Коротко про сайт

RefList.Su - це найбільша колекція рефератів. На сайті RefList.su Ви знайдете безліч цікавих робіт і статей: реферати, дипломні, курсові роботи, шпаргалки, контрольні та лабораторні роботи, топіки з англійської мови. На нашому порталі, Ви можете додавати свої матеріали, читати реферати користувачів, використовувати пошук по сайту. Також в RefList.su можна почитати викладу, доповіді, квитки, твори. Колекція рефератів доступна для всіх безкоштовно і без відправки смс, і реєстрації.

Реклама

Товари

Реферат на тему Підготовка до TOEFL - Test of English as a Foreign Language скачати

Розділ: іноземна моваТип роботи: топік
Страница 1 из 2 | Следующая страница

УДК 820(075) ББК 81.2Англ-2 М60

Серія «Англійський клуб» включає тогочасні книги й навчальні посібники, розраховані натри етапу вивчення англий ского мови: Elementary (для початківців), Intermediate (для продовжують) і Advanced (для вдосконалюю щихся).

Серійне оформлення А* Драгового

Миловидов У. А.

М60 Підготовка до TOEFL. - М.: Рольф, 2000. з и.р. - (Англійський клуб). ISBN 5-7836-0321-Х

з.,

Іспит на знання англійської мови, саме TOEFL test є одним із найвідоміших й положення прийнятих в усьому світі систем перевірки знань у англійській. З одного боку, він осно ван на найскладніших темах англійської граматики і фонетики, з іншого боку йому притаманний певний психологічний аспект: випробуваному виділяється обмежена кількість часу для від ветов стосовно питань.

Дане посібник містить навчально-практичні матеріали, опи сание таки тестових завдань TOEFL і технологію їх виконання і ока жет ефективну допомогу всім бажаючим підготовкою капітулювати TOEFL.

ISBN 5-7836-0321-X

© Рольф, 2000.

Передмова

Однією з найбільш серйозних випробувань по дорозі челове ка, хоче отримати цікаву высокооплачивае мую роботу чи діяти за престижне навчальний заведе ние в англомовних країнах, є іспит на знання англійської мови, який приймає у системі TOEFL (Test of English as a Foreign Language). Пересвідчитись у цьому нескладно — досить розгорнути будь-яке довідкове видання про наявність службових вакансій чи каталог для поступа ющих до вузів США, Канади, Австралії та інших країнах. Підраховано, що у навіть Канаді близько 2400 кіл леджей і університетів вимагає від вступників перед ставления сертифіката про проходженні іспиту TOEFL. Офіційний результат іспиту — одна з головних сірий тификатов у пакеті документів, відрекомендовується' в кадрові служби фірм переважно англомовних держав. ^

Экзамен'по системі TOEFL — одне з найбільш слож-.ных, який коли-небудь розроблявся фахівцями. Здати її зовсім непросто навіть тому, хто довгі роки вивчав англійська мова у школі та вузі. Але висота «план кі», що повинен подолати тестований,, оправда на: минулий дане випробування повною мірою готовим до того, щоб без особых'Трудностей працювати у однієї крман-де із колегами, котрим англійська мова— рідний, чи слухати лекції на університетах, де викладання ведеться англійською, '.'...

У цьому необхідно врахувати таку обставину: іспит із системі TOEFL не потребує спеціальної тщатель іншої^ детальної підготовки; навіть тому, хто пристойно .вла деет англійською мовою і особливих зусиль спілкується в усній і Письменной формі з «носіями мови», дол дружин уважно пропрацювати матеріали з приводу даної тісто виття системі. З одного боку, TOEFL грунтується на наибо лее складних та «делікатних» темах англійської граматики,

із

які, зазвичай, не вивчаються досить глибоко у школах і вузах нашої країни. З іншого боку, сама тих нология іспиту принципово відрізняється від техноло гий, застосовуваних на звичайному іспиті ми. І нако нец, важливий психологічний аспект іспиту: час отве та стосовно питань обмежена, випробовуваний перебуває під суворим контролем яка проводить іспит фахівця і має цих умовах працювати швидко і зосереджений но—а це уміють ледь в усіх! . • -

Тому, щоб уникнути прикрих зривів (і сэконо мить гроші — іспит із системі TOEFL платний), при нимайтесь за вивчення матеріалів, що ви тримайте до рук.

Справжнє посібник допоможе тому, хто хоче вус пешно здати TOEFL, грунтовно підготуватися до дано ному випробуванню, дасть знання і набутий навички, необхідних виконанні всіх завдань іспиту. Воно включає у собі як навчальний, і тестовий матеріал: працюючи над удосконаленням своїх знань, людина, изуча ющий TOEFL, має можливість контролювати свій реальний рівень навичок володіння мовою.

До речі, дане посібник буде потрібно й тим, хто соби рается складати іспити з англійської мови у російських школах і вузах: застосована останні роки система тестування у 0яде аспектів повторює TOEFL (в ^облег ченном» варіанті).

Запропоновані матеріали відповідають структурі са мого іспиту -^ проробляючи їх, ви одночасно «вхо дитя» в технології, застосовувані у реальному, «бойової» обстановці іспиту TOEFL.

У чому відмінність справжнього посібники від існую щих зарубіжних посібників з TOEFL? По-перше, ми ис пользуем прийнятий у системі освіти «мову описи» граматичних явищ — той, якого звикли наші школярі і студенти і люди що під годину принципово відрізняється від прийнятого у західних

4

граматиках. По-друге, наші матеріали містять раз вернутое опис технологій (стратегій) відповіді за данія тесту TOEFL — чого немає у більшості закордон ных видань. Принаймні, пропрацювавши матеріал нашого посібники, ви зможете з великим собі еф фектом користуватися й іншими існуючими источни ками.

У зв'язку з застосуванням комп'ютерних технологій сі стема TOEFL нині зазнає певні зміни, Вони стосуються не толькр використання ^перекл сонального комп'ютера у процесі тестування, а й самій структури іспиту. Зважаючи на це, ми наводимо письмо речей та классичеркого варіанта іспиту, коли ис пытуемый у процесі відповіді врпросы користується пись менными (друкованими) матеріалами, та її комп'ютер ного варіанта, Головне: й у першому, і друге Випадку фонетичні, граматичні і текстові завдання ос нованы однією й тому самому матеріалі — змінюється тільки засіб її подання. Досвід свідчить, що компьютериза ция TOEFL дишь незначно ускладнює саму процеду ру іспиту, тим більше до початку останнього спе циалисты центрів TOEFL дають тестованим можливість детальним чином ознайомитися з досить прості ми комп'ютерними «інструментами» (tools) і освоїти їх. Іспит не починається» поки тестований не повністю опанує навичками роботи із нею.

У зв'язку з запровадженням комп'ютерних технологій TOEFL кілька змінюється від і система оцінки результатів — про це також докладно розповідають фахівці центрів тестування. З іншого боку, центри TOEFL видають і біс платно надають всім бажаючим спеціальні ін формационные бюлетені по комп'ютерному тестирова нию.

Структура іспиту TOEFL

Іспит TOEFL складається з чотирьох основних разде вилов (Sections):

— Розділ 1: Listening Comprehension (комп'ютерний варіант— Listening), де перевірці піддаються навички розуміння звучала англійської промови (аудирования);

— Розділ 2: Structure and Written Expression (компью терный варіант — Structure), присвячений перевірці грам матических навичок і якості знань;

— Розділ 3: Heading Comprehension and пьйтеряъгй варіант — Reading)* до складу якого в нообразные матеріали для читання: тут випробовуваний дел-жен продемонструвати навички розуміння письмовій промови (текстів) і обсяг словникового запасу; \ — Розділ 4: Test of Written English (комп'ютерний ва риант — Writing, включений у Розділ 2 Structure/Writing), що передбачає написання невеликого твори (есе) по заданої темі. •-.. \ * ••'••-' : Система TOEFL часом Дозволяє здати экза мін і з розмовної англійської (Test of Spoken English).

У середньому кожен з чотирьох основних розділів справжнього посібники включені матеріали тестів, описані основні стратегії (технології) роботи з завданнями системи TOEFL, дано великий обйем вправ з ключами до них. Розібратися у структурі посібники допоможе Оглавле ние. " '

Докладніше про організацію іспиту —• див. ін формационные бюлетені центрів TOEFL, які мож але отримати у центрах тестування чи замовити по адре су Інтернет http://www.toefl.org

Бажаємо б у оволодінні системою TOEFL!

Розділ 1

Listening Comprehension

Опис таки тестових завдань Раздела 1

Розділ 1 тестової системи TOEFL спрямовано ви явище навичок аудирования, тобто. розуміння англий ской промови на слух. Особливу складність йому надає форма подачі матеріалу: завдання промовляються одного разу, в дос таточно швидкому темпі. Не ніколи й не скрізь звук подає ся на головні телефони (навушники); іноді использу ются потужні динаміки, що з поганих акустичних

7 .

характеристиках залу, де проводиться тестування, мо жет призвести до спотворень звучання (значні в Этом разі й різні котрі відволікають чинники — шурШа-ние паперів і скрип олівців, зітхання і стогони сусідів, їх різноманітних вигуку). Хоч як дивно, для мно гих піддослідних додаткових труднощів в сприйнятті тестового матеріалу Раздела 1 представляє те, що протікав сты начитаны англоговорящими дикторами —• очевидно, ми надто міцно сживаемся про те акцентом, що у англійську мову привносять наші викладачі: При комп'ютерному тестуванні використання головних ті лефонов дредудмотрейр. З іншого боку, при комп'ютерному тестуванні на монітор (дисплей) виводиться изображе ние разгОшрйвающих людей, що, з одного сторовд^ по-восг1рйнйть звучань текст (ми стежимо за арЦку-за[жестами),а з іншого— зображення мо0вег'.,и отвлечьотвосприятий значущості тексту^

!лЙ: Розділ 1 верчено частини (Part; A, Part У; $art З), котррые;Ътличаются друг ^Tj^^a як етёпенью сйржг нрсти, і обсягом текстів, Порядок прямування годину тей друг за ще й їх обсяг у різних центрах може варіюватися, тому ми даємо базовий, «класичний» варіант Раздела 1.

ПеЈед початком тестування (звичайний, «паперовий» варіант тесту) випробовувані отримують матеріали тесту: Test Book, у якому інструкції, і листок Answer Sheet, у якому відзначаються ответы,'данные у процесі тесті рования. Відповідь відзначається повним закрашиванием (за-штриховыванйем) овалу букві латинського алфавіту, відповідної правильному відповіді. Час відповіді за данія Раздела 1 Listening Comprehension, як і від вета інші завдання теета, обмежена. Причому этб стосується як Раздела, його частин, і кожного окремого пункту.

Так, на одне із варіантів Раздела 1, який складається, загалом з 50-ти пунктів (частина А— 20 пунктів, частина У —

15 пунктів і частина З — 15 пунктів; нумерація наскрізна), традиційно дається 40 хвилин. На відповідь па кожному пун кту 1 частини дається 15 секунд (виключаючи час прослуши вания тексту). У решті випадків змінюється від і кількість воп росов у кожному із розділів, та палестинці час, здобута на відповіді (частина А — 30 пунктів, частина У — 7 пунктів, частина З — 13 пунктів, час навіть відповіді в кожному пункту, виключаючи час прослуховування— 12 секунд). Слід пам'ятати:

— у процесі відповіді пункти завдання необхідно рабо тать лише Над тим завданням, яке достукується до настою^ щий момент;

— якщо тестований не Знає точний у відповідь конкрет ный пункт завдання, не може вибрати правильний ва риант відповіді, сумнівається у правильності обраного ва рианта, наприкінці роботи над Разделом 1 в нього буде час для швидкої перевірки і, якщо це потрібно, исправ ления невірних варіантів; . ,

—^ в комп'ютерному варіанті Раздела 1 можливість віз обертання до раніше виконаним пунктах та його корректи ровка неможлива — такі параметри комп'ютерної про*-граммы.

1-ша частина (Part А) Раздела 1 Listening Comprehension

полягає в наступному завданні: тестований прослуши вает 20-30 коротких пропозицій і з чотирьох варіантів відповіді до кожного, які у Test Book, вибирає той^: котрий за змісту найближчий яка прозвучала тексту. Технічно це відбувається" так;

Тестируемый чує голос диктора: Section one, Listening Comprehension, part one. Question number one (остання фра за, фіксуючи номер пропозиції, обов'язково дається перед кожним пунктом завдання — Question number two.., Question number three... Question number four... тощо. буд.).

Потім текст пропозиції, наприклад: In spite of occasional differences in opinion, Ron and Paul get along very well.

Після цієї сировини впродовж паузи (12—15 секунд) тестируе мый читає чотири варіанти відповіді, дані під номе ром 1 в Test Book:

(A) Ron and Paul do not like each other.

(B) Ron and Paul are friends.

(З) Ron always takes Paul along with him.

(D) Ron and Paul are well.

v,

і відзначає правильний варіант в Answer Sheet, закраши вая (заштриховуючи) овал із відповідною буквою ла тинского алфавіту.

Через 12—15 секунд по тому, як пролунав перший пункт завдання, звучить текст другого пункти і далі — кін ца першій його частині. ,

2-га частина (Part У) Раздела 1 Listening Comprehension

пропонує до прослуховування короткі діалоги (по 0Д-; .іншої репліці кожного з розмовляючих). Дикторами у цьому завданні зазвичай виступають чоловік і. З одного боку, це утруднює сприйняття щего тексту — з деяких відмінностей у фонетичес ких характеристиках чоловічою та жіночою промови. З іншого боку, це допомагає краще зрозуміти, де закінчується .одна репліка і розпочинається інша. У комп'ютерному падалан-те тесту зображення розмовляючих з'являється на монтере (дисплеї) комп'ютера.

Після прослуховування діалогу тести^щый слыщр третій голос (в комп'ютерному варіанті -^-слбйсыит голе і якими бачить текст питання на мониторе)^шторый задає BOR*-рос за змістом діалогу чи запитання, пов'язаний із його змістом. У разі необхідні некото рые аналітичні зусилля, щоб вибрати пра вильный варіант з урахуванням інформації й не так зву хащею, скільки подразумеваемой. — п'ятнадцять дюймів. От і правильно. ;

До речі, те, що ми розібралися зі снігом в Скалис тых горах, допоможе нам вирішити останній, сороко виття, питання:

What was the weather like in the Rocky Mountains? З варіантів відповіді:

(A) Hot. , (У) Warm.

(З) Cool.

(D) Cold.

відразу відпадають варіанти (А) і (У). Відпадає і варіант (З) — прохолодна погода — це все ж кілька «вище нуля». Тим більше що у третій абзаці, де йшлося про гірських районах, стосовно температур про лунало і словосполучення record cold — рекордно холод ные. . . ,

Залишається вирішити передостанній питання завдання, яка ставиться до останньому абзацу:

In which state were temperatures .over one hundred degrees?

Яку стратегію використовувати, аби цей це й вибрати правильний варіант із запропонованих:

(A) Florida

(B) Texas

(З) Arizona

(D) Boulder

Самую надійну — засновану на стовідсотковому

27

розумінні й відмінній пам'яті. Саме

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Поділіться рефератом Підготовка до TOEFL - Test of English as a Foreign Language

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Підготовка до TOEFL - Test of English as a Foreign Language

Характеристики процесора і внутрішньої пам'яті комп'ютера (швидкодія, розрядність, обсяг пам'яті та інших.)
Тип роботи: реферат
А.П.Шестаков
Надзвичайно швидке розвиток обчислювальної техніки призводить до того, що у вживанні перебуває дуже багато комп'ютерів з досить різноманітними характеристиками. Тому дуже корисно знати, які основні характеристики вузлів к
Завантажити
Комп'ютерна безпека продукції та зламування комп'ютерних систем
Тип роботи: реферат

Комп'ютерна безпека продукції та зламування комп'ютерних
систем.
КОМП'ЮТЕРНА БЕЗПЕКА І ВЗЛОМ КОМП'ЮТЕРНИХ
СИСТЕМ.
ЗАПРОВАДЖЕННЯ
1. КОМП'ЮТЕРНІ ЗЛОЧИНУ
1.1 Гро
Завантажити
Звіт по виробничої практиці в Обчислювальному центрі УДМТУ (Комп'ютерні мережі. Класифікація комп'ютерних мереж)
Тип роботи: реферат
Зміст:
Комп'ютерні мережі. Класифікація комп'ютерних мереж. ……………4
Мережа Fast Ethernet. …………………………………………………………..5
Мережевий топологія. ……………………………………………………...….8
Безпека роботи у Обчислю
Завантажити
Основні етапи розвитку комп'ютерна техніка. Порівняльні характеристики комп'ютерів різних поколінь.
Тип роботи: контрольна робота

року міністерство освіти Російської Федерації

КРАСНОЯРСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра «Электроэнергетические системи та мережі»

КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА №1

Інформатика

Тема: Основні етап

Завантажити
Використання медико-біологічних і комп'ютерних технологій у оцінки стану здоров'я осіб старшого віку
Тип роботи: стаття
В.А. Китманов, Ю.К. Овчинникова, Ю.П. Пчелинцев, Л.Ю. Дергачова, Тамбовский державний університет ім. Г.Р. Державіна, Тамбов
Використання оздоровчого і профілактичного впливу туристської діяльність у поєднанні зі засобами силовий підготовк
Завантажити
Функціональна схема комп'ютера. Основні устрою комп'ютера та їх функції
Тип роботи: реферат
А.П.Шестаков
Попри величезну розмаїтість обчислювальної техніки і його надзвичайно швидке вдосконалення, фундаментальні принципи устрою машин багато в чому залишаються незмінними. Зокрема, починаючи з перших поколінь, будь-яка ЕОМ складаєт
Завантажити