Коротко про сайт

RefList.Su - це найбільша колекція рефератів. На сайті RefList.su Ви знайдете безліч цікавих робіт і статей: реферати, дипломні, курсові роботи, шпаргалки, контрольні та лабораторні роботи, топіки з англійської мови. На нашому порталі, Ви можете додавати свої матеріали, читати реферати користувачів, використовувати пошук по сайту. Також в RefList.su можна почитати викладу, доповіді, квитки, твори. Колекція рефератів доступна для всіх безкоштовно і без відправки смс, і реєстрації.

Реклама

Товари

Реферат на тему Діяльність міжнародних об'єднань стосовно нового інформаційного порядку скачати

Розділ: ГеополітикаТип роботи: реферат
Страница 1 из 3 | Следующая страница

УКООПСПІЛКА

ЛЬВІВСЬКА КОМЕРЦІЙНА АКАДЕМІЯ

кафедра міжнародних

економічних відносин

РЕФЕРАТ НА ТЕМУ

ДІЯЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ ОБ’ЄДНАНЬ СТОСОВНО НОВОГО МІЖНАРОДНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОРЯДКУ

Виконала:

студентка 281 групи

факультету МЕВ

Данкова Наталія

Перевірила:

Боднар І. Р.

ЛЬВІВ – 2003

ЗМІСТ:

Вступ

Інформаційні технології в діяльності ООН

Проблеми інформації у світі. Взаємозв’язок ПРК й КР:

Політичні аспекти

Юридичні аспекти

Техніко-фінансові аспекти

Всесвітній лад у галузі інформації:

Політичні аспекти

Юридичні аспекти

Техніко-фінансові аспекти

Висновки

ВСТУП

Аналізуючи останні дослідження у сфері міжнародних відносин, що стосуються, зокрема, взаємодії головних акторів світової арени, можна зробити висновок про відносне зменшення ролі держав, у визначенні структури та особливостей функціонування світового порядку. Це пов’язано із прискоренням процесів глобалізацію, що супроводжуються появою проблем, розв’язати котрі на національному рівні неможливо. Таких умовах певною мірою збільшується значення міжнародних об’єднань – міжнародних організацій, котрі на основі об’єднання ресурсів та потужностей окремих країн, утворюють інституцію нового якісного порядку, здатну оперативно реагувати на процеси в світовому суспільстві. Така оперативність є тім более потрібною в умовах незнаної раніше динаміки цих процесів, котра збільшує середовище невизначеності й ускладнює процес прийняття рішень, що стосуються співтовариства в цілому.

Інформаційні технології в діяльності ООН

Сучасні технології неминуче гратимуть винятково важливу роль у підготовці ООН до розв'язання проблем XXI ст. Швидкий прогрес в про ласті комунікаційно-інформаційних технологій зумовлює появу нових методів компонування, передачі та використання інформації. Приєд нуючись до тріади традиційних засобів масової інформації (ЗМІ) - пре сі, радіо і телебачення, - цей новий, четвертий, засіб привертає своїми перевагами: оперативністю, скороченням витрат та можливос тями прямого виходу на ширші аудиторії: такі, як молодь й особини, що відповідають за формування політики. Хоча інформаційна технологія усе ще знаходиться на ранніх етапах свого розвитку, вона швидко стає незамінним інструментом комунікації між усіма країнами і народами.

Департамент публічної інформації (ДПІ) ООН одним з перших скористався можливостями, наданими інформаційними технологіями, у своїх пріоритетних напрямах роботи. Життєво важлива інформація про діяльність ООН, глобальні статистичні дані, тексти міжнародних дого ворів, резолюцій та інші повідомлення для преси, поширення які у свій годину потребувало кількох часів й навіть днів, тепер вільно доступні на сайтах ООН у Всесвітній інформаційній мережі.

Використання інформаційних технологій обумовлює суттєву зміну комунікаційної стратегії ООН та організаційних засідок її внутрішнього управління. Воно сприяє також встановленню тісного зв'язку між ООН та її партнерами, включаючи уряди, засоби інформації і громадянське сус пільство, у справі зміцнення світу та взаєморозуміння між країнами світу.

разом із тім, інформаційні технології не все стали загально доступними, оскільки названі зміни дотепер відбувалися, головним чи ном, в окремих, найрозвиненіших регіонах. Завданням міжнародного співтовариства є забезпечення вільного доступу до будь-якої інформа ції, всебічне сприяння тому, щоб перевагами нових інформаційних технологій могло скористатися якомога понад країн.

Ефективна інформаційна діяльність не може здійснюватися без приділення першочергової уваги розвиткові технічного забезпечення та використанню новітніх технологій. З огляду на це в багатьох своїх ре золюціях Генеральна Асамблея ООН пропонувала ДПІ в контексті своєї ролі, а також завдань функціонування та методів роботи, впро ваджувати сучасні технології для збирання, підготовки, збереження та поширення інформаційних матеріалів.

Ще 1989-го р. ДПІ розпочав здійснення широкої програми модерні зації своїх засобів зв'язку, насамперед електронних, з усіма регіонами світу, а також створення мережі поширення інформації. Значно розширився обмін інформацією між центральними установами та відділеннями на місцях, що дозволило регіональним центрам швидко поширювати нову інфор мацію околицях, котрі смердоті обслуговують.

Здійснюються заходь щодо розширення співробітництва із неуря довою організацією "Global Education Motivators" для поширення інфор маційних матеріалів ООН через різні комп'ютерні мережі, обміну даними із використанням Інформаційної служби ООН (ЮНІСЕР).

У 1989 р. були запроваджені у дію програми , до які були введені списки осіб, котрі підтримують зв’язок із ДПІ, а також інформація про рух й поширення інформаційних матеріалів.

У 1992 р. Департамент почав застосовувати для зав'язку із інфор-маційними центрами та іншими периферійними відділеннями ООН але ву цілком комп'ютеризовану систему. Вихідні матеріали за профілем суспільної інформації обробляються тепер за допомогою комп'ютерної програми, що забезпечує їхнього автоматичне поширення електронною по штою, телексом чи телефаксом.

До середини 1994 р. було б комп'ютеризовано понад 60 інфор маційних центрів ООН. Упродовж 1992 р. доступ до електронної пошти здобули інформаційні центри ООН у Делі, Ісламабаді, Празі, Каїрі та Порт-оф-Спейні, после чого число таких центрів досягло 31.

Сьомою офіційною мовою ООН все частіше стає "мова електро ніки". Інформаційні матеріали ДПІ поширюються нині через електронні мережі, що їхні використовують як базову інфраструктуру мережі Інтер-нет, Агора та служба Програми розвитку ООН “Гоуфер". За стосування, зокрема, останньої дозволило ДПІ вийти на величезну аудиторію более ніж у 40 країнах світу. ДПІ робить все нові кроки в електронно-інформаційному напрямі. Так, новим досягненням Депар таменту стало створення Відділу радіобюлетеня, що застосовує комп'ютеризовану систему аудіоновин. Вона надає доступ до останніх новин ООН за допомогою звичайного телефону.

Однак ООН треба приділити належну уваги проблемі, якої можна визначити як електронний бар'єр.

Доступ до інформаційних й комунікаційних технологій тягне за зі бою величезні швидкі і очевидні вигоди для країн, що розвиваються. Проблема інформаційних технологій обговорювалася у 2000 р. на різ них етапах засідань високого рівня сесії Економічної та Соціальної Ра ді (ЕКОСОР), на Самміті тисячоліття, безпосередньо на самій Генера льній Асамблеї тисячоліття. Ця проблема стала також провідною ті мою самміту Північ-Південь у Гавані й був одною із пріоритетних тим саммітів Європейського союзу в Лісабоні та Групи "восьми" на Окінаві. Внаслідок співробітництва ЕКОСОР й групи експертів із діловими колами та неурядовими організаціями (НУО) створилося переконання, що інфор маційні технології можна використовувати для прискорення розвитку і поліпшення інтеграції країн, що розвиваються, у світову економіку.

У декларації Міністрів "Роль інформаційних технологій у контексті глобальної економіки, що базується на знаннях", якої було б прийнято ЕКО СОР на її сесії 2000 р., вміщено рішучий заклик до погоджених дій на на ціональному, регіональному та міжнародному рівнях у тому, щоб пере стрибнути "цифрову прірву" й поставити інформаційно-комунікаційні тих нології на службу розвитку в інтересах усього людства. Було підкреслено необхідність переборення основних труднощів - таких, як відсутність не обхідної інфраструктури, можливостей капіталовкладень, низькі рівні осві ти, охоплення системою зв'язку, котрі перешкоджають залученню більшої частини населення країн, що розвиваються, до користування наслідками революції в інформаційних й комунікаційних технологіях.

Створення в Інтернет інформаційних ресурсів, орієнтованих на місцевих користувачів, й можливостей вільного доступу перед тим пересіч них людей, допоможе виникненню різноманітного культурного і мовно го кіберпростору й якщо сприяти широкому та стабільному використан ню Інтернету. Інфраструктура ООН, зокрема ЕКОСОР, може відіграва ти ключову роль у забезпеченню координації і послідовності зусиль, що започатковані. Ці структури надають підтримку національним заходам, виступають як міжнародний форум, роблять внесок у систематичне вивчення впливу інформаційних технологій та спрямовують дії щодо подолання "цифрової прірви" у світовому масштабі.

Згадана декларація закликає міжнародне співтовариство розпо чати ініціативні кроки із метою термінового сприяння програмам активі зації співробітництва, более активного вивчення можливостей додат кового фінансування заходів в області інформаційних технологій, зміє ншення вартості пристроїв для користування Інтернет у країнах, що розвиваються, й сприяння навчанню у сфері інформаційних й комуніка ційних технологій. Обговорення цих проблем на засіданнях високого рівня знаменує собою лише вушко майбутнього постійного процесу, пов'язаного із цією дуже складною областю. Етап засідань високого рі вня, що відкрився в ООН 5 июля 2000 р., був історичним із багатьох причин. Уперше на ньому були присутні глави держав. У ньому також взяли доля керівники низькі міжнародних організацій, включаючи Міжнародний союз електрозв'язку та Всесвітню торгову організацію.

Спільні зусилля урядів, міжнародних репетування ганізацій та приватного сектору мають ключове значення для розв'язання проблеми "цифрової прірви". Подоланню її сприяє вся сис тема ООН. У 1999 р. Програму розвитку ООН (ПРООН) прийняла на озброєння дієву стратегію підтримки національних партнерів. Ключо вими елементами цієї стратегії є: підвищення рівня інформованості щодо революційних змін в різних галузях знань; інформаційно-пропагандистська робота і розробка відповідної політики; забезпе чення загального і такого, що не потребує великих коштів, доступу до телекомунікаційної інфраструктури Інтернет; всебічний розвиток націо нального інтелектуального людського потенціалу; збільшення числа інформаційних матеріалів, поданих місцевими мовами; пошуку творчих підходів до розв'язання проблем, що виникають.

В частности, на регіональному рівні в контексті ініціативи "Інтернет для Африки" багато зусиль докладається для надання п'ятнадцяти країнам, розташованим на південь від Сахари, можливості підключення до Інтернет й нарощування потенціалу, потрібного для забезпечення функціонування відповідних технічних засобів. У Азійсько-Тихооке-анському регіоні у межах Інформаційної програми в області розвитку для країн Азії та Тихого океану низці країн, включаючи Бутан, Східний Тімор, Лаоську Народно-Демократичну Республіку і Тувалу, надано допомогу стосовно підключення до Інтернету. ПРООН, діючи через свою Програму створення мережі для забезпечення стійкого розвитку й на основі партнерських зв'язків з приватним сектором, пропагує вільне використання загальнодоступних засобів програмного забезпечення й надає інформацію із питань стійкого розвитку багатьма мовами.

На сьогодні одним з найважливіших завдань загальної стратегії ООН є досягнення до 2004 р. ''глобальної з'єднуваності засобами зв'язку". Це не означає оснащення шкірного будинку комп'ютером; йдеться про забезпечення для всіх розумного доступу до глобальних інформаційних систем, можливо, через адміністративні установи міс цевих органів влади, програми розвитку сільського господарства чи школи. Для розв'язання такого спадання потрібна величезна робота, але й керівники ООН вважають цю мітку реальною.

Не можна забувати і про ті, що стрімкий розвиток високих тих нологій, інформатизації та телекомунікації, поряд з безсумнівними пе ревагами розширення можливостей для міжнародного співробітництва, створюють водночас передумови для виникнення принципово нової, інформаційної, конфронтації на міжнародній арені. Ця проблема висувалася на Самміті "великої вісімки" на Окінаві, де поряд із іншими документами був прийнята "Окінавська хартія глобального інформаційного співтовариства", що закликає "як в державному, то й в приватного секторах, ліквідувати міжнародний розрив у галузі інфор мації та знань". Важливість балансу доступу до інформації подчеркивает і прийнята на Самміті тисячоліття "Декларація тисячоліття ООН", котра закріплює невід'ємне "право громадськості на інформацію", що випли ває з Загальної декларації прав людини. Людям потрібне створення такого сучасного глобального інформаційного суспільства, яку гаран тувало б загальний широкого доступу до інформації, вираження волі та рівну доля для всіх.

Залучення світу, що розвивається, до користування плодами ре волюції в області інформаційних технологій є важким завданням. Ос новні труднощі - у трьох ключових областях: комунікації, потенціалу та змісту.

Інформаційні технології мають соціальну значущість лише тоді, коли смердоті легко доступні і дешеві. Отже, головним питанням є забез печення доступності інформаційних технологій для бідних. При на лежних механізмах регулювання приватний сектор може ефективно забезпечувати доступ до інформаційних технологій за прийнятними цінами великі містах світу, що розвивається. Однак у мало-населених сільських й віддалених районах, через відносну бідність й ве лику вартість налагодження комунікацій, не можна покладатися звинувачують ково на ринкові важелі. Якщо забезпечення загального доступу до ін формаційних технологій є довгостроковою метою, то найближчим за вданням стосовно країн, що розвиваються, має бути встановлення до мунікацій не між окремими людьми, а між громадами.

Іншим важливим аспектом є потенціал. Технічна грамотність є обов'язковою умо вию, але й треба виходити із того, що при навчанні не можна перестри бувати через етапи. Традиційна грамотність, оволодіння загальною базовою освітою, як й раніше, залишається передумовою розвитку. Тім самим, необхідним є створення при ООН установи, Яка б займалася навчанням різних груп населення певних країн навичкам застосування інформаційної техніки.

Основа процвітання кожної нації в XXI ст. - знання і освіта, й осо бливо це стосується країн, що розвиваються. У сучасному світі основ на завдання - знайти розв'язок наболілих проблем освіти, бо нині освіта более ніж коли-небудь необхідна для прогресу націй. У багатьох країнах, що розвиваються, рівень освіченості за останні піввіку значно зріс. Швидке зниження рівня бідності в країнах Східної Азії багато в чому обумовлене їхніми інвестиціями у сферу освіти, але й країнам Аф рики, наприклад, треба ще пройти довгий шлях. Через це на Всесвіт ньому форумі із питань освіти, що відбувся у 2000-му р. в Дакарі, було б по ставлене заподіяння зробити так, щоб до 2015 р. усі діти планети - й хлопчики, і дівчатка - малі можливість одержати початкову освіту. А, щоб використовувати інформаційні технології із максималь ним ефектом, африканським університетам необхідно надати фінансо ву і технічну підтримку. Дуже вчасним й важливим кроком є намір чоти рьох відомих американських організацій: корпорації Карнегі, фондів Рокфеллера, Форда Макартура - здійснити інвестиції в 100 млн до ларів США у вищу освіту в африканських країнах для допомоги в троянд витку інфраструктури і у підготовці кадрів.

Для подолання "цифрового розриву" потрібен глобальний ініціа тивний підхід й великі кошти. Тільки розвинені країни мають необхідні вплив, ресурси і

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Поділіться рефератом Діяльність міжнародних об'єднань стосовно нового інформаційного порядку

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Діяльність міжнародних об'єднань стосовно нового інформаційного порядку

Досвід використання комп'ютерних інформаційних технологій навчання при викладанні курсу "Фізика" по пакетів прикладних програм: "Відкрита фізика", "Фізика в картинка ...
Тип роботи: дипломна робота

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОСВІТІ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ ВИЩОЇ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВІТИ

ЮЖНО РОСІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСТИТЕТ

(Новочеркасский політехнічний інститут)

Центр перепідго

Завантажити
Застосування комп'ютерних інформаційних технологій у створенні установчих документів на підготовку діяльності фірми ТОВ "Медиатур"
Тип роботи: контрольна робота

Зміст

1. Опис діяльності фірми

2. Фірмовий знак

3. Установчі документи фірми на підготовку до діяльності

4. Схема реєстрації суспільства з обмеженою відповідальністю

5. Штатний розклад фірми

6. Договір ст

Завантажити
Інформаційні технологій і кошти забезпечення як об'єкти інформаційних правовідносин
Тип роботи: контрольна робота

Федеральне агентство за освітою Російської Федерації

Державне освітнє установа

вищого професійної освіти

Тихоокеанський державний університет

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ІНСТИТУТ

 

Кафедра Інформаційне пра

Завантажити
Організація розрахунків з оплаті з допомогою комп'ютерних технологій для підприємства ТОВ "Лакруан"
Тип роботи: дипломна робота

ДИПЛОМНАЯ РОБОТА

НА ТЕМУ:

Організація розрахунків з оплаті з допомогою комп'ютерних технологій для підприємства ТОВ «Лакруан»

Cодержание

Запровадження

1. Теоретичні основи оплати праці сучасних умовах

Завантажити
Навчання іноземної мови з допомогою комп'ютерних технологій: мультимедіа комплекс "Linguist"
Тип роботи: стаття

ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, МУЛЬТИМЕДИА КОМПЛЕКС «LINGUIST»

 В.Ю. Зюбанов

Мова як засіб спілкування постійно розвивається, змінюється структура мови, граматика, вимова, написання слів, п

Завантажити
Практика розв'язання проблеми управління індивідуалізованим навчанням з урахуванням інформаційних технологій
Тип роботи: доповідь
У штатівській спеціальній (коррекционной) загальноосвітньої школі № 31 розроблено й впроваджена навчальний процес автоматизовану систему підтримки прийняття прийняття рішень та управління процесом індивідуалізованого навчання учнів під час занять Завантажити