Коротко про сайт

RefList.Su - це найбільша колекція рефератів. На сайті RefList.su Ви знайдете безліч цікавих робіт і статей: реферати, дипломні, курсові роботи, шпаргалки, контрольні та лабораторні роботи, топіки з англійської мови. На нашому порталі, Ви можете додавати свої матеріали, читати реферати користувачів, використовувати пошук по сайту. Також в RefList.su можна почитати викладу, доповіді, квитки, твори. Колекція рефератів доступна для всіх безкоштовно і без відправки смс, і реєстрації.

Реклама


Товари

Реферат на тему Проблема Каспію скачати

Розділ: ГеополітикаТип роботи: реферат
Страница 1 из 2 | Следующая страница

року міністерство освіти Російської Федерації

Курський державний педагогічний університет

Доповідь:

«Проблема Каспію»

Выполнил: студент відділення

економіки та менеджменту

2курса, 2 групи

Веденьёв В.О.

Перевірив: доцент Нечаєв

Володимир Дмитрович

Курск-2002

Необхідність створення міждержавної організації.

Гео політичні та геоекономічні зрушення, що відбуваються після рас пада величезного єдиного географічного простору СРСР, при водять до формування нових регіональних, як нині говорити, конфігурацій. Основу таких регіональних объедине ний становлять, передусім, географічні чинники: располо жение країн однієї географічної зоні з приблизно одинако выми кліматичними умовами і биоресурсами, і навіть виходу загальним "відкритим зонам" — Чорному, Каспійському і Балтий скому морях. Саме виходячи з цих чинників, які враховують гео графічну близькість і можливість спільного економічної та освоєння природного потенціалу, країни зазначений ных регіонів формують регіональні організації: Чорноморське економічне співробітництво (ЧЕС) (сформована 1992 р.), до торое об'єднує 11 держав Чорномор'я, Закавказзя і Балкан (Азербайджан, Албанію, Вірменію, Болгарію, Грецію, Грузію, Молдавію, Росію, Румунію, Туреччини й Україну), Рада госу дарств Балтійського моря (створений 1992 р.), до нього входять Гер манія, Данія, Латвія, Литва, Норвегія, Польща, Росія, Фин ляндия, Швеція, Естонія, і навіть Європейська комісія (испол нительный орган Європейського союзу), Організація субрегиональ ного співробітництва держав Балтійського моря (ОССГБМ) — не урядова організація країн Балтійського моря, грунтується ная на конференції у р. Ставангері (Норвегія) у жовтні 1993 р. Діяльність організації беруть участь представники облас тей, земель, губерній та міст федерального значення, распо ложенных березі Балтійського моря. Нині в ОССГБМ немає фіксованого членства, і її відкрита до участі всім 163 регіонам країн Балтійського моря.

Тенденції регіональної співпраці значною сте пені виявляються на території колишніх Среднеазиатских і За кавказьких республік СРСР, а сьогодні незалежних держав — Казахстану, Киргизстану, Туркменістану, Таджикистану, Узбеки стану, Грузії, Вірменії, Азербайджану, і навіть низки суміжних ними держав — Туреччини, Ірану, Афганістану, Китаю. Усі ці країни у тому чи іншого конфігурації, безпосередньо чи опосередковано, пов'язані між собою міждержавними і неофіційними відносинами певного характеру. По-перше, усі вони вхо дят до регіональних економічні блоки чи політичні объ єднання. По-друге, дехто з тих країн претендують в ролі регіонального лідера в центральноазіатському і закавказькому ре гионах.

Сьогодні всі старі географічні назви "Закавказзі", "Центральна Азія" набувають нового змісту, бо в рас павшемся геополітичному теренах СРСР образова лось кілька самостійних зон, субрегіонів, які мають місце і Джульєтту грають певну роль світогосподарських свя зях, у світовій політиці.

"Центральноазіатський", "закавказький" регіони — більшою мірою політичні визначення, ніж географічні назва ния. Так, при входження колишніх радянських республік — Таджик ской, Казахської, Туркменської, Узбецької, Киргизької — у СРСР усі вони іменувалися республіками Середню Азію. Після обрете ния ними незалежності й державності більшість по литиков, експертів, політологів стали зараховувати їх до країн центральноазіатського регіону.

Є різні думки і на поняття "регіон", що можна визначати як:

а) хозяй ственно-экономическую спільність;

б) географическо-административную одиницю;

в) історико-культурну область тощо.

Попри всю різноманітність критеріїв оцінки поняття "регіон" ясно те, що з'єднувальною ланкою переважають у всіх визначеннях виступає держава. Саме результаті освіти нових країн колишньому евра зийском просторі СРСР відбулися зміни в понятійному політико-географічному апараті. Кавказ сьогодні для Росії — це Північний Кавказ (території республік і областей, близько що прилягають до Чорному і Каспійському морях чи які межують з Грузією, Азербайджаном) й Закавказзя (Грузія, Азербайджан, Ар мения).

Відкриття великих запасів нафти шельфах Каспійського морів й прилеглих щодо нього зонах, виникнення різних про ектов з освоєння паливно-енергетичних ресурсів немає і створенню маршрутів їхнього доставки світовий ринок, і навіть транспорт ных коридорів, дозволяють з'єднати Європу з Азією, — усе це призвело до появи нового субрегіонального визначення Прикаспий. З'явилися нові географічні поняття, як і ріс сийской, і у англосаксонської політології: Транскаспійський регіон, Прикаспий чи Каспійський регіон, район Каспійського морів, куди входять у собі стра ны, мають безпосередній виходу Каспійського моря, — Азербайджан, Туркменістан, Казахстан, Росію, Іран. У ті по нятия включаються й ті країни, географічне розташування політика яких істотно впливають прокладання маршрутів нафто- і газопроводів, інших транспортних ліній, загалом ситуації у регіоні. Це країни, і Туреччина, Грузія, Китай, Пакистан, Афганістан.

Суттєвою рисою Прикаспійського регіону і те, що він одержує статус як сировинного, а й транзитного регіону, що дозволяє з'єднати шляху як між Вос струмом і Заходом (відтворення "великого шовкового" шляху), а й між Північчю і Півднем ("водний шлях": Санкт-Петербург — Моск ва — Волгою до Астрахані — далі через Каспійське море до Ірану). Через це нерідко Прикаспийский регіон называ ют Транскаспийским.

Попри величезну зацікавленість великих держав до регіону Каспійського морів досі не оформилося спеціальної міжнародної урядової організації, яка б ці країни для координації зусиль у рішенні наступних економічних і полі-тичних питань:

— визначення статусу Каспійського морів і вироблення согла сованного підходи до питання територіального поділу водної частини й дна між прилеглими країнами: Росією, Казахста ном, Туркменистаном, Азербайджаном та Іраном;

— вироблення і здійснення комплексу заходів для охорони біо ресурсів Каспію;

— врегулювання різноманітних міждержавних конфлик тов, наприклад територіальної суперечки між Вірменією й Азер байджаном по Нагірному Карабаху чи спору між Азербай джаном і Туркменією щодо приналежності месторожде ний нафти на Каспійському море "Осман" і "Хазар" тощо.;

— здійснення заходів довіри й боротьби із погрозами регио нальной безпеки;

— координація зусиль усіх зацікавлених країн, междуна рідних громадських організацій і фінансових установ з обговорення і нових маршрутів нафто- і газопроводів, узгоджений іншої тарифної політики щодо вартості прокачування нафти і є.

Інтенсивне освоєння сировинних ресурсів Каспійського морів викликає серйозну занепокоєність як серед громадськості, і серед вчених стосовно екологічної обстановки у регіоні та віз можности втрати у майбутньому біоресурсів Каспійського морів. Мо ниторинг атмосфери, гідросфери, почвенно-растительного покро ва виявляє ознаки що насувається біологічної катастрофи. У цьому група учених Російської академії наук зверни лася до колег із Азербайджану, Ірану, Казахстану і Турк менистана із закликом вимагати об'єднати зусилля і діяти "терміново заснувати Організацію Прикаспійських держав з комплексному освое нию природних ресурсів немає і охорони навколишнього середовища, що має забезпечити здійснення природоохоронних дій в Каспійському басейні, створивши при цьому необхідне правове поле"9.

Відсутність міжнародної організації стримує розвиток потенційні можливості політичного, економічного і пра вового регулювання назрілих проблем регіону на цілому і каж дого прикаспійського держави у окремішності. Відсутність коор динационного органу компенсується: а) активними діями транснаціональних корпорацій (ТНК), виступаючих як самосто ятельные акторы під час здійснення та відстоюванні своїх инте ресов; б) односторонніми діями прикаспійських держав чи, у разі, двосторонній дипломатією у вирішенні питань регіональної безпеки й визначенні статусу Каспій ского -моря; в) прагненням країн — Туреччини, Іра на, США — посилити свій військово-політичне і геоекономічна вплив у регіоні.

Транснаціональні транспортні проекти як основна форма співробітництва.

Своєрідність Прикаспійського регіону у тому, що у його геополітичному просторі протікають самі процеси та явища, які притаманні світової політики та інших ре гионов світу — регіональна інтеграція, демократизація внутрен з нею й зовнішньої політики України, транснаціональна кооперація. У той самий час у цьому регіоні загострилися негативні процеси — уг троянди із боку міжнародного тероризму, релігійного экст ремизма, національного сепаратизму, нелегальна транспортування зброї та наркотиків.

У цьому регіоні явно простежується ще одне загальносвітова тенденція — збереження ролі силового чинника з одночасним зростанням економічних, культурних, політичних, науково-технічних, гуманітарних зв'язків. Це породжує до життя ті проб лемы й можливості, що є наслідком глобалізації світової економіки.

Відкриття додаткових запасів нафти і є в Каспій ском морі та прилеглих до нього районах вимагає додаткових капіталовкладень у їх розробку, переробку і транспортування. З економічних причин країни прикаспійського регіону сьогодні можуть самостійно й більше повному обсязі здійснювати освоєння природних ресурсів, будівництво нових трубопроводів, модернізацію промислового виробництва. Тому приплив ино дивних інвестицій надзвичайно важливий і дуже необхідний. Залучення транснаціональних корпорацій (ТНК) в коопераци онный виробничий процес з урахуванням стабільної та гаран тированной законодавчої бази для допоможе цих країнах осуществ лять розвиток своїх економік через міжнародне і транснацио нальное співробітництво. Інакше кажучи, нафта та природний газ виступають як 'дуже привабливий і досить ефективний зовнішньополітичний інструмент налагодження взаємовигідного міжнародного сотруд ничества.

Яскравим підтвердженням таких коопераційних межгосударст венних і транснаціональних зв'язків служить Каспійський Трубопро водний Консорціум (КТК), створений 1992 р., та був реструкту рированный 1996 р. У проекті взяли участь Росія (до ля участі — 24%), Казахстан (19%), Оман (7%). Ще 50% акцій консорціуму ділять між собою американские(15%), російсько-британське (7,5%), італійська (2%), британська (1,75%).

Така "строката" структура власності консорціуму свиде тельствует у тому, що учасникам вдалося віднайти баланс государст венних і численних комерційних інтересів. Проект КТК, протяжністю 1580 км, створений спеціально транспортуванню сирої не фти з Тенгізського родовища (добувані запаси якого оцінюються приблизно 9 млрд. барелей), що за Ка захстане, в термінал Новоросійська. У цьому КТК дозволяє ре шити головні завдання. По-перше, створює одна з основних маршрутів транспортної системи для експорту каспійської не фти з півночі та північного сходу Каспійського морів, що дозволяє багато му нафтовими запасами Казахстану (підтверджені запаси — 10,0—17,6 млрд. барелей, тоді як і російських прикас пийских регіонах — 2,7 млрд. баррелей)10 можливість стабільного і прямого виходу світовий ринок. По-друге, проект предпо лагает будівництво нового трубопроводу (Новороссийск—Комсо мольская), нафтотерміналу у російському порту Новоросійська і подальшу модернізацію вже не існуючого трубопроводу (Тенгиз—Комсомольская). І, нарешті, і найголовніше, ре гионы, якими пройде маршрут, отримають 2/3 податкових надходжень у свій бюджет і 50% прибутку на ролі госсбора. За оцінками експертів, протягом сорока років РФ і ре гиональные адміністрації одержать збитки у цілому 23,3, а Ка захстан — 8,2 млрд. доларів.

Як свідчать події останніх, розвідування й видобуток паливно-енергетичних ресурсів є лише частиною про грами співпраці лідера в освоєнні родовищ прикаспійських держав. Сьогодні нафтогазові ресурси стали однією з основних чинників світової політики. Глобальні про цессы сучасного розвитку безпосередньо чи опосередковано пов'язані з енергоресурсами, надійний доступом до яким входить у основних пріоритетів кожної держави. Тому будь-які великих проектів з освоєння запасів нафти і їх транспорти ровке може бути як прикладом широкого міжнародного сотруд ничества, і прикладом розбрату і конфронтації. Практично всі нафто- і газовидобувні країни світу мають у своєму арсе нале енергетичну дипломатію, у межах якій держава захищає і лобіює інтереси паливно-енергетичного комп лекса на світові ринки.

Особливу трудність представляє проблема майбутньої транспорти ровки нафти і є з Прикаспійського регіону. Причому эконо мическая доцільність і ефективність під час обговорення нових експортних ліній відходить другого план, тому що ці плани набувають яскраво виражене політичне характер. І тут виникають серйозні розбіжності між державами і компа ниями і виявляються розрізнення їх позицій, розбіжності, насамперед міждержавному щодо запропонованих маршрутів.

Проект з будівництва основного експортного маршруту (ОЕТ) Баку— Тбилиси—Джейхан цікавить всіх країн регіону, окрім Росії і Ірану, оскільки з

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Поділіться рефератом Проблема Каспію

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Проблема Каспію

Досвід використання комп'ютерних інформаційних технологій навчання при викладанні курсу "Фізика" по пакетів прикладних програм: "Відкрита фізика", "Фізика в картинка ...
Тип роботи: дипломна робота

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОСВІТІ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ ВИЩОЇ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВІТИ

ЮЖНО РОСІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСТИТЕТ

(Новочеркасский політехнічний інститут)

Центр перепідго

Завантажити
Комплексна характеристика туристичних ресурсів регіону "Намисто Славутича"
Тип роботи: реферат

Реферат

Комплексна характеристика туристичних ресурсів регіону “Намисто Славутича”

СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження

Розділ 1. Комплексна характеристика туристичних ресурсів

регіону «Намисто Славутича».

1.1 Природно

Завантажити
Робота журналіста у прямому ефірі з прикладу програм "Місто сьогодні" і "Як можна жити будемо"
Тип роботи: курсова робота

Федеральне агентство за освітою

Державне освітнє установа вищого професійної освіти

Омський Державний Технічний Університет

Кафедра «Філософії та соціальній комунікації»

КУРСОВАЯ РОБОТА

Тема:

«Робота журнал

Завантажити
Поняття "особистість", його співвідношення з поняттями "індивід", "індивідуальність"
Тип роботи: шпаргалка

Поняття «особистість», його співвідношення з поняттями «індивід», «індивідуальність»

Особистість (Л) – це як конкретна характеристика людини, характеризує на її біологічних якостей, а, передусім, то, що означає людина у суспільстві, йог

Завантажити
Оцінка стану конкурентного середовища ринку (з прикладу ТЦ "Магніт", ТЦ "SPAR" і ТЦ "Патерсон")
Тип роботи: курсова робота

Федеральне агентство за освітою Російської Федерації

Пензенский Державний університет

Юридичний факультет

Кафедра “Коммуникационный менеджмент”

Курсова робота

з дисципліни:

“Маркетингові дослідження, у ПР\&

Завантажити
Розробка об'єктів прикладного рішення "Мастер-класс" на "1С:Предприятие 8.2"
Тип роботи: курсова робота

Центросоюз Російської Федерації

Російський університет кооперації

Волгоградский кооперативний інститут (філія)

Кафедра інформаційних систем економіки

 

Курсова робота з:

Автоматизированные інформац

Завантажити