Коротко про сайт

RefList.Su - це найбільша колекція рефератів. На сайті RefList.su Ви знайдете безліч цікавих робіт і статей: реферати, дипломні, курсові роботи, шпаргалки, контрольні та лабораторні роботи, топіки з англійської мови. На нашому порталі, Ви можете додавати свої матеріали, читати реферати користувачів, використовувати пошук по сайту. Також в RefList.su можна почитати викладу, доповіді, квитки, твори. Колекція рефератів доступна для всіх безкоштовно і без відправки смс, і реєстрації.

Реклама

Товари

Реферат на тему Поняття міжнародного екологічного права. Міжнародні екологічні правовідносини скачати

Розділ: екологічне правоТип роботи: реферат
Страница 1 из 3 | Следующая страница
Інститут Світовий Економіки і Информатизации РЕФЕРАТ По курсу: «Екологічний право»

На тему: «Поняття міжнародного екологічного права. Міжнародні екологічні правовідносини»

Викладач:

Ібрагімов Володимир Хамзатович

р. Москва

2001

Запровадження

I. Поняття міжнародного екологічного права

II. Міжнародні екологічні правовідносини

Укладання Література Запровадження

Зацікавленість Росії у формуванні, розвитку і ефективному застосуванні міжнародного екологічного пра ва обумовлена небезпекою наростаючої глобальної екологи ческого кризи і відповідальністю Росії поряд з іншими країнами світу над його запобігання чи, по крайнього заходу, ослаблення. Продолжающий посилюватися антропогенний прес на природу порушує стан природного довкілля у світі, ви зывает занепокоєність всіх країн і народів та змушує перед приймати спільні зусилля, щоб збалансувати сущест вование людей Землі, соціально-економічному розвитку суспільства з жизнетворными можливостями природного довкілля. Існує безліч способів вирішення такого завдання. У тому числі головна роль відводиться праву, правовому регулювання людської поведінки.

З допомогою екологічно орієнтованого права, осно ванного на знаннях законів розвитку природи й суспільства, люди сподіваються дисциплінувати власне поведінку і жизнеде ятельность, щоб стихійний процес взаємодії общест ва з природою перетворити на усвідомлене і контрольоване раз витие, заключающее у собі піклування про збереженні, восстановле нии і поліпшення сприятливих умов життя людей. Такий підхід до рішенню завдання отримав назву концепції підвалина чивого розвитку та став принципом правовим регулюванням міжнародних відносин, що з людськими віз діями на довкілля.

Відповідно до ст. 79 Конституції РФ, Росія може участво вать в міждержавних об'єднаннях і передавати їм частьсвоих повноважень у відповідності з міжнародними договору ми, якщо це тягне обмеження права і свободи людини і громадянина і суперечить основам конституційного ладу Російської Федерації.

Стаття 15 Конституції РФ передбачає, що общеп ризнанные принципи і норми міжнародного правничий та між дународные договори Російської Федерації є склад іншої частиною її правової системи. Якщо міжнародним догово ром Російської Федерації встановлені інші правила, ніж законом, то застосовуються правила междуна рідного договору.

Дані становища мають універсальне значення і рас пространяются попри всі галузі російського права. Применитель але галузі охорони навколишнього середовища проживання і регулювання при родопользования можна сказати, що цим положе ниям міжнародне екологічне право у тому чи іншого сте пені постає як частина російського екологічного права.

I. Поняття міжнародного екологічного права.

Нині Росія є учасницею 78 багато сторонніх угод і основних протоколів до них у галузі охорони навколишнього середовища проживання і регулювання природопользова ния. Двосторонні угоди з питанням природоохорони і природокористування укладено Росією з усіма сусідніми країнами, і навіть з іншими країнами Європи, Азії, Америки.

Активна участь Росії у міжнародному природоохран ном співробітництві є складовим елементом її новим політики у охорони навколишнього середовища. Нове залежить від децентралізації екологічної політики, у наданні ширших правий і повноважень щодо участі у між дународных зв'язках владі суб'єктів федерації і місцевого самоврядування. Наприклад, в міждержавної програмі «Зелені легкі Європи» (збереження уцілілих лісових мас сивов у Центральній та Східній Європі) беруть активну участь влади Калінінградської, Псковської, Тверській, Новгородської та Ленінградської і влада Республіки Карелії. У зі трудничестве Фінляндією беруть активну участь населення і місцевої влади прикордонних районів Мурманської, Ленінградської і Республіки Карелії.

Росія є учасницею всесвітнього процесу у рам ках рішень Конференції ООН по навколишньому середовищі розвитку (1992 р.). Прийнято Національний план дій зі окру жающей середовищі (18 липня 1994 р.), розроблений відповідність до рішеннями Конференції по навколишньому середовищі розвитку й у виконання Програми дій щодо захисту довкілля до Центральної і Східної Європи, ухваленій у апре ле 1993 р. в Люцерні (Швейцарія) на конференції «Окружаю щая середовище для Європи».

Росія бере активну участь у реалізації міжнародних конвенцій про біологічне розмаїття, про кліматичних змінах, про захист озонового шару, про трансприкордонному загряз нении повітря великі відстані, про міжнародної тор говле видами дикої фауни і флори, які перебувають під каро зой зникнення та інших.

Сучасне міжнародне екологічне право — фор мирующаяся галузь загального (публічного) міжнародного пра ва. Це сукупність норм, вкладених у регулювання міждержавних та інших міжнародних взаємин у цілях забезпечення раціонального використання природних ресурсів немає і збереження сприятливих природних умов життя людей Землі у сфері сучасного і бу дущих поколінь.

Мета міжнародного екологічного права — служити юридичним інструментом регулювання людської поведінки через встановлення взаємних правий і обязаннос тей держав та інших суб'єктів міжнародних отноше ний у сфері взаємодії суспільства із навколишньою його за рідний середовищем.

Предметом регулювання міжнародного экологическо го права є міжнародні екологічні відносини, тобто відносини, безпосередньо чи опосередковано пов'язані з природним середовищем.

Зародження та розвитку міжнародного екологічного права має порівняно недовгу історію. Однак у современ ный період подальше формування цій галузі междуна рідного права відбувається дуже інтенсивно.

У стадії правове регулювання международ ных відносин з використання і охорони природних ресур сов розвивалося з урахуванням двосторонніх міждержавних договорів. Однією із перших була Конвенція про ловлі устриць і рибальстві біля берегів Великобританії та Франції від 2 серпня 1839г.

Однією із перших багатосторонніх конвенцій була Конвен ция про судноплавстві на Рейні, ув'язнена в 1868 р. і утримуючи щая вимоги про охорону вод цієї річки від забруднення.

На цей час у світі налічується понад 1600 багатосторонніх універсальних (глобальних) і регіональних міжнародних конвенцій і більше 3 тисяч двосторонніх до говірок в цілому або частково присвячених охороні окру жающей довкілля й регулювання використання за рідних ресурсів. Зростання числа міжнародно-правових актів екологічного спрямування триває, хоча вже цілком обгрунтовано запитали про забезпечення насамперед виконання вимог міжнародного экологичес кого права. У цьому питанні дедалі більше концентрується внима ние в Процессе міжнародного співробітництва.

Першим великим багатостороннім заходом у цій галузі можна вважати Конференцію з питань міжнародної ох рани природи, що відбулася 17—19 листопада 1913 р. в Бер не (Швейцарія) і де брала участь Росія. На Кон ференций було підписано Угоду про заснування Консуль тативной комісії з міжнародної охорони природи.

У 1948 р. Міжнародний союз охорони навколишнього середовища і природних ресурсів (МСОП), що у жовтні 1996 р. проводив свою 20-ї Генеральну асамблею, яка дістала звання « Світовий конгрес з охорони природи ».

18 грудня 1962 р. Генеральна Асамблея ООН у своїй XVII сесії прийняла резолюцію «Економічний розвиток і охорона природи», у якій відзначається, що охорона природи повинно бути заздалегідь і, у разі, одне тимчасово з економічним розвитком з урахуванням ефективного внутрішнього законодавства і журналіста міжнародного права. Реко мендуется всіляко підтримувати Міжнародна телекомунікаційна спілка вохра ны природи й природних ресурсів тощо міжнародних організацій з цілями, і навіть широко привле кать громадськість вирішення завдань охорони навколишнього середовища.

Питання охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів опинилися у програмах діяльності ряду органів прокуратури та спеціалізованих установ Організації Объ единенных Націй, як-от ЭКОСОС.-ЕЭК, ЮНЕСКО, ФАО, ВООЗ, МАГАТЕ, і навіть багатьох міжнародних правительст венних і неурядових організацій.

У червні 1972 р. відбулася Стокгольмская конференція ООН по оточуючої людини середовищі, яка прийняла Декла рацію принципів, і План дій, що започаткували ши рокой і багаторічної природоохоронної діяльності Програм ми ООН по навколишньому середовищі (ЮНЕП). Двадцять років, у червні 1992 р. Конференція ООН по навколишньому середовищі разви тию, продовжуючи традиції Стокгольмської конференції, рас дивилася стан справ із охорони навколишнього середовища у мирі та визначила подальші кроки людства у досягненні мети сталого розвитку. Прийняті Конференцією Декларації і « Порядок денний на XXI століття »(довгострокову програму) стали основними документами сучасного міжнародно го екологічного співробітництва вчених та розвитку міжнародної екологічного права. Задля неухильного соблю дения державами вимог міжнародного экологичес кого права міжнародною рівні проводиться велика ана литическая робота з оцінки стану міжнародного еко логічного права, його исполнимости й визначення заходів стиму лирования держав до виконання права.

II. Міжнародні екологічні правовідносини

Міжнародні екологічні правовідносини — урегу лированные правом відносини між державами й іншими суб'єктами міжнародного права щодо взаємодії людини, народів, міжнародного співтовариства із навколишньою природної середовищем.

Виділення на самостійну юридичну категорію цього кола громадських відносин відбиває віз растающую зацікавленість людства у тому відокремлений ном, всебічно узгодженому і ефективному правовому регу лировании.

За змістом до цієї категорії належать отноше ния по: визначенню юридичного статусу правового режи мало природного довкілля загалом та її складових елементів; изу чению і контролю її фізичного, хімічного, биологичес кого стану (моніторинг); використанню усіма припустимі ми способами природних ресурсів; навмисному преоб разованию природи; відтворення природних об'єктів; охороні — підтримці природного довкілля у сприятливому зі стоянні, і навіть інакші взаємини, безпосередньо чи опосередковано пов'язаний ные з впливом на навколишню природу чоловіки й чоло веческой життєдіяльності. До цієї категорії належать й відносини з запобігання та усунення шкідливих стихій ных впливів на людей, на з усіма її матеріальні ми і духовними цінностями.

Міжнародні екологічні правовідносини харак теризуются традиційними елементами структури — субъ ектами, об'єктами, взаємними правами і обов'язками учасників.

Суб'єктами, насамперед, є держави. Але водночас у міжнародних екологічних правоотноше ниях можуть брати участь, коли передбачено правовими нормами, нації, вищі народи, міжнародні урядові й неурядовими організаціями, юридичні і физичес киє особи, які діють міжнародній арені.

Об'єктами міжнародних екологічних правоотноше ний є природне середовище загалом, складові її елі менти, окремі природні об'єкти, більшість яких випадків є також об'єктами природокористування і природоохранения. Об'єктами міжнародних екологічних правовідносин може бути матеріальні процеси та явища, які з самого факту існування покупців, безліч їх жиз недеятельности і уособлюють взаємодія суспільства і природи.

Взаємні правничий та обов'язки учасників международ ных екологічних правовідносин утворюють велику про ласть юридично опосередкованих зв'язків всередині людства і може бути охарактеризовані стосовно сферам і перед позначкам природоохоронної діяльності.

У узагальненому поданні об'єктом міжнародно-правової охорони є вся природа планети Земля і око лоземного космічного простору не більше, за яких людина реально впливає на матеріальний світ. Але оскільки природне середовище має низку внутрішніх структурних підрозділів, різняться її елементи й объ екты. До того ж:

Світовий океан, який займає 2/3 площі поверхнос ти земної кулі. Поняттям «Світовий океан» охоплюються чотири наявних землі океану — Атлантичний, Індій ський, Тихий і Північний Льодовитий, і навіть все пов'язані із нею моря. Не ставляться до Світовому океану ізольовані моря, що містяться всередині материків, наприклад, Каспійське море.

Материки, що є основна будівля і безпосередній ное життєвий простір у розвиток людства. Тра диционно цим поняттям охоплюють весь природний кому плекс, міцно пов'язані з сухопутної поверхнею Землі, тобто. грунту, надра землі, водні ресурси, рослинний і живіт ный світ. Проте останні роки відбувається дифференциа ция природних об'єктів у сфері міжнародно-правової ох рани й поступово отримують самостійне зізнання у ка честве охоронюваних об'єктів міжнародні річки й інші материкові водойми, мігруючі тварини, які про водять окремі періоди життя біля різних країн й у міжнародних просторах, інші природні багатства, належать двом або декільком країнам.

Атмосферный повітря — газоподібна оболонка земної кулі, що між поверхнею Землі та космічним про странством. Склад газів атмосферного повітря є отно сительно постійним, містить у певних пропорціях кисень, азот, вуглекислий газ, завдяки чому забезпечує ся одну з основних фізіологічних потреб живих репетування ганизмов — подих, і навіть ряд процесів обміну речовин, у природі.

Космос — все матеріальне простір, лежаче за пре справами Землі та її атмосфери. Космічне простір біс звісно. Але сфера впливу людей обмежена найближчим до Землі районам. Тому, за рівні розвитку про изводительных сил, який обумовлює процеси проник новения людини у космос, в міжнародно-правової охороні потребує лише деякі з космосу, саме, навколоземне косми ческое простір, природний супутник Землі — Місяць, планети Сонячної системи, поверхні яких досягають космічні кораблі.

Незалежно від наведеної класифікації природні об'єкти з урахуванням відмінностей у їх правовому режимі подразделя ются на які під національної юрисдикцією чи контролем окремих держав — внутрішньодержавні природ ные об'єкти і срібло поза національної юрисдикції, або контролю — міжнародні, інтернаціональні природні об'єкти.

До об'єктах, що під національної юрисдик цией чи контролем, належать природні багатства маті риков біля окремих держав, багатства, знаходячи щиеся не більше прибережних територіальних морських вод, континентального шельфу і виключних економічних зон. Правовий режим внутрішньодержавних природних объ ектов визначається внутрішнім правом кожної країни. У соот ветствии до нових норм внутрішнього права вирішується питання соб ственности на природні об'єкти: можуть належати державі, приватних осіб, державним, кооператив ным, громадських організацій, котрий іноді міжнародним співтовариствам. Внутрішнє право

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Поділіться рефератом Поняття міжнародного екологічного права. Міжнародні екологічні правовідносини

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Поняття міжнародного екологічного права. Міжнародні екологічні правовідносини

Регіональні міжнародні організації як суб'єкти міжнародного права
Тип роботи: реферат
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
КУРГАНСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра цивільно-правових дисциплін
Тема РЕГІОНАЛЬНІ МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК
СУБЪЕКТЫ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА.
ДИПЛОМНАЯ РОБОТА
Завантажити
Галузі, суб'єкти та організаційні принципи міжнародного права
Тип роботи: реферат

Запровадження. Міжнародне право з'явилося разом із виникненням держави й внутрішньодержавного правничий та минуло важкий шлях розвитку. Істотним чинником вдосконалення міжнародного права з'явилися прогресивні зміни у стані грома
Завантажити
Суб'єкти сучасного міжнародного права
Тип роботи: реферат
27.02.2003 ХГАЭП, СОДЕРЖАНИЕ
27.02.2003 2
ХГАЭП, 2
ЗАПРОВАДЖЕННЯ 3
1. Поняття і різноманітні види та ознаки суб'єктів міжнародного права. 4
Держави - основні суб'єкти міжнародно
Завантажити
Об'єкти міжнародної правової охорони навколишнього середовища
Тип роботи: курсова робота
Зміст

Запровадження

1. Об'єкти міжнародної правової охорони навколишнього середовища

2. Международно-правовая охорона атмосфери Землі, навколоземного і космічного простору

3. Международно-правовая охорона Світового океану

Завантажити
Суб'єкти міжнародного права
Тип роботи: реферат
Поняття й ті види суб'єктів міжнародного права. Як справедливо зазначає проф. Г.В. Ігнатенка, основне властивість суб'єкти міжнародного права – \"юридична спроможність до самостійним міжнародним діям, включаючи створення узгоджених Завантажити
Громадяни як суб'єкти міжнародного права
Тип роботи: реферат

Запровадження.
Предметом кожної галузі права є певна сфера громадських отношений(человеческих связей),регулирование яких здійснюється нормами цій галузі права. Адміністративне право- одне з самостійних галузей права,представляющая с
Завантажити