Коротко про сайт

RefList.Su - це найбільша колекція рефератів. На сайті RefList.su Ви знайдете безліч цікавих робіт і статей: реферати, дипломні, курсові роботи, шпаргалки, контрольні та лабораторні роботи, топіки з англійської мови. На нашому порталі, Ви можете додавати свої матеріали, читати реферати користувачів, використовувати пошук по сайту. Також в RefList.su можна почитати викладу, доповіді, квитки, твори. Колекція рефератів доступна для всіх безкоштовно і без відправки смс, і реєстрації.

Реклама

Товари

Реферат на тему Правове забезпечення процедури банкрутства України скачати

Розділ: господарське правоТип роботи: реферат
Страница 1 из 9 | Следующая страница
Зміст

1. Правова природа відносин неспроможності (банкрутства)

2. Принципи відносин неспроможності (банкрутства)

3. Способи і прийоми на учасників відносин неспроможності (банкрутства)

4. Право неспроможності — підгалузь господарського права

Висновки

Список літератури 1. Правова природа відносин неспроможності (банкрутства)

Період становлення ринкових взаємин у економіці Ук раины супроводжується кризою неплатежів, взаємної задолжен ностью суб'єктів господарювання, накопиченням боргів. Правовий та його економічної захистом від негативним наслідкам затяжного перехідного періоду економіки є закон України від 30.06.1999 р. №784-Х1У "Про відновлення платоспроможності боржника або його банкрутом" (надалі — Закон).

Банкрутство — завжди супутній елемент ринкової економіки, якого не обходиться і Україна.

Сьогодні на практиці для позначення одне го й того явища застосовуються дві назви: несостоя тельность і банкрутство. Заміна одного терміна іншим виникло під впливом законодавства і судової прак тики англомовних країн, де ті терміни вживаються як омоніми. Але навіть у законодавстві цих країн термін "банкрутство" має вузьке, суворо спеціальне зна чение, як окреме питання неспроможності. Банкрутство — це винна вчинення боржником кримінально карається го діяння.

Таку ж саму позицію займало у дореволюційні час і російський законодавство. На думку юриста Г.Ф. Шершеневича, під неспроможністю слід розуміти такий стан майна боржника, офіційно засвідчене (вуста новленное через суд знову), що дає основа ние припускати недостатність її покриття всіх боргів власника. Такий стан речей служить підставою кін курсного виробництва, тобто. порядку рівномірного розподілу майна боржника поміж усіма його кредиторами.

У сучасному законодавстві України конкурсне про изводство у сенсі Г.Ф. Шершеневича відповідає ін ституту банкрутства. Тому правильно, якщо замість терміна "банкрутство" буде вживатися термін "неспроможність", оскільки він більше вірно відбиває глибину рассмат риваемых відносин.

Питання неспроможності були предметом дослідження Н.І. Титова, В.В. Джуня, Р.Г. Афанасьєва, А.М. Бирю кова та інших. У цьому історія становлення законода тельства неспроможність України вивчена досить добре. З іншого боку, автори загострили свою увагу, в ос новном, проблем вдосконалення законодавства неспроможність. Що ж до правової природи отноше ний неспроможності, цей аспект залишився поза межами наукових досліджень про.

Економічні питання відносин неспроможності (бан кротства) досліджувалося учеными-экономистами: В.П. Ас таховым, І.А. Бланком, Н.Ю. Возияновой, О.О. Терещенка й ін.

Тим більше що без наукового осмислення сутності та характеру відносин неспроможності не можна удосконалювати задо нодательство.

Тому цілями і завданнями справжнього дослідження яв ляется предмет правовим регулюванням відносин несостоя тельности. І тому необхідно визначити сутність відносин неспроможності, обрати загальну характеристи ку, встановити їх галузеву приналежність, відмежувати їхню відмінність від таких відносин суміжних галузей права. І, насамкінець, виділити ознаки відносин неспроможності і сформу лировать поняття предмета їх правовим регулюванням.

Справді, до 1992 р. Україна знала правовідносин неспроможності. Усі внутрішні питання неплатоспроможності разреша лисій на адміністративному чи у вигляді громадянського чи арбітражного судочинства. Спеціального правового ре гулирования відносин неспроможності був.

За тих умов, коли сфера правовим регулюванням зауже на, коли використовуються можливості права для упорядкування громадських відносин, у суспільстві виникає загроза произво ла, хаосу, непередбачуваності у тих галузях людських отно шений, потрібно і можна впорядкувати з допомогою права.

У цій ситуації необхідно регулювати правом виник шие нові відносини. До сфери правовим регулюванням долж ны входити ті відносини, які мають такі ознаки. По-перше, взаємини, у яких висвітлюються як індивідуальні інтереси членів товариства, і інтереси общесоциальные. По-друге, у відносинах реалізуються взаємні інтереси їхніх учасників, кожен із яких йде якесь обмеження власних інтересів задля задоволення ін тересов іншого. По-третє, відносини ці будуються з урахуванням згоди виконувати певні правила, визнання обяза тельности цих правил. По-четверте, ці відносини потребують дотримання правил, обов'язковість яких підкріплена дос таточно дієвою силою.

З іншого боку, необхідно визначити, якої галузі права слід віднести виниклі нові відносини неспроможності. Це дозволить належним чином і з біль шим ефектом їх регулювати.

Предмет є матеріальним критерієм розмежування норм права за галузями, а метод служить додатковим юрі дическим критерієм, оскільки він а похідний від предмета. Саме предмет обумовлює необхідність виділення тій чи іншій галузі, а коли галузь позначається, з'являється й соответ ствующий метод регулювання.

Які елементи входить у предмет правового регулирова ния, що дозволяє із таких ознаками розмежовувати одне рідні суспільні відносини?

До структури предмета правовим регулюванням входять сле дующие елементи: суб'єкти; об'єкти регульованих обществен ных відносин; соціальні факти, які б виникненню відповідних відносин; практична діяльність людей. Предмет правовим регулюванням — це те сфера, яку поширюється право.

З іншого боку, відносинам, які у сферу предмета правовим регулюванням тій чи іншій галузі права, прису щі такі риси:

життєво важливі людини її об'єднань отно шения;

вольові, цілеспрямовані (розумні) відносини;

стійкі, повторні та типові відносини;

відносини поведінкові, що їх здійснюється зовнішній контроль (наприклад, юрисдикционными органами).

Як зауважив С.С. Алексєєв, від забезпечення і характеру предмета великою мірою залежить особливості змісту правовим регулюванням. Ті чи інші види громадських від ношень (наприклад, організаційні, майнові, властно-карательные) здатні "приймати" не взагалі пра вовое регулювання, а правове регулювання суворо опреде ленних видів чи відомому діапазоні таких видів, що у принципі, й визначає розподіл права на галузі. На спеці фику правовим регулюванням впливають також елементи загальне твердження ственных відносин — становище його суб'єктів, особливості об'єктів та інших. Тільки вольові, суспільні відносини може бути охоплені предметом правовим регулюванням. Тому не посереднім предметом правовим регулюванням виступає вольове поведінка учасників громадських відносин, пове дение, крізь який тільки можна здійснювати стимулиро вание чи примус.

Відносини неспроможності у своїй основі мають та дідька лисого об'єкт, як грошове зобов'язання, має громадян ско-правовую природу. Чи може це означати, що ваші стосунки неспроможності входить у предмет цивільно-правового ре гулирования?

Основними рисами цивільних правовідносин явля ются:

широке коло учасників цивільних правовідносин;

юридичне рівність учасників цивільних право відносин стосовно друг до друга, їх організаційно-правова і майнова відособленість;

ініціатива і диспозитивність учасників в становле нии та її реалізації цивільних правовідносин;

безліч найрізноманітніших об'єктів цивільних правовідносин;

специфіка заходів і особливий исковый порядок захисту граж данских прав, і навіть характер цивільно-правової відповідальна ности;

розмаїтість підстав виникнення, зміни і припинення цивільних правовідносин, іменованих юрі дическими фактами.

На думку видатного юриста С. Братуся, вирішальним специфічним ознакою майнових відносин, регули руемых цивільне право, ознакою справді єдиним, узагальнюючим, що охоплюють всі ці відносини, не имущественно-распорядительная, а й просто майнова са мостоятельность суб'єктів. Відповідно до С. Братусю, в граж данско-правовых відносинах знаходять своє закріплення майнові відносини — поведінка учасників цих отно шений щодо речей, до яких ставляться як до своїх або як до які у їх володінні і користуванні. Це пове дение забезпечується примусової силою держави, ста новится змістом обов'язки, і правомочності.

Крім майнових взаємин у предмет громадянського права входять ще й немайнові відносини, що, есте ственно, накладає свій відбиток на характер цих отноше ний. І тут можна сфокусувати три загальних ознаки цивільних правових відносин.

По-перше, їх і учасники рівні як власника і (чи) товаровиробники (в майнових зв'язках); як индиви дуумы (в немайнових відносинах). Таке рівність учачи стников виходить з однаковою цінності їх потреб та у громадянське суспільство, однакові підходи оцен кі їх тимчасових і трудових витрат; спроможності удовлетво ренію індивідуальних інтересів единообразными способами, що склалися у громадському практиці.

По-друге, кожного учасника громадянського суспільства про ладает автономної волею. Він принципово залежить від волі інших його учасників і владних структури прийняття рішень та його здійсненні.

По-третє, учасники відносин, які входять у предмет граж данско-правового регулювання, мають майнової самостійністю. Під цим розуміється непросто наявність або відсутність майна у особи, а взаємно визнана віз можность мати майно в власності, доходи, пенсії, посібники та т.п. Ця якість враховується насамперед в майнових відносинах. Але він передбачається й у неиму щественных. Навіть якби охранительном вплив на цук ликтную ситуацію у разі порушення особистого блага, наприклад, при захист ділової репутації, можливість відшкодування мо рального шкоди визначається презюмируемой майнової самостійністю суб'єкта.

У стосунках неспроможності може відсутні иму щественный елемент. Це, зокрема, відносини з самоуп равлению кредиторів, де з їхніми права залежить від розміру їх грошових вимог. Інакше кажучи, залежно від раз міра свого грошового вимоги кредитор має соответству ющее франшиза, який під час ухваленні рішення. Причому рішення такої більшості можуть прийматися воп річки волі меншини. У цій ситуації має місце нерівному становищі учасників правовідносин. З іншого боку, під час банкрутства деяких категорій суб'єктів підприємець ской роботи як учасників виступають органи місцевого самоврядування, центральні органи виконавець іншої влади, державні органи з питань чрезвычай ных ситуацій, охорони навколишнього середовища та безпеки, у справі нагляду над страхової банківською діяльністю та т.д.

Це означає, що ваші стосунки неспроможності склад ляют предмет адміністративного права?

Предмет адміністративного права становить широкий комплекс громадських відносин, які творяться у зв'язки України із реалізацією функцій державної виконавчої вла сти, керуючої суспільством. У цьому адміністративному праву притаманні певні кордону правового регулирова ния — розмах органів державної виконай тельной влади, і навіть виконання органами місцевого самоврядування делегованих державою функцій испол нительной влади.

Відносини, складові предмет адміністративного права, мають такі риси:

виникають тільки внаслідок государственно-управлен ческой (владної) діяльності;

обов'язкова участь у них исполнительно-распоряди тельного органу держави;

завжди є результатом поінформованої, целенаправ ленній, вольовий діяльності від імені держави.

Відносини, підпадають до сфери правового регулирова ния адміністративного права, зокрема, виникають між:

органами управління і подчиненны ми підприємствами, установами i організаціями;

органами управління і підпорядкований ными їм підприємствами, установами i організаціями.

Административно-правовая концепція розмірковує так, що адміністративно-правові норми регулюють управлен ческие відносини у сферах господарську діяльність. У свя зи з цим слід зазначити, що умовами віднесення громадських відносин і до управлінським, склад ляющим предмет адміністративного права, є:

що у них відповідного органу виконавчої влади чи його представника;

зв'язку з здійсненням виконавчої.

У стосунках неспроможності взаємно переплітаються майнові і організаційні відносини. З одним сторо ны, головна мета кредиторів полягає у погашенні їх денеж ных вимог, з іншого — для реалізації мети кредиторам необхідно утворити комітет (співтовариство), до торый виступатиме від імені всіх. Отже, що така відносини мають відмінності між предмета цивільного населення та адміністративного права. І цілком закономірне питання віз можности входження відносин неспроможності в предмет господарського права.

Одне з основоположників господарського права В.В. Лап тев стверджував, що нормами господарського права регулюють ся як стосунки у керівництві господарством, і відносини, які під час здійсненні господарську діяльність. Такі стосунки складаються під час здійснення хо зяйственной діяльності (відносини з горизонталі) і за керівництві нею (відносини з вертикалі, хозяйственно-уп равленческие відносини) між організаціями, і навіть поміж їхніми підрозділами і організацією загалом (внутрихозяйствен ные відносини).

В.В. Лаптєв класифікував господарські відносини з об'єкту і суб'єктам. По об'єкту він виділяв дві групи господарських відносин: пов'язані з здійсненням господарську діяльність (правовідносини за горизонталлю) і із тодішнім керівництвом господарську діяльність (правоотноше ния за вертикаллю). По суб'єктам такі взаємини классифи цируются на правовідносини між господарськими органами і правовідносини, складаються всередині господарських органів (внутрішньогосподарські правовідносини).

Господарські відносини як регулювання зі стоять з цих двох елементів — організаційного (організація про изводства, обміну) і майнового. Сукупність господарських відносин, які виникають між хозяй ствующими суб'єктами, їх контрагентами, органами управле ния у процесі організації та здійснення господарську діяльність (виробництва та реалізації продукції, выпол нения робіт, надання послуг), є предметом хозяйствен ного права.

Г.Л. Знаменський свідчить про особливості господарських відносин. Поєднання вертикальних і горизонтальних зв'язків зміцнює господарські відносини. Можливість такого сочета ния і тим самим можливість єдності господарських отноше ний створюється тим, що кожна з цих зв'язків (вертикальна чи горизонтальна) перестав бути "чистої": вони містять у собі елі менти інший зв'язку. Якщо ним користуватися ін. термінологію, можна сказати, приватні (горизонтальні) відносини вклю сподіваються у собі певне публічне (вертикальне) початок. Це ж можна згадати і публічних вертикальних відносинах — у яких враховується приватне початок (приватний інтерес).

З понять предметів громадянського, адміні стративного і господарського права виникає запитання: предме тому якій галузі права стосунки неспроможності (банкрутства)?

Так, В.С. Щербина вважає, що інститут банкрутства — та інституція господарського права, В.В. Джунь — що це підгалузь, а Н.І. Титов вважає, що інститут банкрут ства — це комплексний інститут. Проте аргументів на користь таких висновків автори не наводять.

Лише на самій основі аналізу правової природи відносин неспроможності підтверджує чи спростувати наведені висновки.

Відносини неспроможності виникають внаслідок непла тежеспособности господарюючого суб'єкту. Доктрина неплатежес пособности побудовано факті призупинення боржником платежів з зобов'язанням. Як зауважив дореволю ционный російський юрист Г.Ф. Шершеневич, платіжна неспо собность збуджує припущення недостатності майна припиненням платежів, тобто. відсутністю готівкових коштів на покриття пред'явлених до виконання вимог.

Доктрина неоплатности полягає у факті перевищення раз міра зобов'язань боржника над вартістю її. Проте за використанні такого критерію виникають затруд нения у кредиторів в доказі стану неоплатности боржника, оскільки документи, що підтверджують финансо витті та майновий стан боржника, у кредитора, есте ственно, відсутні. У зв'язку

Страница 1 из 9 | Следующая страница

Поділіться рефератом Правове забезпечення процедури банкрутства України

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Правове забезпечення процедури банкрутства України

Об'єкт, предмет і завдання дисципліни "Економіка праці та соціально-трудові відносини"
Тип роботи: контрольна робота

Міністерство освіти і науки України

Приазовський державний технічний університет

Кафедра Економіки Підприємств

Контрольна робота

за курсом Економіка праці та соціально-трудові відносини

варіант №18

Завантажити
Особливості правовим регулюванням валютних відносин
Тип роботи: курсова робота

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОСВІТИ

«БАРАНОВИЧСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Факультет Фінансово - правової

Кафедра Цивільного правничий та процесу

КУРСОВАЯ РОБОТА

з дисципліни: Основи бан

Завантажити
Органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування - як суб'єкти адміністративного права
Тип роботи: реферат
1. Органи виконавчої влади і їх роль державному управлении.2. Административно-правовой статус органів місцевого самоврядування.
Література
указ президента РФ від 14.08.96г. “Осистеме федеральних органів виконавчої (СЗ № 34-96г).У
Завантажити
Про недоліки правовим регулюванням відносин із питань фінансової оренді (лізингу)
Тип роботи: стаття
Дмитро Лелецкий
Очевидна проблема лізингу, яка полягає у оформленні орендним договором економічних відносин купівлі-продажу кредиту, і навіть причини виникнення цієї існують, та використовувані у закордонній і держави-лідери міжнародної пр
Завантажити
Арбітражний управляючий: права, обов'язки, відповідальність. Банкрутство відсутнього боржника
Тип роботи: контрольна робота

Смоленський Інститут Економіки Філія НГОУ

Санкт- Петербурзької Академії Управління і Економіки

Контрольна робота

з дисципліни: «Правові основи банкрутства»

Виконала:

студентка грн. ГМУ 593

Кареліна О.Н.

Завантажити
Теорія держави й права. Правові відносини
Тип роботи: курсова робота
Курсова робота
Выполнил: Бочарова Е.А.
Інститут Бізнесу і Права р. Москви
Лютий, 2004 рік
Запровадження На грунті своїх життєвих інтересів люди ступають в численні скарги й різноманітні відносини.
Право регу
Завантажити