевих бюджетів. У цьому матері червоні виступи, представлені депутатом за дорученням представницького органу місцевого самоврядування, підлягають обов'язковому опублікуванню чи поширенню через засоби інформації вчасно, узгоджений із депу татом, але з пізніше 15 днів після звернення. Редактирова ние представлених депутатом матеріалів без його згодою заборонена.

• Усі органи місцевого самоврядування, громадські об'єднання, і навіть підприємства, закладу і организа ции, розташовані біля муніципального образо вания, посадові особи, яких звернувся депутат перед ставительного органу місцевого самоврядування з питань, пов'язаною з його депутатської діяльністю, зобов'язані у двох тижневий термін від дня отримання звернення дати депутату відповідь чи уявити запитувані їм документи чи зведення з урахуванням федерального законодавства про государствен іншої таємниці. Усі органи місцевого самоврядування, обществен ные об'єднання, і навіть підприємства, установи, органи зации, розташовані біля муніципального обра зования, посадові особи, яких звернулися глава му ниципального освіти, виборні посадові особи ме стного самоврядування, зобов'язані в двотижневий термін від дня отримання звернення чи речення з відповіддю чи перед ставити запитувані документи чи зведення з урахуванням феє дерального законодавства про державну таємницю.

• Депутати, глави муніципальних утворень, вибір ные посадові особи місцевого самоврядування на террито вдз муніципального освіти неможливо знайти затримані (крім випадків затримання дома злочину), обшукані за місцем проживання чи роботи, аресто ваны, притягнуто до кримінальної відповідальності без згоди прокурора Рязанської області.

• Депутат, глава муніципального освіти, виборні посадові особи місцевого самоврядування мають право відстрочку від призову на військову службу та військові збори терміном їхніх повноважень відповідно до Законом Російської Федерації "Про військового обов'язку та військовою службі".

• Звільнення депутата виконання производствен ных чи службовими обов'язками за місцем основний роботи з час здійснення депутатської діяльності виготовляють підставі офіційного повідомлення про виклик в предста вительный орган місцевого самоврядування. У цьому требова ние якихось інших документів заборонена. Официаль ное повідомлення депутата про виклик в до представницького органу місцевого самоврядування є основою виплати йому середньої зарплати (грошового утримання) за весь пе риод звільнення з виконання виробничих чи слу жебных обов'язків за місцем основний роботи.

• Депутату, що працює на основі, для осу ществления депутатської діяльності надається в зда нии органу місцевого самоврядування службове приміщення, обладнане меблями, засобами зв'язку й необхідної орг технікою.

• Термін повноважень депутата представницького органу місцевого самоврядування, працював у даному органі на постійної оплачуваної основі, час при посаді глави муніципального освіти, виборного посадової особи місцевого самоврядування зараховуються у єдиний і перериваний виробничого стажу чи термін їхньої служби, стаж роботи за фахом, соціальній та стаж, обчислюваний для предоставле ния пільг і гарантій відповідно до законодавством про державної влади і муніципальної службі. У цьому непрерыв ный виробничого стажу зберігається за умови надходження до роботи чи службу впродовж року після припинення повноважень, якщо інше не передбачено федеральним задо нодательством. Депутату, выполнявшему депутатські зобов'язаний ности на постійної оплачуваної основі, і навіть главі му ниципального освіти і виборному посадової особи після закінчення їхніх повноважень надається колишня рабо та (посаду), а у її відсутності — інша рівноцінна ра бота (посаду) за попереднім місцеві роботи, чи з його з гласия іншою підприємстві, у пихатій інституції, організації. Депутат представницького органу місцевого самоврядування, не працюючий на основі, може бути освобо жден з посади чи перекладений менш оплачувану посаду постійному місце роботи без згоди предста вительного органу місцевого самоврядування.

• Розмір грошового винагороди депутата, працюю щего в представницькому органі місцевого самоврядування на постійної оплачуваної основі, глави муніципального про разования, виборних посадових осіб місцевого самоуправ ления визначається представницьким органом місцевого са моуправления відповідно до чинним законодательст вом. Додаткові витрати, пов'язані з депутатської дея тельностью, відшкодовуються з допомогою місцевих бюджетів предста вительным органом місцевого самоврядування по представле нии відповідних документів. Статутом муніципального освіти то, можливо передбачена можливість возме щения інших витрат, що з діяльністю депутатів, глави муніципального освіти, виборних посадових осіб місцевого самоврядування.

• За рішенням представницького органу місцевого саме управління життя і здоров'я депутата, глави муниципально го освіти, виборних посадових осіб місцевого самоуп равления можуть підлягати страхуванню з допомогою місцевого бюд жета. Органи страхування виплачують страхові суми у разі: загибелі (смерті) депутата, глави муніципального обра зования, виборних посадових осіб місцевого самоуправле ния, якщо загибель (смерть) настала внаслідок тілесних по вреждений чи заподіяння іншого ушкодження їх здоров'ю під час здійснення ними їхніх повноважень; заподіяння депу тату, главі муніципального освіти, виборному має стному особі місцевого самоврядування період осуществле ния ними їхніх повноважень каліцтва чи іншого ушкодження здо ровья, як і які спричинили стійкою втрати працездатності, і які спричинили стійку втрату працездатності.

• Депутату представницького органу місцевого самоупра вления, що працює на основі, главі муници пального освіти,

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Поділіться рефератом Статус депутатів місцевих рад і форми його роботи

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Статус депутатів місцевих рад і форми його роботи

Глава муніципального освіти і до представницького органу місцевого самоврядування: проблеми розмежування компетенції
Тип роботи: дипломна робота

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОСВІТІ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВИЩОЇ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВІТИ

«ТЮМЕНСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

КАФЕДРА КОНСТИТУЦІЙНОГО І МУН

Завантажити
Правовий статус депутата представницького органу місцевого самоврядування
Тип роботи: курсова робота

ФГОУ ВПО «Московська державна академія водного транспорту»

Омское представництво.

Заочна форма навчання.

Курсова робота

з дисципліни: Муниципальное право

на задану тему: Правовий статус депутата

представниц

Завантажити
Правове положення муніципального службовця органів місцевого самоврядування
Тип роботи: реферат
Поняття «муніципальна служба» порівняно нове до нашого законодавства. До початку організації місцевої влади на засадах самоврядування та становлення місцевого самоврядування ролі самостійної форми здійснення влади народу поняття «муніципальна слуЗавантажити
Органи і особи місцевого самоврядування
Тип роботи: контрольна робота

1. Поняття і системи органів прокуратури та посадових осіб місцевого самоврядування. Поважні органи місцевого самоврядування

 

Органи місцевого самоврядування – це органи місцевих самоврядних територіальних співтовариств, якими їх пі

Завантажити
Відповідальність органів прокуратури та посадових осіб місцевого самоврядування
Тип роботи: стаття
Чихладзе Л.Т.
1. Поняття відповідальності органів прокуратури та посадових осіб місцевого самоврядування
Відповідальність органів прокуратури та посадових осіб місцевого самоврядування — це неприємних наслідків, наступаючі у разі
Завантажити
Поняття і системи джерел муніципального права. Європейська Хартія місцевого самоврядування
Тип роботи: контрольна робота

1. Поняття і системи джерел муніципального права

 

Поняття \"джерело муніципального права\" полягає в загальному понятті джерела права, визначеному ніж формою висловлювання права. Норми муніципального права, як й інші право

Завантажити