Коротко про сайт

RefList.Su - це найбільша колекція рефератів. На сайті RefList.su Ви знайдете безліч цікавих робіт і статей: реферати, дипломні, курсові роботи, шпаргалки, контрольні та лабораторні роботи, топіки з англійської мови. На нашому порталі, Ви можете додавати свої матеріали, читати реферати користувачів, використовувати пошук по сайту. Також в RefList.su можна почитати викладу, доповіді, квитки, твори. Колекція рефератів доступна для всіх безкоштовно і без відправки смс, і реєстрації.

Реклама

Товари

Реферат на тему Економічна безпека Росії скачати

Розділ: ГеополітикаТип роботи: реферат
Страница 1 из 6 | Следующая страница

ПЛАН:

I. Економічна безпека Росії: погрози й їхнє відображення

а) елементи економічної безпеки

б) концептуальні підходи

в) функції держави

р) сучасні погрози:

руйнування науково-технічного потенціалу

небезпека втрати продовольчої незалежності

ріст безробіття

ослаблення трудової мотивації

збільшення зовнішнього боргу

криміналізація економіки

проблеми митного контролю

II. Євро та його значення для Росії

Карбованець перед вибором: Долар чи Євро?

Євро - що воно та обіцяє росіянам.

Євро та економічна безпека Росії

III. Елементи концепції економічної безпеки:

а) збереження й підтримка народногосподарського комплексу

б) підтримка економіки в умовах надзвичайних ситуацій

в) перетворення відносин власності:

відносини власності на додатковий продукт

відносини власності на загальнонародне надбання

IV. Макроаспекти економічної безпеки:

а) оцінка ризику й керуванням ризиком

б) компенсаційні ресурси й компенсаційний потенціал

V. Оцінки, проблеми, заходь забезпечення економічної безпеки:

а) стан економічної безпеки в Росії

б) фінансова стабілізація й економічна безпека

в) валютна безпека країни

VI. Додатки

Основні соціально-економічні показники Росії

Найважливішим елементом державної безпеки Росії є економічна безпека. Відповідно до Указу Президента Ро-сійської Федерації від 29.04.96 р. №608 "Про Державну стратегію економічної безпеки Ро-сійської Федерації (Основних положеннях)" економічна безпека Росії цей стан захищеності економічних інтересів особистості, суспільства й держави від внутрішніх й зовнішніх погроз, заснована на незалежності, ефективності й конкурентноздатності економіки країни [2]. Об'єктами економічної безпеки Ро-сійської Федерації, відповідно до Указу, є особистість, сус-пільство, держава і основні елементи економічної системи, включаючи систему інституціональних відносин. На думку фахівців, стан економічної безпеки може бути досягнуто лише при такому розвитку економіки, що забезпечило б:

захист цивільних прав населення Росії, гідний рівень життя, що гарантує соціальний світло й спокій у суспільстві;

ефективного рішення внутрішніх політичних, економічних й соціальних проблем, виходячи із національних інтересів;

ефективний вплив на соціально-економічні процеси, що відбуваються в різних регіонах землі, й національні інтереси, що торкаються, Росії.

Стан економіки, що відповідає вимогам економічної безпеки Ро-сійської Федерації, винен характеризуватися визначеними значеннями деяких параметрів, при які забезпечуються прийнятні для більшості населення умови життя, стійкість соціально-економічної ситуації тощо. При переході значень одного чи декількох параметрів (індикаторів) через деякий рубіж (граничне значення) стан економіки країни стає небезпечним. У доповіді містяться рекомендації із вибору індикаторів й побудові системи моніторингу. Дано класифікацію індикаторів.

Відповідно до Закону “Про безпечу” под погрозою безпеки розуміється сукупність умів й факторів, що створюють небезпеку життєво важливим інтересам особистості, суспільства й держави. Погрози виникають з протиріч економічних інтересів різних елементів, взаємодіючих як усередині, то й поза соціально-економічною системою. Вони й визначають зміст й напрями діяльності по забезпеченню безпеки. Слід зазначити, що аналіз проблем економічної безпеки необхідно проводити, із огляду на взаємозв'язок економічних протиріч, погроз й втрат, до які може приводити реалізація погроз. У доповіді уявлень комплекс засобів моделювання і аналізу структурних взаємозв'язків соціально – економічїх систем (СЕС) із метою виявлення протиріч й погроз її економічної безпеки. Проведено класифікацію протиріч й погроз по сферах прояву. Реалізована у межах апарата моделювання завдання прогнозування й стратегічного планування.

Рішення завдань забезпечення економічної безпеки здійснюється на трьох рівнях: стратегічному, тактовному, оперативному.

Стратегічний рівень забезпечення економічної безпеки припускає ліквідацію протиріч, чи як мінімум їхню локалізацію і ослаблення. Фактично на стратегічному рівні повинні прийматися й реалізовуватися глобальні (із погляду національної економіки), системоутворюючі рішення.

Тактичний рівень припускає рішення завдань, зв'язаних із ліквідацією самих погроз чи запобіганням їхнього впливу на економічну сферу. На тактовному рівні повинні розроблятися комплекси превентивних заходів.

На оперативному рівні економічна безпечу забезпечується шляхом ліквідації наслідків погроз. Результати рішення завдань на даному рівні являють собою переважливо комплекси оперативних заходів.

Основні задачі забезпечення економічної безпеки повинні зважуватися в такий спосіб. На першому етапі проводитися аналіз предметної області, метою якого є формування моделі, що описує стан й розвиток соціально-економічної системи й зовнішнього середовища. Розглянута модель задає безліч “фазових” станів, по які оцінюється зміну стану соціально – економічної системи. Модель системи винна описувати її моментальні стани, стан зовнішнього середовища й динаміку зміни стану, а також задавати в кожен момент години поточні обмеження на критичні із погляду економічної безпеки стани системи. (Наприклад, у виді безлічі “нормальних” станів для шкірного параметра), вихід за котрі неприйнятний.

На іншому етапі повинні бути сформовані безлічі показників економічної безпеки (індикаторів) як бази для оцінки й прогнозування стану соціально – економічної системи, розроблені комплекси методів й інструментальних засобів визначення їхніх значень, а також методи визначення граничних значень показників.

На третьому етапі повинний здійснюватися безупинний моніторинг соціально – економічної обстановки. Основною метою моніторингу як оперативної системи спостережень за динамікою зміни значень економічних параметрів є визначення значень показників економічної безпеки і оцінка їхнього виходу за граничні значення.

Основою для оцінки й розрахунку значень показників й їхнього відхилень повинний бути комплекс баз даних, що представляє собою істотно інтегроване сховище фактографічних й графічних даних, якої має інтерфейси із інформаційними і експертними системами, системами моделювання тощо, із використанням програмних засобів які повинне здійснюватися рішення функціональних завдань забезпечення економічної безпеки на рівні галузі.

На основі даних моніторингу й результатів дослідження моделі системи повинні виявлятися погрози економічної безпеки країни, а також здійснюватися прогнозування і оцінка ваги наслідків.

Для забезпечення економічної безпеки потрібно рішення управлінських завдань, спрямованих на дозвіл виявлених протиріч, протидія погрозам, а також зниження ваги наслідків. У вітчизняній науці накопичений визначений досвід розробки методичних підходів до рішення подібних завдань. Одним із них є специфічний різновид сценарного підходу.

Представлення інформації у виді послідовності розгортання подій здобуло назву сценарного підходу до аналізу рішення проблем. Сценарний підхід базується на модельного представленні системи, а силу дискретності виміру оперує зведеннями лише про виділені дискретні її стани. Отже, будь-який прогноз поводження складної системи фактично є прогнозом “деякого сценарію поводження системи”, обумовлений тими передумовами, на котрі спирається аналіз поводження системи. Під сценаріями в даному випадку маються на увазі однобічні, внутрішньо несуперечливі варіанти рішення проблеми, спроби глянути на неї із різних сторін, сформулювати точки зору різних учасників федеральної й регіональної політики (у якомусь ступені них самих), призначені для взаємної адаптації.

Розглянутий підхід до рішення завдань забезпечення економічної безпеки є ситуаційним й у тій годину об’єктно-орієнтованим методом представлення інформації про обстановку й вироблення необходимых дій у ході вивчення поводження об'єкта, що наближається до можливостей природної мови. У доповіді зроблена спроба формалізувати процедури побудови сценаріїв. Вихідною позицією для формалізації служити об'єктно-суб'єктний підхід у сполученні із методологією структурного аналізу складних систем. Для проведення конкретних розрахунків його застосування вимагає чіткої математичної формалізації, при цьому можуть бути побудовані експертні системи, що дозволяють вивчати різні аспекти розвитку ситуацій у СЕС на основі генерації формалізованих сценаріїв їхнього поводження. Такий підхід до вивчення СЕС називають “сценарним аналізом соціально-економічної системи”, основними елементами якого є формалізовані способи побудови сценаріїв поводження системи, опис сценарних просторів й застосування сценарного числення.

Підставою для оцінки протиріч, а також погроз й збитку від їхнього впливу як прийнятних чи неприйнятних є критерії економічної безпеки, що можуть бути якісними чи кількісними. Критерії у свою чергу виражаються показниками економічної безпеки. Таким чином, сутність економічної безпеки реалізується в системі її критеріїв й показників.

Передбачається, що для кожної позиції можна й потрібно розробити свій сценарій, що включає:

виділення "суб'єкта" (виразника) інтересів, тобто тієї групи, що має можливість виступати від імені даної позиції;

аналіз критеріїв, якими керується суб'єкт при формулюванні своїх інтересів, із підрозділом їхні на об'єктивні (заданою самою позицією) й суб'єктивні, які неминуче присутні в людській діяльності;

аналіз порівняльної "сили" даної позиції, тобто реальної можливості її суб'єктів відстоювати свої інтереси перед обличчям інших позицій;

власне сценарій, тобто спробу змоделювати поводження даного суб'єкта в умовах зіткнення інтересів, його дії і аргументи, можливі вчинки, пункти, по які вчинки небажані чи принципово неможливі у межах зайнятої позиції, реакцію на компромісні чи пропозиції непоступливість інших сторін.

Одним із найважливіших додатків розроблювального напрямі є створення системного апарата вивчення й керування поводженням складних, у тому числі соціально-економічних систем (СЕС), що поєднує усі сторони зазначеної проблематики — від методологічних до практично реалізаційних.

У цілому, сценарій розвитку об'єкта є необхідною проміжною ланкою між етапами цілезакладення й формуванням конкретних планів робіт.

На основі розроблених сценаріїв, що пропонують концепцію й шлях рішення проблем економічної безпеки, будуються конкретні плани й програми управлінських дій й заходів. На наступному етапі зважуються традиційні задачі контролю виконання планів й аналізу їхньої ефективності.

Проблеми забезпечення економічної безпеки Росії як неодмінної умови її відродження залучають до быльш пильну увагу політичних діячів, вчених, самих широких шарів населення. Така увага аж ніяк не випадкова. Масштаби погроз й навіть реальна втрата, нанесена економічній безпеці країни, висувають названі проблеми на авансцену громадського життя.

Тут неприпустиме легкодумство й спроби зменшити погрозливі небезпеки. Дуже велика й відповідальна роль науки в розробці концепції економічної безпеки. Причому мова йде непросто про словесні вправи й не про пошук красивих формул, різного роду класифікацій небезпек –зовнішніх й внутрішніх, довгострокових й поточних. Принципово важливо розкрити саму суть проблеми, виявити реальні погрози, запропонувати надійні і ефективні методи їхнього відображення.

як показує світовий досвід, забезпечення економічної безпеки - це гарантія незалежності країни, умова стабільності і ефективності життєдіяльності суспільства, досягнення успіху. Тому забезпечення економічної безпеки належить до числа найважливіших національних пріоритетів.

Економічна безпека органічно включено до систему державної безпеки разом із такими її доданками, як забезпечення надійної обороноздатності країни, підтримка соціального світу в суспільстві, захист від екологічних бід. Тут усє взаємозалежно й один напрямок доповнює інший: не може бути військової безпеки при слабкій й неефективній економіці, як не може бути ані військової безпеки, ані ефективної економіки у суспільства, що роздирається соціальними конфліктами.

Сама економічна безпека має досить складну внутрішню структуру. Можна виділити три її найважливіших елементи:

- економічну незалежність, що в умовах сучасного світового господарства аж ніяк не носити абсолютного характеру. Міжнародний поділ роботи робить національні економіки взаємозалежними одну від одної. У цих умовах економічна незалежність означає можливість контролю держави за національними ресурсами, досягнення такого рівня виробництва, ефективності й якості продукції, що забезпечує її конкурентноздатність й дозволяє на рівних брати доля в світовій торгівлі, обміні науково-технічними досягненнями;

- стабільність й стійкість національної економіки, що припускають захист власності у всіх її формах, створення надійних умів й гарантій для підприємницької діяльності, боротьба із кримінальними структурами в економіці, недопущення серйозних розривів у розподілі доходів, що грозять викликати соціальні потрясіння й т.д.;

- здатність до саморозвитку й прогресу, що особливо важливо в сучасному світі, який невпинно розвивається. Створення сприятливого клімату для інвестицій й інновацій, постійна модернізація виробництва, підвищення професійного, освітнього й загальнокультурного рівня працівників стають необхідними і обов'язковими умовами стійкості й самозбереження національної економіки.

Таким чином, економічна безпека – це сукупність умів й факторів, що забезпечують незалежність національної економіки, її стабільність й стійкість, здатність до постійного відновлення й самовдосконалення.

Найглибша кризу, що охопила російське сус-пільство, істотно ускладнює рішення завдань, зв'язаних із відображенням погроз економічної безпеки. Втрата загальнонаціональних орієнтирів й ідеалів, інтуїтивний перехід до стратегії самовиживання, що спостерігається на всіх рівнях народного господарства (регіональні структури, підприємства, родини), турбота про миттєві інтереси відсувають на другий план рішення загальнодержавних завдань, підривають основи майбутнього відродження Росії й її економіки.

Відображення погроз економічної безпеки вимагає не лише високопрофесійних й ефективних політичних дій, але й й зміни соціально-психологічних установок, що панують у суспільстві.

Якщо говорити про вищі довгострокові національно-державні інтереси, на котрі спирається вироблення концепції економічної безпеки, з дохідними статтями Росія має свої особливості, котрі диктуються як її федеративним пристроєм, то й статусом великої держави. Тут мова йде про ідентифікацію інтересів суб'єктів Федерації й, природно, їхнього населення із інтересами зміцнення й захисту російської державності. З обліком цого економічна безпека країни може виступати як вищий цінність лише за умови, що вона гарантує стабільність й стійкий ріст у кожнім із регіонів.

Колі ж мова йде про статус Росії як великої держави, виникає новий зріз у розумінні її національно-державних інтересів й відповідно умів забезпечення економічної безпеки. Ці інтереси, як й будь-якої іншої великої держави, не можуть замикатися межами її границь. Росія має свої особливі життєво важливі інтереси в багатьох регіонах земної кулі, із якими вона зв'язана економічно й від обстановки в які залежить забезпечення її стабільності.

Форми й методи захисту Росією своїх особливих життєво важливих інтересів повинні відповідати нормам міжнародного права. Однак варто підкреслити, що облік цих інтересів - необхідна ланка в розробці концепції економічної безпеки.

Крім численних завдань, розв'язуваних у рамках цивільного суспільства й ринкової економіки, існують проблеми, що відносяться до виняткової прерогативи держави. Ніхто інший, крім держави, їхнього просто більше не може вирішити. До числа таких проблем відноситься й забезпечення економічної безпеки країни. Суворо говорячи, сама необхідність існування держави обумовлена наявністю проблем подібного рівня. Якби їхні можна було б вирішувати без

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Поділіться рефератом Економічна безпека Росії

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Економічна безпека Росії

Концепція національної безпеки безпеки Республіки Білорусь у. Поняття «Безпека держави». Принципи забезпечення безпекою держави
Тип роботи: реферат

БІЛОРУСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ИФНОРМАТИКИ І РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

 

Кафедра радіоелектронних засобів

РЕФЕРАТ

На тему:

 

«Концепція національної безпеки безпеки Республіки Білорусь у. Поняття «Безпека держави

Завантажити
Правовий статус служби безпеки і його функції із забезпечення економічної і інформаційну безпеку бізнесу
Тип роботи: курсова робота

Міністерство Освіти та РФ

Федеральне агентство за освітою

Ангарская державна технічна академія

Кафедра економіки, маркетингу і психології управління

ПРАВОВОЇ СТАТУС СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ І ЇЇ ФУНКЦІЇ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЕКОНО

Завантажити
Основи менеджменту економічної безпеки в галузях народного господарства
Тип роботи: контрольна робота

Контрольна робота

З предмета

Основи менеджменту економічної безпеки в галузях народного господарства

 

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЗИЧАЛЬНИКА

 

ВЗАЄМОДІЯ ПІДРОЗДІЛІВ БАНКУ в ПРОЦЕСІ П

Завантажити
Основи національної стратегії безпеки. Концепція національної безпеки безпеки і проблеми його реалізації
Тип роботи: реферат
М.С.Алёшенков, доктор філософських наук, професор, доктор філософських наук, професор, ректор академії Московської академії комплексної безпеки
1. Розглянути сучасні наукові і практичні основи національного безпеки Росії.
2. Сформу
Завантажити
Инфраструктурное забезпечення інституційної стійкості соціально-економічної системи регіону
Тип роботи: дипломна робота

Запровадження

Формування ринкових основ господарському житті трансформує організаційно-функціональну структуру органів управління всіх рівнів, зокрема та регіонального. Регіональні інститути управління економічної діяльністю є активно пере

Завантажити
Демографічні проблеми Росії і близько шляхи їхнього розв'язання у плані гарантування національної стратегії безпеки
Тип роботи: дипломна робота

Оглавление

Запровадження

Більшість

Глава 1. Демографічні проблеми, у Росії

1.1. Поняття демографічних негараздів у Росії

1.2. Причини демографічних негараздів у Росії

Глава 2. Напрями розвитку

2.1.

Завантажити