Коротко про сайт

RefList.Su - це найбільша колекція рефератів. На сайті RefList.su Ви знайдете безліч цікавих робіт і статей: реферати, дипломні, курсові роботи, шпаргалки, контрольні та лабораторні роботи, топіки з англійської мови. На нашому порталі, Ви можете додавати свої матеріали, читати реферати користувачів, використовувати пошук по сайту. Також в RefList.su можна почитати викладу, доповіді, квитки, твори. Колекція рефератів доступна для всіх безкоштовно і без відправки смс, і реєстрації.

Реклама

Товари

Реферат на тему Відповідальність за порушення податкового законодавства скачати

Розділ: Податки, оподаткуванняТип роботи: реферат
Страница 1 из 3 | Следующая страница

Курсова робота

із дисципліни "Фінансове право"

на задану тему: Відповідальність за порушенняподаткового законодавства

Київ – 2001

Зміст

Вступ 3

1. Поняття та види порушення податкового законодавства 5

2. Підстави застосування відповідальності за порушення податкового законодавства 10

3. Види відповідальності за порушення податкового законодавства. 15

4. Особливості застосування фінансових санкцій за порушення податкового законодавства. 21

Висновки 25

Список використаної літератури 26

Вступ

Податки являють собою обов'язкові збори, стягнуті Державою з суб'єктів, що хазяюють, й із громадян по ставці, встановленій в законному порядку. Податки є необхідною ланкою економічних відносин у суспільстві із моменту виникнення держави. Розвиток й зміну форм державного улаштую завжди супроводжується перетворенням податкової системи.

У сучасному цивілізованому суспільстві податки – основна форма доходів держави. Крім цієї суто фінансової функції податковий механізм використовується для економічного впливу держави на суспільне виробництво, його динаміку й структуру, на стан науково-технічного прогресу.

Кожна людина винна реально уявляти, як складаються його відносини із Державою із приводу оподатковування. Знання податкових проблем є частиною загальноекономічної культури бізнесу.

Змінюються ставки податків, об'єкти оподатковування, скасовуються самі пільги й вводяться нові, уточнюються джерела сплати податків. Численні зміни й доповнення вносяться в інструктивний й методичний матеріал по податках. Усе це різко збільшує потік інформації із оподатковування, за яким складно устежити, але й необхідно вчасно одержати. Незнання законів не звільняє від відповідальності за їхнє невиконання.

Процес формування норм податкового законодавства виявив особливу актуальність установлення відповідальності за податкові порушення. Пряма залежність державного бюджету від податкових надходжень зробила такого роду відповідальність однієї із головних складових системи податкових правовідносин й зажадала її глибокої правової регламентації. У умовах формування в Україні ринкових відносин, різноманіття форм власності, становлення захисту економічних прав людини правова відповідальність ґрунтується на нових принципах. Подальший розвиток податкового законодавства неможливо без виділення такого важливого запитання як податкові порушення.

Відповідальність за податкові порушення формується у межах спеціального регулювання майнових відносин при оподатковуванні. Нерідко створюється суперечлива ситуація, породжена цивільно-правовим характером майнових відносин й адміністративно-правовим характером податкових відносин, що винне бути роз'яснено нормами спеціальних податкових законів1.

1. Поняття та види порушення податкового законодавства

Інтенсивний розвиток ринкових механізмів вимагає пере творення всіх елементів системи оподаткування. З'являються нові податки, механізми їхні обчислення й сплати, конкретизу ються повноваження органів влади різноманітних рівней й кому петенції. З'являється податкова поліція, принципово змінюється набір й зміст функцій, що виконують контрольно-ревізійні уп равління. Подібні зміни пов'язані із необхідністю підсилення контролюючих механізмів у галузі оподаткування, що виклика не бурхливим зростанням й якісним перетворенням податкових важелів.

Діяльність контролюючих органів пов'язана із наглядом із боці держави за виконанням платником податків своїх зобов'я зань перед Державою із повного й своєчасного внесення податкових платежів у відповідні бюджети чи фонди. Проте туди не завжди поступають кошти в тій кількості, на якої розраховували при плануванні бюджету, й було б б неправильним бачити в цьо му лише правопорушення, невиконання платником своїх про в'язків. Бюджети позбавляються надходжень за рахунок двох процесів: відхилення від сплати податків й правомірного обходу податку.

Правомірний обхід податку.

У основі правомірного обходу податку лежати шляхи й мож ливості несплати податку, наданіі законодавцем, тобто обумов лені недосконалістю законодавства. У даному випадку платник податку використовує прогалини законодавства, що пов'язані як з недосконалістю податкових норм, їхні закріпленням, то й із ситуаціями, коли законодавець надає платнику право вибору чи межі, у межах які останній може зверни найбільш вигід ний для собі варіант (наприклад, при наданні податкового кре диту, встановленні деяких ставок місцевих податків й зборів).

Існують такі варіанти легального догляду від оподатковування:

Специфіка об'єкта обкладання. Нерідко використовуються операції СВОП, зміст які складається в продажі цінного папера на фондовій біржі і одночасній покупці такого ж папера. Зв'язано це із відведенням від оподатковування доходів, вложенных у державні й місцеві папери. Наприклад, перетворення корпоративних цінних паперів у муніципальні облігації дозволяє зменшити ставку оподатковування із 70 % до 0.

Специфіка суб'єкта обкладання. При сімейному обкладанні можливий розподіл оподатковуваного прибутку між чоловіками із метою мінімізації податку.

Сполучення прогресивного й пропорційного обкладання. Це дозволяє вивести з-під реальної ставки, наближеної до максимального рівня, дохід, у відношенні якого застосовується середня чи знижена ставка, що вигідніше, ніж застосування єдиної ставки по всій сумі в цілому.

Диференціація доходів від різного майна. У основі цого методу лежати різні умови обкладання коштів, розташовуваних у різних видах цінних паперів чи депозитів.

Спосіб обкладання, при якому вибирається найбільш вигідний. Так було в італійському законодавстві податки на сільськогосподарські угіддя розраховуються на основі кадастру, що переглядається якщо в 5-10 років. Інфляційні процеси за цей період значно зменшують реальні перерахування платників.

Високі ставки обкладання провокують втеча в офшорні зони, недоспоживання населення, переселення населення в пригороди по податкових розуміннях. Незвичайна система «переваги грошей», при якій багато платників тримають свої кошти в грошах, щоб уникнути сплати податків на нерухомість.

Ухилення від сплати податку.

Правомірний обхід податку доповнюється відхиленням від сплати податку, що являє собою досить різноманітну групу податкових правопорушень. Зміст цих правопорушень полягає в неналежному виконанні зобов'язань платника перед бюд жетом.

Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів може бути вчинене, наприклад, шляхом2:

- неподання документів, пов'язаних з їхні обчисленням й сплатою до бюджетів чи державних цільових фондів (податкових декларацій, розрахунків, бухгалтерських звітів й балансів тощо);

приховування об'єктів оподаткування;

заниження цих об'єктів;

заниження торб податків, зборів, інших обов'язкових платежів;

приховування факту втрати підстав для одержання пільг із оподаткування.

Неподання документів, пов'язаних із обчисленням й сплатою обов'язкових платежів, полягає в умисному неподанні до органів державної податкової служби в установлень рядків декларацій про прибуток суб'єктів підприємницької діяльності чи фізичних осіб, про сплату інших обов'язкових платежів тощо. Неподання податкової декларації, як правило, є одночасно й приховуванням об'єктів оподаткування.

Під приховуванням об'єктів оподаткування треба розуміти невідображення у звітних документах, котрі подаються до податкових органів, будь-яких об'єктів оподаткування - прибутку (прибутку), доданої вартості робіт, продукції, послуг тощо.

Заниженням об'єктів оподаткування є: зменшення його бази шляхом невідображення у поданих до податкових органів звітних документах повного обсягу об'єктів оподаткування, умисно неправильне обчислення бази оподаткування, заниження податкової ставки тощо, внаслідок чого податки, збори, інші обов'язкові платежі сплачуються платником податку над повному обсязі. В частности, заниження оподатковуваного прибутку може полягати в частковому чи повному невключенні до нього коштів, одержаних від виконання робіт, надання послуг тощо.

Під заниженням торб податків, зборів, інших обов'язкових платежів слід розуміти умисно неправильне обчислення тихий їхні торб, що підлягають сплаті до бюджетів чи державних цільових фондів при правильному відображенні об'єктів оподаткування (без заниження останніх чи їхні приховування).

Залежно від характеру поведінки й діяльності суб'єктів по даткових правовідносин можна також виділити ще одна частка порушення податкового законодавства – це стягнення надлишкових торб податків — умисні дії ро бітників податкових органів по необгрунтованому стягненню торб податкових платежів з платників (активна діяльність й у податкового органу, здійснюючого свої повноваження із порушенням задо нодавства).

Важливе місце у галузі оподаткування займає примус, який являє собою систему за ходів, що застосовуються уповноваженими органами по відно шенню до осіб при порушенні ними обов'язків по сплаті по датку й притягненню до відповідальності при вчинені податко вого правопорушення.

Заходь податкового примусу характеризуються певними ознаками:

регулюються нормами фінансового права, а також адміні стративно-процесуальними (інколи й нормами кримінального права);

застосовуються по відношенню юридичних й фізичних осіб;

використовуються для забезпечення надходжень подат кових платежів;

припускають застосування фінансових санкцій, заходів адміністративного й кримінального покарання;

припускають позасудове застосування заходів податко вого примусу;

податковий примус поєднує стягнення податкових пла тежів (тобто в тихий розмірах, що зумовлені певними податкови ми обов'язками платників) й стягнення податків (із урахуванням санкцій за прострочення, відхилення тощо, тобто відхилення від виконання податкових обов'язків).

Реалізація примусу в сфері оподаткування здійснюється попереджувальними, припиняючими й відновлюючими заходу ми. Попередження здійснюється державними органами, конт ролюючими правильність обчислення й внесення податків. При пинення пов'язане вже із впливом на платників, що здійснюється юридичне владними (припинення операцій, ліквідація підприє мства, вилучення документів). Відновлювані заходь пов'язані із відшкодуванням збитків, причинених податковим правопору шенням. При цьому особливості застосування штрафів, пені включають й тих суми, котрі були б одержані бюджетом при своє часному надходженні та використанні податків й платежів.

2. Підстави застосування відповідальності за порушення податкового законодавства

Проблеми відповідальності за податкові правопорушення є однієї із найбільш дискусійних сфер податкового права. Якоюсь мірою це пояснюється, мабуть, певною комплексністю виникаючих при цьому питань. Адже санкції за податкові провини й злочини додатково до фінансового регулюються і адміністративним, й трудовим, й карним правом.

Підставою податкової відповідальності є правопорушення, що відрізняється відповідними ознаками. Докладно ми не будемо зупинятися на їхній характеристиці, оскільки смердоті традиційні для будь-якого правопорушення:

а) протиправність виражається в порушенні певних податкових норм;

б) караність, особливістю якої в податкових санкціях є відрив (у деяких випадках) стягнення (покарання) від провини платника (на цьому ми зупинялися вище);

в) винність (у формі дії чи бездіяльності);

р) причинний зв'язок між протиправною дією й настали в результаті його негативними наслідками.

Податкове правопорушення — протиправне, винне діяння (дія чи бездіяльність) особини, зв'язана із невиконанням чи неналежним виконанням обов'язків по сплаті податку, за яку встановлена юридична відповідальність. Відповідальність у цій галузі не обмежується невиконанням лише фінансових зобов'язань, адже несвоєчасна здача звіту платником теж тягне за собою штраф, а це можна із дуже великою натяжкою віднести до фінансових зобов'язань.

Об'єктом правопорушення є суспільні відносини, що складаються із приводу забезпечення надходження податків й обов'язкових платежів у бюджет й відповідні фонди між суб'єктами податкових правовідносин.

Суб'єктом правопорушення виступає особа, що відповідно до закону зобов'язано сплачувати податки у відповідному розмірі і у встановлений годину. Переважно суб'єктом податкового правопорушення виступає платник податку, але й лише у тому випадку, коли на ньому лежить обов'язок обчислювати й сплачувати податок. Колі ж ці обов'язки лежати на підприємстві, що виплачує дохід (при перерахуванні прибуткового податку із громадян), суб'єктом відповідальності (за неправильне числення, утримання податку, несвоєчасне перерахування його до бюджету) є підприємство-джерело виплат. Саме тому вчасно не утримані чи не перераховані до бюджету суми податків, що підлягають утриманню в джерела виплати при прибутковому обкладанні громадян, стягуються податковими органами із підприємств, що виплачують доходи фізичним особам, у безперечному порядку із накладенням штрафу.

Класифікація податкових правопорушень може здійснюватися за різними критеріями:

а й у залежності від об'єкта:

— приховання прибутку;

— заниження прибутку;

— відсутність обліку об'єкта оподатковування чи ведення його обліку із порушенням установленого порядку:

— несвоєчасна сплата податку;

— ненадання документів й іншої інформації й т.д.;

б) у залежності від спрямованості діянь.

— правопорушення проти системи податків;

— правопорушення проти прав й воль платників податків;

— правопорушення проти порядку ведення бухгалтерського обліку й звітності;

— правопорушення проти контрольних функцій податкових органів й т.д.;

в) у залежності від характеру санкцій й галузей, їхнього регулюючих:

— фінансова;

— адміністративна;

— карна;

— дисциплінарна;

р) у залежності від ступеня суспільної небезпеки:

— податкові злочини;

— податкові правопорушення.

У залежності від характеру дій податкові злочини й правопорушення можна згрупувати у трьох групи:

А. Правопорушення, що припускають карну й фінансову відповідальність:

— відхилення від постановки на облік у податкових органах;

— відхилення від подачі податкової декларації;

— відхилення від ведення обліку;

— дії, спрямовані на зменшення податків (зборів);

— дії, спрямовані на неправомірний залік чи Повернення податку чи збору;

— відхилення від оподатковування.

У. Податкові злочини:

— розголошення податкової таємниці;

— втрата документів, що містять податкову таємницю.

З. Правопорушення, що припускають адміністративну й фінансову відповідальність:

порушення платником податків порядку постановки на облік у податкових органах;

порушення порядку представлення в податкові органи відомостей, необходимых для ведення обліку платників податків;

порушення порядку представлення інформації про відкриття рахунка в банку;

порушення порядку представлення податкової декларації;

порушення порядку ведення обліку;

порушення порядку збереження документів, зв'язаних із оподатковуванням;

— відмовлення від видачі документів й інших відомостей;

порушення банком порядку відкриття рахунка платникові податків;

— недотримання порядку користування майном, на яку накладений арешт;

— образу посадової особини податкового органу;

— відмовлення свідка від дачі пояснень;

— незаконний вплив на податковий орган й інші.

Критерії класифікації податкових правопорушень:

У основі подібної класифікації лежати дві групи критеріїв, котрі й дозволяють віднести конкретне правопорушення до певного виду:

1. Кількісні:

- термін відхилення, непредставлення (наприклад: відхилення від постановки на облік протягом более 180 днів припускає відповідальність відповідно до карного законодавства. Якщо подібний термін перевищує 60 днів, але й не досягає 180, платникові податків грозять фінансові санкції);

- розмір несплачених, прихованих торб податків, зборів (так, податковим злочином якщо розглядатися відхилення від постановки на облік у податкових органах, якщо сума податків чи зборів перевищить певну встановлену законодавством України суму).

2. Якісні — обставини, що характеризують суспільну небезпеку правопорушення. Одним із основних критеріїв у цій галузі законодавець звичайно виділяє форму провини. Так, навмисне непредставлення, відхилення від подачі податкової декларації карається відповідно до карного законодавства. Ненавмисне (через недбайливість й т.д.) припускає более м'які санкції.

Наприклад, відповідно до

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Поділіться рефератом Відповідальність за порушення податкового законодавства

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Відповідальність за порушення податкового законодавства

Права й обов'язки платників податків під час проведення податкових перевірок
Тип роботи: реферат

Права й обов'язки платників податків під час проведення податкових перевірок

Отже, право податкові органи здійснювати перевірки закріплено ст. 31 таки Податкового кодексу Російської Федерації (далі - НК РФ), а порядок проведення подат

Завантажити
Ухиляння сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів (ст.212 КК України)
Тип роботи: реферат

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСУ І ПРАВА
ФИЛИАЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

До У Р З Про У А Я Р А Б Про Т А з дисципліни
“Кримінальну право” на задану тему
Завантажити
Акцизи: проблеми визначення платника податків, об'єкта оподаткування, податкової бази, порядку й термінів сплати
Тип роботи: реферат

Акцизи: проблеми визначення платника податків, об'єкта оподаткування, податкової бази, порядку й термінів сплати

НО-062. Хомутецкая М. Н.

Пунктом 3 статті 11 НК РФ встановлено, що поняття «платник податків», «об'єкт о

Завантажити
Відповідальність платників податків порушення податкового законодавства
Тип роботи: реферат
ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ ПРИ УРЯДІ РФ
Кафедра «Податки і оподаткування»
КУРСОВАЯ РОБОТА
на задану тему:
«Відповідальність платників податків порушення податкового законодавства»
Студентки грн. М 3-3
Завантажити
Про сплату податкових та інших обов'язкових платежів до процесі конкурсного виробництва з банкрутство організацій
Тип роботи: реферат
С.А. Камоликова, р. Тула
Практика проведення процедури банкрутства організацій виявила низка запитань, пов'язаних із виконанням ними обов'язків платника податків. У цьому хотілося б на особливостях сплати податкових та інших обов
Завантажити
Відповідальність господарюючих суб'єктів порушення законодавства у галузі якості продукції, робіт, послуг
Тип роботи: курсова робота

Заснування освіти «Барановичский державний університет»

Інститут підвищення кваліфікації, і перепідготовки кадрів

у сфері економіки й освіті

курсова робота

на задану тему

Відповідальність господарюючих

Завантажити