Коротко про сайт

RefList.Su - це найбільша колекція рефератів. На сайті RefList.su Ви знайдете безліч цікавих робіт і статей: реферати, дипломні, курсові роботи, шпаргалки, контрольні та лабораторні роботи, топіки з англійської мови. На нашому порталі, Ви можете додавати свої матеріали, читати реферати користувачів, використовувати пошук по сайту. Також в RefList.su можна почитати викладу, доповіді, квитки, твори. Колекція рефератів доступна для всіх безкоштовно і без відправки смс, і реєстрації.

Реклама

Товари

Реферат на тему Коммандитные суспільства скачати

Розділ: господарське правоТип роботи: реферат
Страница 1 из 2 | Следующая страница

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КРИМСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Реферат

за курсом «Фінансова діяльність господарюючих суб'єктів»

на задану тему: «Особливості діяльності командитних товариств».

Виконала студентка финансово-учетного факультету спеціальності «Фінанси» групи Ф-41-99

Левшук Наталя

Сімферополь 2003

Коммандитным суспільством визнається суспільство, у якому разом із однією або більш учасників, здійснюють від імені суспільства підприємницьку діяльність й несучих відповідальність за зобов'язаннями суспільства усім своїм майном, є одна чи більше учасників, відповідальність яких обмежується внеском на майнових питаннях суспільства (вкладників).

Якщо коммандитном суспільстві беруть участь двоє чи більше учасників із повної відповідальністю, вони несуть солідарну відповідальність за борги суспільства.

Коммандитное суспільство, як і повне, за своїми правовим характеристикам може стосуватися до персональним об'єднанням. Особливістю командитного суспільства, отличающей його від повного суспільства, є у ньому двох різняться зі свого правовим статусом категорій учасників – повних учасників (комплементариев) і вкладників (коммандистов). На повних учасників покладаються обов'язки із управління суспільством, ведення від імені підприємницької діяльності, вони відповідають усім своїм майном за зобов'язаннями суспільства. Функції вкладників ограничива ются наданням суспільству певного капіталу обмін що у прибутку суспільства.

Виникає командитне суспільство, у тому випадку, ког так повні учасники неспроможна власними зусилля ми сформувати необхідний діяльності суспільства капітал. Для акумулювання такого капіталу склад суспільства допускаються вкладники, проте без права управ ления суспільством. Стосунки між суспільством, і вкладчи ками мають не кредитний, а інвестиційний характер, що вигіднішим суспільству (вкладники не вме шиваются у його діяльність, доходи з капіталу выплачи ваются вкладникам лише за наявності прибутку в суспільства, капітал вкладається на необмежений термін).

Для командитного суспільства характерні іду щие правові ознаки:

1) наявність двох категорій учасників: вкладників та повних учасників (хоча би за одному кожної категорії), правової статус яких істотно різниться;

2) статутного фонду в коммандитном суспільстві не форми руется, вклади учасників становлять складочный капітал, величину і порядок формування визначається са мими учасниками. У цьому сукупна частка вкладників неспроможна бути щодня понад 50% капіталу суспільства, до момен ту реєстрації командитного суспільства кожен із внесок чиков повинен внести щонайменше 25 % свій внесок;

3) командитне суспільство немає органів управління - у відносинах третіми особами суспільство представляють його учасники з повним відповідальністю;

4) діє підставі установчого договору, зі тримання визначається ст. 76 Закону «Про хозяй ственных суспільствах».

Установчий договір єдиний доці ментом, виходячи з якого створюється і діє кому мандитное суспільство.

Установчий договір складається в письмовій формах, і якщо у складі учасників є фізичні особи, їх підпис на договорі мусить бути нотаріально удосто верена.

Установчий договір крім відомостей, вказаних у ст. 4 Закону «Про господарські товариства» (інформацію про вигляді суспільства, предметі і цілі своєї діяльності, найменування і місцезнаходження), повинен вклю чать інформацію про:

1) розмірі складочного капіталу суспільства;

2) розмірі, складі - й порядку внесення вкладів кожним із учасників із повної відповідальністю;

3) розмірі частки кожного з учасників із повної відповідь ственностью (визначається ставленням розміру вкладу навчаючи стника до спільної величині складочного капіталу; частка має дробовим числом чи відсотках);

4) сукупному розмірі часткою вкладників в капіталі про щества; розмірі, складі - й порядку внесення ними вкладів;

5) відповідальності учасників за невчасне поза сение вкладу;

6) формі участі учасників із повної відповідальністю на ділі суспільства (може бути врегульоване порядок управ ления діяльністю нашого суспільства та ведення підприємець ской діяльності від імені суспільства);

7) субсидиарной, солідарної і необмеженої имуще ственной відповідальності учасників із повної відповідальна ностью за зобов'язаннями суспільства;

8) правах, обов'язки та виховання відповідальності вкладників (з урахуванням положень статей 79 - 82 Закону «Про хозяйствен ных суспільствах»);

9) порядку розподілу прибутків чи збитків комман дитного суспільства (даний порядок не визначається дійства ющим законодавством) - за загальним правилом прибуток і збитки розподіляють між учасниками пропорцио нально їх у спільному капіталі; інший порядок рас пределения (заснований на рівному розподілі прибутку/ збитків чи з урахуванням особистого вкладу кожного учасника у діяльність суспільства) може бути передбачений в учреди тельном договорі чи окремому угоді учасників; заборонена усунення когось із учасників від участі у розподілі прибутку чи збитків.

10) додаткові підстави для припинення діяч ности командитного суспільства (з огляду на вимоги ст. 83 Закону «Про господарські товариства»).

Багато сучасних державах діє прин цип анонімності особистості вкладників, який і є головним стимулом їхнього вступу до суспільство.

Законодавством України цей питання регулиру ется суперечливо, що зумовлює нераспространенности командитного суспільства як форми ведення спільної підприємницької діяльності. Так було в частини статті 76 закріплюється, що у установчому договір про коммандитном суспільстві щодо внесок чиков вказуються лише сукупний розмір їх часток на майнових питаннях суспільства, і навіть розмір, склад парламенту й порядок внесення ними вкладів. Чи варто розуміти дане поло жение як який виключає вимога ст. 4 Закону «Про хо зяйственных суспільствах» вказувати в установчих документах склад товариства, і якщо так, хоч документом має підтверджуватися участь внесок чиков у суспільстві? Чинне законодавство доки містить коштів на дозволу даних питань.

У світі правовідносини між учасниками з повним відповідальністю і вкладниками в коммандитном суспільстві часто оформляються так. У уч редительном договорі визначається лише сукупний розмір частки вкладників в капіталі суспільства, а інформацію про персональний склад вкладників не вказуються. Під писывается установчого договору лише учасниками з повним відповідальністю. Паралельно зі установчим договором полягає договір про участь у коммандитном суспільстві, який підписується як учасниками з повним відповідальністю, і вкладниками. Цей до говір заборонена державної реєстрації речових, має конфіденційний характері і визначає персональний склад вкладників командитного суспільства, розмір, зі ставши і Порядок внесення кожним із них вкладу.

Може вживатись і іншу схему, через яку договір про участь у коммандитном громадянському суспільстві полягає повними учасниками з кожним вкладником окремо. Такий їхній підхід полегшує порядок внесення змін до документи змін, що з рухом вкладників (виходом, вступом, винятком вкладника, поступкою частки, правонаступництвом і успадкуванням тощо.)

Такий їхній підхід перестав бути єдиним, що використовуються задля забезпечення анонім ности вкладників У деяких країнах установчого договору має конфиден циальный характер, а органам публічної влади й іншим зацікавленим особам пред'являється виписка з цього договору, яка містить даних про особистості вкладників Принцип анонімності втілюється й у існуванні акціонерної коммандиты (командитне суспільство з акціями), відому законода тельству багатьох країн (ФРН, Франція, Італія, Іспанія та інш ). У цьому по-різному видности командитного суспільства сума капіталу, що підлягає внесе нию вкладниками, розбивається вдатися до акцій, що ширяться потім серед внесок чиков.

Коммандитное суспільство створюється і функціонує тих-таки принципах, як і повне. Тому законодавець замість розробки спеціальних норм, регулюючих воп роси діяльності командитного суспільства, підкоряє його нормам, визначальним правової статус повного суспільства (з декотрими винятками).

Норми, які у статтях 67 - 74 Закону «Про господарські товариства», застосовувати з урахуванням положень, які у статтях 78-83 даного Зако на. Останні відбивають особливості правого становища вкладників в коммандитном суспільстві. Виходячи з цього правила, статті 69, 71, 72, 73 Закону «Про господарських про ществах» застосовують у однаковою мірою і до учасників з повним відповідальністю, і до вкладникам. Статті 68, 70, 74 щодо вкладників не діють (вони виключають ся положеннями статей 79 - 82).

Якщо учасників із повної відповідальністю хто їм мандитном суспільстві кілька, всі вони утворюють подобу повного суспільства всередині командитного та його співпраця регулюється нормами, розрахованими застосування до учасників повного суспільства.

Вкладчик може розпочати командитне суспільство у вигляді внесення чи матеріальних вкладів.

Ця норма є спе циальной стосовно нормі, закріплене у год. 1 ст. 13 Закону «Про господарські товариства». За загальним правилом, закріпленому в год. 1 ст. 13, внесками товариства може бути будинку, споруди, обладнання та інші маті риальные цінності, цінних паперів, права користування зем лей, водою, іншими на природні ресурси, будинками, спорудами, устаткуванням, інші майнових прав (зокрема і інтелектуальну власність), денеж ные кошти, зокрема й у іноземній валюті. Внесок чики ж можуть розпочати суспільство лише шляхом внесення чи матеріальних вкладів. На учасників із підлогу іншої відповідальністю дані, обмеження не распростра няются. Пояснюється такий різний підхід різними функціями повних його учасників і вкладників у ставленні сус-пільства. Вкладники не займаються управлени їм суспільством, не ведуть підприємницької діяльності від імені, їх основне завдання - надати суспільству необхідні фінансові чи матеріальні ресурси.

Вкладчик має підтвердити серйозність своїх на мерений та наявність в нього необхідного майна чи де ніжних коштів. Тому законом встановлено, що на момент реєстрації командитного суспільства кожен із вкладників повинен внести щонайменше 25 % свого вкладу (год. 3 ст. 80 Закону «Про господарські товариства»), до участ никам з повним відповідальністю таку вимогу не пред'являється.

Права вкладників істотно відрізняються від обыч ного обсягу корпоративних прав учасників, закріпленого в ст. 10 Закону «Про господарські товариства».

Вкладники немає права під управлінням суспільством чи віданні справ від імені суспільства. У виключи тільних випадках учасники з повним відповідальністю мо гут доручити вкладнику виконання окремих дій від імені суспільства. Такий вкладник діє від імені командитного суспільства до підставі міг би належно оформленого договору доручення і згідно з яким. Якщо ж вкладник укладає від імені Ілліча та у сфері про щества без відповідних повноважень, він або дорівнює повного учаснику до цієї угоди, або несе самостійно відповідальність по укладеним угоді усім своїм майном. Отже, вкладники можуть діяти не лише як договір ные представники виходячи з доручення, виданої суспільством. Проте її наслідки дії вкладників без до веренности регулюються не нормами ЦК України про перед ставительстве, а спеціальними нормами Закону «Про господарські товариства» (ст. 82).

Вкладники мають право частини прибы чи суспільства пропорційно внесеного ними внеску, але вони беруть участь у вирішенні питання порядку розподілу при були командитного суспільства. Повні учасники самі оп ределяют частку підлягає розподілу серед усіх учасників командитного суспільства.

Вкладники мають право отримання інформації про діяльність суспільства: річних звітів і балансів, до кументов підтверджують правильність їх створення.

Вкладники заслуговують поступитися земельну частку іншому вкладнику, повного учаснику чи третій особі з согла ця всіх інших учасників. Повний учасник у разі придбання частки вкладника зберігає свого статусу і стає одночасно вкладником. У цьому розмір зі вокупной частки вкладників, відбитий в установчому договорі, зменшується (рахунок збільшення частки учасника з повним відповідальністю).

Вкладчик може вийти з акціонерного товариства з повним дотриманням вимог ст. 71 Закону «Про господарські товариства».

Вкладники наділені правом першочергового возвра та вкладу (перед учасниками з повним відповідальністю) у разі ліквідації товариства.

Основний обов'язком вкладників є внесе ние вкладів і додаткових внесків у капітал комман дитного суспільства на порядку і розмірі, передбачених установчим договором. Рішення про внесення доповни тільних внесків може оформлятися окремим договором, підписаному усіма учасниками. Додаткові внески не впливають на величину капіталу командитного нашого суспільства та розмір часткою його, якщо інше не передбачено установчим договором, тому відомостей про їх внесенні можуть відбиватися в установчому договорі.

Вкладники не зобов'язані брати участь у управлінні про ществом і віданні його подів. Зі згоди вкладника йому то, можливо доручено виконання окремих дій від імені суспільства. Вкладники нічого не винні перешкоджати діям учасників із повної відповідальністю із управління де лами командитного суспільства.

Вкладники зобов'язані дотримуватися становища учреди тельного договору ЄС і інших угод, ув'язнених усіма учасниками командитного суспільства.

Вкладники зобов'язані не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність суспільства.

Що стосується невиконання чи неналежного исполне ния своїх зобов'язань чи перешкоджання досягнення цілей суспільства вкладник можна виключити з комман дитного суспільства на порядку, передбаченому засновник ными документами.

Управління командитним суспільством, і осуществ ление підприємницької діяльності від імені віз лагается законом виключно на учасників із повної відповідальністю.

Порядок управління та проведення справ у коммандитном суспільстві визначається установчим угодою з урахуванням положень ст. 68 Закону «Про господарські товариства».

У установчому договорі обов'язково має бути визначено порядок прийняття учасниками рішень щодо воп росам діяльності суспільства. З положень коммен тируемой статті, вкладники немає права у вирішенні питань управління командитним товариствам. У той самий час, рішення таких питань пов'язана із необхідністю внесення змін - у установчий до говір. Оскільки чинне законодавство України ні звільняє вкладників від підписання установчого договору, то не можуть бути усунуті у повній степе ні від функцій управління суспільством. Ця колізія мо жет бути дозволено лише шляхом внесення змін до Закону «Про господарські товариства» щодо порядку підписання установчого договору учасників комман дитного суспільства.

Порядок ведення справ у коммандитном суспільстві (здійснення підприємницької діяльності від імені суспільства, представництва у відносинах третіми чи цами) може бути докладно врегульоване установчим договором. Ведення справ у коммандитном суспільстві може здійснюватися в різний спосіб:

1) усіма учасниками з повним відповідальністю;

2) кількома їх;

3) однією з учасників;

4) єдиним учасником з повним відповідальністю.

Якщо ви трохи учасників із повної ответственнос тью ведуть справи суспільства, то кожен із новачків може поставши лять суспільство

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Поділіться рефератом Коммандитные суспільства

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Коммандитные суспільства

Порядок відчуження часток на статутний капітал суспільства з обмеженою відповідальністю
Тип роботи: курсова робота

СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження

1. Загальні засади відчуження частки статутний капітал суспільства з обмеженою відповідальністю

2. Купля–продажа частки статутний капітал суспільства з обмеженою відповідальністю

3. Відчуження

Завантажити
Господарські товариства суспільства
Тип роботи: доповідь

Господарські товариства суспільства

 

Об'єднання учасників підприємницької діяльності, партнерів для співдії (бізнесу) називаються товариствами. Участь партнерів в товаристві прийнято скріплювати письмовим угодою чи договором. З

Завантажити
Документи, необхідних створення суспільства з обмеженою відповідальністю
Тип роботи: реферат
План.
Загальна частина. Реєстрація. Оформлення документів. Порядок дій зі створення підприємства. Права суспільства та його Учасників. Органи управління ТОВ. СПІЛЬНА ЧАСТИНА
Товариством з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ
Завантажити
Правове регулювання суспільства з обмеженою відповідальністю
Тип роботи: дипломна робота

Зміст

Запровадження

1. Поняття та ознаки суспільства з обмеженою відповідальністю

1.1 Поняття юридичної особи як суб'єкта громадянського права

1.2 Поняття та ознаки ТОВ як юридичної особи

2. Порядок створен

Завантажити
Приклад статуту суспільства з обмеженою відповідальністю за 1998 рік
Тип роботи: реферат
П Р Про Т Про До Про Л №
загальних зборів учасників Товариства
з обмеженою відповідальність
\"ТЕКСАЙН-ЛТД\"
р. Пятигорск \" \" 1998 р.

Усього учасників: 7
Завантажити
Проект створення суспільства з обмеженою відповідальністю Енергія та її економічного обгрунтування
Тип роботи: реферат
Р Є Ф Є Р А Т
Пояснительная записка 115 сторінок, 16 таблиць, 15 малюнків, 13 джерел,
3 докладання
На расчетно-пояснительную записку до дипломному проекту (дипломної роботі) На тему: Проект створення суспільства з обмежен
Завантажити