Коротко про сайт

RefList.Su - це найбільша колекція рефератів. На сайті RefList.su Ви знайдете безліч цікавих робіт і статей: реферати, дипломні, курсові роботи, шпаргалки, контрольні та лабораторні роботи, топіки з англійської мови. На нашому порталі, Ви можете додавати свої матеріали, читати реферати користувачів, використовувати пошук по сайту. Також в RefList.su можна почитати викладу, доповіді, квитки, твори. Колекція рефератів доступна для всіх безкоштовно і без відправки смс, і реєстрації.

Реклама

Товари

Реферат на тему Особливості формування майн господарських товариств та наукових товариств. Права й учасників скачати

Розділ: господарське правоТип роботи: реферат
Страница 1 из 4 | Следующая страница

Зміст:

Запровадження 2

1. Повне товариство 3

1.1 Організація діяльності повного товариства 4

1.2 Правове положення учасника повного товариства 5

2. Товариство на вірі (командитне товариство) 7

2.1 Організація діяльності командитного товариства 7

2.2 Правове положення учасника командитного товариства 8

3. Суспільство з обмеженою відповідальністю 10

3.1 Права й обов'язки членів товариства 10

3.2. Майно суспільства 13

3.3 Управління у суспільстві 14

4. Акціонерне суспільство 17

4.1 Органи управління суспільством 18

4.1.1Общее зборів акціонерів 18

4.1.2 Рада директорів 20

4.1.3 Виконавчий орган 21

4.2 Статутний капітал. Акції і облігації АТ 21

4.3 Форми і продовжити терміни оплати акції. Фонди АТ. 22

4.3.1 Чисті активи АТ 22

4.3.2 Дивіденди АТ. Реєстр акціонерів АТ. 23

Запровадження.

Основу будь-який економіки становить виробництво - виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг. Без виробництва може бути споживання, можна тільки що час про едать заможність, залишившись зрештою ні із чим. Саме тому підприємство є основним ланкою економіки. Від наскільки ефективна діяльність підприємств, яке їхній фінансовий стан, соціальне "здоров'я", залежить стан всієї економіки. Підставою складної піраміди 'економіки нашої країни є підприємства.

Коли ми знайомимося із будь-яким промисловим предпри ятием, передусім бачимо заводські корпусу, устаткування, транспортні системи, комунікації, тобто. виробничо-технічний комплекс.

А, щоб повніше охарактеризувати підприємство, треба ознайомитися з системою збуту продукції, колом потребите лей, системою постачання і постачальниками сировини, матеріалів, кому плектующих виробів, з'ясувати організаційно-правову форму підприємства, склад парламенту й вартість майна, взаємовідносини підприємства з фінансово-кредитними установами, государевому тощо. п. Без фінансово-комерційної роботи і відповідною правовою організації заходу не існують. Усе це форми рует економічне єдність підприємства.

З сказаного можна визначити поняття підприємства із двох точок зору. Відповідно до першої, підприємство - це майновий комплекс, використовуваний реалізації підприємницької діяльності. До складу підприємства, як имуще ственного комплексу входять всі види майна, призначені щодо його діяльності, включаючи земельні ділянки, будинку, споруди, устаткування, інвентар, сировину, продукцію, борги, фірмову найменування, товарні знаки, знаки обслуговування та інші виняткові права.

У той самий час підприємство це сукупність технологічних процесів, виробничих будинків, устаткування, але оп ределенное соціальне єдність, сформована технічними і репетування ганизационными процесами, економічними відносинами, скла дывающимися всередині підприємства. У разі поняття перед прийняття можна формувати так:

Підприємство - що господарська одиниця, що має зумовленому законом економічної й адміністративної са мостоятельностью, тобто. правами юридичного лина, органи зационно-техническим, економічним та соціальним единст вом, обумовленою спільністю цілей діяльності: производ ством і реалізацією товарів, робіт, послуг та придбанням при були.

Будь-яка підприємницька діяльність ввозяться певної організаційної форми підприємства. Вибір форми залежить частково від особистих інтересів та професії підприємця, але основному диктується об'єктивними умовами: сферою діяльності; наявністю коштів; гідністю тих чи інших форм підприємств; станом ринку.

Форма підприємництва — це система норм, визначальна внутренни відносини між партнерами підприємством, з одного боку, й стосунку цього підприємства коїться з іншими підприємствами державними органами — з іншого. Існують такі основні форми підприємництва:

індивідуальні;

колективні;

корпоративні.

Зазначені форми, своєю чергою, класифікуються малі і середні; великомасштабні.

Індивідуальні форми без утворення юридичної обличчя у вигляді підприємства ставляться до ініціативному індивідуальному предприни мательству. Капітал підприємця не виділяється з його особистого майна. Ризик поширюється попри всі його надбання.

У цілому нині індивідуальне підприємництво займає незначи тельное місце у виробничому секторі. Воно базується головним чином ручному праці і універсальних малопродуктивних засобах виробництва та недостатньою мірою використовує научно-техничес київ прогрес.

Наприкінці XX в. колективні форми підприємництва зайняли до минирующее становище - як і малому, і у великомасштабному биз несе.

Попри розходження державних законодавств, світова практика свідчить про наявність наступних колективних форм ділову активність:

господарські товариства;

господарські товариства;

акціонерні товариства;

асоціації, союзи.

Юридична назва зазначених форм колективного предприни мательства окремими країнах може згодом змінюватися, та їх репетування ганизационные форми і економічний зміст переважно сохра няются, вдосконалюються і є майже незмінними на протяже нии десятиліть.

1. Повне товариство

Повне товариство відповідно до п. 1 ст. 69 ДК відрізняється двома ос новными ознаками: підприємницька діяльність його (повних товаришів) вважається діяльністю самого товариства, а, по його зобов'язанням кожній із учасників відповідає усім своїм майном, зокрема і переданим товариству як вкладу. Цим зумовлене й особливо правового становища даної комерційної організації та її учачи стников.

Насамперед, товариство грунтується на лично-доверительных отноше ниях учасників, бо не виключена ситуація, коли угоду від імені това рищества уклав один учасник, а майнову відповідальність за нею (за браку майна товариства) нестиме інший учасник своїм особистим майном. Невипадково товариства з'явилися б і розвивалися ніж формою сімейного підприємництва.

Повні товариші відповідають за зобов'язаннями свого товариства толь до за браку в нього власного майна, тобто субсидиарно. Проте відповідальності всіх повних людей у цьому випадку носить солідарний характер, що, згідно із загальним правилом про права кредитора в солідарному зобов'язанні, дає можливість кредито рам товариства стягнути відповідний борг із однієї з учасників (зазвичай, найбільш забезпеченого), надавши йому потім можливість рассчи тываться з рештою учасників за правилами ст. 325 ДК.

Ця відповідальність робить зайвим пред'явлення особливих требова ний до складочному капіталу товариства, бо майно кожного з товаришів стає додаткової гарантією для можливих кредиторів. Тому закон не вимагає того що в товариства обов'язкового мінімуму складоч ного капіталу. Разом про те певний складочный капітал у товариства може бути, становлячи майнову базу його у цивільному оборо ті. З іншого боку, саме такий капітал насамперед іде на удовле творіння вимог кредиторів товариства. Тому, за зменшенні вартості чистих активів товариства до розміру меншого, ніж первона чально зареєстрований складочный капітал, товариство немає права рас пределять прибуток між учасниками. Адже це означала б рас прерозподіл з-поміж них майна товариства за наявності в останнього значних збитків, тобто, власне, початок про його ліквідацію. З урахуванням віз можности наступного пред'явлення вимог кредиторів та звернення стягнення на майно товаришів викладена вище ситуація означало б також фактичне розподіл між повними товаришами їхнього особистого майна.

1.1 Організація діяльності повного товариства

У товаристві кожного учасника має вони одностайно, за умови що установчим договором не передбачено інший порядок визначення голосів, що належать учасникам, наприклад, залежно від розміру внеску (вкладу). Цим й поява правила про единогласии всіх участни ков у вирішенні питань діяльності товариства, за умови що засновник ным договором прямо не передбачено випадків, коли рішення може з'явитися більшістю голосів.

Стаття 72 ДК передбачає найрізноманітніші можливості, кото рые може використати товариші під час справ товариства. Традицион ный спосіб - ведення справ товариства будь-яким (кожним) його учасником - мо жет бути замінений в установчому договорі, тобто за волі самих учасників, іншими варіантами: спільне ведення справ, яка передбачає одноголосне ре шение (згоду) всіх учасників скоєння кожної угоди товариства; покладання цих справ однієї чи навіть кількох найдосвідченіших учасників (у разі решта учасників товариства з метою угод від імені маємо отримати доручення від товаришів, яким засновник ным договором доручено ведення загальних справ).

Прибули і збитки повного товариства розподіляють між його навчаючи стниками пропорційно їх у спільному капіталі. Установчий договір чи спеціальну двосторонню угоду учасників можуть устано вити й інший порядок такого розподілу, наприклад порівну чи з урахуванням інших імовірних критеріїв.

1.2 Правове положення учасника повного товариства

Поруч із правомочностями, визнаними за будь-яким учасником суспільства, чи товариства, учасник повного товариства проти неї ознайомитися з його документацією навіть тоді, що він не уповноважений ведення справ від імені товариства. Адже з нього у разі не знімається необмежена відповідальність за борги товариства усім своїм майном, й тому він вправі бути, у курсі справ товариства вимагати у суді припинення повно мочий тих товаришів, хто недолжным чином веде справи товариства.

До обов'язків повного товариша належить подання внеску до про щее майно. Терміни і Порядок внесення визначаються установчим дого злодієм у його істотних умов. Проте половини вкладу учачи стник зобов'язаний внести на момент реєстрації повного товариства. У проти ном випадку він мусиш заподіювати передбачену установчим договором від ветственность за невиконання даної обов'язки, а за відсутності вказуванні у договорі має сплачувати 10 відсотків річних з невнесеної частини вкладу.

Найважливішою особливістю правового становища учасника повного това рищества є його необмежена відповідальність за борги товарищест ва усім своїм особистим майном, з урахуванням якою встановлено також пра вило про неможливість усунення когось із товаришів від участі у при былях і збитках.

Учасник повного товариства вправі передати земельну частку в спільному капіталі товариства (чи його частина) або іншому товаришу, або третій особі. Передача частки тягне і відповідні перехід всіх прав її колишнього власника до покупцеві. Тому згоду передати частки чи її частини іншій особі, не який бере участь в товаристві, необхідно одержати від інших учасників, оскільки цьому в товаристві з'являється нова дійова особа. За відсутності згоди когось із учасників на переду чу частки товариш вправі вийти з товариства.

Що стосується виходу учасника з повного товариства, який може зробити будь-якої миті за власним бажанням, він може вимагати від товариства видачі йому частини майна, що відповідає її частці в спільному капіталі. Розмір цієї частки визначається за балансом, зі ставляемому на даний момент вибуття товариша. У чиїх інтересах товариства встановлено правило у тому, що з підлогу ного товариства, заснованого визначений термін, можна лише за наявності поважної причини, та якщо з товариства, заснованого без вус тановления терміну, можна, лише попередивши звідси щонайменше як 6 місяців до фактичного виходу .

При выбытии учасника з товариства частки решти товаришів би мало бути відповідно збільшено, тобто арифметичне вираз частки минулого хіба що приростає до часток решти учасників. Але учреди тельным договором чи угодою учасників може бути встановлений й інший порядок розподілу цієї частки, наприклад порівну.

Що стосується смерті фізичної особи - учасника товариства або реорга низации учасника ньому юридичної особи вступ до повне това рищество їх спадкоємців чи правонаступників можлива тільки з дозволу від інших учасників, бо лично-доверительных відносин із новим учасником може і виникнути.

За наявності серйозних підстав, зокрема за грубе порушення однією з учасників товариства своїх зобов'язань чи виявлену нездатності його до розумного вести справи, такий учасник то, можливо по су ду виключили з товариства, якщо звідси відбулося одноголосне рішення залишених учасників.

Учасник вибуває з товариства при зверненні його успіхами креди торами стягнення йому в спільному капіталі товариства. Адже та де стягнення відповідно до ст. 80 ДК допускається лише за нестачі іншого її покриття своїх боргів. Отже, такий товариш не толь до позбавляється частки майні товариства, а й фактично неспроможний не сти додаткову необмежену відповідальність за борги товариства які з інші учасники відсутність потрібного при цьому иму щества. Проте, і поза таким учасником зберігається обов'язок протягом два роки після вибуття відповідати за борги товариства, бо виключається поява в нього у період іншого майна.

2.Товарищество на вірі (командитне товариство) Кількість учасників більше двох. Полными учасниками (тобто. учасниками, здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність й відповідають за зобов'язаннями товариства своїм майном) може лише індивідуальні підприємці і (чи) комерційні організації. Також має бути одна чи кілька учасників — вкладників (командитистів), яких зазнають ризик збитків, що з діяльністю товариства, не більше сум внесених ними вкладів і беруть участі у виконанні товариством підприємницької діяльності.

Мінімальний і максимальна величина складочного капіталу необмежений. Пов'язано це про те, що повні товариші відповідають за зобов'язаннями товариства усім своїм майном.

Товариство на вірі створюється для одержання прибутків і може займатися будь-який, не забороненої законом діяльністю. У цьому для певних видів діяльності необхідно отримання спеціального дозволу (ліцензії). 2.1 Організація діяльності командитного товариства

Управління діяльністю товариства на вірі здійснюється повними товаришами. Установчим договором товариства може бути передбачено випадків, коли рішення приймається більшістю голосів учасників. Кожен повний товариш має вони одностайно, якщо установчим договором не передбачено інший порядок визначення кількості голосів його. Кожен повний товариш незалежно від цього, уповноважений він вести справи товариства, вправі знайомитися з всієї документацією ведення справ. Відмова від рівня цього права або його обмеження, зокрема за згодою учасників товариства, незначні.

Кожен повний товариш має право діяти від імені товариства, якщо установчим договором встановлено, що це повні товариші ведуть справи спільно, або ведення справ доручено окремим учасникам. При спільному віданні справ товариства повними товаришами з метою кожної

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Поділіться рефератом Особливості формування майн господарських товариств та наукових товариств. Права й учасників

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Особливості формування майн господарських товариств та наукових товариств. Права й учасників

Господарські товариства ефективність діяльності підприємства
Тип роботи: курсова робота

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

ВОЛЖСКИЙ ІНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬСТВА І ТЕХНОЛОГІЙ

(ФИЛИАЛ) ДЕРЖАВНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УСТАНОВИ ВИЩОЇ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОСВІТИ

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ

АРХИТЕКТУРНО-СТР

Завантажити
Акціонерний капітал та акціонерні товариства
Тип роботи: курсова робота
Курсова робота з дисципліни “Економічна теорія”
Выполнил студент 1 курсу Левашов Олександре Сергійовичу, група 04-Э-МО2
Кубанський державний технологічний університет
Кафедра економічної теорії
р. Краснодар, 2005
Завантажити
Установчий договір товариства на вірі Єжов і Компанія
Тип роботи: реферат
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВІР ТОВАРИЩЕСТВА НА ВЕРЕ
\"_ЕЖОВ І КОМПАНІЯ _\"
“28 \" Июня_ 1997 р.
1. Найменування, місцезнаходження і термін діяльності Товариства:
1.1 Громадянин Російської Федерації Єжов
Завантажити
Господарські товариства їх види. Суспільство з обмеженою відповідальністю
Тип роботи: реферат
Господарські товариства їх види. Суспільство з обмеженою відповідальністю
(повне товариство і товариство на вірі): поняття, освіту, установчі документи, складочный капітал та обов'язки учасників товариства 1. Повне товариство (ст. 69)
Завантажити
Правове положення акціонерного товариства
Тип роботи: реферат
З про буд е р ж а зв і е
Запровадження
Глава I. Поняття, основні засади і типи акціонерних
товариств.
& 1. З розвитку акціонерних товариств.
& 2. Поняття реа
Завантажити
Організація і діяльність акціонерного товариства
Тип роботи: реферат

1. ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Перетворення державних підприємств у акціонерні товариства - один напрям роздержавлення власності, передбачену у Законі \"Про власність у СРСР\". Разом із цим у
Завантажити