Коротко про сайт

RefList.Su - це найбільша колекція рефератів. На сайті RefList.su Ви знайдете безліч цікавих робіт і статей: реферати, дипломні, курсові роботи, шпаргалки, контрольні та лабораторні роботи, топіки з англійської мови. На нашому порталі, Ви можете додавати свої матеріали, читати реферати користувачів, використовувати пошук по сайту. Також в RefList.su можна почитати викладу, доповіді, квитки, твори. Колекція рефератів доступна для всіх безкоштовно і без відправки смс, і реєстрації.

Реклама


Товари

Реферат на тему Особливості федералізму Німеччини (ФРН) й Індії скачати

Розділ: ГеополітикаТип роботи: реферат
Страница 1 из 6 | Следующая страница

ЗАПРОВАДЖЕННЯ 4

ОСОБЛИВОСТІ ФЕДЕРАЛІЗМУ НІМЕЧЧИНІ 7

ОСОБЛИВОСТІ ФЕДЕРАЛІЗМУ ІНДІЇ 16

ПРЕДМЕТЫ ВЕДЕННЯ ФЕДЕРАЦІЇ І ЇЇ СУБЪЕКТОВ У ФРН І ІНДІЇ 24

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 25

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 26

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Федералізм ніж формою вирішення питання щодо территори ально-политической організації товариства і розмежування предметів ведення між союзом і які входять у його склад державними утвореннями викликає особливий інтерес з тієї ролі, що належить федеративним госу дарствам в світі. У тому числі такі потужні з політичної і економічним відношенні держави, як США, Канада, ФРН та Австралія, держав з високим (Швейцарія, Австрія, Бельгія) та середнім рівнем розвитку капіталізму (Аргентина, Бразилія, Венесуела, Мексика, Ін дия, Пакистан), що розвиваються (Малайзія, Нігерія, Об'єднані Арабських Еміратів, Коморские острова).

До складу сучасних федерацій входить різне число суб'єктів: США — 50, Австралії — 6, Канаді — 10, Австрії — 9, ФРН — 16, Бельгії — 3, Індії — 25, Югославії — 2 тощо. У більшій частині держав федеративний устрій не служить формою рішення національного питання. У Індії, Бельгії, Канаді та Нігерії территориально-политическая репетування ганизация держави у тій чи іншій мері відбиває многона циональный склад населення.

Суб'єкти федерацій мають власні террито рию, Конституції і органи виконавчої влади, які у межах наданих їм прав мають високим рівнем не залежності.

Федеральні конституції беруть у предмети ве дения федерації важливі питання державного життя: оборону країни, зовнішній політиці, фінанси, на логообложение, організацію вищих органів влади, раз врегулювання конфліктів між суб'єктами федерації, регулювання торгівлі, розвиток транспорту, й коммуни каций. У ведення суб'єктів федерації входять більш як ши рокий потреби, але ці переважно питання, які потребують одностайної регулювання. У тому числі — організація місцевих органів влади, громадський поря док і охорона довкілля, суспільно необходи мые праці та служби.

Розвиток сучасного федералізму свідоцтву ет у тому, що переважної є тенденція до интег рації (за збереження певних гарантій правий і інтересів суб'єктів федерації). У той самий час наблю даються і дуже серйозні сплески сепаратизму. Причому вони теж мають місце й у високорозвинених країнах (Австралії, Канаді), та країнах із середнім рівнем розвитку (Ін дии), й у економічно слаборозвинених державах (Ні герии).

Огляд точок зору різних авторів щодо поняття і сущ ности федералізму і, основних характери стик федера тивного держави свідчить у тому, що у політико-правової літературі немає спільного розуміння його природи. Так федератив ное держава окреслюється орга нический союз кількох госу дарств; як держава, загальне для кількох держав, як госу дарство з необмеженим суверенітетом; як складне держава, яке з го сударств; як складне держава, що з варто з не су веренных держав [14; 5-6].

Немає узвичаєного визначення феє дера лизма. Фахівці, наприклад, Інституту законодавства і порівняй тельного правознавства при Уряді Російської Федерації поні мают федералізм як форму вирішення питання щодо территориально-полити ческой організації товариства і разграни чения предметів ведення між союзом і які входять у його склад державними образованьями [6; 25]. Н.Ю. Козлова розуміє під федералізмом "принцип зв'язків частин 17-ї та цілого в территори ально-политическом устрої держави, і навіть як поли тико-правовую ідею досягнення між загальне твердження государ ственными та місцевими інтересами"

Радянський учений А.А. Празаускас у роботі "Індія: нацио нальная політика та федералізм" основними ознаками федера лизма вважає:

поділ повноважень між федеральним центром і суб'єктами феє дерации;

конституційні гарантії територіальної цілісності субъек тов федерації;

винятковий контроль федерального центру над зовнішніми сноше ниями і обороною;

верховенство центру на прийнятті правок федеральної кін ститу ции;

двопалатна структура федеральної законодавчої влади;

поділ судової влади - чи двоступенева система су дов, куди входять вищий федеральний суд незалежні від цього суди суб'єктів федерації;

поділ служб.

Такі висновки А.А. Празаускас зробив у основному, спираючись на досвід індійського федералізму, однак слід відзначити, що вони теж мають про щепринципиальное значення.

Механізми регулювання економіки федераціях мають досить централізовані форми. Багато сферах економічного життя центральні органи підтримайте дають у себе виняткові права, відсуваючи суб'єкти федерації другого план. У віданні останніх залишаються регулювання малого бізнесу, сільського господарства, разра ботка природних ресурсів для внутрішнього ринку України і т.п. Є, щоправда, певні варіації в розмежування перед метов ведення, але загалом вони малоістотні. У регулюванні економічних відносин феде ральные органи спираються здебільшого форми і мето ды фінансової політики (податки, дотації і дуже т.п.), не нехтуючи — за необхідності — і коштами ді рективного керівництва (регулювання цін, запровадження за претов тощо.).

Нерівномірність розвитку породжує не рівність би в економічному потенціалі суб'єктів феде рації і диспропорції у галузевій і функціональної структурі економіки. З метою скоригувати її разви тие переважають у всіх федеративних державах виявляється фі нансовая підтримка "слабким" чи "бідним" штатам, провінціях чи землям з допомогою централізованих финан совых коштів. Найбільш докладно опікується цими питаннями розкрито в Основному Законі ФРН. У пункті 4 статті 106 відзначається: "Федерація може надати землям зворотну фінансову допомогу покриття особливо важливих витрат земель і громад (об'єднань громад), що необхідні уникнення порушення загального экономическо го рівноваги чи компенсувати можливі економічні відмінності біля федерації..." Становить інтерес і стаття 109 Конституції, у якій підкреслюється: "Федерація і землі повинні враховувати під час віданні свого бюджетного господарства тре бования загальної економічної балансу" (п.2).

У організації органів влади суб'єкти федерацій, зазвичай, йдуть зразкам побудови федеральних репетування ганов навіть у тих державах, у яких конституції практи чески не пред'являють із цього питання будь-яких вимог до які входять у до їхнього складу державним утворенням.

У Індії право прийняття власної конституції наданий тільки одному штату — штату Джамму і Кашмір. У розвитку процесів політичної інтеграції особлива роль належить праву федеральних органів діяти безпосередньо біля субъек тов федерацій і механізмам фінансової політики. Фінансова централізація проведена практично переважають у всіх федераціях. Приміром, у Канаді бюджетні, джерела були централізовані ще у 30-ті роки ХХ століття, до ФРН — в 1969 р. Суб'єкти федерацій сохра няют незначні джерела доходів. А надання їм допомоги з боку центральної влади супроводжується різноманітними умовами і з застереженнями, ограничивающи ми політичні можливості штатів, провінцій, земель і кантонів.

У арсеналі федеральної влади є чимало й інших випробуваних знарядь політичного і основам правової впливу (положення про надзвичайне становище у конституціях ФРН, Індії (статті 34, 352—360)

Розвиток життя ставить за мету обеспе чения одностайної правовим регулюванням. У феде раціях наважується у трьох напрямах: з розширення компетенції центральних органів влади, обмеження законодавства суб'єктів федерації, при нятия останніми единообразных чи уніфікованих актів.

У країнах загального права (США, Канада, Австралія) воно происхо дит переважно у процесі тлумачення конституційних норм верховними судами. За інших федераціях — пре майново через ухвалення нових конституцій (наприклад, Конституція Бразилії 1988 р.) або шляхом внесення змін до тексти конституцій поправок (Індія). У пре справах компетенції союзних органів федеральне право заміняє строкаті й суперечливі норми штатів, провінцій, земель чи кантонів. А колізії, які виникають з-поміж них, дозволяються з урахуванням конститу ционных вимог, частина з яких були викладено ви ше. Федеральні конституції нерідко встановлюють особливі переліки заборон, обмежуючи цим приня тие суб'єктами федерацій законодавчих актів, нару шающих, зокрема, зобов'язання за договорами, привілеї і пільги громадян.

Третя форма інтеграції права — прийняття субъ ектами федерацій единообразных чи уніфікованих законодавчих актів. У вони розробляються Наці ональной конференцією уповноважених по уніфікації законів штатів. У ФРН, Канаді і навіть Австралії — на конфе ренциях глав або представники виконавчої. Розроблені ними законопроекти передаються на підтримайте дение представницьких органів суб'єктів федерацій.

Розвиток процесів правової інтеграції дає слож ную, часом — суперечливу картину. Нерідко воно відстає чи полишає руху процесів інтеграції в экономи ческой і політичною життя. Певною мірою це пояснюється чинником "вторинності" права стосовно экономиче ским і політичною явищам. Та не цим. У федера циях зі своїми множинними правовими системами право дає можливість закріпити як "пануючу волю всього правлячого класу", а й окремих його угруповань, від стаивающих свої особливими правами і привілеї. Воно обеспечи вает також можливістю належного врахування інтересів різних суб'єктів федерації, народів та груп населення, населяю щих союзну державу, сприяючи .цим стабиль ности структурі державної влади загалом.

У юридичної літератури й законодавстві недо торых розвинених країн, коли йдеться про розмежування предметів ведення між федерацією і суб'єктами феде рації, іноді говориться про розмежування компетенції між федерацією і його суб'єктами.

Розмежування предметів ведення між федерацією і його суб'єктами — це питання отношени ях між федерацією і його суб'єктами. Питання ж про про раз граничении компетенції між окремими видами федеральних органів прокуратури та окремими видами органів субъ ектов федерації — це запитання про відносини, по-перше, між окремими видами федеральних органів; во-вто рых, між окремими видами органів суб'єктів феде рації; по-третє, між федеральними органами і органами суб'єктів федерації.

Аналіз закордонного законодавства з єдиною метою рас крытия цих способів призводить до наступним висновків. У більшості країн розмежування предметів ведення між федерацією і його суб'єктами осуществля ется в федеральної конституції. У деяких країнах, проте, конституція допускає з питань розмежування предметів ведення між федерацією і його суб'єктами нинішнього року законодавстві.

Основний Закон Федеративної Республіки Німеччини передбачає можливість перерозподілу перед метов ведення, що належать виключно федера ции, шляхом видання звичайного федерального закону (стаття 71).

Предмети виняткового ведення федерації переважно розвинених країн встановлюються исчер пывающим чином у тексті самої конституції.

У Індії використаний інший шлях. Поруч із переч нями, що встановлюють питання, перебувають у исклю чительном віданні федерації, соціальній та спільному віданні федерації і штатів, є перелік, в кото ром повністю перераховані предмети ведення штатів. Він має 66 пунктів.

ОСОБЛИВОСТІ ФЕДЕРАЛІЗМУ НІМЕЧЧИНІ

Освіта сучасного німецького держави результат поразки фашизму на другий світової войне.5 червня 1945 р. у Берліні було підписано декларацію про поразку Німеччини) і взяття він верховної влади щодо Німеччини урядами СРСР, США, Англії й Тимчасовим урядом Франції, а 6 червня було опубліковано стисле вищенаведене викладення ув'язнених раніше угод: про зонах окупації і контрольному механізмі у Німеччині.

Режим союзного управління протримався до 1949 р., коли стався розкол країни й утворилися два німецьких держави: Федеративна республіка Німеччина (7 вересня) і Німецька демократична республіка (7 жовтня), що проіснувала до 3 жовтня 1990 г.Конституция ФРН (його іменують Основним Законом), вироблена в 1948-1949 рр. і увійшовши з 23 травня 1949 р. як тимчасової лише Західній Німеччини, стала 3 жовтня 1990 р. Основним Законом для всій Німеччині. З ратифікацією Договору про об'єднання між ФРН та НДР, який було підписано 31 серпня 1990 р., і Договору (СРСР, США, Великобританія, Франція, з одного боку, і НДР і ФРН, з іншого) припинилося дію правий і зобов'язань чотирьох держав-переможниць щодо Берліна справив і Німеччини, а Німеччина на цілому знайшла повний суверенітет.

Федеративна Республіка Німеччина є, строенным по федеральному принципу. 16 земель федерації мають тому власної державністю з усіма суверенними правами і компетенціями. Це означає: усе, що слід влаштувати й відрегулювати у загальних інтересах, належить до компетенції федерації. За інші питання відповідають землі. Наслідком федеративного устрою і те, що громадянин не протистоїть єдиної, неподільної, отже, і всесильної, центральної структурі державної влади.

Метою федеративного порядку є перешкоджання зайвої концентрації влади. Розподіл компетенції означає і розподіл влади. Участь населення політичні рішення теж більше, оскільки є безліч політичних органів на обмежену територію.

Федеративное державний устрій містить й особливі шанси для опозиції, у федерації. Якщо нічого ставить кілька і навіть більшість земельних урядів, але це був майже завжди, починаючи з 1949 року, те в неї (опозиції) була можливість втілення свої волелюбні ідеї і відповідального виконання державних функцій як у межах певних земель, і у рамках держави Федеративна Республіка Німеччина, надаючи вплив через Бундесрат (палату земель) на законодавство ще й управління.

До компетенції 16 земель входять законодавство ще й управління галузі культури та освіти. У тому руках поліція, комунальне право, право земельного планування, регулювання і державного будівництва, дорожнє і водне право. Законодавчі права земель випливають із Конституції, яка гласить, що землі мають право на законодавство у разі, де вона не потрапляє у законодавчу компетенцію федерації.

Дальнейшей основою є статті 70-91 Конституції, у яких описано розмежування законодавчих компетенції між федерацією і землями. Землям надаються законодавчі компетенції в західних областях, які взагалі згаданої Конституції, і навіть там, де федерація не користується своїми повноваженнями.

В усіх життєвих землях є парламенти, обрані терміном від чотирьох до п'яти. У парламентах 16 земель представлено різне кількість депутатів. У парламентів різні найменування — ландтаг,

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Поділіться рефератом Особливості федералізму Німеччини (ФРН) й Індії

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Особливості федералізму Німеччини (ФРН) й Індії

Конституційне розмежування законодавчої компетенції між федерацією і її суб'єктами Сполучених Штатів Америки та Німеччині
Тип роботи: контрольна робота

МОСКОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ, СТАТИСТИКИ І ІНФОРМАТИКИ

Контрольна робота на задану тему

Конституційне розмежування законодавчої компетенції між федерацією і її суб'єктами до й ФРН: з порівняльного аналізу

Завантажити
Вибори в законодавчі (представницькі) органи структурі державної влади суб'єктів Російської Федерації
Тип роботи: реферат
Самарський муніципальний інститут управління Спеціальність «Державне і муніципальне управління» Кафедра права
Курсова робота з системі управління на задану тему:
Завантажити
Правові можливості наділення органів місцевого самоврядування окремими державними повноваженнями законами суб'єктів Російської Федерації
Тип роботи: реферат
© А.В. Шкитин, 1999
Проблема формування та розвитку інституту наділення органів місцевого самоврядування окремими державними повноваженнями є як ніколи актуальною. Цей феномен як головний чинник регуляції громадського буття привертає мою
Завантажити
Система органів структурі державної влади суб'єкта федерації (з прикладу Санкт-Петербурга)
Тип роботи: реферат
Запровадження Конституція СРСР докладно регламентувала систему органів структурі державної влади СРСР, союзної республіки автономної республіки, місцевих органів державної влади управління, їх найменування і термін повноважень. Політичну основу СЗавантажити
Позики органів влади суб'єктів РФ та його роль розвитку території
Тип роботи: реферат
Міністерство загального користування та професійної освіти
ОРЕНБУРГСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра “Фінанси”
ЗАЙМЫ ОРГАНІВ ВЛАДИ СУБЪЕКТОВ РФ ТА ЇХНІ РОЛЬ У РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЇ
Курсова робота з дисципліни “Фінанси
Завантажити
Історико-правовий аналіз Закону СРСР про розмежування повноважень між СРСР і суб'єктами федерації
Тип роботи: реферат
Волго-Вятская академія державної службыКафедра Конституційного і муніципального права Предмет: Історія вітчизняного держави й права
Реферат На тему: «Історико-правовий аналіз Закон СРСР «Про розмежування повноважень між СРСР і суб'єкта
Завантажити